Otoczenie konkurencyjne​

Obecnie na rynku energetycznym w Polsce, oprócz Grupy Kapitałowej TAURON, działają trzy duże, zintegrowane pionowo grupy energetyczne: PGE, Enea oraz Energa. Ponadto, swoją działalność na terenie Warszawy prowadzi spółka E.ON Polska S.A. zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

Poniższy rysunek przedstawia otoczenie konkurencyjne Grupy Kapitałowej TAURON według dostępnych danych za III kwartały 2022 r.

Otoczenie konkurencyjne Grupy Kapitałowej TAURON według dostępnych danych za III kwartały 2022 r.

Według danych za III kwartały 2022 r., w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej skonsolidowane grupy energetyczne (PGE, TAURON, Enea, Energa) posiadały 68% udziału w rynku.

Grupa Kapitałowa TAURON jest w pełni zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, które wykorzystuje synergie płynące z rozmiaru i zakresu prowadzonej działalności. W 2022 r. Grupa Kapitałowa TAURON kontrolowała łańcuch wartości od wydobycia węgla kamiennego do dostarczenia energii elektrycznej do klientów końcowych. Grupa Kapitałowa TAURON w 2022 r. prowadziła działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego (z wyłączeniem przesyłu energii elektrycznej), tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży i obrotu energią elektryczną i ciepłem. W grudniu 2022 r. nastąpiło wydzielenie segmentu wydobycia węgla ze struktury Grupy TAURON.

Poniższy rysunek przedstawia informacje o EBITDA w strukturze według głównych segmentów.

Wytwarzanie

Grupa Kapitałowa TAURON kluczowym producentem energii elektrycznej w Polsce

Udział Grupy Kapitałowej TAURON w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej, mierzony produkcją energii elektrycznej brutto, po III kwartałach 2022 r. wyniósł ok. 8%. Grupa Kapitałowa TAURON jest trzecim największym wytwórcą energii elektrycznej na polskim rynku. Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON są skoncentrowane w południowej Polsce. W tym też regionie znajdują się złoża węgla kamiennego, którym opalane są elektrownie i elektrociepłownie Grupy Kapitałowej TAURON. Położenie aktywów wytwórczych w pobliżu złóż węgla pozwala na optymalizację kosztów związanych z transportem tego surowca.

Na koniec 2022 r., aktywami wytwórczymi Grupy Kapitałowej TAURON były w 87% jednostki opalane węglem kamiennym, z czego 21% stanowiły nowoczesne wysokosprawne jednostki wytwórcze. Łączna moc zainstalowana Grupy Kapitałowej TAURON na dzień 31 grudnia 2022 r. to prawie 5,1 GW, z czego 0,66 GW stanowią źródła odnawialne. Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych to 8%, w elektrowniach wodnych 3%, w jednostkach wytwórczych opalanych biomasą 2% łącznej mocy zainstalowanej w Grupie Kapitałowej TAURON.

Grupa Kapitałowa TAURON w 2022 r. wyprodukowała 15,6 TWh energii elektrycznej, z czego 1,7 TWh pochodziło z OZE.

Na tle kraju, po III kwartałach 2022 r., moc zainstalowana w jednostkach wytwórczych węglowych Grupy Kapitałowej TAURON stanowiła ok. 14% w całości mocy zainstalowanej wszystkich jednostek wytwórczych opartych na węglu kamiennym i brunatnym w Polsce. W zakresie mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, biomasowych i biogazowych oraz wodnych, udział Grupy Kapitałowej TAURON wyniósł odpowiednio: ok. 5%, 7% i 14%.

Według danych po III kwartałach 2022 r., największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce jest PGE, której udział w krajowym rynku produkcji energii elektrycznej po III kwartałach 2022 r. wynosił ok. 40%, z mocą zainstalowaną równą 17,9 GW. Drugim co do wielkości producentem energii w Polsce jest Enea, z udziałem w rynku wynoszącym ok. 17% i mocą zainstalowaną 6,3 GW. Energa natomiast posiada największy na polskim rynku udział wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE, a łączna moc zainstalowana Energa wynosi ok. 1,4 GW.

W III kwartałach 2022 r. Energa wyprodukowała 3,4 TWh energii elektrycznej, z czego ok. 1,01 TWh (tj. 30,5%) pochodziło z OZE.

Poniższe rysunki przedstawiają informacje o mocy zainstalowanej i wytworzonej energii elektrycznej za III kwartały 2022 r.

Źródło: Agencja Rynku Energi S.A. (ARE), informacje spółek opublikowane na stronach internetowych

Dystrybucja

Grupa Kapitałowa TAURON jest liderem na rynku polskim pod względem liczby klientów dystrybucji oraz wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej.

Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Udział TAURON Dystrybucja w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych w III kwartałach 2022 r. wyniósł ok. 37%. Sieci dystrybucyjne Grupy Kapitałowej TAURON obejmują ponad 18% powierzchni kraju. W 2022 r. wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 53,68 TWh. Grupa Kapitałowa TAURON jest największym dystrybutorem energii w Polsce także pod względem przychodów z działalności dystrybucyjnej.

