Wyniki finansowe według Segmentów działalności​

Segment Wytwarzanie

Poniższa tabela przedstawia wyniki Segmentu Wytwarzanie w latach 2021-2022.

Wyniki Segmentu Wytwarzanie w latach 2021-2022

Wyszczególnienie
(mln PLN)
2021 2022 Dynamika (2022/2021) Zmiana (2022-2021)
Przychody ze sprzedaży 9 819 11 126 113% 1 307
energia elektryczna 7 298 8 317 114% 1 019
ciepło 1 006 1 112 111% 106
prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej 177 150 85% (27)
usługi – Rynek Mocy 642 676 105% 34
uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 654 750 115% 96
pozostałe przychody 42 121 288% 79
EBIT (25) (1 307) (1 282)
Amortyzacja i odpisy 1 400 528 (1 928)
EBITDA 1 375 (779) (2 154)

W 2022 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wytwarzanie były wyższe o 113% w porównaniu do 2021 r., głównie ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższy wolumen sprzedaży oraz cena sprzedaży), ciepła (wypadkowa wyższych cen sprzedaży oraz niższego wolumenu) oraz sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (wypadkowa wyższych cen oraz niższego wolumenu).

Wyniki EBITDA oraz EBIT Segmentu Wytwarzanie w 2022 r. ukształtowały się na poziomie niższym niż w 2021 r. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

 1. niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej, jako efekt rosnących kosztów paliw oraz uprawnień CO2, wyższych kosztów odkupów energii wynikających głównie z wyższych cen zakupu. Powyższe efekty zostały częściowo zrekompensowane wyższymi cenami sprzedaży energii elektrycznej oraz wykorzystaniem rezerwy na umowy rodzące obciążenia, którą zawiązano w 2021 r. w wyniku planowanego postoju bloku w I połowie 2022 r.,
 2. niższa marża ze sprzedaży ciepła, wynikająca ze wzrostu kosztów paliw oraz uprawnień do emisji CO2, w części niwelowana wyższymi cenami sprzedaży ciepła,
 3. realizacja transakcji związanych z uprawnieniami do emisji CO2:
 • w związku z opóźnieniem oddania do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie i w konsekwencji niższą produkcją, w portfelu Nowe Jaworzno Grupa TAURON powstała istotna nadwyżka uprawnień zakontraktowanych na potrzeby spełnienia obowiązku umorzenia za 2020 r. ponad faktyczne zapotrzebowanie. W konsekwencji Grupa Kapitałowa TAURON dokonała w marcu 2021 r. poniższych transakcji:
 1. restrukturyzacji ww. portfela uprawnień do emisji CO2, w odniesieniu do wolumenu 3 258 tys. uprawnień do emisji CO2 z terminem odbioru w marcu 2021 r. W wyniku dokonanej analizy nowych przesłanek i okoliczności, Spółka zmieniła intencję odnośnie do powyższych uprawnień do emisji CO2 i podjęła decyzję o ich rolowaniu z zawarciem nowych kontraktów z terminami dostawy w marcu 2022 r., 2023 r. i 2024 r. Jednocześnie te transakcje dokonane zostały po cenach wyższych niż zakup pierwotnie zakontraktowany, przez co wpłynęły na zwiększenie kosztów utworzenia przez Grupę Kapitałową TAURON rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 za 2021 r. i kolejne lata obrotowe. W wyniku powyższego Grupa Kapitałowa TAURON ocenia, iż łączny wpływ restrukturyzacji na jej wyniki operacyjne w latach 2021-2023 nie będzie znaczący,
 2. odsprzedaży posiadanych uprawnień do emisji CO2 w ilości 691 tys. EUA, które również stanowiły nadwyżkę ponad potrzeby umorzeniowe spółki zależnej za 2020 r. w związku z opóźnieniem oddania do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie,
 • w wyniku awarii bloku 910 MW w Jaworznie w czerwcu 2021 r., która spowodowała wyłączenie go z eksploatacji w kolejnych okresach, powstała nadwyżka uprawnień w portfelu spółki ponad obowiązek umorzeniowy za 2021 r. Mając na uwadze zasadność dopasowania dostawy uprawnień i wydatku pieniężnego, Grupa Kapitałowa TAURON zdecydowała o sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ilości 1 717 tys. EUA,
 1. pozostałe czynniki, w tym głównie naliczony podatek PCC od nabycia spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON przez TAURON Wytwarzanie, sprzedaż aktywów EC Stalowa Wola (efekt roku 2021), niższe przychody ze sprzedaży likwidowanych środków trwałych oraz wyższy wynik spółek Grupy TAMEH, w których TAURON ma udziały.

