Wartości korporacyjne​

gri

Misja i wizja Grupy Kapitałowej TAURON wynika ze strategii, która odpowiada na zmiany rynkowe, oczekiwania klientów i wyzwania związane z klimatem i środowiskiem.

Warunkiem realizacji misji i wizji jest postępowanie zgodnie z wartościami korporacyjnymi i zasadami opisanymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON w relacjach ze współpracownikami, środowiskiem naturalnym i otoczeniem.

MISJA
Dbamy o klienta. Troszczymy się o planetę. Wybieramy Zielony Zwrot TAURONA.
WIZJA
TAURON – Firma pierwszego wyboru.

Wartości Grupy Kapitałowej TAURON to: Partnerstwo, Rozwój, Odwaga (PRO). To symbole i wyznaczniki kultury organizacyjnej Grupy.

Wartości PRO stanowią punkt wyjścia dla Zasad Postępowania szczegółowo opisanych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON. Wartości korporacyjne powinny przyświecać każdemu podczas realizacji codziennych zadań, jako drogowskazy do osiągnięcia celów określonych w strategii Grupy TAURON.

 • Jesteśmy partnerami dla klientów i siebie nawzajem w realizacji wspólnych celów;
 • Budujemy trwałe relacje, oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku;
 • Angażujemy się w to, co ważne dla naszych klientów i Grupy.
 • Jesteśmy innowacyjni – pokonujemy bariery, wyznaczamy trendy i kreujemy zmiany;
 • Stale rozwijamy kompetencje, umiejętności i wiedzę;
 • Poszukujemy coraz lepszych rozwiązań – wychodzimy naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom klientów, ciągle podnosząc jakość naszych usług.
 • Śmiało i otwarcie rozmawiamy o problemach i najodważniejszych pomysłach;
 • Z determinacją wdrażamy to, w co wierzymy, aby osiągnąć wspólne cele;
 • Z zaangażowaniem i pasją stawiamy czoła wyzwaniom zmieniającego się otoczenia.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu (dalej jako Kodeks) to kluczowy dokument kształtujący kulturę etyczną Grupy TAURON. Wszyscy pracownicy Grupy TAURON, a także dostawcy i osoby świadczące usługi na rzecz naszej organizacji są zobowiązani do zapoznania się z Kodeksem oraz do postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

Podstawą przyjęcia Kodeksu było przekonanie, że odpowiedzialne i przejrzyste postępowanie w biznesie, oparte na poszanowaniu prawa i uwzględnieniu potrzeb interesariuszy, jest warunkiem zrównoważonego rozwoju. Kodeks dostępny jest nie tylko dla pracowników, ale także podmiotów zewnętrznych na stronie internetowej TAURON.

Kodeks zawiera jasne i zrozumiałe połączenie misji, wizji oraz wartości korporacyjnych Grupy TAURON. Definiuje również najważniejsze wartości oraz zasady postępowania, którymi powinni kierować się pracownicy oraz interesariusze Grupy TAURON w obszarach:

 • pracownik,
 • środowisko naturalne,
 • otoczenie.

Kodeks opisuje również funkcjonujący w Grupie Kapitałowej TAURON System zgłaszania nadużyć.

Grupa TAURON stale doskonali kulturę compliance, rozumianą jako zestaw określonych zasad postępowania zgodnego z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz standardami etyki, która w połączeniu z wartościami Grupy wspiera osiąganie celów biznesowych.

Procedury należytej staranności

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu zaliczyć należy system raportowania w zakresie zarządzania zgodnością, a także zasady odnoszące się do przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz innym nieprawidłowościom.

Pełnomocnik ds. Compliance, po zakończeniu każdego kwartału, sporządza dla Komitetu Audytu pisemne sprawozdanie z zakresu zrealizowanych zadań, a po zakończeniu każdego półrocza przygotowuje pisemne sprawozdanie dla Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Ponadto, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, Pełnomocnik ds. Compliance sporządza Raport Compliance z funkcjonowania Systemu zarządzania zgodnością w Grupie TAURON. Raport zawiera m.in. ocenę adekwatności i skuteczności przyjętego Systemu zarządzania zgodnością w okresie, którego raport dotyczy, stopień realizacji Planu Compliance, wskazanie środków podjętych lub proponowanych w przypadkach stwierdzenia wystąpienia ryzyka Compliance lub wystąpienia zgłoszonych nieprawidłowości.

