Kapitał naturalny

Niezależnie od obowiązujących przepisów ogólnych, Grupa TAURON biorąc odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z zasobów naturalnych podejmuje działania wykraczające ponad obowiązki prawne, które określone są w dokumentach pn. Polityka Środowiskowa Grupy TAURON oraz Polityka Klimatyczna Grupy TAURON .

Realizowana w 2021 roku Strategia i model biznesowy Grupy TAURON wpisywała się w realizację ustaleń Porozumienia Paryskiego zakładający ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2⁰C oraz dążenie i podejmowanie działań w celu nieprzekroczenia temperatury o więcej niż 1,5⁰C. W razie braku oczekiwanego ograniczenia wzrostu temperatury, podejmowane środki i działania będą musiały mieć charakter bardziej radykalnych, a ich realizacja zostanie znacznie przyspieszona.

Przyjęta przez Zarząd Spółki w 2017 r. i aktualizowana zgodnie z potrzebami Polityka Środowiskowa Grupy TAURON (Polityka środowiskowa) określa podejście Grupy Kapitałowej TAURON do zarządzania kwestiami związanymi z wpływem wywieranym przez jej działalność na środowisko naturalne, w tym kierunek jej działań środowiskowych oraz zasady, jakimi należy kierować się w kwestiach dotyczących środowiska. Polityka Środowiskowa jest punktem odniesienia, względem którego oceniane są wszystkie działania spółek Grupy Kapitałowej TAURON w obszarze ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

Tabela nr 35. GRI 301-1. Surowce wykorzystywane w Grupie Kapitałowej TAURON w 2021, 2020, 2019 roku

Łącznie 2021 2020 2019
SUROWCE NIEODNAWIALNE *
Węgiel netto [tony] 6 419 493 4 888 015 6 082 657
Węgiel produkcja netto [tony] 5 146 853 4 541 216 3 784 980
Muł [tony] 248 142 249 980 315 247
Gaz ziemny [m3] 30 057 357 12 067 032 8 220 614
Olej opałowy [tony] 40 340 26 324 26 575
Olej napędowy [m3] 6 796 6 289 6 857
Wapień [tony] 269 563 197 288 252 865
Wapień produkcja [tony] 2 011 529 1 722 376 1 717 980
SUROWCE ODNAWIALNE
Biomasa agro [tony] 82 283 124 203 88 220
Biomasa leśna [tony] 435 137 553 537 332 592
* Obejmuje zużycie i produkcję w spółkach Grupy.

Tabela nr 36. GRI 302-1Tabela nr 36. GRI 302-1. Całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych (własnych i zakupionych) w GJ (energia chemiczna paliw brutto) w Grupie Kapitałowej TAURON w 2021 i 2020 roku. Całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych (własnych i zakupionych) w GJ (energia chemiczna paliw brutto) w Grupie Kapitałowej TAURON w 2021 i 2020 roku

[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
TAURON
Nowe Technologie
Łącznie
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
węgiel 99 815 693 87 111 351 17 052 882 12 732 980 15 038 064 2 172 985 131 906 639 102 017 316
gaz ziemny i koksowniczy 5 636 27 807 171 197 351 523 71 858 59 962 377 146 625 837 439 292
muł 1 231 319 1 326 569 1 007 697 662 881 2 239 016 1 989 451
olej opałowy 1 460 360 882 855 118 006 144 724 112 662 65 839 1 691 027 1 093 417
paliwa ciekłe 16 606 16 822 15 706 25 315 1 716 1 344 57 395 49 990 1 204 194 76 021 110 270
SUMA 102 513 009 89 365 188 1 125 703 13 908 930 15 706 25 315 1 716 1 344 129 253 109 952 15 151 930 2 239 017 377 146 136 538 541 105 649 746
1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres pracy bloku 910 MW od 01.01.2021 r. do 11.06.2021 r. (odstawienie awaryjne w okresie gwarancyjnym).

Tabela nr 37. GRI 302-1. Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych w GJ (energia chemiczna paliw brutto) w Grupie Kapitałowej TAURON w 2021 i 2020 roku, w podziale na spółki

[GJ] TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nowe Jaworzno
Grupa TAURON 1)
TAURON
Nowe Technologie
Łącznie
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
biomasa 2 469 469 5 712 043 2 846 271 2 072 414 5 315 766 7 784 457
energia wiatrowa 116 135 120 625 116 135 120 625
energia wodna 20 920 20 383 20 920 20 383
SUMA 2 469 469 5 712 043 2 846 271 2 072 414 137 055 141 008 5 452 821 7 925 465
1) Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres pracy bloku 910 MW od 01.01.2021 r. do 11.06.2021 r. (odstawienie awaryjne w okresie gwarancyjnym).

Wyniki wyszukiwania