Ponadto na wynik EBIT miało wpływ ujęcie odpisów aktualizujących.

W 2022 r. Grupa Kapitałowa TAURON rozpoznała w wynikach utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek generujących przepływy pieniężne (CGU) wchodzących w skład Segmentu Wytwarzanie, których łączny wpływ na obciążenie wyniku operacyjnego Segmentu wyniósł 75 mln PLN. Wartość odpisów CGU w 2022 r. jest niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w którym wyniosła 941 mln PLN.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe Segmentu Wytwarzanie za lata 2021-2022.

Poniższy rysunek przedstawia wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r.

W Segmencie Wytwarzanie w 2022 r. poniesiono łącznie 383 mln PLN nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 1. 129 mln PLN na nakłady odtworzeniowe i komponenty remontowe w TAURON Wytwarzanie,
 2. 56 mln PLN na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie,
 3. 29 mln PLN na budowę kotłowni szczytowo rezerwowych w ZW Bielsko,
 4. 29 mln PLN na przyłączenie nowych obiektów,
 5. 23 mln PLN na budowę kotła gazowego o mocy 140 MWt w ZW Katowice,
 6. 17 mln PLN na Program Likwidacji Niskiej Emisji w TAURON Ciepło,
 7. 17 mln PLN na utrzymanie sieci ciepłowniczej.

Segment Odnawialne Źródła Energii

Poniższa tabela przedstawia wyniki Segmentu OZE w latach 2021-2022.

Wyniki Segmentu OZE w latach 2021-2022

Wyszczególnienie
(mln PLN)
2021 2022 Dynamika (2022/2021) Zmiana (2022-2021)
Przychody ze sprzedaży 661 909 138% 248
energia elektryczna 372 547 147% 175
wycena świadectw pochodzenia energii elektrycznej 158 147 93% -11
sprzedaż świadectw pochodzenia energii elektrycznej 117 198 169% 81
pozostałe przychody 14 17 121% 3
EBIT 224 292 130% 68
Amortyzacja i odpisy 152 184 121% 32
EBITDA 376 476 127% 100

Wynik EBITDA oraz EBIT Segmentu OZE w 2022 r. ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2021 r. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

 1. wyższa marża na sprzedaży energii elektrycznej, głównie ze względu na wyższą cenę, wyższą sprzedaż przez farmy wiatrowe co zostało częściowo zniwelowane przez niższą produkcję z elektrowni wodnych,
 2. niższy wynik ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej, co jest efektem niższej ich wyceny w stosunku do 2021 r.,
 3. niższe przychody z tytułu funkcjonowania Rynku Mocy,
 4. wyższe koszty działalności, w tym głownie wzrost kosztów pracy oraz obsługi urządzeń energetycznych.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe Segmentu OZE za lata 2021-2022.

Poniższy rysunek przedstawia wynik EBITDA Segmentu OZE wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r.

W Segmencie OZE w 2022 r. poniesiono łącznie 459 mln PLN nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 1. 162 mln PLN na budowę FW Piotrków,
 2. 78 mln PLN na budowę FW Mierzyn,
 3. 78 mln PLN na budowę farmy PV Mysłowice,
 4. 35 mln PLN na budowę FW Majewo,
 5. 29 mln PLN na budowę FW Gamów,
 6. 20 mln PLN na Modernizację elektrowni wodnych w TAURON Ekoenergia,
 7. 18 mln PLN na budowę FW Nowa Brzeźnica,
 8. 11 mln PLN na budowę PV Proszówek,
 9. 8 mln PLN na budowę FW Warblewo,
 10. 3 mln PLN na budowę farmy PV Choszczno.

