Otoczenie regulacyjne​

Grupa Kapitałowa TAURON monitoruje zmiany i podejmuje działania w obszarze regulacyjnym zarówno na poziomie krajowym, jaki i na poziomie UE.

Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze zmiany w otoczeniu regulacyjnym Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. w zakresie uchwalonych oraz opublikowanych aktów prawnych, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na Grupę Kapitałową TAURON.

Najistotniejsze zmiany w otoczeniu regulacyjnym Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. w zakresie uchwalonych i opublikowanych aktów prawnych

Segment OZE

Segment Sprzedaż

Segment Dystrybucja

Grupa TAURON

Nazwa regulacji Opis regulacji Status na 31.12.2022 r. Wpływ na Grupę Kapitałową TAURON Wpływ na Segment
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
(Dz.U. 2022 poz. 1)
Główne elementy ustawy:
 1. wprowadzenie dodatku osłonowego związanego ze wzrostem cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych,
 2. nowe obowiązki sprzedawcy energii związane z wprowadzeniem dodatków osłonowych,
 3. program wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i paliw gazowych,
 4. definicja ubóstwa energetycznego.
4 stycznia 2022 roku – wejście w życie Ustawa nakłada dodatkowe obowiązki na TAURON Sprzedaż związane z:
 1. koniecznością wysyłania do klientów informacji o prawie do złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego,
 2. koniecznością wdrożenia systemów IT umożliwiających obsługę programu wsparcia dla odbiorców wrażliwych,
 3. zmianą w zakresie możliwości wstrzymania dostaw energii elektrycznej.
Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
(Dz. U. 2022 poz. 202)
Ustawa wprowadza mechanizm rekompensat wzrostu cen gazu poprzez:
 1. rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r.,
 2. wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego,
 3. potwierdzenie i podkreślenie w treści przepisów prawa konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych.
29 stycznia 2022 roku – wejście w życie Przedmiotowa ustawa:
 1. generuje ryzyko co do możliwości pokrycia kosztów uzasadnionych zakupu gazu w relacji do mechanizmu stanowienia cen taryfowych oraz systemu rekompensat.
 2. generuje szereg dodatkowych obowiązków dla TAURON Sprzedaż.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
(Dz. U. 2022 poz. 241)
Ustawa przewiduje utworzenie systemu wsparcia, będącego mechanizmem wsparcia publicznego dla sektora górnictwa węgla kamiennego, przyjętym w celu stopniowego wygaszania działalności wydobywczej węgla kamiennego, obejmującym w szczególności dopłaty z budżetu państwa do redukcji zdolności produkcyjnych oraz pokrycie kosztów wynikających z zakończenia wydobycia węgla kamiennego i likwidacji jednostek produkcyjnych, które nie są związane z bieżącą produkcją, dla objętych nimi przedsiębiorstw górniczych. 3 lutego 2022 r. – wejście w życie Ustawa stwarza możliwości uzyskania dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych TAURON Wydobycie szacowanych w oparciu o prognozowane przychody oraz koszty kwalifikowane.

