Realizacja Strategii Grupy TAURON w 2022 r.

Grupa TAURON koncentruje się na realizacji wyznaczonych priorytetów i kierunków strategicznych, jako kluczowych dla budowy wartości TAURON. Zrównoważona transformacja Grupy Kapitałowej TAURON realizowana jest przede wszystkim poprzez inwestycje w OZE i prowadzony proces dekarbonizacji.

Realizacja Priorytetu #1 – Zrównoważona działalność

w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł i ograniczenia emisyjności w 2022 r. przeprowadzono następujące działania:

 • przekazano do eksploatacji łącznie 44 MW mocy odnawialnych (farmy wiatrowe Piotrków o mocy 30 MW i Majewo o mocy 6 MW oraz farma fotowoltaiczna Choszczno II o mocy 8 MW), skierowano do realizacji projekty OZE o łącznej mocy 224 MW,
 • prowadzono przygotowania do udziału w projektach budowy morskich farm wiatrowych. We wrześniu 2022 r. TAURON nabył od PGE udziały w PGE Baltica 4. W kwietniu 2022 r. należące do Grupy TAURON spółki projektowe złożyły wnioski o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystanie sztucznych wysp w obszarach Ławicy Odrzanej. Na początku 2023 r. przyznano spółce PGE Baltica 4 pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,
 • rozpoczęto prace nad kompleksowym programem modernizacji i poprawy efektywności posiadanych elektrowni wodnych, rozpoczęto przedsięwzięcia inwestycyjne: budowa małej elektrowni wodnej o mocy 2 MW w Rożnowie i zabudowa turbiny w Elektrowni Wodnej Lubachów przy wykorzystaniu przepływu biologicznego,
 • w zakresie transformacji ciepłownictwa w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych w fazie przygotowania są przedsięwzięcia: transformacja energetyczna ZW Katowice i budowa farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby ZW Bielsko-Biała EC1. Przedsięwzięcia w fazie realizacji to budowa kotła gazowego 140 MWt w ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła i budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w ZW Bielsko-Biała EC-2.
44
MW
Moce odnawialne przekazane w 2022 r.
W efekcie, na koniec 2022 r. Grupa TAURON dysponowała źródłami OZE: 417 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej, 133 MW mocy zainstalowanej w energetyce wodnej, 90 MW mocy pochodzących z biomasy i 19 MW mocy z fotowoltaiki.

Sumaryczna wartość zainstalowanej mocy wytwórczej w OZE na koniec 2022 r. wyniosła 659 MW, co odpowiada 42% realizacji celu OZE na 2025 r. Jednocześnie zwiększył się udział źródeł OZE w miksie energetycznym Grupy TAURON. Na koniec 2022 r. 13% mocy zainstalowanej Grupy TAURON pochodziło ze źródeł OZE, emisja CO₂/MWh w 2022 r. wyniosła 767 kg/MWh.

Dążenie do dekarbonizacji

W ramach dążenia do dekarbonizacji Grupy TAURON w 2022 r. prowadzono następujące działania:

 • w ramach realizacji podpisanego w 2021 r. ze Skarbem Państwa Listu intencyjnego, 31 grudnia 2022 roku przeniesiono prawo własności 100% akcji TAURON Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa,
 • realizowano założenia Rządowej Koncepcji NABE, w szczególności:
  • przeprowadzono reorganizację wewnętrzną w Grupie TAURON ukierunkowaną na zintegrowanie wytwórczych aktywów węglowych, tworząc grupę kapitałową wydzielanych spółek z wiodącą rolą TAURON Wytwarzanie.
  • prowadzono w 2022 r. badanie Vendor Due Diligence spółek TAURON Wytwarzanie i Nowe Jaworzno Grupa TAURON (spółka ta została przejęta przez TAURON Wytwarzanie, rejestracja połączenia nastąpiła 3 października 2022 roku) w trzech kluczowych obszarach, ustalonych dla wszystkich grup energetycznych: prawnym, podatkowo-finansowym oraz techniczno-środowiskowym.
  • zgodnie z założeniami Rządowej Koncepcji NABE, TAURON wybrał i rozpoczął współpracę z doradcą w przedmiocie sporządzenia wycen.
  • prowadzono analizy i uczestniczono w pracach związanych z wypracowaniem kolejnych iteracji scenariusza rynkowego i modelu finansowego dla Ministerstwa Aktywów Państwowych i banków,
  • 22 grudnia 2022 roku pomiędzy Stroną Rządową (reprezentowaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych), Stroną Pracodawców (grupy energetyczne) i Stroną Społeczną zawarta została Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa (Umowa Społeczna).

