Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON

gri

Model Biznesowy i Operacyjny jest odpowiedzią na potrzeby oraz cele wskazane w Strategii Grupy TAURON.

 • 2-6
 • 301-1

Dokument ten określa model zarządzania Grupą, definiuje wysokopoziomową architekturę procesów oraz funkcje i zadania Centrum Korporacyjnego, Obszarów Biznesowych i innych jednostek. W celu zapewnienia elastyczności, odporności i dostosowania Grupy TAURON do zmian otoczenia, w szczególności wynikających ze zmian klimatycznych, obecny Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TARON uwzględnia rolę ESG (jako bardziej istotnego narzędzia komunikacji z otoczeniem). Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON zawiera również kompleksowe zapisy wskazujące na niezależność prowadzenia działalności przez operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej również: OSD).

W czerwcu 2022 r. przyjęta została nowa Strategia Grupy TAURON na lata 2022 – 2030 z perspektywą do 2050 r.

Kluczowymi założeniami ww. strategii jest m.in. wydzielenie aktywów węglowych poza Grupę TAURON, rozwój mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach  energii oraz digitalizacja i zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Kwestie te zostały uwzględnione w aktualizacji Modelu Biznesowego, która w 2022 r. dotyczyła: objęcia Modelem Biznesowym wszystkich spółek Grupy TAURON, przypisania nowych spółek do Obszarów Biznesowych, podziału ról w ramach IT/OT, doprecyzowania kwestii związanych z akwizycjami OZE.

Z uwagi na prowadzone w Grupie TAURON procesy reorganizacyjne, mające wpływ na docelowy kształt struktury Grupy TAURON oraz jej Model Biznesowy i Operacyjny, zakładane są kolejne aktualizacje  wynikające z realizacji Strategii Grupy TAURON.

 • budowa wartości Grupy TAURON jako całości (priorytet interesu ekonomicznego Grupy),
 • ochrona środowiska i adaptacja do wyzwań wynikających ze zmian klimatu,
 • koncentracja na klientach (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • kierowanie się wartościami Grupy (wartości PRO),
 • przyspieszenie i uproszczenie procesów decyzyjnych,
 • korzystanie z wiedzy, kwalifikacji i kompetencji pracowników Grupy TAURON.
 • obowiązywanie we wszystkich spółkach Grupy TAURON,
 • wsparcie budowy wartości Grupy TAURON zgodnie ze Strategią Grupy,
 • postępowanie zgodnie z wartościami korporacyjnymi (wartości PRO),
 • spójność organizacyjna i decyzyjna w Grupie,
 • zapewnienie przestrzegania zasad „unbundlingu” wobec OSD w Grupie TAURON,
 • czytelny podział obowiązków i odpowiedzialności,
 • efektywna wymiana informacji, wykorzystanie wiedzy pracowników,
 • zmienność Modelu Biznesowego i Operacyjnego,
 • elastyczność, odporność i dostosowywanie do zmian otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Model Biznesowy wprowadza podział ról i odpowiedzialności, oparty na przypisaniu kompetencji procesowych pomiędzy Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe oraz Centra Usług Wspólnych.

Centrum Korporacyjne

Nadrzędna jednostka organizacyjna odpowiedzialna za zarządzanie działalnością Grupy Kapitałowej TAURON i podejmowanie najważniejszych decyzji mających wpływ na Grupę Kapitałową TAURON, Obszary Biznesowe, CUW i spółki należące do Grupy Kapitałowej TAURON,

Obaszary Biznesowe

6 obszarów podstawowej działalności Grupy Kapitałowej TAURON zdefiniowanych zgodnie z ogniwami łańcucha wartości produkcji energii elektrycznej i ciepła:  Wytwarzanie, OZE, Ciepło, Dystrybucja, Handel i Sprzedaż,

Centra Usług Wspólnych i Obsługi Klienta

Jednostki odpowiedzialne za świadczenie określonych usług wsparcia (np. rachunkowość, IT, kadry i płace, ubezpieczenia, obsługa klienta, ochrona) na rzecz pozostałych jednostek Grupy Kapitałowej TAURON.

Dla potrzeb raportowania wyników Grupy TAURON na 31 grudnia 2022 roku przyporządkowano działalność kontynuowaną do 4 głównych segmentów, nazywanych również w niniejszym sprawozdaniu obszarami:

Obejmuje głównie wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, jak również wytwarzanie energii elektrycznej w procesie spalania biomasy. Segment ten obejmuje również wytwarzanie i sprzedaż ciepła, a także działalność remontową urządzeń wytwórczych.

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, tj. w elektrowniach wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych.

Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. W segmencie ujęta jest również działalność obejmująca obsługę techniczną układów pomiarowych energii elektrycznej oraz pozyskiwanie danych pomiarowych.

Obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych oraz handel hurtowy energią elektryczną, gazem ziemnym i produktami pochodnymi, jak również obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi oraz usługami innowacyjnymi związanymi min. z zarządzaniem i utrzymaniem oświetlenia ulicznego, produktami smart city, e-mobility oraz usługami skoncentrowanymi na poprawie efektywności energetycznej.

Oprócz głównych segmentów działalności Grupa Kapitałowa TAURON prowadzi również działalność prezentowaną w ramach Pozostałej działalności, która obejmuje m.in.: obsługę klientów Grupy Kapitałowej TAURON, świadczenie usług wsparcia dla spółek Grupy Kapitałowej TAURON w zakresie rachunkowości, zarządzania kadrami i teleinformatyki, jak również działalność związaną z wydobyciem kamienia i produkcją sorbentów. W Pozostałej działalności ujęta jest również działalność finansowa, zagospodarowywanie ubocznych produktów spalania i wydobycia węgla, przetwarzanie biomasy, administracja nieruchomości, a także obsługa techniczna pojazdów.

Wyniki wyszukiwania