Organizację Grupy Kapitałowej TAURON, realizującą model biznesowy Grupy opisany w sekcji „Model Biznesowy i Operacyjny Grupy Tauronnależy rozpatrywać w trzech aspektach:

  • procesowym (biznesowym) – w oparciu o strukturę procesową, która jasno definiuje odpowiedzialności
    i sposób realizacji procesów. To właśnie przewagi wynikające ze sposobu prowadzenia kluczowych procesów biznesowych budują wartość i stanowią o pozycji konkurencyjnej Grupy TAURON,
  • obszarowym – związanym z profilem prowadzonej działalności i miejscem w łańcuchu wartości Grupy,
  • kapitałowym – struktury dominacji formalno-prawnej spółek w Grupie.

Regulacje wdrożone w 2018 r. wraz z modelem biznesowym, wprowadziły w Grupie TAURON zarządzanie procesowe. W 2022 r., w ramach aktualizacji Modelu Biznesowego i Operacyjnego, dokonano przeglądu funkcji i zadań realizowanych w ramach zarządzania procesowego oraz dokonano aktualizacji w zakresie:

  • objęcia Modelem wszystkich spółek Grupy TAURON – w celu standaryzacji zasad zarządzania Grupą TAURON w stosunku do wszystkich jej podmiotów,
  • przypisania nowych spółek wchodzących w skład Grupy TAURON do Obszarów Biznesowych,

  • systemów IT/OT, w celu zapewnienia spójności podejścia do zarządzania systemami IT/OT w skali Grupy TAURON,
  • podziału kompetencji w zakresie akwizycji projektów OZE.

Dokumentacja procesowa opisuje podział kompetencji i wykonywanych czynności powtarzalnych, operacyjnych wraz z opisami wymienianych produktów i usług. Procesy stanowią organizację nadrzędną wobec struktury organizacyjnej poszczególnych spółek i przebiegają horyzontalnie przez całą Grupę TAURON.

Ze względu na główne produkty, procesy w Grupie Kapitałowej TAURON podzielono na trzy grupy: procesy zarządcze, operacyjne i wsparcia. Grafika przedstawiona na rysunku poniżej prezentuje wyodrębnione w Grupie TAURON megaprocesy (najwyższy poziom procesów).

Megaprocesy obowiązujące w Grupie Kapitałowej TAURON w 2022 r.

Właścicielami megaprocesów (najwyższego poziomu procesów) są wskazani dyrektorzy w TAURON Polska Energia. Dokumentacja procesowa (mapy, diagramy i karty procesów) wyznacza i opisuje kompetencje decyzyjne oraz czynności podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne w różnych spółkach Grupy Kapitałowej TAURON. Właściciele megaprocesów dekomponują je na procesy niższego rzędu, wyznaczając im właścicieli. Każdy proces ma swojego właściciela i mierniki procesowe wyznaczone przez właściciela procesu wyższego rzędu. Dokumentacja procesowa określa przebieg i kompetencje decyzyjne dla działań powtarzalnych.

Celem wdrożonego zarządzania procesowego jest uzyskanie synergii działań realizowanych w różnych spółkach Grupy TAURON, dzielenie się wiedzą i wykorzystanie najlepszych praktyk, standaryzacja i automatyzacja procesów, a także zapewnienie spójności działań w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON w celu wsparcia realizacji Strategii.

Istotą zarządzania procesowego jest ciągłe poszukiwanie i wdrażanie usprawnień, jasny oraz transparentny podział kompetencji i odpowiedzialności. Procesy podlegają ocenie i odpowiednim modyfikacjom w celu poprawy ich efektywności. Dokumentacja procesowa publikowana jest w Intranecie i jest dostępna dla wszystkich pracowników Grupy. Kompetencje i zależności procesowe, opisane w dokumentacji procesowej, są uzupełnieniem kompetencji wynikających ze struktury organizacyjnej poszczególnych spółek i wspierają działanie spółek Grupy jako jednolitego organizmu.

Wyniki wyszukiwania