Wyniki z działalności zrównoważonej​

Informacja dotycząca kwalifikacji działalności zgodnie z tzw. Taksonomią (Rozporządzenie 2020/852)

Grupa TAURON przygotowując sprawozdanie niefinansowe za rok 2022 realizuje obowiązek dokonywania ujawnień w jakim stopniu działalność Grupy można uznać za zrównoważoną środowiskowo. Wymóg taki wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088, a także z rozporządzeń wydawanych na podstawie aktów Delegowanych w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (zwane „Taksonomią”).

Zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji – na podstawie art. 10 ww. aktu Delegowanego (UE) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają wyłącznie udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki („Taksonomii”) i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki („Taksonomii”) w łącznym Obrocie (Przychodach), nakładach inwestycyjnych (CapEx) i wydatkach operacyjnych (OpEx) oraz niezbędne informacje jakościowe. Dodatkowo dla oceny czy działalności Grupy i w jakich udziałach są zrównoważone środowiskowo zgodnie z Taksonomią, przeprowadza się klasyfikację działalności względem Kryteriów dotyczących wnoszenia istotnego wkładu w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych oraz względem Kryteriów dotyczących zasady  „nie wyrządzaj poważnych szkód” (DNSH).

Dla sporządzenia ujawnień w zakresie Taksonomii za rok 2022, we wszystkich segmentach operacyjnych (obszarach biznesowych) działalności Grupy TAURON, jak i w ramach spółek należących do Grupy przeprowadzona została analiza prowadzonej działalności, w wyniku której zidentyfikowane zostały działalności kwalifikujące się do systematyki Taksonomii, zgodnie z opisem działalności według Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 i wykazanych w Załączniku I (Łagodzenie zmian klimatu) lub Załączniku II (Adaptacja do zmian klimatu). Grupa TAURON dokonała kwalifikacji swojej działalności na podstawie opisu działalności zawartych w Załączniku I i II dla Technicznych kryteriów kwalifikacji oraz pomocniczo stosując zawarte w nich kody NACE.

Działalność Grupy TAURON w ujęciu Taksonomii

Podział działalności realizowanych przez spółki Grupy TAURON

Działalność spółek Grupy TAURON jest zorganizowana w ramach segmentów operacyjnych zgodnych ze skonsolidowanym podziałem w raportowaniu finansowym. Działalność Grupy TAURON w 2022 r. była zorganizowana w ramach sześciu segmentów operacyjnych: Wydobycie (działalność zaniechana), Wytwarzanie, Odnawialne źródła energii, Dystrybucja, Sprzedaż i Pozostałe (Pozostała działalność).

Wytypowanie działalności gospodarczych ujętych w Taksonomii

Na podstawie Załączników I i II, uzupełniających do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/21392 z 4 czerwca 2021 r., dokonany został wybór tych aktywności realizowanych przez spółki i podmioty Grupy TAURON, które w roku 2022 kwalifikowały się do Taksonomii i były to:

  • 1. Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej,
  • 3. Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej,
  • 5. Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej,
  • 9. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej,
  • 11. Magazynowanie energii cieplnej,
  • 15. Dystrybucja w systemach ciepłowniczych,
  • 20. Kogeneracja energii cieplnej i energii elektrycznej z biomasy,
  • 3. Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną.

W klasyfikacji powyżej wzięto również pod uwagę dodatkowy akt delegowany KOMISJI (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniający rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. Jest to akt delegowany uwzględniający w Taksonomii m.in. gaz i energetykę jądrową.

Wyznaczenie wskaźników dotyczących działalności kwalifikującej się do Taksonomii

W kolejnym kroku poszczególne segmenty operacyjne działalności Grupy TAURON zostały przyporządkowane do dwóch kategorii:

  • kategoria I ( 1 + A.2) – skupiająca obszary działania Grupy TAURON kwalifikujące się do Taksonomii (A.1 – zgodne z systematyką i A.2 – brak zgodności z systematyką) ,
  • kategoria II (B.) – skupiająca obszary działania Grupy TAURON, które nie kwalifikują się do Taksonomii.

