Strategia i model biznesowy w kontekście ochrony klimatu i środowiska

  • 305-4
  • 3-3

Mając świadomość postępujących zmian klimatu i ich skutków, jak również ważnej roli i zadań sektora elektroenergetycznego w szeroko rozumianym przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, Grupa TAURON podejmuje działania nakierowane na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na klimat i środowisko oraz możliwie dużego wykorzystania szans z tym związanych.

Strategia Grupy TAURON na lata 2022 – 2030 z perspektywą do 2050 r., przyjęta w czerwcu 2022 r. definiuje trzy priorytety i szereg działań zmierzających do akceptowalnej społecznie transformacji energetycznej Grupy TAURON aby docelowo osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Dla branży energetycznej wpływ klimatu, to zarówno zjawiska atmosferyczne, jak i zmiany regulacyjne oraz zmiany postaw klientów. Wszystko to nie pozostaje bez znaczenia dla modelu biznesowego i strategii. Grupa TAURON monitoruje zmiany regulacyjne i zmiany polityk instytucji finansowych. Powyższe determinuje wagę kwestii klimatycznych i środowiskowych oraz  rozwój OZE w Grupie TAURON. Zgodnie z przyjętą w czerwcu 2022 r. Strategią Grupa TAURON zwiększy udział mocy OZE w miksie wytwórczym Grupy do ok. 80% w 2030 r., co pozwoli obniżyć emisyjność z poziomu ok. 750 kg CO2/MWh w 2021 r., do mniej niż 160 kg CO2/MWh, co prezentuje poniższy rysunek.

  • 305-4

Zobowiązania Grupy TAURON odzwierciedla planowany do osiągnięcia do 2030 r. poziom emisyjności CO2.

Obecnie realizowana Strategia i model biznesowy Grupy TAURON wpisują się w realizację ustaleń Porozumienia Paryskiego zakładających

2⁰C
ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej
1,5⁰C
dążenie i podejmowanie działań w celu nieprzekroczenia temperatury o więcej niż

W razie braku oczekiwanego ograniczenia wzrostu temperatury, podejmowane środki i działania będą musiały mieć charakter bardziej radykalnych, a ich realizacja zostanie znacznie przyspieszona.

Przy scenariuszu zakładającym ocieplenie na poziomie najwyżej 2⁰C, zmiany w otoczeniu zewnętrznym będą przebiegać ewolucyjnie, jako efekt rosnącej świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców i coraz większej dostępności nowych technologii. Jeżeli działaniami ewolucyjnymi nie uda się powstrzymać wzrostu temperatury i prognozy stanowczo wskazywać będą, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia wzrostu średniej temperatury o ponad 2°C powyżej wartości z epoki przedprzemysłowej, zmiany w otoczeniu zewnętrznym, w szczególności w obszarze regulacji, organizacji systemu energetycznego i modelu wytwarzania energii oraz świadomości i zachowań klientów, będą głębsze i bardziej dynamiczne.

Szansą Grupy będzie rosnąca świadomość energetyczna społeczeństwa w połączeniu ze wzrastającym kosztem energii, co powodować będzie narastające zainteresowanie efektywnością energetyczną, oszczędnością energii oraz produkcją energii ze źródeł OZE. W 2022 r. doświadczono znaczącej zmiany w tym zakresie będącej skutkiem agresji Rosji na Ukrainę i wywołanego tą agresją kryzysu energetycznego w wyniku którego państwa, firmy energetyczne i społeczeństwa Unii Europejskiej musiały zmienić dotychczasowe modele funkcjonowania w obszarze energii. Wojna wywołana przez Rosję jeszcze bardziej unaoczniła potrzebę niezależności energetycznej, która może zostać osiągnięta m.in. dzięki większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Presja społeczna i regulacje powodują wprowadzanie w kraju coraz bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych i ograniczeń dla paliw kopalnych, w tym rosnące koszty emisji CO2 (opłaty za emisje CO2). Wysoki poziom cen uprawnień do emisji CO2 związany jest również ze stosowaniem mechanizmów regulacyjnych, skutkujących zmniejszeniem ich podaży. Zobowiązania unijne do redukcji emisji o 55% w 2030 r. (nowy uzgadniany cel 57%) będą realizowane właśnie poprzez kontrolę podaży – dlatego tak ważny jest rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii. Strategia Grupy TAURON odpowiada na te wyzwania poprzez zwiększenie mocy w odnawialnych źródłach energii, inwestycje w sieci dystrybucyjne, liczniki zdalnego odczytu, cyfryzację i cyberbezpieczeństwo oraz obniżenie emisyjności CO2.

Poprawa efektywności energetycznej oraz poziomy emisji gazów cieplarnianych w 2022 r. zostały zaprezentowane w sekcji Polityka Środowiskowa w Grupie TAURON i sekcji Polityka Klimatyczna w Grupie TAURON.

W dłuższej perspektywie, negatywne oddziaływanie Grupy TAURON na środowisko i klimat będzie się zmniejszało, zarówno za sprawą konieczności spełnienia spodziewanych zaostrzeń wymagań środowiskowych i polityki klimatycznej, poprzez inwestycje w nowe, nisko- i zeroemisyjne źródła energii, ale także dzięki trwałemu wyłączaniu wyeksploatowanych jednostek konwencjonalnych, bądź ich wydzieleniu z Grupy TAURON.

Transformacja Grupy w kierunku energetyki nisko- i zeroemisyjnej wpłynie na model biznesowy, przesuwając w łańcuchu wartości miejsce generacji przychodów.

Więcej na temat Strategii Grupy TAURON w sekcji Strategia i perspektywy.

Wyniki wyszukiwania