Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności Grupy Kapitałowej TAURON

Aby jak najlepiej wykorzystać dźwignię wartości wyznaczonych w ramach Strategii określono kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy TAURON w następujących obszarach działania:

1
Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klienta
2
Zorientowanie na klienta i jego potrzeby
3
Ochrona środowiska
4
Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie pracowników
5
Partnerstwo społeczno-biznesowe

Poniższa tabela przedstawia kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy TAURON w latach 2021-2022.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2021-2022

Kluczowy niefinansowy Nazwa kapitału / element powiązania z kapitałem Charakter wskaźnika j.m. Wartość wskaźnika
2022 2021
Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klienta
1. Liczba klientów Grupy Kapitałowej TAURON w Obszarze Dystrybucja indywidualnych i biznesowych Kapitał finansowy /

Wartość Regulacyjna Aktywów Segmentu Dystrybucja,

nakłady inwestycyjne, przepływy z działalności operacyjnej

Stymulanta liczba 221 364 222 615
2. Liczba przypadków niezgodności oraz reklamacji produktów i usług Grupy Kapitałowej TAURON z zakresu informowania Kapitał finansowy / przepływy z działalności operacyjnej, zysk netto, długoterminowy rating Destymulanta liczba 0 0
3. Częstotliwość planowanych przerw
w dostawie energii elektrycznej – liczba przerw / odbiorcę / rok (SAIFI)
Kapitał finansowy / przepływy z działalności operacyjnej Destymulanta minuty 0,22 0,19
Zorientowanie na klienta i jego potrzeby
4. Liczba klientów Obszaru Sprzedaż indywidualnych i biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON Kapitał finansowy /

przychody ze sprzedaży, EBITDA, marża EBITDA, zysk netto, długoterminowy rating

Stymulanta liczba 5 698 004 5 622 759
5. Liczba przypadków niezgodności Grupy Kapitałowej TAURON dotyczących komunikacji marketingowej Kapitał społeczny / wdrożona i stosowana PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON Destymulanta liczba 0 0
Ochrona środowiska
6. Procentowy udział mocy zainstalowanej w Grupie Kapitałowej TAURON w oparciu o OZE do całkowitej mocy zainstalowanej w Grupie Kapitałowej TAURON Kapitał produkcyjny / moc zainstalowana w elektrowniach i elektrociepłowniach wodnych, wiatrowych, słonecznych oraz na biomasę Stymulanta % 13 9
7. Procentowy udział produkcji energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej TAURON w oparciu o OZE do sumy wyprodukowanej energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej TAURON Kapitał produkcyjny / produkcja energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach wodnych, wiatrowych, słonecznych oraz na biomasę Stymulanta % 11 12
Kapitał produkcyjny / produkcja ciepła w elektrociepłowniach na biomasę Stymulanta % 5 5
8. Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych przez Grupę Kapitałową TAURON – tCO2e Kapitał naturalny / emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych Destymulanta Mg 13 773 702 13 702 825
9. Całkowita waga odpadów innych niż niebezpieczne (w tym: uboczne produkty spalania i wydobycia) wytworzonych przez Grupę Kapitałową TAURON Kapitał naturalny / całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne Destymulanta Mg 1 435 616 1 655 250
Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie pracowników
10. Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON Kapitał intelektualny, Kapitał społeczny, Kapitał ludzki / budowanie relacji opartych na dialogu, kultura organizacyjna oparta na wartościach PRO Stymulanta liczba 291 315
11. Liczba pracowników w Grupie Kapitałowej TAURON Kapitał ludzki / liczba pracowników, liczba szkoleń przeprowadzonych przez Trenerów Wewnętrznych

Kapitał intelektualny / wiedza i kompetencje pracowników

Kapitał społeczny / edukacja i rozwój pracowników

Nominanta liczba 25 740 25 324
12. Wskaźnik wypadkowości w Grupie Kapitałowej TAURON Kapitał społeczny / kultura organizacyjna oparta o wartości PRO Destymulanta 6,6 7,9
13. Udział kobiet wśród pracowników Grupy Kapitałowej TAURON Kapitał ludzki / udział kobiet wśród pracowników

Kapitał społeczny / wdrożona i stosowana Polityka Różnorodności w Grupie TAURON oraz Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON

Nominanta % 22,2 21,8
14. Liczba godzin szkoleniowych w Grupie Kapitałowej TAURON Kapitał ludzki / liczba godzin szkoleniowych Stymulanta tys. 398 385
Partnerstwo społeczno-biznesowe
15. Liczba inicjatyw lokalnych i społecznych, w które włączyła się Fundacja TAURON Kapitał społeczny / wsparcie lokalnych inicjatywy za pośrednictwem Fundacji TAURON Stymulanta liczba 181 93
16. Liczba projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanych przez Grupę Kapitałową TAURON Kapitał społeczny / wdrożona i stosowana PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON, budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem, wsparcie lokalnych inicjatyw, w tym za pośrednictwem Fundacji TAURON Stymulanta liczba 27 22
17. Liczba spotkań Grupy Kapitałowej TAURON ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców Stymulanta liczba Stale, zgodnie z bieżącą działalnością Stale, zgodnie z bieżącą działalnością

Wyniki wyszukiwania