Kierunki rozwoju innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej​

Przyjęte i realizowane w Grupie TAURON kierunki rozwoju są odpowiedzią na aktualne wyzwania sektora elektroenergetycznego, w tym zaostrzaną politykę klimatyczną i środowiskową UE w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym. Priorytetem jest dekarbonizacja Grupy TAURON i dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej przy utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej.

Działania Grupy TAURON koncentrują się na kontynuacji Zielonego Zwrotu przy jednoczesnym udziale w rządowych rozwiązaniach dla górnictwa węgla kamiennego i energetyki węglowej.

Realizacja inwestycji strategicznych

Główne inwestycje strategiczne w realizacji

Poniższa tabela przedstawia działania, jakie prowadzono w Grupie Kapitałowej TAURON w 2022 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w związku z realizacją głównych inwestycji strategicznych.

Stan realizacji głównych inwestycji strategicznych prowadzonych w Grupie Kapitałowej TAURON w 2022 r. oraz do dnia sporządzenia sprawozdania:

Inwestycja Stan realizacji inwestycji
1. Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie

Wykonawca: Konsorcjum RAFAKO S.A. – Mostostal Warszawa S.A. (RAFAKO – Mostostal Warszawa)

Blok został przekazany do eksploatacji w dniu 13 listopada 2020 r.

Planowana data zakończenia okresu przejściowego uzależniona jest od wyników prowadzonego postępowania mediacyjnego.

Poziom zaawansowania: 99%

Nakłady poniesione: 6 128,37 mln PLN

(wartość powiększona m.in. o szkolenia, części szybkozużywające się)

W związku z oddaniem bloku do eksploatacji, Prezes URE udzielił koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej na okres od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.

Po wystąpieniu zdarzenia pożarowego w dniu 11 czerwca 2021 r. blok znajdował się w postoju awaryjnym. W następstwie inspekcji przeprowadzonych podczas postoju bloku zidentyfikowano konieczność przeprowadzenia prac na niektórych elementach bloku.

W dniu 14 kwietnia 2022 r., po usunięciu wad i usterek, blok 910 MW został ponownie zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Od 6 sierpnia do 2 września 2022 r. blok znajdował się w postoju awaryjnym, podczas którego trwały prace dodatkowe w zakresie naprawy leja kotła.

Obecnie prowadzona jest bieżąca eksploatacja bloku. Występujące postoje awaryjne bloku spowodowane są m.in. awariami powstałymi na układzie odpopielania oraz układach młynowych. Czasowe ubytki mocy podczas pracy bloku spowodowane są natomiast pracami związanymi ze strojeniem bloku oraz optymalizacją pracy urządzeń. W związku z tym, że zaplanowane do wykonania w okresie przejściowym prace nie zostały ukończone w przewidzianym kontraktem terminie (tj. 30 października 2022 r.), nie przeprowadzono dotychczas po ponownym uruchomieniu bloku fazy strojeń, testów i optymalizacji.

Strony prowadzą mediacje przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP obejmujące całokształt zagadnień związanych z Kontraktem.

Umowa o przeprowadzenie mediacji pomiędzy spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON i Generalnym Wykonawcą Inwestycji przy udziale Prokuratorii Generalnej RP została podpisana 5 sierpnia 2022 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania proces mediacji nie został zakończony.

2. Program Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE) na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Wykonawca: Wykonawcy wybierani na konkretne etapy prac.

Planowana data zakończenia inwestycji:
IV kwartał 2023 r.

Poziom zaawansowania: 52%

Nakłady poniesione: 45,9 mln PLN

PLNE realizowany jest na terenie Będzina, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Siemianowic Śląskich, Sosnowca i Świętochłowic.

W III kwartale 2022 r. realizowano prace budowlane i projektowe związane z przyłączeniami w ramach zawartych umów. Narastająco od początku realizacji Programu zawarto umowy przyłączeniowe na łączny wolumen 23,05 MWt – osiągnięto cel programu w zakresie poziomu mocy zakontraktowanej (22 MWt).

Obecnie realizowana jest część budowlana zadania, tj. fizyczne przyłączenia odbiorców ciepła.

3. TAURON Internet Program Operacyjny Polska Cyfrowa realizacja projektu na wybranych obszarach (7 projektów na terenie obszarów: rybnickiego, katowickiego i tyskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, wałbrzyskiego A, wałbrzyskiego B, sosnowieckiego)

Wykonawca: Atem Polska sp. z o.o. (Katowice-Tychy), MZUM sp. z o.o. (Sosnowiec), Atem Polska sp. z o.o. (Wałbrzych A), Mediamo
Sp. z o.o. (Oświęcim), MX3 sp. z o.o. (Rybnik), MZUM sp. z o.o. (Wałbrzych B), ZICOM sp. z o.o. (Kraków-Tarnów)

Data zakończenia inwestycji:
Grudzień 2022 r.

