Podstawowe produkty, towary i usługi

Podstawowe produkty, towary i usługi TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia, jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej TAURON, pełni funkcję konsolidującą i zarządczą w Grupie Kapitałowej TAURON. W wyniku wdrożenia Modelu Biznesowego oraz centralizacji funkcji, TAURON skupił wiele kompetencji dotyczących funkcjonowania spółek Grupy Kapitałowej TAURON i w 2022 r. prowadził działalność m.in. w obszarach:

 • hurtowego handlu energią elektryczną, gazem i produktami powiązanymi, w szczególności w zakresie obsługi handlowej spółek, zabezpieczania potrzeb w zakresie paliw, uprawnień do emisji CO2 oraz świadectw pochodzenia energii,
 • zarządzania portfelem energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2 i praw majątkowych,
 • zarządzania zakupami,
 • zarządzania finansami,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania ryzykiem korporacyjnym,
 • zarządzania modelem funkcjonowania IT,
 • koordynowania prac B+R realizowanych w Grupie Kapitałowej TAURON,
 • doradztwa w zakresie rachunkowości i podatków,
 • obsługi prawnej,
 • audytu.

Przekazanie aktywów do NABE

W efekcie przeniesienia z dniem 31 grudnia 2022 r. prawa własności 100% akcji TAURON Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa oraz uczestnictwa spółek Grupy TAURON w procesie wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych do NABE, w IV kwartale 2022 r. nastąpiło przeniesienie części funkcji związanych z obrotem energią elektryczną oraz koordynacją dostaw paliw do spółki TAURON Wytwarzanie.

Podstawową działalnością Spółki, poza zarządzaniem Grupą Kapitałową TAURON, jest hurtowy obrót energią elektryczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa URE na okres od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.

Spółka koncentruje się na zakupie i sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby zabezpieczenia pozycji zakupowych i sprzedażowych podmiotów z Grupy Kapitałowej TAURON oraz obrocie hurtowym energią elektryczną. W 2022 r. Spółka kupiła i sprzedała 45,6 TWh energii elektrycznej. Głównym kierunkiem sprzedaży energii elektrycznej realizowanej przez TAURON w tym okresie były: TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. (TAURON Sprzedaż GZE), do których sprzedano 72,2% zakupionej energii elektrycznej. Powyższe spółki prowadzą sprzedaż detaliczną energii elektrycznej do klientów końcowych, w związku z czym TAURON nie jest uzależniony od żadnego z odbiorców energii elektrycznej. Kolejną co do wielkości stroną na odbiór energii elektrycznej jest Izba Rozliczeniowa Giełd (14,4%), TAURON Wytwarzanie (6,5%), w tym 5,6% na rzecz Nowe Jaworzno Grupa TAURON w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r., (z dniem 1 października 2022 r. spółka stała się częścią TAURON Wytwarzanie), pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej TAURON (4%), w tym TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, TAURON Czech Energy s.r.o. (TAURON Czech Energy) i EC Stalowa Wola oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) (2%) i TAMEH POLSKA (0,8%).

Na podstawie zawartych umów o świadczenie usług SLA w zakresie działalności handlowej TAURON świadczyła w 2022 r. m.in. usługę zarządzania portfelem energii elektrycznej i praw majątkowych oraz usługę market access, w ramach której działa na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE) w imieniu własnym na rzecz TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło oraz do 30 września 2022 r., Nowe Jaworzno Grupa TAURON (obecnie TAURON Wytwarzanie), realizując dla tych spółek obligo giełdowe.