TAURON Wydobycie z dniem 31 grudnia 2022 r. nie jest już częścią Grupy Kapitałowej TAURON.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. 2022 poz. 835)
Ustawa wprowadza wykluczenie wykonawców związanych z agresją na Ukrainę (tj. Rosji i Białorusi) z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych. Ustawa wprowadziła także zakaz importu węgla z Rosji i Białorusi. 16 kwietnia 2022 roku – wejście w życie Ustawa spowodowała ograniczenie dostępności węgla kamiennego na polskim rynku dla różnych kategorii odbiorców (przede wszystkim lokalne ciepłownie) oraz wzrost cen tego surowca.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2022 poz. 830)
Ustawa dodaje do Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 poz. 1378) art. 184j wyłączający obowiązek, o którym mowa w art. 60a ust. 2 i 2a odnoszący się do minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 9 czerwca 2022 roku – wejście w życie Ustawa zmniejsza ryzyko niespełnienia obowiązku dotyczącego minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego, której dostępność została ograniczona z uwagi na przerwanie łańcuchów dostaw z Ukrainy i Białorusi.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 1723) Główne elementy ustawy:
 1. umożliwienie Ministrowi właściwemu do spraw energii określenia na rok 2022 lub 2023 niższej niż określona w art. 49b ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (55%) ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej (tj. umożliwienie zmniejszenia poziomu tzw. obligo giełdowego),
 2. określenie podmiotów, dla których taryfa zostanie określona do końca 2027 r.,
 3. obowiązek opracowania planów działań zapobiegawczych dystrybucji i przesyłu paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne.
1 września 2022 roku – wejście w życie Ustawa generuje ryzyko związane ze znacznym ograniczeniem płynności rynku giełdowego z uwagi na możliwość zmniejszenia poziomu tzw. obligo gazowego.
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz.U. 2022 poz. 1967)
Główne założenia ustawy:
 1. mechanizm wsparcia dla odbiorców ciepła nie mających pieców węglowych,
 2. odbiorcy domowi ogrzewający się indywidualnie i korzystający ze źródeł ciepła innych niż węgiel i gaz otrzymają jednorazowy dodatek – 3 tys. PLN w przypadku pelletu, 2 tys. PLN za olej grzewczy, 1 tys. PLN – drewno, 500 PLN – gaz LPG,
 3. Prezes URE przy zatwierdzaniu taryf za ciepło ma ograniczyć ich wzrost do 40 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem,
 4. około 400 ciepłowni podlegających taryfikacji dostanie rekompensatę z budżetu.
20 września 2022 roku – wejście w życie Wejście w życie tej ustawy skutkuje koniecznością odpowiedniego dostosowania systemu rozliczeń z odbiorcami i źródłami zewnętrznymi (wpływ na TAURON Ciepło).
Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii
(Dz.U. 2022 poz. 2370)
Ustawa:
 1. znosi tzw. obligo giełdowe, tj. obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii,
 2. przewiduje zmiany w zakresie sankcjonowania naruszeń rozporządzenia REMIT, w tym zaostrza odpowiedzialność zarówno administracyjnoprawną, jak i karną dotyczącą manipulacji na rynku energii elektrycznej i wykorzystywania informacji wewnętrznej.
6 grudnia 2022 roku -wejście w życie Zniesienie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej na giełdach może spowodować zmniejszenie podaży energii na giełdzie, spadek płynności giełdowych kontraktów terminowych i może mieć wpływ na kształtowanie się rynkowych cen energii elektrycznej.

Wpływ zniesienia obliga giełdowego na wyniki Grupy TAURON nie jest możliwy wprost do oszacowania.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. (Dz.U. 2022 poz. 2127) Ustawa zakłada:
 1. zamrożenie w 2023 r. ceny energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. dla gospodarstw domowych do zużycia 2 MWh rocznie. Wyjątkiem będą osoby z niepełnosprawnością (ok. 2,56 mln), dla których limit wyniesie 2,6 MWh, oraz osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (ok. 1,2 mln) i rolnicy (ok. 500 tys.), w przypadku których będzie to 3 MWh,
 2. wprowadzenie dopłaty do energii elektrycznej wykorzystywanej w celach grzewczych oraz zachętę do jej oszczędzania.
18 października 2022 roku – wejście w życie W związku zamrożeniem w 2023 r. cen energii elektrycznej na poziomie 2022 r. dla uprawnionych odbiorców ustawodawca przewidział wypłatę rekompensat na rzecz spółek obrotu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rekompensaty przysługujące spółkom TAURON Sprzedaż oraz TAURON Sprzedaż GZE powinny zrekompensować różnicę pomiędzy kosztami zakupu energii elektrycznej w celu zabezpieczenia dostaw do odbiorców taryfowych a przychodami wynikającymi z cen stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

Według oceny Spółki wpływ przepisów tej ustawy na wyniki finansowe Spółki i Grupy TAURON powinien być neutralny.

Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.
(Dz.U. 2022 poz. 2243)
Ustawa wprowadza:
 1. cenę maksymalną za energię elektryczną (785 PLN/MWh) dla odbiorców uprawnionych (lub 693 PLN/MWh w przypadku odbiorców w grupie gospodarstw domowych) stosowaną do 31 grudnia 2023 r.,
 2. system rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu stosujących cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, (rekompensaty naliczane w zależności od rodzaju odbiorcy oraz momentu zawarcia umowy sprzedaży i okresu dostawy energii elektrycznej),
 3. obowiązek przekazywania przez wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną tzw. odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen w sytuacji, gdy wymienione podmioty uzyskują z tytułu sprzedaży energii elektrycznej ceny przewyższające limity cenowe, obliczone zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.
4 listopada 2022 roku – wejście w życie Spółki Grupy TAURON będące wytwórcami energii elektrycznej lub przedsiębiorstwami obrotu będą zobowiązane przekazywać odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen.