Poziom zaawansowania: 100%

Nakłady poniesione: 268,4 mln PLN

Program Operacyjny Polska Cyfrowa polegał na wykonaniu infrastruktury podłączenia gospodarstw domowych do sieci Internetu o wysokiej przepustowości (minimum 30 MB/s). Produktem końcowym projektu jest świadczenie usług hurtowych, umożliwiających podłączenie klientów końcowych przez operatorów detalicznych.

Z końcem 2022 r. zakończono wszystkie prace na wszystkich obszarach, tj. katowickim, tyskim, krakowskim, tarnowskim, sosnowieckim, rybnickim, oświęcimskim oraz w Wałbrzychu.

4. Budowa farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW

Wykonawca: Konsorcjum MEGA S.A. i P&Q
sp. z o.o.

Data zakończenia inwestycji:
30 września 2022 r.

Poziom zaawansowania: 100%

Nakłady poniesione: 230,3 mln PLN

W III kwartale 2022 r. zakończono budowę farmy wiatrowej. W dniu 30 września 2022 r. przekazano farmę do eksploatacji.
5. Budowa farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW

Wykonawca: HIUB Wróbel sp. z o.o.

Data zakończenia inwestycji:

29 września 2022 r.

Poziom zaawansowania: 100%

Nakłady poniesione: 47,3 mln PLN

W III kwartale 2022 r. zakończono budowę farmy wiatrowej. W dniu 29 września 2022 r. przekazano farmę do eksploatacji.
6. PV Choszczno II budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW

Wykonawca: MGM Projekt sp. z o.o.

Data zakończenia inwestycji:
31 lipca 2022 r.

Poziom zaawansowania: 100%

Nakłady poniesione: 19,8 mln PLN

W dniu 31 lipca 2022 r. farma została przekazana do eksploatacji. Po połączeniu z farmą PV Choszczno I (6 MW) całkowita moc farmy osiągnęła 14 MWp.
7. Budowa farmy wiatrowej Mierzyn o mocy 58,5 MW

Wykonawca: Konsorcjum EL PROFESSIONAL Sp. z o.o.

Planowana data zakończenia inwestycji:

IV kwartał 2024 r.

Poziom zaawansowania: 16%

Nakłady poniesione: 78,06 mln PLN

W III kwartale 2022 r. rozpoczęto budowę farmy wiatrowej, uzgodniono dokumentację techniczno-wykonawczą oraz wytyczono geodezyjnie teren inwestycji.

W IV kwartale 2022 r. rozpoczęto realizację robót budowalnych na terenie budowy.

8. Budowa farmy wiatrowej Nowa Brzeźnica o mocy 19,6 MW

Wykonawca: E-Wind S.A.

Planowana data zakończenia inwestycji:

II kwartał 2025 r.

Poziom zaawansowania: 6%

Nakłady poniesione: 17,7 mln PLN

Na przełomie III i IV kwartału 2022 r. uzyskano zgody korporacyjne na realizację inwestycji oraz podpisano kluczowe umowy na realizację projektu. W dniu 19 grudnia 2022 r. przekazano Wykonawcy teren budowy
9. Budowa farmy wiatrowej Gamów o mocy 33 MW

Wykonawca: E-Wind S.A.

Planowana data zakończenia inwestycji:

IV kwartał 2024 r.

Poziom zaawansowania: 8%

Nakłady poniesione: 29,3 mln PLN

W IV kwartale 2022 r. uzyskano zgody korporacyjne na realizację inwestycji.

W dniu 27 grudnia 2022 r. wydano wykonawcy zgodę na rozpoczęcie prac.

10. Budowa farmy wiatrowej Warblewo o mocy 30 MW

Wykonawca: Konsorcjum EL PROFESSIONAL Sp. z o.o.

Planowana data zakończenia inwestycji:

IV kwartał 2024 r.

Poziom zaawansowania: 6%

Nakłady poniesione: 31,2 mln PLN

 

W IV kwartale 2022 r. uzyskano zgody korporacyjne na realizację inwestycji oraz wydano zgodę wykonawcom na rozpoczęcie prac.

Trwa opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej międzybranżowej oraz mobilizacja zaplecza budowy.

