• 2-24
 • 403-1
 • 403-5
 • 403-9

Polityka BHP Grupy TAURON jest zbiorem regulacji prowadzących do stałego podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosując zawarte w niej zapisy Grupa TAURON konsekwentnie dąży do eliminacji wypadków przy pracy oraz minimalizacji występowania chorób zawodowych i liczby zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Bezpieczeństwo pracowników, klientów, wykonawców, gości oraz pozostałych interesariuszy jest absolutnym priorytetem, mającym istotny wpływ na decyzje i działania podejmowane w spółkach Grupy TAURON.

Polityka BHP Grupy TAURON określa zasady działania, a także reguły postępowania, które służyć mają realizacji czterech podstawowych celów Grupy TAURON w zakresie BHP, tj.:

 • eliminacji wypadków przy pracy wszystkich zatrudnionych i pracujących na rzecz spółek Grupy TAURON oraz innych osób znajdujących się na terenie prowadzenia działalności przez spółki,
 • zapewnieniu optymalnych warunków pracy wszystkim zatrudnionym i pracującym na rzecz Grupy TAURON,
 • podnoszeniu kwalifikacji pracowników Grupy TAURON, mającemu na celu wzrost kompetencji w zakresie poprawy swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa współpracowników a także osób, które znajdują się na terenie wykonywania przez nich pracy,
 • doskonaleniu skutecznego systemu zarządzania BHP.

Polityka BHP Grupy TAURON jest dokumentem nadrzędnym, wiążącym wszystkie podmioty przebywające na terenie zakładów Grupy TAURON, który opisuje jednolity system bezpieczeństwa i higieny.

Z uwagi na specyfikę każda ze spółek działająca w ramach Grupy TAURON posiada własne regulacje w zakresie BHP, będące zgodne z wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa. W zależności od profilu i rodzaju wykonywanych prac w Grupie TAURON stosowanymi regulacjami są m.in.: wewnętrzne zarządzenia, instrukcje BHP oraz instrukcje eksploatacji urządzeń. W spółkach, których profil działalności ma charakter produkcyjny i dystrybucyjny, tj. TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Dystrybucja – kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracowników mają szczególne znaczenie. Znajduje to swój wyraz w rozbudowanych systemach bezpieczeństwa, jak również w kontroli warunków pracy, przestrzeganiu przepisów i zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wśród najważniejszych dokumentów regulujących kwestie BHP w miejscu pracy w Grupie TAURON znajduje się  wdrożony System Bezpieczeństwa Pracy w TAURON Wydobycie, Procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w TAURON Ciepło, czy Polityka jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w TAURON Wytwarzanie.

Ponadto, spółki w zależności od rodzaju wykonywanych zadań posiadają szereg opracowanych wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących sytuacji awaryjnych i wypadkowych. Są to m.in.: instrukcje zabezpieczenia przed wybuchem, bezpieczeństwa pożarowego obiektów, bezpiecznej eksploatacji urządzeń oraz procedury dotyczące postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. Grupa TAURON mierzy i porównuje wyniki swojej działalności związanej z BHP zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym oraz stosuje najlepsze zidentyfikowane praktyki.

Grupa TAURON przeprowadza wewnętrzne i zewnętrzne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z udziałem kadry kierowniczej, pracowników i ich przedstawicieli, służb BHP oraz wykonawców. Szczególny nacisk kładziony jest na kontrole w spółkach o profilu wytwórczym, w których przeprowadzane są także audyty wewnętrzne oceniające funkcjonowanie wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Przykładowo w TAURON Wydobycie oraz TAURON Wytwarzanie w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem co najmniej raz w roku przeprowadzane są audyty wewnętrzne. W pozostałych spółkach Grupy TAURON kontrole wewnętrzne realizowane są głównie przez służbę BHP i odbywają się co najmniej raz w roku w zależności od potrzeb w danej spółce. Wyniki tych kontroli ujęte są w raportach w postaci analizy stanu BHP za dany rok, które są przekazywane do najwyższego kierownictwa w poszczególnych spółkach. Raporty te są podstawą do opracowania planów poprawy warunków pracy oraz wyznaczenia celów BHP w określonym przedziale czasowym.