Spółka oszacowała sumę odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen w 2023 r. w przedziale od 1,0 mld PLN do 1,3 mld PLN (raport bieżący nr 9/2023 z 14 lutego 2023 r.).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz. U. 2022 poz. 27)
Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorstwa obrotu i sprzedawców z urzędu obowiązek przedstawiania w rozliczeniu dołączanym do faktury, informacji o strukturze procentowej kosztów uzasadnionych zakupu energii elektrycznej, z wyodrębnieniem następujących kosztów składających się na końcową cenę energii elektrycznej:
 1. kosztów zakupu energii elektrycznej, w tym średnich kosztów zakupu uprawnień do emisji,
 2. kosztów poniesionej opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej z OZE oraz uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia OZE i efektywności energetycznej.
8 stycznia 2022 roku – wejście w życie Przedmiotowe rozporządzenie:
 1. nakłada na TAURON Sprzedaż dodatkowy obowiązek dołączania do przesyłanych faktur informacji o strukturze procentowej kosztów zakupu energii elektrycznej,
 2. generuje dodatkowe koszty dla TAURON Sprzedaż wynikające z nowego obowiązku.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. 2022 poz. 37)
Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
 1. zwiększenie możliwego wzrostu planowanych przychodów w taryfach uproszczonych dla ciepła wytworzonego w jednostkach kogeneracji,
 2. zagwarantowanie minimalnego wzrostu (zmiany) planowanych przychodów w taryfach przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 3. uwzględnienie przy kalkulacji zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność dostawy ciepła zwiększonej stopy zwrotu o 1 punkt procentowy za każdą redukcję emisji o 25%,
 4. powiązanie możliwości stosowania przepisów gwarantujących w taryfach dla ciepła limitu planowanych przychodów i ich zwiększenie w taryfach uproszczonych po 31 grudnia 2025 r. wyłącznie dla przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących w systemie ciepłowniczym.
25 stycznia 2022 roku – wejście w życie Przedmiotowe rozporządzenie:
 1. wprowadza zmiany w procesie taryfowania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 2. wprowadza konieczność dostosowania w wymaganym terminie systemów ciepłowniczych do definicji efektywnego systemu ciepłowniczego (TAURON Ciepło).
Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych
(Dz. U. 2022 poz. 264)
Rozporządzenie określa:
 1. szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat, w tym sposób ustalania wysokości dopłat, koszty i przychody kwalifikowane, sposób ustalania ceny referencyjnej, zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia,
 2. szczegółowe warunki i tryb przyznawania dopłaty, z uwzględnieniem jej formy,
 3. tryb rozliczania dopłat,
 4. warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dopłaty.
4 lutego 2022 roku – wejście w życie Rozporządzenie stwarza możliwości uzyskania dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych TAURON Wydobycie.

Na mocy tego rozporządzenia TAURON Wydobycie zawarł umowy, na mocy których kapitał TAURON Wydobycie został podwyższony w zamian za 203 603 obligacje o szacowanej wartości 177,6 mln PLN (raport bieżący nr 47/2022 z 20 grudnia 2023 r.).