 

 

11. Budowa kotła gazowego o mocy 140 MWt w ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła

Wykonawca: Mostostal Warszawa

Planowana data zakończenia inwestycji:
II kwartał 2024 r.

Poziom zaawansowania: 52%

Nakłady poniesione: 27,9 mln PLN

W 2022 r. zakończono prace fundamentowe kotłowni oraz nawy elektrycznej. Uzgadniano ostatnie partie dokumentacji wykonawczej.

Aktualnie trwają prace prefabrykacyjne konstrukcji stalowej, komina oraz powierzchni ogrzewalnych kotła.

12. Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w ZW Bielsko-Biała EC 2

Wykonawca: Erbud Industry sp. z o.o.

Planowana data zakończenia inwestycji:

III kwartał 2023 r.

Poziom zaawansowania: 60%

Nakłady poniesione: 29,4 mln PLN

W 2022 r. realizowano prace budowlane oraz prace projektowe związane z budową przyłącza gazowego. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Zadaszono budynek kotłowni oraz budynek elektryczny. Zakończono budowę zbiorników oleju opałowego.
13. Budowa farmy PV Mysłowice kwatera II 37 MW

Wykonawca: TAURON Serwis

Planowana data zakończenia inwestycji:

III kwartał 2023 r.

Poziom zaawansowania: 38%

Nakłady poniesione: 56 mln PLN

W 2022 r. została zawarta umowa z TAURON Serwis na realizację budowy farmy. W 2022 r. realizowano i zakończono prace związane z budową ogrodzenia, dróg wewnętrznych. Obecnie realizowane są prace związane z palowaniem konstrukcji nośnej oraz montażem paneli fotowoltaicznych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zabudowano 99% konstrukcji nośnej oraz zamontowano ponad 76% paneli fotowoltaicznych. Rozpoczęto prace związane z budową Głównego punktu odbioru oraz prace wykopowe pod instalacje elektryczne. Dostarczono inwertery na plac budowy.

14. Budowa farmy PV Proszówek (etap I 45,6 MW)

Wykonawca: TAURON Zielona Energia

Planowana data zakończenia inwestycji:

IV kwartał 2023 r.

Poziom zaawansowania: 1%

Nakłady poniesione: 11,4 mln PLN

Na przełomie III i IV kwartału 2022 r. uzyskano zgody korporacyjne na realizację inwestycji. Na początku stycznia 2023 r. przekazano plac budowy, a w marcu 2023 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z farmą PV. Trwa opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej.

Budowa szybu „Grzegorz”

W 2022 r. w Grupie TAURON realizowano również projekt pn. Budowa Szybu „Grzegorz” wraz z infrastrukturą (powierzchniową i dołową) oraz wyrobiskami towarzyszącymi, który w związku z przeniesieniem w dniu 31 grudnia 2022 r. prawa własności akcji TAURON Wydobycie na Skarb Państwa jest aktualnie realizowany poza strukturą Grupy TAURON.

W okresie 2022 r. realizowane były następujące działania:

  1. W kwietniu 2022 r. zakończono postępowanie mediacyjne z Generalnym Wykonawcą, przy udziale Prokuratorii Generalnej. Uzgodniono projekt ugody pomiędzy stronami. W dniu 1 grudnia 2022 r. sąd zatwierdził treść ugody mediacyjnej. Postanowienie sądu uprawomocniło się w dniu 21 grudnia, a 22 grudnia 2022 r. podpisano aneksy z Generalnym Wykonawcą i Projektantem dotyczące dalszej realizacji projektu,
  2. W czerwcu 2022 r. Generalny Wykonawca wznowił prace związane z głębieniem szybu od głębokości 80,5 m do głębokości 591,2 m.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. głębokość szybu wynosiła 196 m, a prace w zakresie drążenia wyrobisk były kontynuowane zgodnie z harmonogramem. Poziom zaawansowania inwestycji wynosił 42%, a nakłady poniesione w związku z realizacją inwestycji wynosiły 329,9 mln PLN.

Pozostałe inwestycje w obszarze OZE:

W ramach inwestycji w obszarze OZE w 2022 r. kontynuowany był program budowy farm fotowoltaicznych na terenach niewykorzystanych gospodarczo należących do Grupy Kapitałowej TAURON (Program TAURON PV). Program obejmuje budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MWp w kilku lokalizacjach.

Prace obejmują pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, przy czym ostateczne decyzje o ich realizacji będą podejmowane w przypadku uzasadnienia biznesowego. Trwają również prace nad zmianą zakresu Programu TAURON PV w związku z możliwością rozszerzenia programu o nowe lokalizacje.