W ramach kontroli wewnętrznych przeprowadzanych przez służby BHP i/lub osoby nadzorujące podmioty zewnętrzne przeprowadzany jest monitoring stanu bezpieczeństwa wykonawców. Dodatkowo stan bezpieczeństwa wykonawców monitorowany jest w postaci okresowych raportów dotyczących wypadkowości, które spółki Grupy TAURON przesyłają do Spółki TAURON Polska Energia.

W Tauron Wytwarzanie cele lub zadania dotyczące bezpieczeństwa wykonawców obligują do większego nadzoru nad tymi podmiotami. W związku z powyższym  przeprowadzono 384 kontrole, które zakończyły się wydaniem aż 500 zaleceń w kwestiach BHP dotyczących podmiotów zewnętrznych wykonujących prace na terenie spółki.

W Tauron Ciepło w 2022 r. przeprowadzono wśród firm zewnętrznych 71 audytów oraz przeszkolono z zagrożeń występujących w miejscu pracy 2 195 osób. Niektóre spółki Grupy TAURON (szczególnie te o profilu wytwórczo-dystrybucyjnym) w których występują prace szczególnie niebezpieczne wprowadziły dodatkowe szkolenia i standardy BHP dla podmiotów zewnętrznych.

Podmioty wykonujące prace w spółkach Grupy, są zobligowane do przestrzegania obowiązujących procedur i zasad BHP w szczególności w zakresie wymaganych, szkoleń, kwalifikacji i badań lekarskich. Kwestie  BHP z podmiotami zewnętrznymi znajdują również odzwierciedlenie w umowach, w których znajdują się zapisy obligujące wykonawców do przestrzegania przepisów BHP wymaganych w danym miejscu pracy.

Grupa TAURON dodatkowo dąży do wypracowania własnych najlepszych praktyk służących wzmacnianiu kultury bezpieczeństwa wśród pracowników, klientów, wykonawców, gości oraz innych interesariuszy. W celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników w spółkach Grupy TAURON intensyfikowane są działania informacyjno-edukacyjne. Zaliczyć do nich należy między innymi przeprowadzone w 2022 r. następujące projekty:

 • quiz BHP dla pracowników Grupy TAURON związany ze Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy,
 • utworzenie listy lokalizacji urządzeń AED w spółkach Grupy TAURON,
 • webinarium „Recepta na wzrok” w ramach Tygodnia Zdrowia,
 • dzień otwarty BHP w ramach którego pracownicy mogli wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie przeciwpożarowej,
 • szkolenie pracowników Zakładowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON z zakresu ratownictwa chemicznego,
 • cykliczne robocze spotkania Społecznego Inspektora Pracy z Pracownikiem Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • publikowanie plakatów informacyjnych propagujących kulturę bhp i ppoż. w Spółce Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III,
 • kampanie informacyjne w zakresie ergonomii na poszczególnych stanowiskach pracy w TAURON Ciepło,
 • przeprowadzenie kwartalnej analizy wypadkowości, zwierającej zestawienie zdarzeń wypadkowych w TAURON Ciepło na przestrzeni ostatnich 5 lat,
 • szkolenie modułowe dla kierujących pracownikami, przeznaczone dla jednostek organizacyjnych, gdzie pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne,
 • zamontowano stały system asekuracyjny w TAURON Ekoenergia, chroniący przed upadkiem z wysokości w trakcie czyszczenia krat w elektrowniach wodnych,
 • biuletyn informacyjny związany z tematyką m.in.: Wypadek i co dalej, Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień i od święta w TAURON Obsługa Klienta,
 • ćwiczenia i szkolenia dla członków Zakładowych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w TAURON Wytwarzanie,
 • społeczne przeglądy warunków pracy w Centrali Spółki oraz Oddziałach TAURON Wytwarzanie,
 • kontynuacja działań podjętych w ramach akcji Minutka dla BHP, która ma popularyzować i podnosić świadomość pracowników w zakresie BHP,
 • cykl szkoleń w TAURON Dystrybucja Pomiary dla pracowników kierujących samochodami służbowymi z techniki bezpiecznej oraz ekonomicznej jazdy,
 • akcja „Wszyscy mamy wpływ na bezpieczeństwo” w celu poprawy ergonomii pracy przy układach pomiarowych i licznikach, których montaż / obsługa wymaga pozycji wymuszonej,
 • uruchomiono kwartalnik BHP, w którym pojawiały się artykuły związane z bieżącą tematyką bhp,
 • umieszczanie na tablicy informacyjnej podsumowania ostatniego zdarzenia wypadkowego w ramach prewencji wypadkowej w TAURON Dystrybucja Pomiary,
 • szkolenie VR dla młodzieży szkół energetycznych przeprowadzone przez TAURON Dystrybucja,
 • kontynuacja programu ”4Z”, dedykowanego dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze przenośników taśmowych zainstalowanych w wyrobiskach podziemnych w TAURON Wydobycie,
 • szkolenie BHP i ochrony ppoż. przeznaczone dla pracowników obsługujących mobilny węzeł do produkcji mieszanek drogowych w BIOEKO Grupa TAURON,
 • rozszerzenie zakresu szkoleń poprawiających kompetencje zawodowe pracowników w TAURON Serwis oraz przesyłanie pracownikom korzystającym z Info Kiosków newsletteru związanego z tematyką BHP.

