Ryzyka i szanse klimatyczne i środowiskowe ​

Zagrożenia i szanse związane ze zmianami klimatu

 • 3-3

Skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój, to jedne z głównych postulatów realizowanych w ramach koncepcji Zielony Zwrot TAURONA. Biorąc pod uwagę powyższe i mając świadomość zachodzących zmian klimatycznych, w ramach Modelu ryzyk, wyodrębnione zostały również ryzyka (zarówno zagrożenia jak i szanse) związane ze zmianami klimatu. W ich ramach wyróżnia się:

 • ryzyko fizyczne – wynikające z fizycznych skutków zmiany klimatu niekorzystnie wpływających na działalność spółek Grupy TAURON, w szczególności będące następstwem określonych zdarzeń związanych z pogodą (burze, powodzie, fale upałów), zmianami klimatu powodującymi zmiany temperatur lub suszę hydrologiczną,
 • ryzyka związane z przejściem – obejmujące ryzyka wynikające z transformacji na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu; np. regulacyjne, finansowe, społeczne, technologiczne.

Ryzyko fizyczne

Tabela poniżej rzedstawia Ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatu zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Zgodnie z opisanym Modelem ryzyk, Ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatu zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Otoczenie; Ryzyko operacyjne/Technologia i infrastruktura; Ryzyko operacyjne/Klienci i kontrahenci; Ryzyko handlowe/Handel.

 • 201-2

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Krótkoterminowe ryzyko fizyczne (ryzyko ostre Ryzyko związane jest z:
 1. Częstym występowaniem ekstremalnych temperatur, większą intensywnością opadów mogącą powodować powodzie o każdej porze roku, opadami o nierównomiernym charakterze, skutkującymi dłuższymi okresami bezopadowymi, przerywanymi gwałtownymi opadami (nawalne deszcze).
 2. Wzrostem częstotliwości i intensywności huraganów, silnymi wiatrami z towarzyszącymi im incydentalnie trąbami powietrznymi i wyładowaniami atmosferycznymi powodującymi awarie maszyn i urządzeń, awarie sieci dystrybucyjnych (energia elektryczna, ciepło), częstszym występowaniem susz oraz związanych z tym ograniczeniami w dostępie do wody, a także zwiększonym ryzykiem pożarów.

Skutkiem materializacji ryzyka są również:

 1. Zwiększone koszty utrzymania sieci przesyłowych wynikających z kosztów usuwania awarii, spadek wolumenu sprzedaży energii i ciepła, spadek wolumenu produkcji, pogorszenie wskaźników jakościowych dystrybucji wpływających na przychód regulowany.
 2. Gwałtowne wahania poziomu cen rynkowych wynikających z występowania ekstremalnych temperatur wpływających na poziomy zapotrzebowania i możliwości jego pokrycia po stronie podażowej.
 3. Konieczność wyłączenia pojedynczych bloków energetycznych w związku ze zbyt niskim poziomem wody w rzekach, z których wykorzystuje się wodę do chłodzenia bloków.

Ryzyko obejmuje zidentyfikowane i zarządzane w Grupie TAURON ryzyka: środowiskowe (w kontekście nadmiernego wpływu na klimat), pogodowe, majątku firmy oraz ryzyko rynkowe.

 1. Stosowanie Polityki Klimatycznej Grupy TAURON.
 2. Planowanie i wdrażanie projektów wpisujących się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 3. Stosowanie Strategicznego Planu Zarządzania Aktywami w Grupie TAURON.
 4. Wpieranie innowacyjnych technologii o potencjale znacznych oszczędności energii.
 5. Prowadzenie działalności biznesowej oddziaływującej na klimat zgodnie
  z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 6. Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących zanieczyszczenia.
 7. Częsta ocena zgodności działań
  z wymaganiami prawnymi w zakresie wpływu na klimat.
 8. Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności Grupy na zmiany klimatu, stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych w szczególności
  w Obszarach biznesowych wrażliwych na te czynniki.
 9. Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku, czynne monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i instalacji.
 10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kultury pracy pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń.
 11. Reagowanie na sytuację awaryjną poprzez obsługę techniczną oraz automatykę zabezpieczającą.
 12. Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych (z wyłączeniem majątku pod ziemią).
 13. Wprowadzenie narzędzi informatycznych w obszarze doskonalenia monitoringu
  i zarządzania wskaźnikami awaryjności.
 14. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych, w szczególności
  w Obszarze Dystrybucji.
2. Ryzyko fizyczne długotrwałe Ryzyko związane jest ze:
 1. Spadkiem wolumenu sprzedaży produktów oferowanych przez spółki Grupy TAURON w szczególności w skutek odchylenia temperatury od wartości planowanych skutkujących przede wszystkim utratą przychodów w poszczególnych segmentach działalności Grupy TAURON wynikającej ze zmniejszonego zapotrzebowania.
 2. Zmniejszeniem, szczególnie latem, poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych oraz wzrostem ich temperatury, co generuje spadek sprawności jednostek wytwórczych oraz zmniejszenie dyspozycyjności bloków zwłaszcza w okresie występowania pików energetycznych. Powyższe może doprowadzić w skrajnym scenariuszu do blackoutu.
 3. Zmianą warunków rynkowych funkcjonowania spółek Grupy TAURON w szczególności w skutek zmian czynników atmosferycznych skutkujących spadkiem marży w Obszarze Wytwarzania (CDS/wolumen) oraz generalnie wzrostem kosztów i spadkiem opłacalności.
 4. Zwiększoną awaryjnością maszyn i urządzeń stanowiących majątek spółek Grupy TAURON z uwagi na trwałe zmiany klimatu – długotrwałe susze, ocieplenie klimatu.

