Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej i zaniechanej 54.1 133 675
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć (128) (32)
Amortyzacja 54.1 2 216 2 101
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych 54.1 214 1 129
Odpis grupy do zbycia z tytułu przeszacowania do wartości godziwej 460
Aktualizacja wartości udzielonych pożyczek 14 (1)
Różnice kursowe 102 (10)
Odsetki i prowizje 591 367
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem 54.1 199 (91)
Zmiana stanu kapitału obrotowego 54.1 (486) 1 209
Podatek dochodowy zapłacony 54.1 (540) (392)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 775 4 955
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 54.2 (3 879) (3 255)
Nabycie aktywów finansowych (28) (28)
Udzielenie pożyczek 54.2 (120) (1)
Utrata kontroli nad spółką zależną 54.2 (216)
Pozostałe wydatki (14)
Razem płatności (4 257) (3 284)
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 28 76
Zbycie aktywów finansowych 54.2 180 53
Dywidendy otrzymane 72 47
Pozostałe wpływy 1 5
Razem wpływy 281 181
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 976) (3 103)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych (170) (170)
Spłata kredytów/pożyczek 54.3 (6 067) (3 466)
Nabycie udziałów niekontrolujących 54.3 (1 061)
Odsetki zapłacone 54.3 (500) (343)
Spłata zobowiązań leasingowych (126) (117)
Pozostałe płatności (36) (24)
Razem płatności (7 960) (4 120)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek 54.3 9 440 2 003
Otrzymane dotacje 38 114
Razem wpływy 9 478 2 117
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 518 (2 003)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 317 (151)
Różnice kursowe netto (24) (3)
Środki pieniężne na początek okresu 38 623 774
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 38 940 623
o ograniczonej możliwości dysponowania 38 322 146

Wyniki wyszukiwania