Wskaźniki wypadkowości

W 2022 r. w spółkach Grupy TAURON miało miejsce 180 wypadków, w których ogółem zostało poszkodowanych 180 osób. W stosunku do 2021 r. jest to aż o 26 wypadków mniej. Należy wspomnieć, że nie odnotowano żadnego wypadku śmiertelnego.

Wskaźnik częstości wypadków w 2022 r. wyniósł 6,6 i jest niższy od wskaźnika częstości wypadków  jaki odnotowano w roku 2021 (7,8). Podobny pozytywny trend możemy zaobserwować dla wskaźnika ciężkości wypadków, który w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższy (spadek z 60,0 w 2021 r. na 59,0 w 2022 r.).

Wskaźnik wypadkowości pracowników (częstości / częstotliwości wypadków) wraz z liczbą poszkodowanych w wypadkach w podziale na płeć (Injury rate – IR) przedstawia tabela poniżej.

 • 403-9

Wartość wskaźnika wypadkowości pracowników (częstości/częstotliwości wypadków) wraz z liczbą poszkodowanych w wypadkach w podziale na płeć w Grupie Kapitałowej TAURON w 2022 r.

ŁĄCZNA LICZBA WSZYSTKICH WYPADKÓW 180
Kobiety 12
Mężczyźni 168
LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH PRZY PRACY 0
Kobiety 0
Mężczyźni 0
LICZBA WYPADKÓW LEKKICH PRZY PRACY 177
Kobiety 11
Mężczyźni 166
LICZBA WYPADKÓW CIĘŻKICH PRZY PRACY 3
Kobiety 1
Mężczyźni 2
LICZBA WYPADKÓW ZBIOROWYCH 0
Kobiety 0
Mężczyźni 0
WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI WYPADKÓW 6,6
Wskaźnik częstości wypadków = (liczba wypadków przy pracy x 1000 ) / średnie zatrudnienie w 2022 r.
WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI WYPADKÓW 59,0
Wskaźnik ciężkości wypadków = Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy / Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)

Grupa TAURON identyfikuje zagrożenia i szacuje ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy oraz podejmuje niezbędne działania profilaktyczne celem zapewnienia możliwie najlepszej ochrony zdrowia swoich pracowników. Z uwagi na konsekwentne dążenie do spadku liczby wypadków, nieustannie intensyfikowane są działania promujące bezpieczne zachowania w miejscu pracy. Zaliczyć należy do nich liczne szkolenia, obejmujące zarówno pracowników, jak i podmioty zewnętrzne wykonujące pracę na rzecz spółek Grupy TAURON. Odsetek przeszkolonych osób Grupy TAURON w 2022 r. przedstawia tabela poniżej.

Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli powyższe szkolenia BHP

2022 TAURON Serwis TAURON Ciepło TAURON Wydobycie TAURON Dystrybucja Pomiary Nowe Jaworzno Grupa TAURON Spółka Usług Górniczych
Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli powyższe szkolenia BHP 100% 75% 100% 62% 100% 100%

Wyniki wyszukiwania