Odpowiedzialny pracodawca

  • 2-7
  • 404-1
  • 405-1

Rozpiętość działalności biznesowej Grupy, zarówno geograficzna, jak i obszarów kompetencyjnych, przy zatrudnieniu ponad 25,7 tys. pracowników, istotnie wpływa na złożoność procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Grupa TAURON dąży do optymalizacji, standaryzacji i digitalizacji procesów obszaru zarządzania kapitałem ludzkim tak, aby dostarczać pracownikom i kadrze kierowniczej narzędzi do efektywnego wspierania organizacji, zapewnienia środowiska dialogu, wprowadzania zmian i rozwoju organizacji. Kluczowym czynnikiem jest udział Grupy w procesie transformacji energetyki i związane z tym zapewnienie niezbędnych kompetencji dla zachowania ciągłości biznesowej w przyszłości.

Grupa TAURON dąży do tworzenia elastycznych warunków do rozwoju wiedzy i umiejętności oraz kreowania środowiska pracy opartego na współpracy i partnerstwie. Prowadzone badania opinii pracowników stanowią podstawę do budowania i wdrażania planów działań, których celem jest podnoszenie zaangażowania i tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy. Wszystkie spółki Grupy TAURON wykonują swoją działalność z zachowaniem  standardów w zakresie przestrzegania zasad etyki, poszanowania różnorodności oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

  • 2-7
  • 405-1

Kluczowe dane dotyczące kapitału ludzkiego Grupy TAURON dla lat 2020-2022

Kluczowe dane 2022 2021 2020
Liczba pracowników (w osobach na dzień 31.12) 25 740 25 324 25 572
Udział kobiet wśród pracowników 22,2% 21,8% 21,5%
Udział mężczyzn wśród pracowników 77,8% 78,2% 78,5%
Udział pracowników z wykształceniem wyższym 36,8% 35,9% 34,8%
Udział pracowników z wykształceniem średnim 43,5% 43,2% 43,5%
Udział pracowników z wykształceniem zawodowym i podstawowym 19,7% 20,9% 21,7%
Wskaźnik rotacji 7,09% 7,05% 6,67%
  • 404-1

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie Kapitałowej TAURON w latach 2020–2022

Osiągnięte rezultaty 2022 2021 2020
Liczba godzin szkoleniowych 398 tys. 385 tys. 295 tys.
Liczba uczestników Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON (w 2021/2022 liczba odsłon w Tauronecie) 1 tys. 2 tys. 7 tys.
Liczba szkoleń przeprowadzonych przez Trenerów Wewnętrznych 185 155 84
Liczba Trenerów Wewnętrznych 71 104 86
Liczba osób przeszkolonych przez Trenerów Wewnętrznych 2,1 tys. 1,6 tys. 1,1 tys.
Liczba stażystów/praktykantów 343 265 263
Liczba klas patronackich 50 52 53
Liczba uczniów w klasach patronackich 965 1.2 tys. 1 tys.
Liczba uczestników inicjatywy Rozwój do kwadratu 2046 2406 950

Wyniki wyszukiwania