Z uwagi na zbycie akcji TAURON Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa TAURON Wydobycie od 1 stycznia 2023 r. nie wchodzi już w skład Grupy Kapitałowej TAURON.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie procesów rynku energii
(Dz. U. 2022 poz. 234).
Rozporządzenie określa:
 1. wykaz procesów rynku energii elektrycznej realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii,
 2. sposób realizacji procesów rynku energii,
 3. zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii oraz warunki ich wysyłania,
 4. wymagania dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii oraz ich weryfikacji,
 5. wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu i sposób ich publikacji.
16 lutego 2022 roku – wejście w życie Przedmiotowe rozporządzenie generuje dodatkowe koszty i obowiązki dla spółek Grupy Kapitałowej TAURON związane z dostosowaniem systemów informatycznych do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. 2022 poz. 597)
Rozporządzenie wprowadza unormowanie sposobu obliczenia uzasadnionych rocznych kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla tak, żeby można było uwzględnić prognozowany wzrost kosztów tych uprawnień zamiast odniesienia do danych historycznych. 30 marca 2022 roku – wejście w życie Rozporządzenie wprowadza korzystne zmiany w procesie taryfowania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych
(Dz. U. 2022 poz. 703)
Rozporządzenie określa sposoby dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych. 1 kwietnia 2022 roku – wejście w życie Przedmiotowe rozporządzenie:
 1. wprowadza konieczność dostosowania systemów IT/ liczników do zdefiniowanych w rozporządzeniach wymogów,
 2. nakłada obowiązek stosowania ujednoliconego dla wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych sposobu udostępniania danych pomiarowych.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r.
(Dz. U. 2022 poz. 1566)
Rozporządzenie określa wielkość udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. na 12% (zmniejszając udział z 18,5% w 2022 r.). 27 lipca 2022 roku – wejście w życie Rozporządzenie:
 1. może spowodować spadek cen świadectw pochodzenia,
 2. wpłynie pozytywnie na podmioty zajmujące się obrotem energią elektryczną.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024
(Dz. U. 2022 poz. 1690)
Rozporządzenie określa w odniesieniu do aukcji głównej na 2027 r. oraz aukcji dodatkowych na 2024 r. takie parametry jak:
 1. zapotrzebowanie na moc,
 2. cenę wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej,
 3. cenę maksymalną dla cenobiorcy,
 4. liczbę rund, poziom nakładów, minimalne wielkości obowiązków, współczynniki korekcyjne dla poszczególnych grup technologii,
 5. parametry wyznaczające wielkość mocy poniżej i ponad zapotrzebowanie.
12 sierpnia 2022 roku – wejście w życie Rozporządzenie niesie za sobą możliwość uzyskania wsparcia w ramach rynku mocy.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 2022 poz. 2007)
Rozporządzenie zakłada:
 1. wprowadzenie miesięcznego cyklu aktualizacji kosztu paliwa podstawowego, uwzględnianego przy wyznaczaniu cen wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD) i cen wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) w zakresie jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwo podstawowe inne niż gaz ziemny lub węgiel brunatny,
 2. wprowadzenie zmian w zakresie składania ofert bilansujących (w zakresie dostaw energii elektrycznej), wprowadzenie maksymalnych cen MaxCO dla wybranych technologii oraz ograniczanie cen ofertowych do maksymalnej ceny MaxCO,
 3. wzmocnienie transmisji sygnałów cenowych pomiędzy rynkiem bilansującym, a rynkiem hurtowym.
21 października 2022 roku – wejście w życie
 1. Rozporządzenie może mieć niekorzystny wpływ na wyniki TAURON Wytwarzanie, gdyż w niektórych przypadkach wymusza konieczność zgłaszania cen ofertowych (oferty bilansujące) poniżej poziomu faktycznie ponoszonych kosztów w zakresie generacji swobodnej.
 2. Rozporządzenie wpłynie korzystnie na model aktualizacji kosztów zmiennych ponoszonych przy produkcji energii elektrycznej wymuszonej potrzebami systemowymi (w cyklach miesięcznych) wraz ze wstecznym rozliczeniem kompensacyjnym, wynikającym z różnicy pomiędzy wstępnie przyjętymi, a rzeczywiście poniesionymi kosztami produkcji.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (Dz.U. 2022 poz. 2284) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (Dz.U. 2022 poz. 2631) Rozporządzenie określa w szczególności:
 1. sposób obliczania limitu dla energii elektrycznej wytwarzanej w poszczególnych technologiach,
 2. sposób obliczania limitu dla przedsiębiorstw obrotu.
10 listopada i 16 grudnia 2022 roku – wejście w życie Rozporządzenie określa limity, które posłużą do obliczenia wielkości odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, do przekazywania którego zobowiązane są spółki Grupy TAURON będące wytwórcami energii elektrycznej lub przedsiębiorstwami obrotu.

Spółka oszacowała sumę odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen w 2023 r. w przedziale od 1,0 mld PLN do 1,3 mld PLN (raport bieżący nr 9/2023 z 14 lutego 2023 r.).

Segment Sprzedaż

Segment Wydobycie

Segment Wytwarzanie

Segment Dystrybucja

Grupa TAURON

W 2022 r. trwały prace legislacyjne na poziomie UE – poniższa tabela przedstawia najistotniejsze zmiany i inicjatywy w otoczeniu regulacyjnym Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. w zakresie legislacji UE.