Grupa Kapitałowa TAURON poszukuje możliwości pozyskania z rynku zaawansowanych w rozwoju projektów przygotowanych do budowy farm oraz funkcjonujących aktywów. W ramach tych prac, w 2022 r., we współpracy z deweloperami prowadzone były analizy wewnętrzne oraz badania due diligence projektów akwizycyjnych farm wiatrowych.

W październiku 2021 r. TAURON i PGE zawarły list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a następnie podpisały umowę warunkową sprzedaży udziałów w spółce projektowej, której zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Warunkiem zawieszającym dla umowy przyrzeczonej była zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), którą uzyskano w styczniu 2022 r. W dniu 28 września 2022 r. TAURON (jako nabywca) oraz PGE (jako sprzedający) zawarły umowę rozporządzającą sprzedaży 45% udziałów w ww. spółce projektowej, tj. PGE Baltica 4. Szczegółowa informacja dotycząca ww. umowy została zawarta w pkt 1.3. niniejszego sprawozdania. W dniu 9 stycznia 2023 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w postępowaniu rozstrzygającym dotyczącym wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na obszarze zlokalizowanym na Ławicy Słupskiej,  oznaczonym jako 43.E.1, na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej, największą liczbę punktów uzyskała spółka PGE Baltica 4.

W styczniu i lutym 2022 r. Minister Infrastruktury poinformował o możliwości składania kolejnych wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. W kwietniu 2022 r. należące do Grupy TAURON spółki projektowe En-Energia I sp. z o.o., En-Energia II sp. z o.o., En-Energia III sp. z o.o. oraz En-Energia IV sp. z o.o. złożyły wnioski w celu uzyskania ww. pozwoleń w obszarach zlokalizowanych w pobliżu Ławicy Odrzanej, oznaczonych jako 14.E.1, 14.E.2, 14.E.3,
14.E.4.

We wrześniu 2016 r., zgodnie ze Strategią Grupy TAURON na lata 2016-2025, w ramach priorytetu zapewnienia stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON, wstrzymano projekt budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe z członem ciepłowniczym w TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie z uwagi na utratę uzasadnienia biznesowego. W dniu 22 marca 2022 r. Zarząd Spółki zaakceptował przeprowadzenie przez TAURON Wytwarzanie postępowania o udzielenie zamówienia, którego planowanym efektem miało być pozyskanie ofert od potencjalnych wykonawców. Pozyskanie ofert miało umożliwić – po uwzględnieniu pozostałych przesłanek procesu inwestycyjnego, w tym warunku korzystnego rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy zaplanowanej na grudzień 2022 r. oraz uwarunkowań rynkowych, o których mowa poniżej – wykonanie analiz projektu pod kątem jego długoterminowej opłacalności. W ramach zorganizowanego postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Brak ofert na wykonanie bloku uniemożliwił udział w aukcji rynku mocy w roku 2022, w związku z czym wymagane są decyzje korporacyjne dotyczące kontynuacji projektu, zmiany jego zakresu albo rezygnacji z realizacji. Decyzje będą podejmowane przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych, w tym zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną oraz warunków długoterminowego kontraktu na dostawy paliwa gazowego i jego dostępności, które to uwarunkowania powinny zagwarantować projektowi oczekiwany poziom rentowności oraz obiektywną ocenę możliwości realizacji. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania trwają prace analityczne dotyczące dalszych scenariuszy realizacji projektu.

Nakłady inwestycyjne

W 2022 r. nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON wyniosły 3 962 mln PLN i były wyższe o 35% od poniesionych w 2021 r., kiedy wyniosły 2 932 mln PLN (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze wzrostu nakładów w Segmentach OZE, Wytwarzanie, Wydobycie, Pozostałe i Dystrybucja.

Poniższa tabela przedstawia wybrane nakłady inwestycyjne poniesione w 2022 r., największe w ujęciu wartościowym, w ramach Obszarów Biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON.

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2022 r., największe w ujęciu wartościowym, w ramach Obszarów Biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON:

