• 2-15
 • 2-17
 • 2-18

Obecna, VI kadencja Zarządu Spółki, rozpoczęła się w dniu 15 lipca 2020 r. Zgodnie ze Statutem TAURON Polska Energia S.A. wspólna kadencja trwa 3 pełne lata obrotowe.

Skład osobowy Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r.:

 • Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu,
 • Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
 • Bogusław Rybacki – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem,
 • Krzysztof Surma – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów,
 • Tomasz Szczegielniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu,
 • Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych.

Zmiany w składzie osobowym Zarządu TAURON Polska Energia S.A., jakie miały miejsce w 2022 r. oraz do dnia sporządzenia Sprawozdania Niefinansowego, jak również opisy doświadczenia i kompetencji Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A., zostały szczegółowo opisane w pkt 9.11 Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022.

Zarząd Spółki działa na podstawie KSH i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Zarządu Spółki kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach 2021.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu albo prokurent.

Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są również na wniosek większości Wiceprezesów Zarządu, jak również Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w terminie ustalonym przez zwołującego posiedzenie. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poza siedzibą Spółki. W posiedzeniu Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu.

Zarząd głosuje w sposób jawny, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Wynik głosowania odnotowywany jest w protokole posiedzenia.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej większości Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy ani w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej większość Członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Głosowanie w powyższych trybach zarządza Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu, określając termin końcowy dla oddania głosu przez Członków Zarządu. Członkowie Zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne, które odnotowywane jest w protokole wraz z uzasadnieniem. Decyzje Zarządu, będące postanowieniami w sprawach bieżących, nie wymagających podjęcia uchwały, są odnotowywane wyłącznie w protokole.

Wewnętrzny podział pomiędzy Członków Zarządu Spółki zadań i odpowiedzialności za poszczególne Obszary biznesowe działalności Spółki, określone w Regulaminie Organizacyjnym TAURON Polska Energia S.A. i obejmujące samodzielne stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne podlegające bezpośrednio Dyrektorom Wykonawczym, pracą których kierują Członkowie Zarządu, określa Uchwała Zarządu Spółki nr 336/VI/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przyporządkowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki oraz samodzielnych stanowisk pracy bezpośrednio podlegających Członkom Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Struktura obszarów biznesowych Spółki podległych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki określona jest w schemacie podziału odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki, omówionym w sekcji oraz opublikowanym na stronie internetowej Spółki.

Zarząd odpowiada za zarządzanie spółką oraz wyznaczanie kierunków działań Grupy TAURON, w tym osiąganie wyznaczonych celów wieloletnich, zgodnie z przyjętą strategią zakładającą zrównoważony rozwój Grupy. Podejmowane decyzje w zakresie ESG zgodne są z najlepszymi praktykami, oczekiwaniami interesariuszy oraz najlepszą wiedzą. Członkowie Zarządu delegują obowiązki dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju do kadry menadżerskiej, a w szczególności do komitetu ESG. Zarząd Spółki cyklicznie prezentuje efekty wdrażania działań związanych z tematyką ESG do Rady Nadzorczej i powołanych w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Strategii i Komitetu Audytu, m.in. poprzez omawianie oceny skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, prezentacje sprawozdania z zakresu zadań w obszarze Compliance oraz postępy w realizacji przyjętej Strategii Grupy TAURON, której częścią są również cele z obszaru ESG.

W raportowanym okresie w celu rozwoju wiedzy, kompetencji, umiejętności i doświadczenia, w zakresie zrównoważonego rozwoju Zarząd m.in. uczestniczył w licznych konferencjach i panelach dyskusyjnych na których poruszano kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem np.:

 • Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2022,
 • Kongres 590,
 • Kongres ESG Polska Moc Biznesu,
 • Debata podczas PRECOP,
 • Konferencja TOGETAIR
 • Europejski Kongres Gospodarczy.

Mając świadomość istotności kwestii ESG Zarząd Spółki podjął decyzję o przystąpieniu do światowej inicjatywy ONZ zrzeszającej zrównoważony biznes – UN Global Compact.

Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 pełne lata obrotowe, za wyjątkiem I kadencji, która trwała 2 lata. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki każdy z Członków Zarządu Spółki może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą Spółki lub Walne Zgromadzenie Spółki.

Celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania w Spółce, Rada Nadzorcza Spółki ogłasza konkurs oraz przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Kandydat na Członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi określone w § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa. Spółka powiadamia akcjonariuszy o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

Polityka w zakresie wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

System wynagrodzeń Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. oraz kluczowych menadżerów został szczegółowo opisany w Sprawozdaniu Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022 w rozdziale 11 Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wyniki wyszukiwania