Najistotniejsze zmiany i inicjatywy w otoczeniu regulacyjnym Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. w zakresie legislacji UE

Nazwa regulacji Opis regulacji Status na 31.12.2022 r. Wpływ na Grupę Kapitałową TAURON
Fit for 55 W 2022 r. kontynuowano prace nad opublikowaną w lipcu 2021 r. przez Komisję Europejską (KE) propozycją pakietu regulacji Fit for 55, obejmującego m.in. rewizję dyrektywy ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych (REDII), dyrektywy ws. efektywności energetycznej (EED), dyrektywy ws. unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) czy wprowadzenie mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Pakiet Fit for 55 ma na celu wprowadzenie mechanizmów legislacyjnych, które pozwolą na osiągnięcie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Wskazane regulacje obejmują m.in. propozycje zaostrzenia systemu EU ETS, zmiany definicji efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych, zwiększenie celu OZE i poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. W grudniu 2021 r. KE opublikowała następne elementy pakietu Fit for 55, w tym projekt rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). W 2022 r. prowadzone były intensywne prace w Parlamencie Europejskim (PE) i Radzie Unii Europejskiej (Rada UE) nad ww. wnioskami legislacyjnymi. Efektem tych prac jest m.in. przyjęcie stanowisk negocjacyjnych PE wobec rewizji dyrektyw: RED, EED oraz EPBD. Kolejnym krokiem są negocjacje pomiędzy PE i Radą UE nad ostatecznym brzmieniem ww. wniosków legislacyjnych. Na koniec 2022 r. osiągnięto porozumienia polityczne między instytucjami ws. EU ETS i CBAM. Kolejnym krokiem jest oficjalne przyjęcie ww. projektów przez PE i Radę UE.

Ponadto, w 2022 r. kontynuowano prace nad opublikowanym 15 grudnia 2021 r., przez KE „pakietem gazowym”, który obejmuje rewizję dyrektywy dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz rewizję rozporządzenia w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. Celem pakietu jest zwiększenie udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych w systemie energetycznym, co umożliwi odejście od gazu ziemnego oraz realizację unijnego celu osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 r. W skład pakietu wchodzi także nowe rozporządzenie w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym.

Proces opracowywania stanowisk i negocjacji instytucji unijnych ws. projektów legislacyjnych w ramach Fit for 55 Pakiet Fit for 55 może przyczynić się do rozwoju technologii niskoemisyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku odnawialnych źródeł energii. Regulacje w ramach pakietu wprowadzą szereg nowych istotnych wymogów oraz zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym dla spółek w ramach Grupy Kapitałowej TAURON.
RePowerEU W maju 2022 r. KE opublikowała komunikat RePowerEU wraz z pakietem dokumentów dodatkowych. Komunikat stanowi odpowiedź na sytuację na rynkach energii elektrycznej i gazu w związku z wojną w Ukrainie. Najważniejsze działania wskazane w komunikacie to: oszczędność energii, dywersyfikacja dostaw nośników energii do UE, zastępowanie paliw kopalnych i przyspieszenie przejścia Europy na czystą energię, inteligentne inwestycje oraz wzmacnianie gotowości na ograniczenie dostaw surowców energetycznych. Wraz z komunikatem opublikowany został wniosek legislacyjny zmieniający dyrektywy: REDII, EED oraz EPBD. W ramach ww. wniosku KE proponuje:
 1. podwyższenie celu w zakresie wykorzystania energii z OZE z 40 do 45% (w stosunku do propozycji zawartej w pakiecie Fit for 55),
 2. wprowadzenie ułatwień dla inwestycji w OZE,
 3. podniesienie celu w zakresie zmniejszenia zużycia energii do 2030 r. z 9 do 13% w porównaniu z prognozami przedstawionymi w scenariuszu odniesienia 2020,
 4. zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w budynkach.

W grudniu 2022 r. przyjęte zostały stanowiska negocjacyjne PE oraz Rady wobec ww. projektu dyrektywy. Koncentrują się one w szczególności na zagadnieniach związanych z przyspieszeniem wydawania pozwoleń na inwestycje w odnawialne źródła energii. Kolejnym krokiem są negocjacje trójstronne nad tekstem dyrektywy z udziałem KE, PE oraz Rady.

