Neutralność klimatyczna 2050​

Mapa drogowa (przedstawiona w tabeli poniżej) dekarbonizacji Grupy TAURON i podejście do zarządzania ESG w kwestii neutralności klimatycznej i celu net-zero 2050:

1
Redukcja mocy zainstalowanej źródeł konwencjonalnych wytwarzania energii i ciepła o wysokich wskaźnikach emisyjności w perspektywie średnioterminowej i zmiana miksu paliwowego poprzez wzrost udziału źródeł zeroemisyjnych i niskoemisyjnych
2
Intensyfikacja działań związanych ze zmianami klimatycznymi w kolejnych latach i koncentracja na cyfryzacji. Podążanie trendem powszechnej elektryfikacji branż (konsumpcja / wzrost zapotrzebowania na energię)
3
Innowacje, gospodarka o obiegu zamkniętym, e-produkty i bezpieczeństwo cybernetyczne jako akceleratory wzrostu
4
Ograniczenie śladu węglowego Scope 1 – neutralność klimatyczna 2050 (zero emisji) oraz Scope 3 – niskoemisyjny łańcuch dostaw oraz sprzedaż i dystrybucja energii nisko i zeroemisyjnej

„Mapa drogowa” i cele pośrednie (2025) w dążeniu do osiągniecia przez Grupę TAURON neutralności klimatycznej 2050. 

Aktywność 2021-2025
Cel pośredni
Rezultaty w
2022 r.
Status Zagadnienie ESG

Cel zrównoważonego rozwoju (SDG)

Redukcja jednostkowa emisji bezpośrednich GHG Scope 1 -76,5% w 2025
w porównaniu do roku bazowego 2018 (Cel 200 kgCO2/MWh) (1)
-9,5% w porównaniu do roku bazowego 2018
(Wartość za 2022 770 kgCO2/MWh) (1)
AKTYWNY E
G

Plan rozwoju mocy w ramach odnawialnych źródeł wytwórczych +1,0 GW nowych mocy OZE (2)  +0,044 GW
nowych mocy OZE (2)+0,3 GW (w budowie i w fazie development)
AKTYWNY E
G (I)
 

Plan rozwoju / zmiany mocy cieplnej
w ramach niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych

+0,261 GW mocy cieplnej źródeł nisko i zeroemisyjnych (3) 0 GW nowej mocy cieplnej źródeł nisko i zeroemisyjnych (3)

 +0,216 GW (w budowie)

AKTYWNY E
G (I)
Dostosowanie aktywów konwencjonalnych do spełnienia wymagań środowiskowych (konkluzje BAT)  

Program zamknięty kwotą 311,2 mln PLN * nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska – Program BAT (dostosowanie aktywów do wymagań konkluzji BAT i do rynku mocy)

 

-* ZAKOŃCZONE E (I)
 

Zrównoważony rozwój:

EBITDA** z działalności zrównoważonych segmentu OZE / EBITDA Grupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,9%** – udział EBITDA z działalności zrównoważonych segmentu operacyjnego OZE AKTYWNY
(realizacja 2022)PLANOWANY
(określenie celu na 2025)
E
G
Zrównoważone finansowe
– lepsze wykorzystanie
PLANOWANY (określenie celu na 2025) G

* Program BAT realizowany w latach 2018 – 2021. Działanie zakończone (brak wydatkowania w 2022 r.).
** Udział EBITDA z działalności zrównoważonych do EBITDA Grupy dla roku 2022 przedstawiany w odniesieniu do segmentu operacyjnego OZE, z którego uzyskiwane jest ponad 80% EBITDA z działalności zrównoważonych. Do wyliczeń nie jest brany pod uwagę segment operacyjny Dystrybucji, chociaż jest zgodny z systematyką Taksonomii środowiskowej UE w zakresie celów klimatycznych (łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu).
(1) Wskaźnik emisji bezpośrednich GHG w kgCO2/MWh wyliczany w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej (ujęto spółki Grupy TAURON: TAURON Wytwarzanie, TAURON Inwestycje, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia i spółki zależne lub zarządzane przez spółkę, TAURON Zielona Energia, TAURON Nowe Technologie). Wartość celu pośredniego 2025 koresponduje do danych graficznych - Rysunek "Planowany poziom emisyjności CO2 przez Grupę Kapitałową TAURON w latach 2018-2030".
(2) Nowe moce OZE w oparciu o energetykę wiatrową i farmy fotowoltaiczne (Plan rozwoju 2021-2025).
(3) Zamiana mocy źródeł konwencjonalnych (węglowych i olej opałowy ciężki) produkcji ciepła (jednostki podstawowe i szczytowe) na źródła produkcji ciepła nisko i zeroemisyjne. Ujęto jedynie spółkę TAURON Ciepło.
E – Environmental
G – Governance
(I) – Inwestycje

