• 2-24
 • 2-30
 • 401-3
 • 405-1

Zgodnie z przyjętą w 2017 r. Polityką Różnorodności w Grupie TAURON (dalej: Polityka Różnorodności), różnorodność i otwartość są integralną częścią działań biznesowych. Grupa stosuje politykę równego traktowania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników. Polityka Różnorodności jest również stosowana we współpracy z partnerami zewnętrznymi Grupy, czyli firmami, uczelniami, szkołami czy innymi podmiotami gospodarczymi.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Polityki Różnorodności zaliczyć należy przede wszystkim działania mające na celu:
 • kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku, otwartości, rzetelności i sprawiedliwości,
 • poszanowanie różnorodności, szczególnie w obszarze płci, wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego,
 • budowanie kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, opartej na wartościach korporacyjnych Partnerstwo, Rozwój i Odwaga (PRO),
 • zapobieganie dyskryminacji poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy oraz budowanie i umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami,
 • wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w Spółkach Grupy,
 • działania wspierające godzenie życia zawodowego z prywatnym,
 • równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji.

W ramach zagadnień pracowniczych, wspierających realizację kierunków wyznaczonych przez Politykę Różnorodności, w połączeniu z umacnianiem kultury równego traktowania bez względu na wiek, płeć, wygląd, niepełnosprawność, poglądy, czy przekonania oraz zapewniających równość szans w zakresie wynagradzania czy rozwoju zawodowego, funkcjonują regulacje w zakresie organizacji pracy i wynagradzania, np.:

 1. Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON,
 2. Polityka Poszanowania Praw Człowieka określająca zasady poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w kierunku zapobiegania ich łamaniu oraz wspieraniu atmosfery godności i wzajemnego szacunku,
 3. Programy szkoleniowe i rozwoju kompetencji sprzyjające oraz wspierające tworzenie atmosfery do rozwoju każdego pracownika,
 4. Regulacje zapewniające sprawiedliwość i obiektywizm w zakresie organizacji pracy i wynagradzania, w tym m.in.:
  • zasady wynagradzania w Grupie TAURON,
  • Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON,
  • regulacje w zakresie świadczeń,
  • elastyczne formy czasu pracy i możliwość pracy zdalnej, oraz rozwiązania dedykowane kobietom, zapewniające im równe szanse oraz wsparcie w łączeniu życia zawodowego z życiem prywatnym np. skrócony czas pracy dla kobiet w ciąży.
 5. Zasady Rekrutacji w Grupie TAURON,
 6. Model kompetencyjny Grupy TAURON.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Realizując Politykę Różnorodności Grupa TAURON dąży do tego, by zapewniać środowisko pracy oparte na szacunku i sprawiedliwości, w którym każdy pracownik może w pełni realizować swój indywidualny potencjał. TAURON buduje kulturę szacunku dla różnorodności oraz niezależności każdego pracownika. Ten cel osiągany jest poprzez realizację licznych programów szkoleniowych, sprzyjających rozwojowi kompetencji każdego pracownika, a także poprzez szereg inicjatyw wzmacniających kondycję fizyczną i psychiczną pracowników.

Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

 • Promowanie pasji pracowników w Grupie TAURON w ramach poszanowania praw człowieka, szacunku dla różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. Od czerwca 2022 r. na łamach regionalnych gazet oraz w Intranecie co tydzień publikowany jest specjalny dodatek, w którym opisywane są działania, pasje, doświadczenia oraz styl i filozofia życia wybranych pracowników Grupy – efektem inicjatywy jest zwiększenie integracji i poczucia tożsamości z firmą,
 • Program „Mama pracuje”, którego adresatkami są kobiety zatrudnione w Grupie TAURON, których dzieci nie ukończyły szóstego roku życia oraz kobiety w ciąży. Osoby przystępujące do programu mają możliwość podjęcia obowiązków służbowych poza miejscem zatrudnienia. Dodatkowo na okres ciąży kobieta może obniżyć czas pracy o dwie godziny dziennie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokości wynagrodzenia. Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy w zależności od charakteru zadań realizowanych na danym stanowisku. Mamy przebywające jeszcze na urlopie rodzicielskim bądź wychowawczym, otrzymują newsletter zawierający informacje z życia firmy, pozwalający im zachować kontakt z miejscem pracy. Celem programu jest zwiększenie komfortu pracy przyszłych i obecnych mam oraz ułatwienie powrotu do czynnej pracy zawodowej. Program ma zwiększyć liczbę kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka, pozwalając na bardziej elastyczne dostosowanie czasu pracy do ich potrzeb. Ma także sprawić, aby panie nie traciły kontaktu z organizacją w trakcie nieobecności, spowodowanej urlopem macierzyńskim, czy wychowawczym. Odsetek powrotów do pracy po urlopie rodzicielskim, a także wskaźnik retencji prezentuje tabela poniżej,
 • Forum Kierowników w spółce TAURON Obsługa Klienta. Działanie dedykowane dla przedstawicieli kadry menedżerskiej na wszystkich szczebla zarządzania. Celem inicjatywy było poszerzenie wiedzy, rozwój umiejętności i wzmocnienie postaw ukierunkowanych na docenienie potencjału różnorodności w pracy zespołowej. Liderzy zaproszeni zostali do udziału w webinarach i warsztatach obejmujących swym zakresem takie zagadnienia, jak: radzenie sobie z trudnymi emocjami w zespole, jak budować bezpieczeństwo psychologiczne w zespole, ważne aspekty wzmacniania zaangażowania pracowników w pracy zdalnej, budowanie odporności psychicznej zarządzanie ludźmi w świecie VUCA i BANI. Kluczowym przesłaniem inicjatywy było zwrócenie uwagi i docenienie potencjału różnorodności w pracy zespołowej – ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów różnorodności jak wiek, wiedza, czy doświadczenie.
 • Niwelowanie różnic w dostępności do zawodu – coraz więcej stanowisk pracy tradycyjnie męskich zajmowanych jest przez kobiety,
 • Dialog społeczny i aktywna współpraca ze związkami zawodowymi oraz obowiązująca Umowa o współpracy w ramach dialogu społecznego z dn. 13 września 2016 roku, zawarta z Radą Społeczną Grupy Kapitałowej TAURON. Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy oraz odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi zaprezentowano w tabeli poniżej, w TAURON Polska Energia, odbyły się spotkania z kadrą menadżerską, dotyczące zarządzania wiedzą i wiekiem. Spotkania miały na celu omówienie zagadnienia zarządzania kompetencjami w aspekcie potrzeb zmieniającej się energetyki oraz obszarów biznesowych. Efektem tych spotkań było przekazanie menadżerom matrycy do diagnozy kompetencji w zespołach, dzięki której na bieżąco będzie można reagować na wyzwania gospodarki i rynku pracy, przy uwzględnieniu takich megatrendów, jak: silver economy i przemysł 4.0.