Ryzyko obejmuje zidentyfikowane i zarządzane w Grupie TAURON ryzyka: wolumenu i marży, majątku firmy oraz ryzyko rynkowe.

 

 1. Bieżąca aktualizacja oferty, wprowadzenie do sprzedaży produktów typu multipakiet.
 2. Prowadzenie działań marketingowych, pozyskiwanie nowych klientów.
 3. Działania skupione na utrzymaniu aktualnych klientów i odzyskaniu utraconych.
 4. Codzienny pomiar i raportowanie pozycji portfelowych.
 5. Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku, czynne monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i instalacji.
 6. Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych (z wyłączeniem majątku pod ziemią).
 7. Wprowadzenie narzędzi informatycznych w obszarze doskonalenia monitoringu i zarządzania wskaźnikami awaryjności.
 8. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych w szczególności w Obszarze Dystrybucji.

Ryzyko i szanse klimatu związane z przejściem

Zgodnie z przyjętą w Grupie TAURON definicją ryzyka (Kluczowe Polityki, Kodeksy i Zasady obowiązujące w Grupie Kapitałowej TAURON w ramach ładu korporacyjnego) kwestie dotyczące zmian klimatycznych oraz związane z tym procesy i zachowania obserwowane w ramach otoczenia i trendów rynkowych oraz dążenie do celu neutralności klimatycznej 2050 stwarzają również szanse biznesowe dla Grupy TAURON w perspektywie średnio i długoterminowej. Strategiczne obszary biznesowe Grupy TAURON mogą być rozwijane w sposób zrównoważony, w szczególności realizując koncepcję Zielonego Zwrotu TAURONA w kierunku transformacji energetycznej do zeroemisyjnego wytwarzania energii w pespektywie długoterminowej. Cel neutralności klimatycznej sprzyja również tworzeniu nowych dedykowanych produktów, a także w perspektywie średnio i długoterminowej może pozwolić na wzrost przychodów i tworzenie wartości dodanej w całym łańcuchu działalności biznesowej Grupy TAURON. Biorąc te czynniki pod uwagę, w opisie ryzyka związane z przejściem uwzględniono zarówno zagrożenia jak i szanse identyfikowane w tym zakresie przez Grupę Kapitałową TAURON.

Tabela poniżej przedstawia Ryzyko klimatu związane z przejściem zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Zgodnie z przyjętym w Grupie TAURON Modelem ryzyk, Ryzyko klimatu związane z przejściem zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Otoczenie; Ryzyko regulacyjne/Regulacje; Ryzyko operacyjne/Klienci i kontrahenci; Ryzyko handlowe/Handel; Ryzyko finansowe i kredytowe/Finanse i kredyt.

 • 201-2

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko  związane z przejściem (zagrożenia) Ryzyko związane z zaostrzeniem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zaostrzeniem wymogów środowiskowych wynikających ze zmian klimatycznych, rosnącą świadomością klientów w zakresie zmian klimatycznych, działaniami wspierającymi efektywność energetyczną (dalsze wsparcie rozwoju prosumentów, wsparcie termoizolacji, budowa własnych źródeł energii i ciepła, odejście od węgla jako paliwa), zmianą warunków funkcjonowania Grupy TAURON (konieczność dostosowania firmy do wyzwań wynikających ze zmian klimatu, w tym dostosowania technologicznego do światowych rozwiązań niskoemisyjnych).Skutki ryzyka obejmują kwestie reputacji, technologii, polityki i regulacji, a także kwestie rynkowe. W szczególności skutkami ryzyka mogą być:
 1. Spadek wolumenu sprzedaży produktów oferowanych przez spółki Grupy TAURON w szczególności w skutek rozwoju energooszczędności, ocieplania budynków, rozwoju prosumentów, skutkujących przede wszystkim utratą przychodów w poszczególnych segmentach działalności Grupy TAURON wynikająca ze zmniejszonego zapotrzebowania.
 2. Zmiana warunków rynkowych funkcjonowania spółek Grupy TAURON w szczególności w skutek zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, działań wspierających efektywność energetyczną (odejście od węgla jako paliwa, dalszy rozwój prosumentów, wsparcie termoizolacji i budowy własnych źródeł energii i ciepła), skutkujące spadkiem marży w Obszarze Wytwarzania (CDS/wolumen) oraz generalnie wzrostem kosztów i spadkiem przychodów.
 3. Utrudnienia lub wzrost kosztów pozyskania kapitału do finansowania działalności opartej na paliwach kopalnych.
 4. Utrata reputacji z tytułu zaangażowania w paliwa kopalne.
 5. Realizowanie trwającej aktualnie transformacji majątku i w konsekwencji konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów na skutek zmian klimatycznych.
 6. Utrudnienie lub wzrost kosztów ubezpieczenia majątku opartego na paliwach kopalnych.
 7. Wzrost kosztów opłat środowiskowych oraz konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na dostosowanie majątku do wymogów środowiskowych.
 8. Dalszy wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 i w konsekwencji spadek marży w segmencie energetyki konwencjonalnej.
 9. Spadek zapotrzebowania na energię w wyniku efektywności energetycznej i rozwoju energetyki prosumenckiej.
 10. Spadek zapotrzebowania na dotychczas oferowane produkty oferowane przez spółki Grupy TAURON.
 11. Ograniczenie lub wyłączenie działalności opartej o paliwa kopalne.
 12. Konieczność restrukturyzacji zatrudnienia wynikająca ze zmiany profilu działalności.
 13. Utrudnienia procedur administracyjnych z udziałem społeczeństwa przez organizacje pozarządowe.
 14. Spadek wartości przedsiębiorstwa.
 15. Niemożność zaspokojenia oczekiwań rynku w wyniku braku oczekiwanych produktów w portfelu.

Ryzyko obejmuje zidentyfikowane i zarządzane w Grupie TAURON ryzyka: zmian klimatu, reputacji, regulacyjne, wolumenu i marży, rynkowe, pozyskania finansowania, majątku firmy, kadrowe.

 1. Stosowanie Polityki Klimatycznej Grupy TAURON.
 2. Określenie, aktualizacja i realizacja Strategii Grupy TAURON.
 3. Aktualizacja Strategicznej Agendy Badawczej Grupy TAURON.
 4. Dostosowanie Strategii Inwestycyjnej Grupy TAURON do wytycznych wynikających z Polityki Klimatycznej.
 5. Bieżąca analiza projektów rozporządzeń i ustaw.
 6. Aktywny udział w pracach zespołów opiniujących projekty i proponujących optymalne rozwiązania.
 7. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego i mixu energetycznego Grupy TAURON do wytwarzania energii odnawialnej oraz zero i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej.
 8. Stopniowe wycofywanie antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw kopalnych poprzez rozwój energetyki odnawialnej oraz zero i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej.
 9. Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności Grupy TAURON na zmiany klimatu.
 10. Rozpowszechnianie mobilności ekologicznej lub neutralnej dla klimatu.
 11. Współpraca z partnerami biznesowymi i społecznymi
  w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.
2. Ryzyko związane z przejściem (szanse w perspektywie średnio
i długoterminowej)
 1. Na poziom zapotrzebowania na energię elektryczną istotny wpływ odgrywa temperatura powietrza, której wahania przekładają się bezpośrednio na działalność Grupy TAURON w tym na poziom zapotrzebowania energię elektryczną i ciepło w konsekwencji na wysokość przychodów.
 2. Intensyfikacja wdrożonej Strategii Zielonego Zwrotu TAURONA i przejścia na gospodarkę nisko i zeroemisyjną w perspektywie średnio i długoterminowej – rozwój inwestycji i oczekiwania wyższego zwrotu z zainwestowanego kapitału.
 3. Zmiany funkcjonowania rynku energii a w konsekwencji poziomu i zmienności cen na rynkach towarowych i finansowych.
 4. Ewolucja miksu energetycznego – wzrost udziału źródeł odnawialnych, zmiany zapotrzebowania na energię klientów detalicznych, rozwój rynku pojazdów elektrycznych.
 5. Powszechna elektryfikacja branż dająca możliwość na rozwój produktów i usług energetycznych i okołoenergetycznych.
 6. Większe możliwości inwestycyjne w zakresie rozwoju nowych technologii elektrycznych dedykowanych dla gospodarstw domowych i mieszkalnictwa oraz dla transportu elektrycznego.
 1. Stosowanie Polityki Klimatycznej Grupy TAURON.
 2. Dywersyfikacja technologiczna
  i kierunek rozwoju Grupy do gospodarki nisko i zeroemisyjnej oznacza, że wpływ zmian (pozytywnych i negatywnych)
  w zmiennej klimatu jest dodatni / niwelowany na poziomie biznesowym w całym łańcuchu dostaw. Aby zapewnić, że działalność zawsze uwzględnia zjawiska pogodowe i klimatyczne, Grupa przyjmuje szereg praktyk, takich jak na przykład prognozowanie pogody, monitorowanie w czasie rzeczywistym i długoterminowe scenariusze klimatyczne.
 3. Planowanie i wdrażanie projektów wpisujących się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 4. Prowadzenie działalności biznesowej oddziaływującej na klimat zgodnie
  z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 5. Optymalizacja i wzrost nakładów inwestycyjnych na działalność zrównoważoną i nisko i zeroemisyjne aktywa wytwórcze.
 6. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych, w szczególności w Obszarze Dystrybucji.
 7. Aktualizacja liczby i zakresu produktów oferowanych klientom przez Spółki Grupy Kapitałowej.
 8. Poszukiwanie szans i możliwości dzięki konsekwentnemu rozwojowi silnej pozycji Grupy w nowych biznesach i usługach „smart”.
 9. Biorąc pod uwagę scenariusze transformacji energetycznej, Grupa ocenia wpływ trendów dotyczących udziału źródeł odnawialnych, elektryfikacji i rozwoju sprzedaży pojazdów elektrycznych itp. w celu oszacowania ich potencjalnego wpływu dla prowadzonej przyszłej działalności.