Ponadto, wraz z komunikatem RePowerEU, opublikowano m.in.: Strategię UE na rzecz energii słonecznej, rekomendacje oraz wytyczne dotyczące przyspieszenia wydawania pozwoleń dla inwestycji w OZE oraz projekt rozporządzenia zmieniającego m.in. rozporządzenie 2021/241 ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (w celu zapewnienia finansowania dla działań określonych w RePowerEU).

Prace nad wdrożeniem środków krótko- i długoterminowych przewidzianych w ramach RePowerEU Wdrożenie planu RePowerEU może wpłynąć na zwiększenie niezależności energetycznej UE oraz przyspieszenie transformacji energetycznej oraz wprowadzi szereg zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym dla spółek w ramach Grupy Kapitałowej TAURON.
Rozporządzenia interwencyjne Rady – dot. rynku energii elektrycznej, rynku gazu ziemnego oraz pozwoleń dla inwestycji w odnawialne źródła energii Z uwagi na sytuację na rynkach energii elektrycznej i gazu wynikającą z wojny w Ukrainie, KE przygotowała w II połowie 2022 r. cztery projekty regulacji interwencyjnych mających na celu złagodzenie skutków wysokich cen energii i gazu ziemnego za pomocą wyjątkowych, ukierunkowanych i ograniczonych w czasie środków. Projekt rozporządzenia przewiduje m.in.: wprowadzenie celu (nieobowiązkowego) zmniejszenia miesięcznego zużycia energii elektrycznej przez państwa członkowskie o 10%, wprowadzenie limitu przychodów obejmującego wytwórców produkujących energię z OZE, energii jądrowej, węgla brunatnego, łupków, ropy i źródeł ropopochodnych, wprowadzenie opłaty solidarnościowej oraz wprowadzenie celu zmniejszenia zużycia energii w godzinach szczytowych. Podstawą prawną dla wszystkich ww. wniosków jest art. 122 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Rada przyjmuje regulację na wniosek KE, bez udziału Parlamentu Europejskiego jako współlegislatora). Projekty zostały przyjęte lub oczekują na oficjalne przyjęcie przez Radę UE Proponowane rozwiązania mogą mieć wpływ m.in. na: ograniczenie popytu na energię elektryczną; ograniczenie przychodów z tytułu produkcji i sprzedaży energii elektrycznej z określonych źródeł; możliwość otrzymania rekompensat w przypadku spółek obrotu, które będą dostarczać energię elektryczną poniżej kosztów zakupu; cenę gazu ziemnego czy skrócenie procesu wydawania zezwoleń na inwestycje w OZE.
Zrównoważone finansowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ma na celu wprowadzenie systemu klasyfikacji dla zrównoważonych działalności gospodarczych, tzw. Taksonomii UE. W 2021 r. przyjęty został akt delegowany do ww. rozporządzenia, określający szczegółowe techniczne kryteria dotyczące przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub adaptacji do zmian klimatu. W akcie nie zostały uwzględnione kryteria dla wytwarzania energii z gazu ziemnego i z energetyki jądrowej. W lutym 2022 r. KE przyjęła uzupełniający akt delegowany do Taksonomii. Zmienia on pierwszy akt delegowany do rozporządzenia ws. taksonomii (2021/2139) poprzez dodanie nowych rodzajów działalności oraz technicznych kryteriów kwalifikacji dla inwestycji w obszarze energetyki jądrowej oraz gazu ziemnego. W lipcu br. na posiedzeniu plenarnym PE przegłosowano odrzucenie sprzeciwu wobec aktu delegowanego KE. Rada UE nie zgłosiła sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 15 lipca 2022 r., weszło w życie 4 sierpnia 2022 r. Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 1 stycznia 2023 r. Zasady zrównoważonego finansowania określone w Taksonomii mogą mieć wpływ na możliwości oraz warunki pozyskania kapitału na realizację inwestycji planowanych przez Grupę Kapitałową TAURON.
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności W lutym 2021 r. Rada UE i PE przyjęły rozporządzenie ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który dysponuje środkami w wysokości 672,5 mld EUR. Państwa członkowskie opracowały Krajowe Plany Odbudowy, w których ujęte zostały reformy i inwestycje dostosowane do celów unijnej polityki do 2026 r., tj. minimum 37% wydatków na transformację energetyczną oraz minimum 20% na transformację cyfrową. W czerwcu br. polski Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez KE i Radę UE. KE zaproponowała w kontekście planu RePowerEU zmianę rozporządzenia RRF w celu jego dostosowania do nowych warunków związanych z wojną na Ukrainie – KPO miałyby zgodnie z tymi założeniami podlegać