Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień publikacji raportu

Akcjonariusze Liczba Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1. Skarb Państwa 526 848 384 30,06% 526 848 384 30,06%
2. KGHM Polska Miedź 182 110 566 10,39% 182 110 566 10,39%
3. Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny
88 742 929 5,06% 88 742 929 5,06%

 

W 2022 r. nie miały miejsca zmiany w znacznych pakietach akcji TAURON.

Wyniki wyszukiwania