Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Nota Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) Razem
Stan na 1 stycznia 2021 8 763 6 339 (68) 27 773 15 834 893 16 727
Pokrycie straty z lat ubiegłych (3 590) 3 590
Dywidenda (3) (3)
Nabycie udziałów niekontrolujących (158) (158) (903) (1 061)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi (3) (3) (1) (4)
Transakcje z właścicielami (3 590) 3 429 (161) (907) (1 068)
Zysk netto 338 338 47 385
Pozostałe całkowite dochody 367 16 97 480 480
Łączne całkowite dochody 367 16 435 818 47 865
Stan na 31 grudnia 2021 8 763 2 749 299 43 4 637 16 491 33 16 524
Podział zysku z lat ubiegłych 39.3 260 (260)
Dywidenda (3) (3)
Nabycie jednostki zależnej (15) (15)
Nabycie udziałów niekontrolujących 39.6 (18) (18) 18
Transakcje z właścicielami 260 (278) (18) (18)
Strata netto (134) (134) (134)
Pozostałe całkowite dochody 151 17 74 242 242
Łączne całkowite dochody 151 17 (60) 108 108
Stan na 31 grudnia 2022 8 763 3 009 450 60 4 299 16 581 33 16 614

Wyniki wyszukiwania