aktualizacji w celu jak najszybszej realizacji inwestycji uniezależniających UE od paliw kopalnych, w tym poprzez rozwój OZE. W grudnia 2022 r. Rada i PE osiągnęły porozumienie odnośnie do projektu zmieniającego rozporządzenie RRF, na mocy którego kraje UE ubiegające się o dodatkowe fundusze w ramach zmienionego RRF będą zobowiązane do uwzględnienia środków na rzecz oszczędzania energii, produkcji czystej energii i dywersyfikacji dostaw energii. Porozumienie wymaga ostatecznego formalnego zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę. W dniu 1 czerwca 2022 r. KPO został zaakceptowany przez KE. W dniu 17 czerwca 2022 r. KPO zostało zaakceptowane przez Radę UE. Plan zaakceptowany przez Komisję Europejską i Radę Wdrożenie planu może przełożyć się na wsparcie finansowe inwestycji rozważanych lub planowanych przez spółki Grupy TAURON.
Wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem i ochroną środowiska i energią (CEEAG) Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią (CEEAG) zastępują obowiązujące w latach 2014-2021 wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią (EEAG). Nowe wytyczne CEEAG określają zmienione zasady oceny przez KE programów lub środków indywidualnych pomocy publicznej na przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę środowiska. Powyższe zasady są również związane z energetyką w kontekście ambitnych celów klimatycznych UE oraz konieczności utrzymania konkurencyjności podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w UE. Zmienione wytyczne obejmują dostosowania mające na celu ujednolicenie zasad oceny ze strategicznymi priorytetami KE, w szczególności określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie oraz pakiecie Fit for 55. Wytyczne CEEAG obowiązują od stycznia 2022 r. Nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, ochroną środowiska i energią będą mieć wpływ na warunki pozyskania wsparcia publicznego na realizację inwestycji planowanych przez Grupę Kapitałową TAURON. Ponadto CEEAG przewidują, że państwa członkowskie dokonają modyfikacji w istniejących programach pomocy na ochronę środowiska i cele związane z energią w celu dostosowania ich do nowych wytycznych najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r., co może przełożyć się na warunki uzyskania wsparcia publicznego także na podstawie dotychczas funkcjonujących programów pomocy, jeśli pomoc taka miałaby być udzielana po 31 grudnia 2023 r.
Projekt zmian do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER) Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych z 2014 r. zawiera warunki zgodności ex ante, na podstawie których państwa członkowskie mogą wdrażać środki pomocy państwa, nie zgłaszając ich wcześniej KE. Przegląd ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych ma na celu zapewnienie możliwości realizacji celów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, dalsze doprecyzowanie zasad dotyczących pomocy na inwestycje w obszarach związanych z charakterystyką energetyczną budynków oraz infrastrukturą ładowania i tankowania na potrzeby czystej mobilności. Planowane przyjęcie GBER w 2023 r. Wprowadzane zmiany będą szczególnie istotne z perspektywy udzielania pomocy publicznej w ramach funduszy pomocowych wdrażanych w perspektywie finansowej 2021-2027.
Umowa Partnerstwa Umowa Partnerstwa to uzgodniona z KE kompleksowa strategia wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Stanowi realizację krajowych dokumentów takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz – wynikających z niej strategii sektorowych. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz programów regionalnych. Zakończenie oficjalnych negocjacji Umowy Partnerstwa między KE a Polską W dniu 30 czerwca 2022 r. Polska i KE uzgodniły treść dokumentu, który będzie regulował wdrażanie polityki spójności w naszym kraju w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W III kwartale 2022 r. KE zaakceptowała programy: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS). KE zatwierdziła także 16 programów regionalnych dla Polski. W ramach programów regionalnych, które będą wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, pięć województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będzie posiadać również środki finansowe, które pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji o łącznej wartości 3,85 mld EUR.

Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze zmiany w otoczeniu regulacyjnym Grupy Kapitałowej TAURON, nad którymi toczą się prace lub zostały uchwalone po dniu bilansowym.

Najistotniejsze zmiany w otoczeniu regulacyjnym Grupy Kapitałowej TAURON, nad którymi toczą się prace lub zostały uchwalone po dniu bilansowym

Nazwa regulacji Opis regulacji Status na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Wpływ na Grupę Kapitałową TAURON Wpływ na Segment
Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw Projekt ustawy wprowadza:
 1. zmianę zasad funkcjonowania tzw. reguły 10H (odległość turbin wiatrowych),
 2. uelastycznienie możliwości określania przez gminy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów pod zabudowę farmami wiatrowymi,
 3. zmianę zasad konsultacji planów miejscowych określających obszary pod farmy wiatrowe,
 4. możliwość przeznaczenia przez inwestora co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej do objęcia przez mieszkańców gminy.
14 marca 2023 roku – Prezydent podpisał nowelizację (zdarzenie po dniu bilansowym) Przyjęcie ustawy:
 1. umożliwi lokalizowanie elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 10h, jeżeli samorząd terytorialny przewidzi taką możliwość w planie zagospodarowania przestrzennego,
 2. wprowadzi zmiany w trybie konsultacji inwestycji.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Projekt zakłada, że lokalizacja obiektów takich jak urządzenia wytwarzające z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, z wyłączeniem wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW i innych niż wolnostojące, może odbywać się jedynie na podstawie planu miejscowego. Natomiast obszary, na których obiekty te mogą być sytuowane powinny zostać określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Prace w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów Ustawa może stanowić utrudnienie i barierę dla podmiotów chcących przystąpić do realizacji projektów w zakresie budowy instalacji OZE.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz.U. 2023 poz. 226)
Rozporządzenie wprowadza czasowe odejście od obowiązku dołączania do faktur informacji o strukturze procentowej kosztów zakupu energii elektrycznej – do 31 grudnia 2023 r. 3 lutego 2023 roku – wejście w życie (zdarzenie po dniu bilansowym) Rozporządzenie pozwala uniknąć w 2023 r. kosztów wynikających z obowiązku dołączania informacji o strukturze procentowej kosztów zakupu energii elektrycznej do wystawianych faktur.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt ustawy zakłada:
 1. zmiany w zasadach zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży energii elektrycznej,
 2. wprowadzenie obywatelskich społeczności energetycznych, odbiorców aktywnych i agregatorów rynku energii,
 3. możliwość zawierania umów z ceną dynamiczną,
 4. wprowadzenie przepisów dotyczących usług systemowych, usług elastyczności,
 5. zmiany w przepisach dotyczących bilansowania,
 6. mechanizm nierynkowego ograniczenia wytwarzania w instalacjach OZE,
 7. zmiany w zakresie linii bezpośrednich.
Prace w Komitecie do Spraw Europejskich Przyjęcie ustawy:
 1. zwiększy możliwość wykorzystania linii bezpośrednich,
 2. ograniczy możliwość OSD do posiadania instalacji magazynowania.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Projekt zawiera regulacje dotyczące następujących obszarów:
 1. biometan,
 2. klastry energii,
 3. transpozycja RED II (ciepłownictwo i chłodnictwo, gwarancje pochodzenia, Krajowy Punkt Kontaktowy OZE, partnerski handel energią),
 4. modernizacja instalacji OZE,
 5. wsparcie kontynuacyjne dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia,
 6. hybrydowe instalacje OZE,
 7. morska energetyka wiatrowa,
 8. opłata zastępcza.
Prace w Komitecie do Spraw Europejskich Przedmiotowa ustawa:
 1. generuje ryzyko utraty klientów związane z odłączaniem się odbiorców od sieci ciepłowniczej, która nie spełnia wymogów efektywnych systemów ciepłowniczych,
 2. wprowadza korzystne zmiany w sposobie uiszczania opłaty zastępczej OZE,
 3. wprowadza istotne dla OSD zmiany związane z klastrami energii,
 4. przewiduje możliwość uzyskania wsparcia dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw Projekt przewiduje rozszerzenie funkcjonującej specustawy przesyłowej obejmującej strategiczne inwestycje w sieć przesyłową o nowe kluczowe projekty przesyłowe oraz poszerzenie załącznika również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 100 kV. Zakończone konsultacje publiczne projektu Wejście w życie ustawy spowoduje skróceniu procesu uzyskiwania pozwoleń publicznoprawnych oraz możliwość zastosowania uproszczonego modelu uzyskiwania gruntów pod inwestycje wymienione w załączniku do ustawy.

Wyniki wyszukiwania