W przypadkach, gdy w ramach danego segmentu operacyjnego Grupy TAURON realizowane były aktywności zarówno ujęte w Taksonomii (zgodne i niezgodne z systematyką Taksonomii środowiskowej – kategoria I), jak i nieujęte w Taksonomii (niekwalifikujące się do systematyki Taksonomii środowiskowej – kategoria II), dokonano dodatkowego podziału wewnątrz danego segmentu operacyjnego, klasyfikując go rodzajowo jako posiadający kwalifikację częściową w ujęciu Taksonomii.

Zasady rachunkowości

W celu obliczenia proporcji obrotu („Przychodu”), nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) kwalifikujących się do systematyki Taksonomii środowiskowej przyjęto te same zasady rachunkowości, które mają zastosowanie do sporządzania skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Grupy TAURON. Uwzględniono występujące przepływy między segmentami operacyjnymi, stosowane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do Taksonomii i niekwalifikującej się do Taksonomii w całkowitym Obrocie (Przychodach), nakładach inwestycyjnych (CapEx) i wydatkach operacyjnych (OpEx) (OpEx wg definicji Taksonomii) dla Grupy TAURON za rok 2022 (i dla roku poprzedniego) przedstawiony został w poniższych tabelach oraz rysunku:

Działalność gospodarcza (Aktywność biznesowa) Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria „nie wyrządzaj poważnych szkód” [DNSH] (4)
TAKSONOMIA – Kod lub kody Obrót „Przychody” (wartość bezwzględna)
rok  2022 (1)
Część obrotu „Przychodów”
rok  2022 (2)
Łagodzenie zmian klimatu (3) Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje (5) Udział
procentowy
zgodny z
systematyką (Taksonomii środowiskowej) rok 2022
Udział
procentowy
zgodny z
systematyką (Taksonomii środowiskowej)
rok 2021
Kategoria
(„działalność
wspomagająca”) (6)
Kategoria
(„działalności
na rzecz przejścia”) (6)
PLN
miliony złotych
% % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI TAKSONOMII ŚRODOWISKOWEJ
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką)
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1 166 0,4 100 T T T T 0,4 0,6
Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3 100 T T T T
Produkcja energii elektrycznej  z energii wodnej* 4.5 100 T T T T
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 3655 9,8 100 T T T T T 9,8 13,4 E
Magazynowanie energii cieplnej 4.11 0 0,0 100 T T T T 0,0 0,0
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 422 1,1 100 T T T T T 1,1 1,5
Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii (biomasa) 4.20 303 0,8 100 T T T T T 0,8 0,6
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3 (d) 4,7 0,01 100 T T T 0,01 0,01
Obrót („Przychody”) ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) (A.1.) 4550 12,2 100               12,2 16,1    
A.2. Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona
środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 11 0,03
Obrót („Przychody”) z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2.) 11 0,03
Razem (A.1. + A.2.)   4561 12,2
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Obrót („Przychody”) z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B.)   32 780 87,8
Razem (A. + B.) 37 341 100,0

Działalność gospodarcza
(Aktywność biznesowa)
TAKSONOMIA – Kod lub kody Obrót „Przychody” (wartość bezwzględna)
rok  2022 (1)
Część obrotu „Przychodów”
rok  2022 (2)
Łagodzenie zmian klimatu (3) Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje (5) Udział
procentowy
zgodny z
systematyką (Taksonomii środowiskowej) rok 2022
Udział
procentowy
zgodny z
systematyką (Taksonomii środowiskowej)
rok 2021
Kategoria
(„działalność
wspomagająca”) (6)
Kategoria
(„działalności
na rzecz przejścia”) (6)
PLN
miliony złotych
% % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI TAKSONOMII ŚRODOWISKOWEJ
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo
(zgodnej z systematyką)
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1 459 11,6 100 T   T   T T 11,6 3,1
Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3 100 T   T   T T
Produkcja energii elektrycznej  z energii wodnej* 4.5 100 T T     T T
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 2 137 53,9 100 T   T T T T 53,9 69,7 E
Magazynowanie energii cieplnej 4.11 0 0,0 100 T   T   T T 0,0 0,0
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 12,2 0,3 100 T T   T T T 0,3 0,3
Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii (biomasa) 4.20 2,1 0,1 100 T T   T T T 0,1 0,1
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3 (d) 37 0,9 100 T     T   T 0,9 0,5
Nakłady inwestycyjne CapEx z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1.)   2647 66,8 100               66,8 73,7    
A.2. Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 0 0,00
Nakłady inwestycyjne CapEx z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2.)   0 0,00
Razem (A.1. + A.2.)   2647 66,8
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI      
Nakłady inwestycyjne CapEx z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B.)   1 315 33,2
Razem (A. + B.)   3 962 100,0

