Grupa TAURON na tle największych wyzwań​

Konsekwencją szybkich zmian klimatu jest wzrost średnich temperatur powietrza i oceanów,  powszechne topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się poziomu mórz. Przewiduje się, że skutki zmian klimatu w postaci skrajnych warunków pogodowych, będą w perspektywie czasu jeszcze bardziej intensywne i wyraźne.

W grudniu 2019 r. ogłoszono strategię Europejski Zielony Ład i zatwierdzono cel neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Zaproponowana unijna strategia ma przekształcić Europę w neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o zrównoważonej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. W 2022 r. w odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę, Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU – przyspieszenie transformacji w kierunku zielonej energii i uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. i regulacje wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu mają istotny wpływ na działalność Grupy TAURON. Więcej o wpływie Grupy na klimat i adaptacji do zmian klimatu w rozdziale Polityka Klimatyczna Grupy TAURON.

Rozwój gospodarczy jest nierozerwalnie związany z wykorzystywaniem zasobów wodnych oraz surowców mineralnych, w tym kopalnych surowców energetycznych. Sektor przemysłowy wykorzystujący paliwa kopalne musi liczyć się z ich ograniczaniem, pogarszaniem warunków dostępności, a w końcu z ich wyczerpywaniem. Z tych względów, tam gdzie to możliwe poszukuje się rozwiązań technicznych pozwalających na tzw. zamykanie obiegów, czyli ponowne wykorzystywanie zasobów. Więcej o korzystaniu Grupy ze środowiska i gospodarce obiegu zamkniętego w rozdziale Polityka Środowiskowa Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania