System Zarządzania Ochroną Własności Intelektualnej​

gri
 • 2-24

W związku z funkcjonowaniem w ramach ciągle rozwijającej się gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach, Grupa TAURON jako świadomy właściciel innowacyjnych rozwiązań i kreatywnych dóbr niematerialnych kształtuje swoją politykę korporacyjną z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Grupa TAURON chroni i zarządza własnością intelektualną powstałą w Obszarze Badań i Innowacji w sposób systemowy, w szczególności poprzez odpowiednie regulacje, skierowane do różnych grup odbiorców tj.:

 • Politykę Własności Intelektualnej Grupy TAURON – regulację poza grupową, skierowaną do naszych zewnętrznych kontrahentów,
 • Zasady Zarządzania Własnością Intelektualną w Grupie TAURON – regulację wewnątrzkorporacyjną, regulującą zagadnienia własności intelektualnej na poziomie Grupy Kapitałowej.

Polityka Własności Intelektualnej Grupy TAURON określa jednolite zasady i standardy postępowania w zakresie zarządzania własnością intelektualną w Grupie TAURON, stanowi zbiór dobrych praktyk, których stosowania oczekujemy od naszych kontrahentów i współpracowników.

Postanowienia Polityki Własności Intelektualnej Grupy TAURON zakładają przestrzeganie przepisów prawa regulujących zagadnienia własności intelektualnej, a także wskazują kierunki i działania jakie spółki Grupy powinny podejmować w tym zakresie, w ramach swoich aktywności.

Zasady Zarządzania Własnością Intelektualną w Grupie TAURON to z kolei dokument wprowadzony na poziomie Grupy Kapitałowej, który zawiera zapisy, wspólne dla wszystkich procesów i powiązanych z nimi instrukcji postępowania, dotykających tematu ochrony i zarządzania własnością intelektualną w Grupie TAURON (np. definicje oraz wytyczne kierunkowe). To nadrzędna dokumentacja w stosunku do dwóch szczegółowych procesów:

 • procesu zgłaszania wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych,
 • procesu racjonalizacji pracowniczej.

Kwestie związane z uzyskiwaniem ochrony na wynalazki, jak również inne techniczne przedmioty własności przemysłowej TAURON uregulował poprzez odpowiedni proces pn. „Zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych” i powiązaną z nim instrukcję. Dokumenty te wskazują konkretny schemat postępowań oraz definiują wzory umów niezbędnych do prawidłowego nabycia praw i ochrony przedmiotów własności przemysłowej.

Proces pn. „Racjonalizacja” oraz powiązana z nim instrukcja dot. postępowania z pomysłami racjonalizatorskimi w Grupie TAURON, regulują natomiast zasady związane z nabywaniem i wynagradzaniem innowacji pochodzących od pracowników (innowacje wewnętrzne). Zgodnie z ww. obowiązującymi w Grupie regulacjami, pomysłami racjonalizatorskimi są wszystkie pomysły na usprawnienie o charakterze technicznym i technologicznym, które pochodzą od naszych Pracowników.

TAURON świadomie i odpowiedzialnie  zarządza własnością intelektualną Grupy. Celem TAURONU jest ochrona praw własności intelektualnej realizowana w szczególności poprzez prawidłowe nabywanie praw własności intelektualnej, a także ich licencjonowanie, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Ochrona własności intelektualnej jest ważnym elementem prowadzonej w Grupie TAURON działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej (B+R+I). Działalność, której znaczenie podkreślono w Strategii Grupy TAURON, znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjętej w 2018 r. oraz zaktualizowanej w 2022 r. Strategicznej Agendzie Badawczej (SAB).

W Grupie TAURON, w ramach Obszaru Badań i Innowacji, stosuje się portfelowe zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, zapewniające kompleksowe podejście do realizacji zadań wypełniających wskazane w Strategii innowacyjne rozwiązania wspierające transformację Grupy TAURON w kierunku neutralności klimatycznej.

SAB jest dokumentem, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie Strategii. Dokument składa się z czterech portfeli badawczych:

 • Klient i jego potrzeby,
 • Inteligentna dystrybucja,
 • Zielona energia,
 • Zrównoważone ciepło.