Segment Dystrybucja

Poniższa tabela przedstawia wyniki Segmentu Dystrybucja w latach 2021-2022.

Wyniki Segmentu Dystrybucja w latach 2021-2022

Wyszczególnienie
(mln PLN)
2021 2022 Dynamika (2022/2021) Zmiana (2022-2021)
Przychody ze sprzedaży 7 099 7 611 107% 512
usługi dystrybucyjne i handlowe 6 772 7 273 107% 501
opłaty przyłączeniowe 83 111 134% 28
przychody z tytułu kolizji energetycznych 68 52 76% (15)
obsługa oświetlenia 53 53 100% 0
pozostałe przychody (nielegalny pobór, usługi budowalno-montażowe, serwisowe, towary i materiały) 124 121 98% (3)
EBIT 1 767 1 679 95% (88)
Amortyzacja i odpisy 1 200 1 260 105% 60
EBITDA 2 967 2 939 99% (28)

W 2022 r. Segment Dystrybucja, w porównaniu z 2021 r., zanotował wzrost przychodów o 7%, głównie jako konsekwencja wzrostu taryfy dystrybucyjnej w porównaniu do roku ubiegłego oraz realizacji istotnego przyłącza na rzecz polimetalurgii KGHM Polska Miedź.

Wynik EBITDA Segmentu Dystrybucja w 2022 r. ukształtował się na poziomie niższym niż w roku poprzednim o 1%, a na zmianę wpływ miały następujące czynniki:

 1. wzrost średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych jako efekt wzrostu wartości przychodu regulowanego oraz zmiany struktury dostaw,
 2. spadek wolumenu dostaw ogółem o 288 GWh, w tym do odbiorców końcowych o 465 GWh  przede wszystkim w grupach A i C w efekcie spowolnienia gospodarczego, braku zamówień w hutnictwie na skutek m.in. wojny w Ukrainie, ograniczenia zużycia lub likwidacji działalności przez część odbiorców w reakcji na kilkukrotny wzrost cen energii elektrycznej,
 3. wyższe koszty zakupu usług przesyłowych i dystrybucyjnych,
 4. wzrost kosztów zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej będący wypadkową wyższej ceny zakupu oraz  niższego wolumenu i dodatniego salda doszacowania,
 5. wzrost pozostałych przychodów związanych z działalnością dystrybucyjną, głównie z tytułu ponadumownego poboru energii biernej i opłat przyłączeniowych,
 6. wzrost pozostałych kosztów stałych, w tym kosztów pracy w efekcie podpisanych porozumień płacowych, kosztów podatków od majątku sieciowego wynikających z przyrostu wartości majątku w efekcie prowadzonych inwestycji, wyższych kosztów usług podwykonawczych kupowanych z rynku.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe Segmentu Dystrybucja za lata 2021-2022.

Poniższy rysunek przedstawia wynik EBITDA Segmentu Dystrybucja wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r.

W Segmencie Dystrybucja w 2022 r. poniesiono łącznie 2 137 mln PLN nakładów inwestycyjnych. Główne kierunki inwestowania to:

 1. 1 138 mln PLN na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców,
 2. 852 mln PLN na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci,
 3. 79 mln PLN na inwestycje IT i łączność,
 4. 60 mln PLN na pozostałe inwestycje, w tym budynki i budowle, środki transportu, narzędzia.

Segment Sprzedaż

Poniższa tabela przedstawia wyniki Segmentu Sprzedaż w latach 2021-2022.

