Mechanizm zgłaszania nadużyć

W Grupie TAURON obowiązuje System zgłaszania nadużyć stanowiący usystematyzowany ciąg następujących po sobie działań, służących przyjęciu i rozpatrzeniu otrzymanego zgłoszenia oraz poinformowania zgłaszającego o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

System Zgłaszania Nadużyć (whistleblowing) stanowi element systemu zarządzania zgodnością w organizacji. System Zgłaszania Nadużyć funkcjonuje w oparciu o postanowienia zawarte w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz Polityce antykorupcyjnej Grupy TAURON.

W ramach tego systemu umożliwia się sygnalizowanie działań niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym oraz naruszeń regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych za pośrednictwem przyjętych w Grupie TAURON kanałów komunikacji, tj.:

  • osobiście do Pełnomocnika ds. Compliance,
  • pisemnie, na adres: Pełnomocnik ds. Compliance, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40 -114 Katowice,
  • telefonicznie: + 48 32 774 22 22,
  • poprzez e –mail: compliance@tauron.pl,
  • poprzez Formularz Zgłoszenia Nadużycia dostępny na stronie: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/formularz-zgloszenia-naduzycia/.

W Spółkach Grupy TAURON zgłoszenia nadużyć można dokonać osobiście, telefonicznie, pisemnie na adres Koordynatora ds. Compliance.

Pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego informowania o każdym uzasadnionym podejrzeniu występowania działań korupcyjnych lub innych nadużyć. W tym celu Grupa Kapitałowa TAURON zapewnia:

  • wskazane wyżej kanały komunikacji pozwalające pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym na bezpieczne (w tym anonimowe) zgłaszanie potencjalnych przypadków naruszeń,
  • poufność danych osoby zgłaszającej oraz przekazywanych informacji,
  • ochronę przed wszelkimi formami działań odwetowych w przypadku osób zgłaszających w dobrej wierze działania korupcyjne oraz inne nadużycie.

Podmioty zewnętrzne, w szczególności kontrahenci i inni interesariusze spółek Grupy TAURON, w przypadku identyfikacji nieprawidłowości w ramach działalności Grupy Kapitałowej TAURON mają również możliwość skorzystania z Formularza Zgłoszenia Nadużycia.

Pełnomocnik ds. Compliance, a w spółce innej niż TAURON Polska Energia Koordynator ds. Compliance, po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia fakt jego przyjęcia, z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych, oraz dokonuje weryfikacji jego prawdziwości, a następnie podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze w celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie w Grupie Kapitałowej TAURON.

Pełnomocnik ds. Compliance, a w spółce innej niż TAURON Polska Energia, Koordynator ds. Compliance, informuje osobę dokonującą zgłoszenie z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego lub o jego przedłużeniu w związku z trwającą analizą stanu faktycznego opisanego w zgłoszeniu.

W Grupie TAURON prowadzone są także Rejestry Nadużyć.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia działań korupcyjnych lub innych nadużyć, spółki podejmują działania naprawcze, które mają za zadanie zapobiec w przyszłości zdarzeniom o podobnym charakterze. Pełnomocnik ds. Compliance, a w spółkach innych niż TAURON Polska Energia, Koordynatorzy ds. Compliance podejmują działania edukacyjno-informacyjne w celu zapewnienia zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat zasad zgłaszania działań korupcyjnych lub innych nadużyć w Grupie Kapitałowej TAURON.

W Grupie TAURON w 2022 r. zgłoszono łącznie 226 potencjalnych przypadków nieprawidłowości, w tym poprzez Formularz Zgłoszenia Nadużycia wpłynęło 150 zgłoszeń. Łączna liczba zgłoszeń anonimowych: 73.

W 2022 r. nie stwierdzono przypadków korupcji.

W okresie objętym sprawozdaniem nie zidentyfikowano istotnych przypadków niezgodności z prawem i regulacjami oraz nie nałożono na Grupę TAURON istotnych kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji ani żadnych sankcji niefinansowych z tego tytułu.

W ramach aktualizacji Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON w 2022 r. został usprawniony proces zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych.

W stosunku do otrzymanych zgłoszeń prowadzone były postępowania wyjaśniające.

Dodatkowo celem budowania świadomości w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom w 2022 r. organizowano szkolenia, w tym w ramach Compliance Day 2022 dla pracowników Obszaru Zasobów Ludzkich Grupy TAURON, Koordynatorów ds. Compliance oraz chętnych pracowników zostało przeprowadzone szkolenie „Czy sygnalista nie powinien się bać? Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa”.

Wyniki wyszukiwania