Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON

gri
 • 2-23
 • 2-24

Celem Polityki Poszanowania Praw Człowieka jest przedstawienie zasad Grupy TAURON dotyczących poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w celu zapobiegania ich łamaniu oraz wspierania atmosfery godności i wzajemnego szacunku.

Polityka określa zasady Grupy Kapitałowej TAURON dedykowane poszanowaniu i ochronie praw człowieka, w tym m.in.:

 • zakaz mobbingu i dyskryminacji,
 • zakaz molestowania, przemocy i wyzysku,
 • zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,
 • zakaz zatrudniania dzieci i nieletnich,
 • wolność zrzeszania się oraz zaangażowania pracowników,
 • przestrzeganie warunków zatrudniania i wynagradzania,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • przeciwdziałanie przypadkom noszącym znamiona naruszeń praw człowieka.

Ponadto, regulacja określa także zasady Grupy TAURON dedykowane poszanowaniu i ochronie praw człowieka w zakresie współpracy z interesariuszami, w szczególności kontrahentami i partnerami biznesowymi, jak również w zakresie społeczności lokalnych.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Podstawowymi regulacjami odnoszącymi się do Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie Kapitałowej TAURON są Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON.

Zgodnie z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka, każdy pracownik, kontrahent oraz podmiot zewnętrzny/partner biznesowy, jest zobowiązany do:

 • szanowania i promowania przestrzegania praw człowieka oraz zapewnienia ich ochrony,
 • odmowy udziału w jakichkolwiek sytuacjach mogących nosić znamiona łamania praw człowieka, mobbingu i dyskryminacji oraz nierównego traktowania.

Każdy z pracowników powinien zwracać uwagę na sygnały i okoliczności, które mogą potencjalnie sugerować możliwość wystąpienia sytuacji nierównego traktowania. W przypadku powstania takich wątpliwości, pracownicy powinni zgłaszać je za pośrednictwem kanałów komunikacji, określonych we wspomnianych wyżej regulacjach.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Anonimowe zgłoszenia naruszeń kierowane przez pracowników do Komisji Etyki są przekazywane, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do Pełnomocnika ds. Compliance. Zespół Compliance weryfikuje w ramach cyklicznego raportowania liczbę zgłoszeń, które wpłynęły do Komisji Etyki w sprawach należących do jej kompetencji.

W ramach Grupy TAURON funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji związkowych, które zrzeszają 71% pracowników. W celu zapewnienia właściwego dialogu i wymiany doświadczeń, powołano Radę Społeczną Grupy Kapitałowej TAURON, która je reprezentuje.

W 2022 r. opublikowano na stronie internetowej broszurę przedstawiającą Politykę Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, dostępną pod adresem.

Wprowadzenie w Grupie Kapitałowej TAURON Polityki Poszanowania Praw Człowieka przyczynia się do podnoszenia świadomości w zakresie respektowania praw człowieka oraz promowania ich ochrony.

Prawo do zrzeszania się

Dialog społeczny i aktywna współpraca ze związkami zawodowymi oraz obowiązująca Umowa o współpracy w ramach dialogu społecznego z dn. 13 września 2016 roku, zawarta z Radą Społeczną Grupy Kapitałowej TAURON. , której główne założenia to:

 • wola stałej, rzetelnej współpracy tj. w dobrej wierze oraz z poszanowaniem praw i interesów Stron, a także postępowanie z należytą starannością zawodową, w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa,
 • ochrona praw pracowniczych i związkowych, wynikających z autonomicznych źródeł prawa pracy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • stałe konsultowanie oraz opiniowanie podstawowych kwestii społecznych i gospodarczych występujących w Grupie TAURON,
 • wykonywanie zobowiązań wynikających z porozumień zawartych w ramach Dialogu Społecznego,
 • zapewnienie prawidłowej reprezentacji interesów Pracowników, w tym zagwarantowanie, aby dokonywane przekształcenia organizacyjne odbywały się z poszanowaniem interesów Pracowników i Związków Zawodowych,
 • ustanowienie Rzecznika Dialogu Społecznego w celu koordynowania współpracy w zakresie Dialogu Społecznego, realizacji zadań związanych z Dialogiem Społecznym, monitorowania realizacji przyjętych przez Radę Społeczną i Zarząd TPE ustaleń oraz decyzji.

Wyniki wyszukiwania