Ponadto Grupa TAURON planuje na rok 2023 podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia weryfikacji swoich celów w podejściu zgodnym z kryteriami i zaleceniami inicjatywy Science Based Targets (SBTi) – po wyjściu spółki TAURON Wydobycie ze struktur Grupy TAURON (zrealizowane na koniec 2022 r.), jednakże bez przeprowadzenia certyfikacji. Zapowiadane na rok 2022 działania Grupy TAURON w tym zakresie nie mogły być zrealizowane, gdyż po sprawdzeniu podstawowego kryterium o wielkości przychodów uzyskiwanych w ramach Grupy z węglowych aktywów związanych z segmentem operacyjnym Wydobycie (za rok 2022 była to wielkość udziału > 5%) w konsekwencji dla Grupy TAURON nie przeprowadzano weryfikacji celów według kryteriów i zaleceń inicjatywy SBTi.

Tym samym odpowiednie i adekwatne działania realizowane będą od roku 2023 i od tego roku możliwie będzie sprawdzenie i weryfikacja wyznaczonych w ramach Grupy pojedynczych celów powiązanych z dążeniem Grupy TAURON do osiągnięcia długoterminowego celu zerowych emisji GHG w łańcuchu wartości do 2050 r., co dotyczy emisji bezpośrednich (Scope 1). Ponadto ograniczane będą emisje pośrednie (Scope 2 i 3) w oparciu o kryteria i zalecenia inicjatywy SBTi.

Powyższe jest działaniem uzupełniającym do przyjętego w ramach Polityki klimatycznej Grupy TAURON kierunku działań na rzecz dążenia do ograniczenia globalnego ocieplenia i nieprzekroczenia temperatury o 1,5 °C w perspektywie długoterminowej zgodnie z Porozumieniem paryskim i z celami ONZ według „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”.

W ślad za powyższymi celami i zaplanowanymi działaniami Grupy TAURON w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej 2050 ogłoszony został również  odpowiedni plan inwestycyjny, który obejmuje wydatkowanie blisko 17 miliardów złotych na rozwój mocy zainstalowanych OZE w perspektywie średnioterminowej do 2030 r., co zaprezentowane zostało w ramach Strategii Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą 2050 r.

Kierunek - Transformacja Energetyczna

W celu osiągnięcia całkowitej dekarbonizacji do 2050 r., Grupa TAURON tworząc aktualizację kierunków strategicznych i nowej strategii na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r., potwierdziła swój cel pośredni w walce ze zmianami klimatu wynikający z realizacji zapoczątkowanego w 2019 r. Zielonego Zwrotu TAURONA, ustanawiając cel redukcji bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych Scope 1 na powyżej 78% do 2030 r. z celem pośrednim redukcji emisji ustanowionym na 2025 r.

Aby osiągnąć ten cel, TAURON planuje dodatkową moc w źródłach odnawialnych tak, aby osiągnąć łącznie 3,7 GW mocy zainstalowanej źródeł zeroemisyjnych do 2030 r. Na obecnym etapie, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla zmniejszania udziału konwencjonalnych mocy wytwórczych energetyki w miksie paliwowym Grupy TAURON jest wydzielenie i zbycie aktywów węglowych do innego podmiotu (program NABE). Więcej w sekcji Strategia Grupy Kapitałowej TAURON i jej założenia.

W celu promowania elektryfikacji i wzrostu konsumpcji energii elektrycznej z OZE, Grupa TAURON dąży do zwiększenia swojego zasięgu produktów i usług w celu zwiększania satysfakcji klientów. Głównymi celami w tym zakresie jest instalacja stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, ale także w zakresie promowania elektryfikacji wzmocnienie infrastruktury sieciowej.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę rolę infrastruktury, w szczególności do celów dekarbonizacji, planowane działania obejmują cel zwiększenia elastyczności i odporności infrastruktury sieciowej poprzez inwestycje w digitalizację i w podnoszenie jakości i wydajności świadczonych usług, również przy wykorzystaniu nowych platform rozwoju. Główny cel to osiągnięcie w roku 2030 celu ponad 5,8 milionów użytkowników końcowych z aktywnymi licznikami „smart metering” (danych do wykorzystywania w ramach nowych platform rozwoju).

Wyniki wyszukiwania