Działalność dystrybucyjna Grupy Kapitałowej TAURON, ze względu na naturalny monopol na wyznaczonym obszarze, jest źródłem stabilnych i przewidywalnych przychodów stanowiących istotną część skonsolidowanych przychodów całej Grupy Kapitałowej TAURON. Obszar geograficzny dystrybucji energii elektrycznej, na którym historycznie działają spółki z Segmentu Dystrybucja i Segmentu Sprzedaż, to obszar charakteryzujący się dużym uprzemysłowieniem i gęstym zaludnieniem, dzięki czemu sieć dystrybucyjna jest bardzo dobrze wykorzystana. W 2022 r. liczba klientów Segmentu Dystrybucja wyniosła ok. 5,84 mln.

Poniższy rysunek przedstawia szacunkowy udział w rynku poszczególnych grup energetycznych w zakresie dystrybucji energii elektrycznej według danych za III kwartały 2022 r.

Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych

Sprzedaż

Grupa Kapitałowa TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce

Grupy Kapitałowej TAURON posiada 22% udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w Polsce. Wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. wyniósł 31,1 TWh. Liczba klientów Segmentu Sprzedaż Grupy Kapitałowej TAURON to 5,7 mln.

Największym sprzedawcą detalicznym jest PGE z 25% udziałem w rynku. Pozostałe dwie grupy, Enea i Energa, posiadają odpowiednio: 16% i 13% udziału w rynku.

W segmencie sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych poszczególne grupy energetyczne związane są geograficznie przede wszystkim z obszarami, na których pełnią funkcję sprzedawcy z urzędu. Konieczność przedkładania do zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych do Prezesa URE wpływa na ograniczone możliwości pozycjonowania cen w ofertach produktowych, a co za tym idzie, na ich atrakcyjność dla klientów. Ograniczenia te nie dotyczą klientów biznesowych i instytucjonalnych. W tych sektorach istnieje szersza i bardziej otwarta konkurencja.

Poniższy rysunek przedstawia szacunkowy udział w rynku poszczególnych grup energetycznych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych według danych za III kwartały 2022 r.

Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych

Poniższa tabela przedstawia informacje o mocy zainstalowanej oraz wolumenie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej po III kwartałach 2022 r. oraz udziały w rynku krajowym.

Moc zainstalowana, produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej według grup energetycznych po III kwartałach 2022 r.

Grupa Moc zainstalowana Wytwarzanie* Dystrybucja Sprzedaż
GW % TWh % TWh % TWh %
1. PGE 17,9 30 53,1 40 27,6 26 25,7 25
2. TAURON 5,1 9 11,1 8 40,3 37 23,1 22
3. Energa 1,4 2 3,4 3 17,5 16 13,3 13
4. Enea 6,3 11 22,2 17 15,2 14 17,1 16
5. Pozostali 28,4 48 42,8 32 7,6 7 25,4 24
Suma 59,1 100 132,6 100 108,2 100 104,6 100
* Ilość wytworzonej energii elektrycznej brutto po III kwartałach 2022 r.
Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych, szacunki własne w przypadku spółek publikujących produkcję netto.

Analiza największych grup energetycznych na rynku krajowym wskazuje na różne źródła konkurencyjności w podziale na wybrane segmenty rynku energetycznego w zależności od prowadzonych działań.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła konkurencyjności Grupy Kapitałowej TAURON w wybranych Obszarach Biznesowych w 2022 r.

Źródła konkurencyjności Grupy Kapitałowej TAURON w wybranych Obszarach Biznesowych w 2022 r.

Obszar Biznesowy Obszar inicjatyw Źródła konkurencyjności
Wydobycie

Wytwarzanie

 1. Ograniczanie ryzyka cen i dostaw paliwa.
 2. Inwestycje w jednostki wytwórcze.
 3. Koszty operacyjne.
 1. Zawarte kontrakty mocowe.
 2. Wysokosprawne jednostki wytwórcze o konkurencyjnym koszcie jednostkowym produkcji.
 3. Poprawa efektywności operacyjnej.
OZE

Ciepło

 1. Inwestycje w źródła odnawialne oraz w niskoemisyjne źródła ciepła.
 2. Koszty operacyjne.
 3. Inwestycje w sieci ciepłownicze.
 1. Poprawa efektywności operacyjnej.
 2. Rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych.
 3. Rozwijanie działalności regulowanej.
Dystrybucja
 1. Koszty operacyjne.
 2. Efektywność inwestycji.
 3. Poprawa wskaźników niezawodności sieci.
 1. Wdrożenie docelowego modelu biznesowego.
 2. Wdrożone systemy informatyczne, wyodrębnione procesy, czytelny podział odpowiedzialności.
Sprzedaż
 1. Koszty operacyjne.
 2. Utrzymanie wysokich wskaźników satysfakcji Klientów.
 1. Rozwój oferty produktowej i usługowej dla klientów.
 2. Zintegrowane kanały obsługi.

Wyniki wyszukiwania