Zasady prowadzenia projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu​

gri
  • 2-24

Głównym dokumentem regulującym kwestie odpowiedzialności Grupy TAURON względem społeczeństwa są przyjęte przez Zarząd TAURON Polska Energia w 2020 r. Zasady prowadzenia projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Grupie TAURON.

Zawarte w dokumencie regulacje precyzują cele, zakres, a także sposób planowania i monitorowania projektów CSR w określonym czasie. Działania te mają na celu zapewnienie transparentności w ramach podjętych przez Grupę TAURON zobowiązań wobec lokalnej społeczności i interesariuszy. W 2022 r. Grupa TAURON zrealizowała w sumie 14 projektów ramowych o łącznej wartości 3,3 mln zł dedykowanych wsparciu inicjatyw rozwoju społeczności.

W zakresie projektów CSR adresowanych do interesariuszy zewnętrznych, Grupa TAURON koncentruje się na inicjatywach wspierających rozwój społeczny i gospodarczy, do których należą:

  • wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym transformacją przemysłu. Do najważniejszych projektów w tym zakresie zaliczyć należy przede wszystkim zapoczątkowaną w 2018 r. współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów. Stowarzyszenie wspiera dzieci z pogórniczych i pohutniczych dzielnic biedy koncentrując się na wyrównywaniu szans oraz polepszenia komfortu ich życia,
  • program pn. TAURON wspiera młodych sportowców w takich dyscyplinach, jak siatkówka, piłka nożna i pływanie. Grupa TAURON od 2018 r. jest także zaangażowana w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie autorskiego turnieju piłkarskiego pod nazwą TAURON Junior Cup,
  • promowanie wiedzy związanej z naukami ścisłymi oraz z bezpiecznym korzystaniem z energii elektrycznej. Najważniejszym projektem są Bezpieczniki TAURONA. W jego ramach Grupa TAURON udostępnia gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli, poradnik dla rodziców oraz ciekawe zabawy i materiały edukacyjne o prądzie dla uczniów. Wszystkie informacje dostępne są na dedykowanej projektowi witrynie: https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/,
  • autorski program Zielone Laboratoria TAURONA, który opiera się na kompleksowym wyposażaniu sal do nauki przedmiotów ścisłych w szkołach z terenu działania Grupy TAURON, dzięki czemu wspomaga wysoką jakość kształcenia. Więcej informacji na dedykowanej projektowi witrynie: https://laboratoria.tauron.pl,
  • współpraca z Fundacją ISKIERKA niosącą pomoc dzieciom z chorobą nowotworową oraz z Fundacją Czerwone Noski, której medyczni klowni, odwiedzając dziecięce oddziały rehabilitacji, onkologii i kardiologii niosą radość małym pacjentom. W ramach współpracy z Fundacjami zorganizowano m.in. bale karnawałowe dla ich podopiecznych oraz integracyjny piknik rodzinny. W ramach wspólnych działań stworzono również specjalny edukacyjny – integrujący projekt Supersprawni, adresowany do hospitalizowanych dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności neurologicznej, które mimo ograniczeń mogą uczestniczyć w warsztatach teatralnych,
  • wspieranie działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR). Zasięg działania GOPR pokrywa się z obszarem dystrybucyjnym Grupy TAURON, co jeszcze bardziej podkreśla spójność oraz zasadność partnerstwa. Szereg akcji edukacyjnych ma za zadanie zwiększać poziom bezpieczeństwa na terenach górskich poprzez wzrost świadomości zagrożeń. Wsparcie TAURONA, dzięki któremu ratownicy są m.in. wyposażeni w ekwipunek ratowniczy, dodatkowo przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w górach,
  • szkolenia, webinaria tematyczne i warsztaty dla pracowników Grupy TAURON prowadzone we współpracy z Partnerami TAURON w zakresie zdrowia, aktywnego trybu życia, praktyk well-beingowych czy bezpieczeństwa w górach i na szlakach turystycznych. Organizowane są także igrzyska sportowe odkrywające możliwości i potencjał sportowy pracowników Grupy TAURON oraz integrujące wewnętrzną społeczność.

Poza projektami ramowymi dedykowanymi społecznościom lokalnym, realizowane są również mniejsze projekty, zarówno na poziomie Grupy Kapitałowej, jak i poszczególnych spółek. Wszystkie inicjatywy prospołeczne oraz projekty wspierające rozwój wspólnoty lokalnej są monitorowane, a ich wyniki systematycznie raportowane.

Wyniki wyszukiwania