Dodatkowo, procedury należytej staranności obejmują obowiązkowe szkolenie e-learningowe dla wszystkich pracowników Grupy TAURON posiadających dostęp do stanowiska komputerowego pn. „Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu”.

W 2022 r. szkolenie e-learningowe dot. Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu odbyło 72% pracowników Grupy TAURON posiadających dostęp do platformy szkoleniowej.

Pracownicy, a także osoby świadczące usługi na rzecz Grupy TAURON są zobowiązani do zapoznania
się z Kodeksem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON jest dostępny na stronie Spółki w wersji polskiej i angielskiej pod adresem: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/zgodnosc-compliance.

 

Aktualizacja dokumentu

W 2022 r. zaktualizowano treść oraz szatę graficzną Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Dokumenty wspierające zarządzanie w ramach ESG

 • 2-24

W Grupie TAURON przyjęto do stosowania różnego rodzaju Polityki, Kodeksy i Zasady, których głównym celem jest usystematyzowanie prowadzonych działań wraz z precyzyjnym określeniem ich celów oraz cyklicznym monitorowaniem stopnia ich realizacji. Grupa TAURON w coraz większym stopniu uwzględnia kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym w swoich regulacjach wewnętrznych. Wybrane dokumenty wewnątrzkorporacyjne wspierające zarządzanie w ramach ESG przedstawione zostały w tabeli poniżej.

 • 2-23
 • 2-24

Wybrane dokumenty wspierające zarządzanie w ramach ESG

Dokumenty publiczne Dokumenty wewnętrzne Uwagi Nadzór kompetencyjny w ramach Zarządu
Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/kodeks-odpowiedzialnego-biznesu

Prezes Zarządu
Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON Dokument wewnętrzny, dostępne jest streszczenie nt. polityki: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/raportowanie-esg Prezes Zarządu
Polityka Środowiskowa Grupy TAURON

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/tauron-dla-otoczenia/polityka-srodowiskowa-grupy-tauron

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Polityka Klimatyczna Grupy TAURON

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/tauron-dla-otoczenia/polityka-klimatyczna-grupy-tauron

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Polityka antykorupcyjna Grupy TAURON Dokumenty wewnętrzny, dostępne jest streszczenie nt. polityki: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/zgodnosc-compliance Prezes Zarządu
Polityka Compliance Grupy TAURON Prezes Zarządu
Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON Dokumenty wewnętrzny, informacje nt. Zasad dostępne są na stronie: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/zgodnosc-compliance Prezes Zarządu
Procedura Oceny Wiarygodności Kontrahentów Grupy TAURON Dokumenty wewnętrzny, dostępne jest streszczenie nt. procedury na stronie: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/zgodnosc-compliance Prezes Zarządu
Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Grupie TAURON Prezes Zarządu
Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/zgodnosc-compliance

Prezes Zarządu
Korporacyjna Polityka Zakupowa Grupy TAURON Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Kodeks Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON Dokument dostępny na platformie zakupowej Grupy TAURON Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Polityka BHP Grupy TAURON Prezes Zarządu
Strategiczna Agenda Badawcza

https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Polityka Własności Intelektualnej Grupy TAURON

https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/polityka-wlasnosci-intelektualnej-grupy-tauron

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Strategia zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Polityki zarządzania ryzykiem: handlowym, finansowym, operacyjnym, kredytowym, regulacyjnym oraz w projektach w Grupie TAURON Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Zasady prowadzenia projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Grupie TAURON Kluczowe projekty CSR:

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/tauron-dla-otoczenia/projekty

Prezes Zarządu
Zasady prowadzenia sponsoringu w Grupie TAURON Prezes Zarządu
Polityka ochrony danych osobowych dla podmiotów Grupy TAURON Prezes Zarządu
Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Grupie TAURON Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Polityka Ciągłości Działania w Grupie TAURON Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Polityka Różnorodności w Grupie TAURON Prezes Zarządu
Zasady Rekrutacji w Grupie TAURON Prezes Zarządu
Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON Prezes Zarządu
PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania