Nasza Grupa – kluczowe informacje

Grupa Kapitałowa TAURON jest w pełni zintegrowaną grupą energetyczną, której model biznesowy zmienia się zgodnie z przyjętą w czerwcu 2022 roku Strategią na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 roku.

Z uwagi na globalne wyzwania powiązane ze zmianami klimatu oraz zaostrzającą się politykę instytucji finansowych i inwestorów rynku finansowego w zakresie finansowania podmiotów wykorzystujących w swojej działalności biznesowej aktywa węglowe, w 2022 roku doszło przeniesienia prawa własności akcji TAURON Wydobycie S.A. na Skarb Państwa. Pozwoli to na poszerzenie bazy inwestorów w celu pozyskiwania środków na realizację inwestycji i tym samym ułatwi realizację naszych celów strategicznych.

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TAURON, która została utworzona 6 grudnia 2006 roku w ramach realizacji Programu dla elektroenergetyki.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 stycznia 2007 roku pod firmą Energetyka Południe S.A. Zmianę firmy Spółki na obecną, tj. TAURON Polska Energia S.A. zarejestrowano 16 listopada 2007 roku. Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).


Skład Grupy Kapitałowej

Poniższy rysunek przedstawia skład Grupy Kapitałowej TAURON w podziale na segmenty działalności, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 Segmenty operacyjne, na 31 grudnia 2022 roku.

*Działalność prowadzona do 30 grudnia 2022 r., co wynika z utraty w tym dniu kontroli przez Grupę TAURON nad spółką Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. (Wsparcie Grupa TAURON) w wyniku przeprowadzonej transakcji wniesienia przez TAURON Dystrybucja S.A. (TAURON Dystrybucja) 100 % udziałów spółki Wsparcie Grupa TAURON do spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o. (Polski Holding Obronny).

Wyniki wyszukiwania