Wyszczególnienie Nakłady inwestycyjne
(mln PLN)
Dystrybucja
1. Budowa nowych przyłączy 1 138
2. Modernizacja i odtworzenie istniejących sieci 852
Wytwarzanie
3. Nakłady odtworzeniowo-modernizacyjne i komponenty w TAURON Wytwarzanie 129
4. Budowa bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie 56
5. Przyłączenia nowych obiektów 30
6. Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowych w ZW Bielsko 29
7. Budowa kotła gazowego w ZW Katowice o mocy 140 MWt 23
8. Inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych 17
9. Program Likwidacji Niskiej Emisji w TC 17
OZE
10. Budowa farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW 162
11. Budowa farmy wiatrowej Mierzyn o mocy 58,5 MW 78
12. Budowa farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o mocy 37 MW 78
13. Budowa farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW 35
14. Budowa farmy wiatrowej Gamów o mocy 33 MW 29
15. Modernizacja elektrowni wodnych 20
16. Budowa farmy wiatrowej Nowa Brzeźnica o mocy 19,6 MW 18
17. Budowa farmy fotowoltaiczne Proszówek etap I o mocy 45,6 MW 11
18. Budowa farmy wiatrowej Warblewo o mocy 30 MW 8
19. Budowa farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW 3
Wydobycie
20. Przygotowanie przyszłej produkcji 337
21. Zadania modernizacyjno-odtworzeniowe w ZG 130
22. Budowa Szybu „Grzegorz” w ZG Sobieski 44
Sprzedaż i Pozostała działalność
23. Inwestycje IT w TAURON Obsługa Klienta 291
24. Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa III i CUB 78
25. Utrzymanie i rozwój oświetlenia ulicznego 68

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Inwestycje strategiczne Grupy Kapitałowej TAURON oraz ich finansowanie są zarządzane na poziomie Spółki.

Inwestycje strategiczne Grupy Kapitałowej TAURON oraz ich finansowanie są zarządzane na poziomie Spółki. Na podstawie przeprowadzonych analiz w zakresie planowanych nakładów inwestycyjnych i posiadanych środków Zarząd Spółki ocenia, czy Grupa Kapitałowa TAURON jest w stanie sfinansować obecne i przyszłe zamierzenia inwestycyjne ujęte w Strategii ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz pozyskując finansowanie zarówno korporacyjne, jak i projektowe.

Spółka prowadzi politykę dywersyfikacji instrumentów finansowania oraz dąży do zabezpieczenia finansowania i utrzymania zdolności spółek Grupy Kapitałowej TAURON do wywiązywania się zarówno z bieżących, jak i przyszłych zobowiązań w okresie krótko- i długoterminowym, w tym zamierzeń inwestycyjnych. Podejmowane są czynności w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania, czego efektem jest zawarta w 2022 r. umowa kredytu konsorcjalnego na kwotę 4 000 mln PLN.


Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji

Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna (B+R+I), której znaczenie podkreślono w nowej Strategii, znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjętej w 2018 r. oraz zaktualizowanej w 2022 r. Strategicznej Agendzie Badawczej (SAB).

W Grupie Kapitałowej TAURON, w ramach Obszaru Badań i Innowacji, stosuje się portfelowe zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, zapewniające kompleksowe podejście do realizacji zadań wypełniających wskazane w Strategii innowacyjne rozwiązania wspierające transformację Grupy TAURON w kierunku neutralności klimatycznej.

SAB w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie Strategii. Dokument składa się z czterech portfeli badawczych:

  1. Klient i jego potrzeby,
  2. Inteligentna dystrybucja,
  3. Zielona energia,
  4. Zrównoważone ciepło.

Każdy portfel wyznacza kierunki przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. W ramach kierunków zdefiniowano problematykę dla wybranych, ważnych z punktu widzenia rozwoju Grupy TAURON, szczegółowych obszarów badań. Taka konstrukcja SAB wspiera wybór konkretnych projektów i odrzucenie innych, jak również pozwala na optymalną alokację zasobów finansowych. Tym samym działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna w Grupie Kapitałowej TAURON jest realizowana oraz rozwijana w oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym – z jasno zdefiniowanymi celami i ambicjami.

W 2022 r. na funkcjonowanie obszaru B+R+I przeznaczono 40 mln PLN. Uruchomiono 6 projektów (w tym: 1 start-up) w różnych obszarach biznesowych.

W czterech portfelach Obszaru Badań i Innowacji realizowano 24 projekty o łącznej wartości ponad 85 mln PLN. Na realizację części z tych projektów, Grupa Kapitałowa TAURON pozyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych o łącznej wartości niemal 31 mln PLN.

Poniższa tabela przedstawia wybrane projekty B+R, realizowane w 2022 r. przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON, współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.