W 2022 r. z programów praktyk i staży, organizowanych w Grupie TAURON skorzystało 343 osób. W ramach wdrażania Polityki Różnorodności wśród stażystów znalazło się kilku cudzoziemców. Szczegółowy opis powyższych działań i projektów został zawarty w części dotyczącej Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON.

Ryzyka mogące wywierać niekorzystny wpływ na stosowanie Polityki Różnorodności związane z działalnością Grupy TAURON:

 • wystąpienie przypadków mobbingu i dyskryminacji w szczególności ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, pochodzenie, rasę, w tym w szczególności w zakresie równości w zasadach wynagradzania i awansowania oraz równych szans w dostępie do szkoleń,
 • wzrost niepokojów społecznych związanych z nierównym traktowaniem,
 • zwiększenie rotacji pracowników,
 • wystąpienie luki kompetencyjnej,
 • utrata wizerunku zewnętrznego oraz zaufania do marki TAURON.
 • 401-3

Urlop rodzicielski w Grupie Kapitałowej TAURON w 2022 r.

Łącznie w Grupie TAURON Kobiety Mężczyźni
Odsetek powrotów do pracy 82% 46% 94%
Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim 81% 76% 82%
 • 2-30

Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy oraz odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi

Osiągnięte rezultaty 2022 2021 2020
Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy 291 315 334
Odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi 95,3% 95,7% 95,6%

Mając świadomość pozytywnego wpływu różnorodnego środowiska pracy na procesy dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, w tabelach poniżej zaprezentowano pracowników i zarząd Grupy TAURON w podziale na wiek i płeć.

 • 405-1

ZARZĄD I DYREKTORZY PRACOWNICY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH, WYŻSZEGO I NIŻSZEGO SZCZEBLA POZOSTALI PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI STANOWISKA ROBOTNICZE Grupa TAURON
≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat < ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat < ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat < ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat < ≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat <
Liczba pracowników 185 2 535 9 641 13 379 25 740
0 80 105 35 1 328 1 172 894 5 186 3 561 1 383 6 596 5 400 2 312 13 190 10 238
kobiety 0 28 16 6 289 149 462 2 606 1 506 33 277 354 501 3 200 2 025
mężczyźni 0 52 89 29 1 039 1 023 432 2 580 2 055 1 350 6 319 5 046 1 811 9 990 8 213
UDZIAŁ PROCENTOWY (w odniesieniu do wszystkich pracowników spółki) 1% 10% 37% 52% 100%
Udział procentowy (w odniesieniu do liczby pracowników w kategorii zatrudnienia)
RAZEM 0% 43% 57% 1% 53% 46% 9% 54% 37% 10% 49% 41% 9% 51% 40%
kobiety 0% 15% 9% 0% 12% 6% 5% 27% 16% 0% 2% 3% 2% 12% 8%
mężczyźni 0% 28% 48% 1% 41% 40% 4% 27% 21% 10% 47% 38% 7% 39% 32%

Grupa TAURON
≤ 30 tj. do 30 lat (włącznie) pow. 30 do 50 lat (włącznie) pow. 50 lat <
Liczba pracowników w zarządzie 54
RAZEM 0 25 29
kobiety 0 2 3
mężczyźni 0 23 26
Procentowy skład zarządu w podziale na wiek i płeć [%]
(procent vs. cały zarząd) razem 0% 46% 54%
(procent vs. wszystkie kobiety w zarządzie) kobiety 0% 40% 60%
(procent vs. wszyscy mężczyźni w zarządzie) mężczyźni 0% 47% 53%

Polityka różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej

Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30% (zgodnie ze Zbiorem Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021).Wynika to z rozwiązań zgodnych z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym zgodnie z którymi powoływanie członków zarządu możliwe jest po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego. W przypadku powoływania członków Rady Nadzorczej minister właściwy do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa posiada statutowe prawo do powoływania większości członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie mając na celu dążenie do zapewnienia zróżnicowania w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w składzie Rady Nadzorczej uchwaliło zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki m.in. poprzez dodanie w § 24 ust. 5 w brzmieniu: „Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej powinny zapewnić wszechstronność organu poprzez wybór do jego składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%.

Wyniki wyszukiwania