Każdy portfel wyznacza kierunki przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. W ramach kierunków zdefiniowano problematykę dla wybranych, ważnych z punktu widzenia rozwoju Grupy, szczegółowych obszarów badań. Taka konstrukcja SAB wspiera wybór konkretnych projektów i odrzucenie innych, jak również pozwala na optymalną alokację zasobów finansowych. Tym samym działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna w Grupie Kapitałowej TAURON jest realizowana oraz rozwijana w oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym – z jasno zdefiniowanymi celami i ambicjami.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Realizacja SAB odbywa się na kilku płaszczyznach, tworzących tzw. ekosystem innowacyjności, w tym w zakresie proklimatycznym. Stosowane procedury i dobre praktyki, wzmacniające efekty synergii poszczególnych elementów ekosystemu, są stosowane w zgodzie z technicznymi kryteriami kwalifikacji wskazanymi w regulacjach UE. W ten sposób wkład Grupy TAURON w łagodzenie zmian klimatu dokonuje się w harmonii z rozwojem Grupy, zapewniając jednocześnie poszanowanie zasady „nie czyń poważnych szkód”.

Obok tradycyjnie pojmowanej działalności badawczo-rozwojowej (projekty badawczo-rozwojowe, współpraca z jednostkami naukowymi i innowacyjnymi partnerami biznesowymi), Grupa rozwija współpracę ze startupami. TAURON prowadzi autorski program akceleracyjny TAURON Progres, umożliwiający innowacyjnym firmom (startupom) pilotażowe wdrażanie nowych rozwiązań w warunkach rzeczywistych. Najlepsze zgłoszone pomysły testowane są na infrastrukturze TAURON, jak również oferowane jest wsparcie ekspertów merytorycznych i analityków. Kooperacja ze startupami to również możliwość dalszego rozwoju portfela projektów funduszu typu Corporate Venture Capital (CVC) – EEC Magenta.

Badania i inwestycje mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju w Grupie i przez Grupę TAURON obrazuje tabela poniżej.

Kategorie inwestycji Rodzaj inwestycji – nazwa inwestycji (w podziale na kategorie w tabeli) Opis inwestycji Koszty (poniesione
w związku z realizacją inwestycji) PLN
Technologie energii odnawialnej Ultraszybkie prognozowanie zdolności wytwórczych i regulacyjnych źródeł fotowoltaicznych Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na stworzenie unikalnego systemu ultraszybkiego prognozowania produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych, pozwalającego na prognozowanie produkcji energii w horyzoncie poniżej jednej godziny, z wykorzystaniem połączenia monitorowania aktualnych warunków pogodowych przez urządzenia pomiarowe i wysokiej jakości kamery HD oraz numerycznych prognoz pogody. 295 864
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 295 864
Dystrybucja energii Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej Celem projektu jest weryfikacja technologii tworzenia lokalnych podobszarów sieci elektroenergetycznej zwanych mikrosieciami. W jego ramach została zbudowana pilotażowa instalacja mikrosieci, która jest testowana pod kątem: utrzymania bilansu i ciągłości zasilania, jakości energii elektrycznej, bezpieczeństwa funkcjonowania z perspektywy odbiorców, urządzeń i sieci oraz aspektów ekonomicznych całego rozwiązania. Na tej podstawie opracowywane są wytyczne umożliwiające współpracę mikrosieci z siecią dystrybucyjną energii elektrycznej. Wynikiem realizacji Projektu będzie zarówno w pełni funkcjonalna i przetestowana instalacja pilotażowa (pracująca w warunkach rzeczywistych), jak i szczegółowa dokumentacja techniczna rozwiązania, pozwalająca na jego implementację na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym  