Jednakże mając na uwadze trwający proces związany z transformacją Grupy Kapitałowej i planowanym wydzieleniem z Grupy TAURON węglowych aktywów wytwórczych w ramach realizowanej Rządowej Koncepcji NABE, w lipcu 2022 r. zawarto odpowiednie aneksy do obowiązujących umów SLA zapewniające ciągłość świadczonych usług i podjęto decyzję o zakończeniu świadczenia usługi market access na rzecz TAURON Wytwarzanie. Z dniem 1 listopada 2022 r. w TAURON Wytwarzanie została stworzona struktura organizacyjna pozwalająca na przejęcie odpowiedzialności za kontraktację paliwa węglowego w zakresie własnego zapotrzebowania. Z tym dniem rozpoczął się również proces cedowania umów sprzedaży węgla energetycznego z TAURON na rzecz TAURON Wytwarzanie. Tym samym TAURON pozostanie odpowiedzialna za zakupy paliwa węglowego wyłącznie w ramach zapotrzebowania dla TAURON Ciepło.

Dodatkową działalnością Spółki jest hurtowy obrót gazem ziemnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie koncesji na obrót paliwami gazowymi, wydanej przez Prezesa URE w dniu 27 kwietnia 2012 r. Pierwotny okres obowiązywania koncesji rozpoczynał się dnia 4 maja 2012 r. i obowiązywał do 4 maja 2022 r. W dniu 11 marca 2021 r. Prezes URE podjął decyzję w zakresie zmiany terminu obowiązywania koncesji i jej wydłużenia do dnia 30 czerwca 2035 r. W 2022 r. Spółka kupiła i sprzedała 4,3 TWh paliwa gazowego. Spółka koncentruje się na sprzedaży gazu ziemnego na potrzeby sprzedażowe TAURON Sprzedaż, do której sprzedano 57,9% zakupionego paliwa gazowego.

W kompetencjach Spółki jest również zarządzanie na potrzeby Grupy Kapitałowej TAURON prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, stanowiącymi potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (w tym w źródłach wykorzystujących biogaz rolniczy) oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej. Zasady współpracy zostały uregulowane w umowach o zarządzanie bilansem praw majątkowych (TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło) oraz w umowach o świadczenie usług handlowych w zakresie zarządzania portfelem praw majątkowych i gwarancji pochodzenia (TAURON Ekoenergia, EW Dobrzyń, EW Śniatowo, EW Inowrocław, EW Gołdap, EW Mogilno).

TAURON jest centrum kompetencyjnym w zakresie zarządzania i handlu uprawnieniami do emisji CO2 dla spółek Grupy Kapitałowej TAURON. Dzięki centralizacji handlu emisjami uzyskano efekt synergii polegający na optymalizacji kosztów wykorzystania zasobów podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON. Realizując powyższe cele w zakresie handlu uprawnieniami do emisji CO2 Spółka aktywnie uczestniczy w handlu na giełdzie ICE Endex, giełdzie EEX oraz na rynku OTC. Wraz z centralizacją tej funkcji, TAURON odpowiada za rozliczanie spółek w zakresie uprawnień do emisji CO2, zabezpieczenie potrzeb emisyjnych spółek zależnych z uwzględnieniem przyznanych uprawnień.

TAURON pełni również funkcję Operatora Rynku oraz podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla spółek Grupy Kapitałowej TAURON oraz klientów zewnętrznych. Realizowanie tych funkcji odbywa się na podstawie umowy przesyłowej zawartej z Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) oraz innych regulacji w tym zakresie (Warunków Dotyczących Bilansowania i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej).