Wyniki Segmentu Sprzedaż w latach 2021-2022

Wyszczególnienie (mln PLN) 2021 2022 Dynamika (2022/2021) Zmiana (2022-2021)
Przychody ze sprzedaży 24 134 35 491 147% 11 357
energia elektryczna, w tym: 16 348 24 553 150% 8 205
przychody ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej 10 315 15 894 154% 5 579
uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 2 107 2 775 132% 668
paliwa 1 896 4 341 229% 2 445
usługa dystrybucyjna (przeniesiona) 3 302 3 308 100% 6
usługa oświetlenia ulicznego 123 130 106% 7
pozostałe przychody, w tym usługi handlowe 358 384 107% 26
Rekompensaty (9) 482 491
EBIT (564) 550 1 114
Amortyzacja i odpisy 40 44 110% 3
EBITDA (524) 594 1 118

W 2022 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Sprzedaż były wyższe o 47% w porównaniu do 2021 r., przede wszystkim na skutek wprowadzanych w ciągu roku zmian cen sprzedaży energii elektrycznej klientom spoza taryfy URE w odpowiedzi na znaczącą zmianę jednostkowego kosztu pozyskania energii wynikających wprost z sytuacji rynkowej jaka miała miejsce w 2022 r. oraz odmiennego profilu zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów. Ponadto wzrost przychodów wynika również ze zmiany stawek taryfowych zatwierdzanych przez Prezesa URE choć dynamika zmian była mniejsza niż w przypadku zmian cennikowych. Wzrosły także przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, głównie z uwagi na wyższe notowane ceny uprawnień odsprzedawanych głównie na potrzeby umorzeniowe spółek wytwórczych.

Wyniki EBITDA oraz EBIT Segmentu Sprzedaż w 2022 r. ukształtowały się na poziomie zdecydowanie wyższym niż w roku poprzednim. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

 1. wyższa uzyskana marża na sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową:
  • uzyskania wyższej ceny sprzedaży energii elektrycznej, co jest pochodną obserwowanych zmian trendów cenowych na rynku energii elektrycznej w wyniku wysokiej zmienności na światowych rynkach surowców oraz energii na skutek agresji Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, a także wzrostu taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE,
  • zakupu energii elektrycznej z bloku 910 MW w Jaworznie po niższej cenie, jako efekt zakończenia obowiązywania umowy między spółkami na zakup energii w formule koszt plus, która obowiązywała w 2021 r.,
  • zmiany w zakresie obowiązku przedstawiania do umorzenia Praw Majątkowych OZE – spadek z 19,5% do 18,5%,
 2. niższa marża na sprzedaży gazu na skutek znacznego wzrostu jego ceny hurtowej przy braku możliwości przeniesienia rosnącego kosztu na część klientów,
 3. pozostałe czynniki.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe Segmentu Sprzedaż za lata 2021-2022.

Poniższy rysunek przedstawia wynik EBITDA Segmentu Sprzedaż wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r.

W Segmencie Sprzedaż w 2022 r. poniesiono łącznie 75 mln PLN nakładów inwestycyjnych, głównie przez spółkę TAURON Nowe Technologie na działalność związaną z utrzymaniem i rozwojem oświetlenia ulicznego w kwocie 68 mln PLN.

Pozostała działalność

Poniższa tabela przedstawia wyniki Pozostałej działalności w latach 2021-2022.

Wyniki Pozostałej działalności w latach 2021-2022

Wyszczególnienie (mln PLN) 2021 2022 Dynamika (2022/2021) Zmiana (2022/2021)
Przychody ze sprzedaży 1 177 1 428 121% 251
usługi obsługi klienta 250 285 114% 35
usługi wsparcia 545 603 111% 58
kruszywa 119 146 123% 27
energia elektryczna 51 92 180% 41
biomasa 113 197 174% 84
pozostałe przychody 98 104 106% 6
EBIT 92 163 177% 71
Amortyzacja i odpisy 116 135 116% 19
EBITDA 208 298 143% 90

Przychody ze sprzedaży spółek Segmentu Pozostała działalność w 2022 r. osiągnęły poziom wyższy od zrealizowanego w 2021 r. o 21%, czego główną przyczyną jest wyższa sprzedaż biomasy, wyższa sprzedaż energii elektrycznej wskutek rosnących cen sprzedaży na rynku, większa ilość usług wsparcia zrealizowanych na potrzeby spółek Grupy Kapitałowej TAURON, wyższa sprzedaż kamienia i jego pochodnych w wyniku większego zapotrzebowania ze strony energetyki na ten produkt oraz sprzedaż pozostałych usług, w tym m.in. ubocznych produktów spalania i wydobycia.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe spółek Pozostałej działalności na lata 2021-2022.