3 152 005

Elastyczna Dystrybucja – prototyp narzędzia symulacyjnego W ramach projektu zostanie opracowane kompendium wiedzy o usługach elastyczności oraz studium przypadku na wybranym obszarze pilotażowym zawierające ocenę efektywności ewentualnego zakupu usług elastyczności w odniesieniu do planowanych wydatków na modernizację sieci oraz możliwego czasu takiej modernizacji. Przeprowadzony będzie także audyt dostępności danych w systemach IT oraz ich użyteczności dla identyfikacji potrzeb w zakresie pozyskania usług elastyczności i oceny efektywności ekonomicznej tego procesu. Produktem końcowym projektu będzie prototyp narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji o zakupie usług elastyczności, bazujący na metodach analitycznych i prognostycznych wytworzonych w ramach projektu. 419 900
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 3 571 905
Technologie przesyłu i dystrybucji Zintegrowany system diagnostyki sieci kablowych W ramach projektu powstaje prototyp narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie liniami kablowymi SN w oparciu o dane techniczne, statystyczne oraz wyniki pomiarów i badań diagnostycznych realizowanych w spółce Tauron Dystrybucja. Opracowane algorytmy powinny wyznaczać stopień ryzyka oraz prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, a także umożliwić inne analizy w celu ułatwienia podejmowania działań wyprzedzających z zachowaniem optymalnej równowagi techniczno-ekonomicznej. 216 312
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 216 312
Zaawansowane technologie (przechowywanie, odzysk itd.) Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych Projekt skupia się na opracowaniu systemu kontroli i monitorowania poprawy elastyczności, który wpływa na elastyczne wykorzystanie bloków węglowych. Opracowana technologia pozwoli na to, by elektrownie były skutecznie eksploatowane przy uwzględnieniu nowych wymogów naboru/zrzutu mocy. Zastosowanie systemu wpłynie na skrócenie czasu naboru i zrzutu mocy oraz zmniejszy koszty operacyjne związane z licznymi awariami bloków (dzięki obniżeniu bieżącego minimum technicznego). 7 542
Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi
power-to-gas
Celem projektu jest udoskonalenie procesu magazynowania energii w postaci chemicznej (substytutu gazu ziemnego, ang. SNG), głównie poprzez wyższą sprawność elektrolizy wysokotemperaturowej oraz zastosowanie węglanowych ogniw paliwowych do wychwytu CO2 ze spalin, co nie wymaga dostarczenia do układu wychwytu energii z elektrowni. Dodatkowo obie wprowadzane innowacje dają możliwość ich integracji od strony cieplnej i elektrycznej. 1 328 830
Systemy magazynowania energii na potrzeby OSD Celem projektu jest budowa stacjonarnego systemu magazynowania energii w oparciu o ogniwa elektrochemiczne. Instalację magazynu energii ma miejsce w punkcie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej odnawialnych źródeł energii, co umożliwi wykorzystanie tego środka do zwiększenia możliwości przyłączenia tych źródeł do sieci oraz łagodzenia wpływu szybkich zmian generowanej mocy na parametry jakości energii elektrycznej. 2 039 797
Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych (Second Life ESS) Celem projektu jest powtórne wykorzystanie ogniw litowo-jonowych używanych wcześniej w pojazdach elektrycznych. W ramach projektu, w roku 2022, wykonano badania laboratoryjne pakietów bateryjnych, mające na celu ocenę ich stanu i przydatności w stacjonarnych magazynach energii elektrycznej. Wobec zadowalających wyników testów przystąpiono do budowy prototypu magazynu energii. W roku 2023 przewiduje się przeprowadzenie testów prototypu magazynu w warunkach rzeczywistych.  

629 822

Opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych oraz lokalizacji infrastruktury ładowania Projekt obejmuje opracowanie metodologii doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych do potrzeb operatorów floty autobusów oraz budowę prototypu narzędzia informatycznego wspomagającego OSD oraz operatorów floty autobusów w optymalnym planowaniu taboru i infrastruktury ładowania. 105 689
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 4 111 680
Innowacyjne usługi powiązane (np. zdalne liczniki) Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu
i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej
Geneza projektu związana jest z koniecznością poprawy dyspozycyjności bloku 460MWe. Opracowywane technologie powinny w zdecydowany sposób zwiększyć skuteczność oraz zmniejszyć koszty diagnostyki powierzchni wymiany ciepła w kotle, wpływając na poprawę jego dyspozycyjności i podnosząc efektywność ekonomiczną jego pracy. Celem projektu jest opracowanie dwóch wzajemnie dopełniających się technologii/narzędzi do zaawansowanej diagnostyki zużycia elementów wymiany ciepła w kotle. Pierwsze rozwiązanie służyłoby do precyzyjnego monitoringu stanu technicznego elementów wymiany ciepła w kotle, mogącym pracować w wysokich temperaturach, drugie do analizy i interpretacji uzyskanych wyników w kontekście predykcji zużycia erozyjnego powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej kotła oraz niezbędnych remontów. 254 158

 

Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością
i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu
o algorytmy sztucznej inteligencji
Celem projektu jest stworzenie prototypowego modułowego systemu komputerowego w oparciu
o algorytmy sztucznej inteligencji do zwiększenia niezawodności infrastruktury wytwórczej w Grupie TAURON. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie hybrydowej infrastruktury informatycznej,
w skład, której będą wchodzić adaptacyjne modele predykcyjno/preskrypcyjne współpracujące
z układami sterowania, algorytmy optymalizacyjne, modele numeryczne, bazy danych, oraz algorytmy kontrolujące stan zdrowia urządzeń energetycznych.
3 953 830

 

Internet rzeczy (IOT) Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie architektury informatycznej do zbierania i zarządzania danymi z wybranych obszarów inteligentnego miasta (smart city), wdrażane rozwiązanie zakłada skalowanie w zakresie liczby urządzeń czujnikowych oraz obsługiwanych obszarów funkcjonalnych. Projekt skupia się m.in. na monitoringu jakości powietrza, gospodarce odpadami, inteligentnym oświetleniu ulicznym oraz na zarządzaniu parkingami i monitoringu ruchu drogowego w mieście. Opracowane środowisko informatyczne wraz z rekomendacjami będzie podstawą do stworzenia i oferowania docelowego produktu do miast i gmin. 93 890

 

Wypracowanie narzędzia wspierającego współpracę z klastrami energii w zakresie udostępniania i przetwarzania danych pomiarowych Celem projektu jest zaprojektowanie, przetestowanie i wdrożenie ekosystemu funkcjonalności eLicznika dla zaspokojenia potrzeb nowego segmentu Klientów – klastrów energii i społeczności energetycznych. 24 623

 

Wykorzystanie technologii wodorowych nowej generacji do zastosowań w energetyce stacjonarnej oraz transporcie, oparte o gospodarkę obiegu zamkniętego (HYDROGEN POLAND) Celem projektu jest demonstracja w skali przemysłowej gospodarki opartej o wodór, która to demonstracja będzie zawierała pełen łańcuch wartości. Projekt obejmuje produkcję zielonego wodoru przy użyciu energii odnawialnej oraz jego dalsza konwersję, dystrybucję i wykorzystanie. Równolegle zakłada się także wykorzystanie odpadów niemożliwych do recyklingu i przetwarzanie ich do paliwa alternatywnego – zdekarbonizowanego syntetycznego gazu ziemnego. 506 000

 

Program HEMS (ang. Home Energy Management System,
pl. Program Zarządzania Energetyką Domową)
Głównym celem Programu jest stworzenie, specjalistycznych rozwiązań w dziedzinie energetyki budynkowej, w celu zwiększenia strumienia przychodów ze sprzedaży produktów i usług zaawansowanych technologicznie. Celem Programu jest również dostosowanie narzędzi oraz kanałów sprzedaży i obsługi klientów do ich potrzeb, poprzez stworzenie cyfrowych narzędzi doradczych i komunikacyjnych, umożliwiających wsparcie klientów w procesie planowania i realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i energooszczędnych. W ramach programu w 2022 r. realizowano prace w zakresie następujących projektów:
 • strona internetowa i e-doradztwo,
 • zarządzanie Komfortem Termicznym,
 • magazyn energii dla instalacji PV.
56 400

 

SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 4 888 901
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW 13 084 662

Wyniki wyszukiwania