W marcu 2023 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało do konsultacji projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

Przedstawienie projektu ustawy stanowi wypełnienie zobowiązań w zakresie wprowadzenia systemu osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego, jakie przyjął na siebie Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w Umowie Społecznej z 22 grudnia 2022 roku. Zgodnie z projektem ustawy całkowity koszt świadczeń pieniężnych, tzn. świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych, będzie ponosił Skarb Państwa, udzielając dotacji budżetowych na ich pokrycie – w okresie do 31 grudnia 2053 roku włącznie.

Prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami

W zakresie prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami wspierającymi transformację Grupy TAURON w 2022 r. prowadzono:

 • prace nad rozwijaniem i wdrażaniem technologii magazynowania poprzez realizację projektów: Projekt Mikrosieć, Projekt Wirtualna Elektrownia, Projekt ESS Cieszanowice, Małe magazyny energii ​ w sieci niskiego napięcia, Magazyn energii w Ochotnicy Dolnej, Second Life ESS, Projekt e-BUS,
 • przygotowania do budowy elektrowni szczytowo-pompowej Rożnów II (planowanie procesu inwestycyjnego),
 • prace związane z rozwojem projektów w zakresie produkcji i wykorzystania zielonego wodoru oraz produkcji amoniaku z zielonego wodoru,
 • prace związane z przygotowaniem Grupy TAURON do uczestnictwa w rozwoju energetyki jądrowej, podpisano List Intencyjny dotyczący współpracy TAURON i KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM Polska Miedź) odnośnie technologii SMR.

Realizacja Priorytetu #2 – Wzrost w oparciu o największą bazę klientów

Najważniejsze działania realizowane w Obszarze Dystrybucji, wpływające na poprawę parametrów jakościowych, to:

 • zwiększanie stopnia automatyzacji sieci (w 2022 r. ilość łączników sterowanych zdalnie na 100 km linii napowietrznej SN wzrosła do 13),
 • modernizacja polegająca na wymianie istniejących sieci na linie napowietrzne izolowane i linie kablowe (na koniec 2022 r. ponad 40% linii SN zostało skablowanych),
 • przystosowanie sieci dystrybucyjnej do zwiększonych przepływów mocy w obu kierunkach (w 2022 r. przyłączono do sieci 908 MW mikroinstalacji),
 • udoskonalenie diagnozowania stanu pracy sieci SN i nN poprzez wykorzystanie technologii inteligentnego opomiarowania stacji oraz digitalizację baz danych pomiarowych (na koniec 2022 r. liczniki zdalnego odczytu posiadało niemal 17% klientów, a w ponad 87% stacji transformatorowych zainstalowano liczniki zdalnego odczytu).

W zakresie rozwoju rynku ciepła realizowany jest Projekt Ligota – rozszerzenie rynku ciepła Katowice Południe oraz Program Likwidacji Niskiej Emisji.

W ramach utrzymania wysokich wskaźników zadowolenia klienta i wdrażania nowoczesnych narzędzi informatycznych, w 2022 r. poprawiono wskaźniki jakości obsługi klienta (CSI, NSP, CES), poprawiono standardy obsługi klienta oraz prowadzono digitalizację kanałów.

Realizacja Priorytetu #3 – Organizacja podążająca za zmianami

W 2022 r. TAURON zawarł nową umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 4 000 mln PLN, z którego środki mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON, w tym OZE.

Dodatkowo, Grupa TAURON korzystała ze środków funduszy pomocowych. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania dla inwestycji realizowanych w 2022 r. to ponad 446 mln PLN.

W zakresie zarządzania kapitałem ludzkim najistotniejszą kwestią w 2022 r. było efektywne prowadzenie dialogu społecznego, umożliwiającego przygotowanie do zmian struktury zatrudnienia i rozwoju organizacji w związku z wydzieleniem aktywów wytwórczych, wydobywczych i obszaru ochrony poza struktury Grupy TAURON.

Poniższa tabela przedstawia stan realizacji kluczowych celów strategicznych w 2022 r.

Cele strategiczne Założenia Stan realizacji w 2022 r.
EBITDA 4,5 mld PLN w 2025
6,5 mld PLN w 2030
4,0 mld PLN
Wskaźnik dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,9x
Moc zainstalowana w OZE 1,6 GW w 2025
3,7 GW w 2030
0,66 GW
Emisyjność 200 kg CO2/MWh w 2025
< 160 kg CO2/MWh w 2030
767 kg CO2/MWh
Udział inteligentnych liczników 100% do 2030 17%
Nowe przyłączenia odbiorców do sieci ciepłowniczej 450 MWt w 2030 33,6 MWt
Wskaźnik FTR
(First Time Resolution)
> 90% w 2030 ponad 90% w kanale telefonicznym (sprzedaż i dostawa energii elektrycznej i gazu); pozostałe kanały i produkty – prace przygotowawcze do zaimplementowania monitorowania wskaźnika

Wyniki wyszukiwania