Wybrane projekty B+R, realizowane w 2022 r. przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON, współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

Projekty/ programy/ zadania Źródło współfinansowania
1. Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 2. Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów, dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas.
3. Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych.
4. Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością
i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.
5. Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej.
6. Opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych, spełniających założenia DMS (Distribution Management System).
7. Budowa hybrydowego systemu ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin.
8. Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej.
9. Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą. Fundusz Badawczy
dla Węgla
i Stali Unii Europejskiej
10. Ocena zarządzania środowiskiem oraz działań mających na celu jego ochronę i naprawę używając narzędzi do analizy stanu ekosystemu.
11. Systemy magazynowania energii na potrzeby OSD. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach projektu przygotowano instalację pilotażową mikrosieci energetycznej, posiadającą zdolność do samodzielnego pokrycia lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja złożona jest z odnawialnych źródeł wytwórczych, magazynu energii, agregatu gazowego oraz systemu zarządzania wraz z zaawansowaną automatyką sieciową. W 2022 r. opracowano założenia pod ofertę w zakresie mikrosieci dla klientów Grupy Kapitałowej TAURON. Ponadto, realizowane były testy wybudowanej instalacji pilotażowej, polegające na weryfikacji mikrosieci pod kątem jej funkcjonalności, zabezpieczeń, awarii oraz komunikacji między poszczególnymi elementami instalacji.

Projekt swoim zakresem obejmuje wysokosprawną elektrolizę pary wodnej, wspomaganą ogniwami paliwowymi, w celu podniesienia efektywności magazynowania zielonego wodoru w postaci syntetycznego gazu ziemnego, z wykorzystaniem CO2, wychwyconego ze spalin bloków energetycznych. Technologia jest perspektywicznym rozwiązaniem dla magazynowania energii elektrycznej, pochodzącej z niesterowalnych źródeł energii – farm wiatrowych (w szczególności planowanych farm typu off-shore) czy ogniw fotowoltaicznych. W 2022 r. prowadzono kampanię badawczą na zbudowanej instalacji pilotażowej w Elektrowni Łaziska.

Celem projektu jest powtórne wykorzystanie ogniw litowo-jonowych, używanych wcześniej w pojazdach elektrycznych. W ramach projektu, w 2022 r. wykonano badania laboratoryjne pakietów bateryjnych, mające na celu ocenę ich stanu i przydatności w stacjonarnych magazynach energii elektrycznej. Wobec zadowalających wyników testów przystąpiono do budowy prototypu magazynu energii. W 2023 r. planowane jest przeprowadzenie testów prototypu magazynu w warunkach rzeczywistych.

Projekt dotyczy opracowania i demonstracji komputerowego systemu kontroli parametrów eksploatacyjnych urządzeń krytycznej infrastruktury przemysłowej, a także budowy modeli pozwalających na dynamiczne zarządzanie ich dyspozycyjnością i niezawodnością. Stworzone w ramach projektu rozwiązania, wpisujące się w założenia tzw. Przemysłu 4.0, pozwolą m.in. na predykcję możliwych awarii w obrębie krytycznych urządzeń infrastruktury przemysłowej z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. W 2022 r. prowadzono testy mające na celu empiryczną weryfikację poprawności zbudowanych modeli oraz kompleksowego systemu diagnostyki predykcyjnej. W tym zakresie m.in. zainstalowano i przetestowano moduł elektryczny, obejmujący diagnostykę transformatora blokowego bloku 460 MW Elektrowni Łagisza.

Głównym celem Programu Home Energy Management System (HEMS) jest stworzenie, w ciągu kilku lat od uruchomienia programu, innowacyjnych, specjalistycznych rozwiązań w dziedzinie energetyki budynkowej, w celu zwiększenia strumienia przychodów ze sprzedaży produktów i usług zaawansowanych technologicznie. Celem programu jest również dostosowanie narzędzi oraz kanałów sprzedaży i obsługi klientów do ich potrzeb, poprzez stworzenie cyfrowych narzędzi doradczych i komunikacyjnych, umożliwiających wsparcie klientów w procesie planowania i realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i energooszczędnych. W ramach programu w 2022 r. realizowano prace w zakresie następujących projektów:

  1. Strona internetowa i e-doradztwo,
  2. Zarządzanie Komfortem Termicznym,
  3. Magazyn energii dla instalacji fotowoltaicznej.

W 2022 r. kontynuowano realizację zadania mającego na celu pilotażowe wdrożenie wybranych usług dla obszaru inteligentnego miasta. Rezultaty prac badawczych pozwolą na ocenę zasadności biznesowej, możliwości technicznych oraz gotowości organizacyjnej Grupy Kapitałowej TAURON do komercjalizacji i rozwoju inteligentnych usług miejskich, wykorzystujących infrastrukturę energetyczną należącą do Grupy. Tym samym zostanie określona możliwość wprowadzenia do miast i gmin nowych produktów, wynikających z digitalizacji i transformacji światowej gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju. W 2022 r. prowadzono prace operacyjne, dotyczące migracji platformy analitycznej oraz działania w celu dostarczenia brakującego elementu opracowanej architektury informatycznej, która jest podstawą świadczenia kompleksowych usług z obszaru inteligentnego miasta.