W spółkach należących do Segmentu Pozostała działalność wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r. wyniosła łącznie 391 mln PLN i były to głównie nakłady związane z inwestycjami IT w TAURON Obsługa Klienta, w tym 78 mln PLN na projekt budowy Internetu szerokopasmowego w ramach POPC III.

Segment Wydobycie – działalność zaniechana

Działalność TAURON Wydobycie została zaklasyfikowana jako działalność zaniechana w ramach Segmentu Wydobycie w związku z utratą z dniem 31 grudnia 2022 r. przez Grupę TAURON kontroli nad TAURON Wydobycie na skutek sprzedaży 100% akcji spółki TAURON Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa, szerzej opisanej w nocie 3 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki Segmentu Wydobycie w latach 2021-2022.

Wyniki Segmentu Wydobycie w latach 2021-2022

Wyszczególnienie (mln PLN) 2021 2022 Dynamika (2022/2021) Zmiana (2022-2021)
Przychody ze sprzedaży 1 467 2 680 183% 1 213
węgiel – sortymenty grube i średnie 393 1 116 284% 723
węgiel energetyczny 995 1 421 143% 426
pozostałe przychody 78 143 183% 65
EBIT (458) 490 948
Amortyzacja i odpisy 328 291 89% (37)
EBITDA (130) 781 911

W 2022 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wydobycie były wyższe o 83% w porównaniu do 2021 r., przede wszystkim za sprawą wyższej uzyskanej ceny sprzedanego węgla, co wynikało ze wzrostu cen węgla na rynkach krajowych i międzynarodowych. W 2022 r. produkcja węgla kamiennego przez TAURON Wydobycie wyniosła 5,01 mln Mg i była niższa o 3% w stosunku do 2021 r. Wzrost produkcji zanotowano w ZG Janina oraz ZG Brzeszcze, co wynikało z korzystniejszego układu frontów ścianowych niż to miało miejsce w 2021 r. Niższy wolumen wydobycia w ZG Sobieski był spowodowany eksploatacją ścian o mniejszych zasobach, co skutkowało trudnościami o charakterze geologiczno-górniczym, które uniemożliwiały normalny bieg ściany i spowodowały konieczność prowadzenia profilaktyki górniczej na odcinku występowania zaburzeń.

EBITDA oraz EBIT Segmentu Wydobycie w 2022 r. ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2021 r. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

 1. wzrost średniej ceny węgla o 103%, na co główny wpływ miał wzrost ceny sortymentów grubych, średnich oraz miałów, w tym sprzedawanych do Grupy,
 2. efekt zmiany struktury sprzedaży węgla, tj. sprzedaż większej ilości sortymentów grubych i średnich przy niższej sprzedaży miałów energetycznych oraz mniejsza alokacja kosztów w wynik finansowy z tytułu zmiany stanu zapasu węgla,
 3. pozostałe – głównie wzrost kosztów stałych, w tym kosztów pracy w efekcie podpisanych porozumień płacowych, kosztów energii elektrycznej oraz materiałów zużywanych do produkcji.

Ponadto na wynik EBIT ma wpływ niższy odpis aktualizujący niż w 2021 r.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe Segmentu Wydobycie za lata 2021-2022.

Poniższy rysunek przedstawia wynik EBITDA Segmentu Wydobycie wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r.

W Segmencie Wydobycie w 2022 r. poniesiono łącznie 517 mln PLN nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące projekty inwestycyjne:

 1. 337 mln PLN nakłady na przygotowanie przyszłej produkcji,
 2. 130 mln PLN na nakłady odtworzeniowo modernizacyjne,
 3. 44 mln PLN na budowę szybu „Grzegorz”.

Wyniki wyszukiwania