Do dnia 30 listopada 2022 r. Spółka dysponowała, na zasadach wyłączności, zdolnościami wytwórczymi w zakresie handlowo-technicznym, odpowiadała za optymalizację wytwarzania, tj. dobór jednostek wytwórczych do ruchu oraz odpowiedni rozdział obciążeń w celu realizacji zawartych kontraktów, z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych jednostek wytwórczych oraz ograniczeń sieciowych i innych, w różnych horyzontach czasowych. W ramach usług dla Segmentu Wytwarzanie Spółka uczestniczyła w przygotowaniu planów remontów, planów mocy dyspozycyjnych oraz planów produkcji dla jednostek wytwórczych w różnych horyzontach czasowych oraz ich uzgadnianiu z właściwym operatorem sieci. Od dnia 1 grudnia 2022 r. TAURON Wytwarzanie pełni te funkcje samodzielnie dla swoich aktywów w ramach realizacji Rządowej Koncepcji NABE. TAURON rozwija również kompetencje w zakresie funkcji Operatora Rynku dla gazu w oparciu o umowę przesyłową z GAZ-SYSTEM S.A. Od lipca 2015 r. TAURON, jako jeden z pierwszych podmiotów w kraju, obsługuje grupę bilansową dla podmiotów dokonujących transakcji na rynku gazu i obecnie prowadzi bilansowanie handlowe dwóch podmiotów z Grupy Kapitałowej TAURON oraz klientów zewnętrznych.

W 2022 r. TAURON aktywnie uczestniczył we wtórnym rynku mocy zabezpieczając obowiązek mocowy w ramach Grupy Kapitałowej TAURON, jak i zawierając transakcje z kontrahentami zewnętrznymi na rynku OTC.

W ramach prac związanych z zarządzaniem majątkiem TAURON prowadzi działania, których celem jest spójne i efektywne zarządzanie majątkiem produkcyjnym. Priorytetem są działania nastawione na zapewnienie wymaganego poziomu dyspozycyjności, ciągłości działania i efektywności aktywów. W perspektywie najbliższych lat konieczne jest dostosowanie posiadanego majątku produkcyjnego do zmian wynikających z procesu transformacji energetycznej. Istotna jest również koordynacja zarządzania działalnością badawczo-rozwojową oraz stworzenie ram rozwoju innowacyjności i właściwych standardów techniczno-organizacyjnych.


Podstawowe produkty, towary i usługi Grupy Kapitałowej TAURON

W 2022 r. Grupa Kapitałowa TAURON prowadziła działalność i uzyskiwała przychody przede wszystkim ze sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji i sprzedaży węgla kamiennego.

W związku ze zbyciem przez Spółkę prawa własności 100% akcji TAURON Wydobycie i związaną z tym utratą kontroli przez Grupę TAURON nad TAURON Wydobycie, od 2023 r. Grupa TAURON nie prowadzi działalności w zakresie wydobycia i produkcji węgla handlowego.

Podstawowymi produktami Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. były energia elektryczna, energia cieplna oraz węgiel kamienny. Dodatkowo, przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. był obrót towarami: energią elektryczną, produktami rynku energetycznego, gazem, jak również świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, w tym odbiorcom końcowym, dystrybucji i przesyłu energii cieplnej oraz inne usługi powiązane z prowadzoną działalnością.

Poniższa tabela przedstawia wolumeny produkcji i sprzedaży w Grupie Kapitałowej TAURON za lata 2021-2022.

Wolumeny produkcji i sprzedaży j.m. 2021 2022 Dynamika (2022/2021)
1. Produkcja węgla handlowego mln Mg 5,15 5,01 97%
2. Sprzedaż węgla przez Segment Wydobycie mln Mg 5,47 4,90 90%
3. Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto), w tym: TWh 15,59 15,55 100%
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym: TWh 1,71 1,57 91%
1) Produkcja z biomasy TWh 0,43 0,34 79%
2) Produkcja elektrowni wodnych, wiatrowych, fotowoltaicznych TWh 1,28 1,23 95%
4. Wytwarzanie ciepła PJ 12,00 10,58 88%
5. Sprzedaż ciepła PJ 15,08 13,80 91%
6. Dystrybucja energii elektrycznej TWh 53,97 53,68 99%
7. Sprzedaż energii elektrycznej TWh 47,11 46,03 98%
1) detaliczna TWh 33,41 31,14 93%
2) hurtowa TWh 13,70 14,89 109%
8. Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 777 5 836 101%

Wyniki wyszukiwania