Noty objaśniające

Informacje o Grupie Kapitałowej oraz podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Segmenty działalności

Utrata wartości aktywów niefinansowych

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym

Inne informacje

Wyniki wyszukiwania