W 2022 r. kontynuowano prace projektowe, mające na celu opracowanie prototypu narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji o zakupie usług elastyczności, bazującego na metodach analitycznych i prognostycznych. We współpracy z wybraną jednostką badawczą wytworzono prototypowe metody prognostyczne oraz analityczne, które zostaną zaimplementowane w prototypie narzędzia informatycznego. Metody wskazują prognozowane obciążenia elementów sieci wysokich napięć w trzech horyzontach czasowych oraz dokonują ich weryfikacji względem obecnych parametrów obciążalności tych elementów. Informacje w ten sposób pozyskane pozwolą na wskazywanie obszarów w sieci dystrybucyjnej, w których zalecane będzie wykorzystywanie planowanych usług elastyczności oraz umożliwią wstępną analizę kosztową pozwalającą na wskazanie zasadności ekonomicznej zakupu usług.

Projekt łączy potencjał naukowy i przemysłowy szeregu podmiotów reprezentujących swoimi kompetencjami cały cykl gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym – zadań związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniowymi, produkcją, zastosowaniem, konwersją do innych paliw i magazynowaniem w oparciu o technologie nowej generacji, mające zastosowanie w dużych instalacjach energetycznych, instalacjach prosumenckich oraz w transporcie. Projekt został zgłoszony do programu IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej na etapie prenotyfikacji. W 2022 r. przygotowano m.in. studium wykonalności projektu Hydrogen Poland.

Współpraca ze start-upami

2022 r. w obszarze współpracy ze start-upami to dalszy rozwój autorskiego programu akceleracyjnego TAURON Progres.

Wprowadzenie w 2021 r. nowych zasad programu, w 2022 r. pozytywnie wpłynęło na zainteresowanie współpracą ze strony środowiska start-upowego i zwiększenie napływu zgłoszeń do programu.

Zintensyfikowano działania informacyjno-promocyjne, także w zakresie obecności i zaangażowania ekspertów Grupy TAURON w wydarzenia organizowane dla uczestników ekosystemu start-upowego. Budowanie większej świadomości rynku na temat działalności innowacyjnej Grupy TAURON oraz otwartości na kooperację również z młodymi podmiotami technologicznymi pozwoli na sukcesywny rozwój działalności i umocnienie pozycji programu TAURON Progres w tym ekosystemie.

W 2022 r. rozpoczęto realizację projektu pilotażowego z firmą Green CEnergy Sp. z o.o. – spółką typu spin-out Politechniki Warszawskiej. Przedmiotem nawiązanej współpracy jest rozwój systemu OptyMator PV, wspierającego budowę, utrzymanie oraz działanie instalacji farm fotowoltaicznych. Zadaniem, opartego o sztuczną inteligencję rozwiązania informatycznego, wspieranego przez drony, będzie zbieranie danych z farmy fotowoltaicznej. Ten kompleksowy system, zasilany wiarygodnymi danymi, pozwoli na weryfikację oraz przewidywanie stanu infrastruktury farmy fotowoltaicznej, a także optymalizację produkcji energii oraz umożliwi kompleksowe zarządzanie pracą instalacji fotowoltaicznej.

Kontynuując budowę strategicznej pozycji Grupy Kapitałowej TAURON w obszarze start-upów, TAURON przeprowadził w 2022 r. kolejne inwestycje w ramach EEC Magenta – utworzonego w 2018 r. funduszu typu CVC (corporate venture capital). W 2022 r. EEC Magenta powiększył swój portfel inwestycyjny do wartości niemal 103 mln PLN i obecnie posiada w nim 13 innowacyjnych start-upów.

Poniższa tabela przedstawia projekty ze start-upami prowadzone w 2022 r. w ramach programów akceleracyjnych oraz będących przedmiotem inwestycji EEC Magenta.

Projekty ze start-upami prowadzone w 2022 r.