Ryzyko środowiskowe

 • 3-3

Tabela poniżej przedstawia Ryzyko środowiskowe zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Zgodnie z przyjętym w Grupie TAURON Modelem ryzyk, Ryzyko środowiskowe zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Technologia i infrastruktura.

 • 201-2

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko środowiskowe Ryzyko związane z wpływem prowadzonej działalności biznesowej na środowisko naturalne
i korzystanie z jego zasobów w tym w szczególności utratą kontroli nad procesem uniemożliwiającym zapobieganie ponadnormatywnym zanieczyszczeniom, uszkodzeniem, zakłóceniom lub awariom instalacji lub urządzeń skutkującym negatywnie na środowisko.Ryzyko wiąże się również z możliwością:
 1. braku aktualności decyzji środowiskowych,
 2. deponowaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub niezgodnie
  z warunkami eksploatacji obiektów do tego przeznaczonych,
 3. wystąpienia sytuacji kryzysowej:
  pożar, przemieszczenie mas ziemnych, zjawiska ekstremalne,
 4. wykorzystaniem odpadów niezgodnie
  z dopuszczonym kierunkiem przeznaczenia,
 5. brak właściwych zabezpieczeń ograniczających negatywny wpływ działalności Grupy TAURON na środowisko,
 6. uwolnieniem substancji niebezpiecznych do środowiska,
 7. protestów społecznych.

Skutkiem materializacji ryzyka jest degradacja środowiska naturalnego oraz kary za niedotrzymanie wymagań środowiskowych, konieczność ich usunięcia, ograniczenie produkcji, opóźnienia w  realizacji inwestycji, zanieczyszczenie źródeł wody w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie, zniszczenie siedliska, obiektu lub obszaru cennego przyrodniczo – kompensacja przyrodnicza, ograniczenia dalszego rozwoju biznesowego, utrata wizerunku Grupy TAURON, ograniczenie możliwości korzystania z finansowych programów pomocowych. Ryzyko obejmuje również wzrost wymogów środowiskowych wynikających z zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

 1. Stosowanie Polityki Środowiskowej Grupy TAURON.
 2. Prowadzenie działalności biznesowej oddziaływującej na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 3. Prowadzenie i intensyfikacja działań
  w kierunku zwiększenia wykorzystania odpadów UPS/UPW.
 4. Dążenie do maksymalizacji zagospodarowania wytwarzanych odpadów poprodukcyjnych we wszystkich zakładach górniczych Grupy TAURON.
 5. Dążenie do optymalnej gospodarki zasobami wodnymi.
 6. Bieżący nadzór nad dotrzymaniem warunków decyzji środowiskowych.
 7. Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących zanieczyszczenia.
 8. Częsta ocena zgodności działań
  z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
 9. Realizacja inwestycji ze sfery ochrony środowiska w celu minimalizacji skutków niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności wydobywczej
  i przeróbczej na środowisko i klimat.
 10. Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności Grupy TAURON na zmiany klimatu.

Wyniki wyszukiwania