Projekty Programy oraz działania związane ze współpracą ze start-upami
1. Green CEnergy Sp. z o.o. z systemem wspierającym budowę, utrzymanie oraz optymalizację produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych. Celem projektu jest opracowanie uniwersalnego rozwiązania, które poprawi efektywność działania i użytkowania instalacji fotowoltaicznych. Planowane jest opracowanie metody oceny lokalizacji na podstawie lokalnych parametrów ekosystemu, wspieranej przez bezzałogowy statek powietrzny, działający w trybie autonomicznym lub operatora. Dane dostarczane przez dron pozwolą na weryfikację anomalii produkcji i uszkodzeń, wykrytych na podstawie czujników IoT lub na podstawie przetwarzanych danych. TAURON Progres
2. Reliability Solutions sp. z o.o. oferująca rozwiązanie odpowiadające na problemy utrzymania ciągłości ruchu w przemyśle i wysokich kosztów przestojów produkcyjnych, tj. system predictive maintenance, który poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji analizujących dane zebrane z urządzeń, przewiduje możliwość zaistnienia awarii. EEC Magenta-
Spółki w portfelu inwestycyjnym funduszu typu CVC-EEC Magenta
3. Take Task S.A. oferująca rozwiązanie odpowiadające na problem zarządzania rozproszonymi grupami pracowników, tj. platformę do mobilnej komunikacji, tworzenia i dystrybucji zadań, a także zbierania informacji zwrotnych w przedsiębiorstwach, w których liczne grupy pracowników nie korzystają na co dzień z komputerów.
4. Sinterit S.A. produkująca zaawansowane, wysoko-precyzyjne drukarki 3D, działające w technologii SLS, które są oferowane w cenie produktu konsumenckiego. Drukarki Sinterit S.A. są unikalnym rozwiązaniem w zakresie prototypowania i produkcji krótkich serii części zamiennych.
5. Challengerocket sp. z o.o. oferująca platformę udostępnianą w formule SaaS służącą do automatycznej oceny programistów z wykorzystaniem testów o samoadaptującym się poziomie trudności. System w oparciu o technologię sztucznej inteligencji umożliwia przeprowadzanie szybkiej i wiarygodnej oceny umiejętności kandydatów.
6. ICsec S.A. oferująca system Scadvance, umożliwiający monitoring sieci automatyki przemysłowej i wykrywanie potencjalnych zagrożeń i anomalii w ruchu pomiędzy urządzeniami tej sieci, wykorzystując do tego mechanizmy big data, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.
7. Cash Director S.A. cyfryzująca procesy księgowe w małych i średnich firmach. Produkt zastępuje tradycyjne usługi księgowe oraz ułatwia przedsiębiorcom podejmowanie optymalnych decyzji finansowych, pełniąc funkcję cyfrowego CFO. Platforma jest zintegrowana z rachunkiem bankowym.
8. Waste24 Sp. z o.o. oferująca platformę do efektywnego zarządzania odpadami komunalnymi, która jest skierowana do przedsiębiorstw i gmin.
9. DBR77 Sp. z o.o. oferująca unikalny marketplace robotów przemysłowych. Platforma B2B umożliwia niezrobotyzowanym dotychczas firmom, samodzielne skonfigurowanie linii produkcyjnych oraz dobór optymalnego integratora, który zrealizuje projekt. Platforma wykorzystuje zaawansowane narzędzia 3D, umożliwiające wizualizację projektów.
10. Lekta Sp. z o.o. oferująca wirtualnego konsultanta, automatyzującego kontakt z klientem. Lekta Sp. z o.o. rozwija  zaawansowane algorytmy rozpoznawania intencji wypowiedzi dla mowy i tekstu.
11. GeoFusion Sp. z o.o. oferująca kompleksowe usługi z zakresu badania i oczyszczania dna morskiego z niewybuchów i broni chemicznej. Najbardziej rozwojową innowacją spółki jest technologia wydobycia z dna morskiego i utylizacji na statku w miejscu wydobycia bojowych środków trujących. Technologia oparta jest o destrukcję plazmową.
12. Glopack Sp. z o.o. będąca producentem innowacyjnej proekologicznej folii stretch, która z uwagi na właściwości fizyczne jest efektywniejsza od standardowego produktu. Zaawansowana technika produkcji zapewnia większą wydajność folii i pozwala zmniejszyć zużycie plastiku w transporcie i handlu nawet o 66%.
13. Solwena Sp. z o.o. rozwijająca system Percee, służący zarządzaniu energią w budynkach (BEMS) i działający jako wirtualny operator przy wykorzystaniu dedykowanych algorytmów i scenariuszy. Dzięki implementacji rozwiązania Solweny, Klienci mogą obniżyć zużycie energii w budynkach nawet do 30%.
14. SmokeD Sp. z o.o. oferująca klientom system monitorowania przeciwpożarowego lasów, plantacji i innych rozległych terenów. SmokeD rozwija algorytmy deep learningowe, służące wykrywaniu pożarów poprzez analizę obrazu z kamer.

Wyniki wyszukiwania