Działalność gospodarcza
(Aktywność biznesowa)
TAKSONOMIA – Kod lub kody Wydatki operacyjne OpEx
w ujęciu bezwzględnym
rok 2022 (1)
Udział wydatków operacyjnych OpEx
rok 2022 (2)
Łagodzenie zmian klimatu (3) Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje (5) Udział
procentowy
zgodny z
systematyką (Taksonomii środowiskowej)
rok 2022
Udział
procentowy
zgodny z
systematyką (Taksonomii środowiskowej) rok 2021
Kategoria
(„działalność
wspomagająca”) (6)
Kategoria
(„działalności
na rzecz przejścia” (6)
PLN
miliony złotych
% % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N % % E T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI TAKSONOMII ŚRODOWISKOWEJ
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo
(zgodnej z systematyką)
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 4.1 17 3,5 100 T   T   T T 3,5
Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej 4.3 100 T   T   T T
Produkcja energii elektrycznej  z energii wodnej* 4.5 100 T T     T T
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 266 54,7 100 T   T T T T 54,7 E
Magazynowanie energii cieplnej 4.11 0,3 0,1 100 T   T   T T 0,1
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 4,4 0,9 100 T T   T T T 0,9
Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii (biomasa) 4.20 1,2 0,2 100 T T   T T T 0,2
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3
(d)
0,5 0,1 100 T     T   T 0,1
Wydatki operacyjne OpEx z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1.)   290 59,5 100               59,5    
A.2. Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 0,1 0,02
Wydatki operacyjne OpEx z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2.)   0,1 0,02
Razem (A.1. + A.2.)   290 59,5
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI      
Wydatki operacyjne OpEx z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B.)   197 40,5
Razem (A. + B.)   487 100

Taksonomia środowiskowa UE. Ujawnienie w zakresie udziału procentowego obrotu (Przychodu) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką – ujawnienie dotyczy roku 2022 Taksonomia środowiskowa UE. Ujawnienie w zakresie udziału procentowego nakładów inwestycyjnych (CapEx) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką – ujawnienie dotyczy roku 2022 Taksonomia środowiskowa UE. Ujawnienie w zakresie udziału procentowego wydatków operacyjnych (OpEx) z tytułu produktów lub usług związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką – ujawnienie dotyczy roku 2022
(1) Obrót „Przychody” (wartość bezwzględna): przychody z każdej indywidualnej działalności. Jeżeli czynność występuje zarówno w A.1, jak i A.2 lub B, liczba odnosi się do części czynności, która odpowiada A.1, A.2 lub B. Dla działalności realizowanych w ramach tego samego segmentu operacyjnego Grupy TAURON podział przychodów między indywidualne działalności zgodny z zasadami raportowania skonsolidowanego przychodów Grupy.

A.2. pozycja ta reprezentuje nowe przyłączenia do sieci dystrybucyjnej spółki Grupy (okres ostatnich pięciu lat), dla których intensywność emisji GHG przekracza próg 100 gCO2eq/kWh i zostały wyłączone z A.1.

Najistotniejsze założenia przyjęte do ujawnienia za rok 2022: 100 % udziału działalności zgodnego z Taksonomią przypisano działalności Spółki TAURON Dystrybucja oraz TAURON Ekoenergia (OZE). W zakresie kogeneracji energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii (biomasa) dokonano odpowiedniego wydzielenia Obrotów („Przychodów”) w ramach segmentu operacyjnego Wytwarzanie. Podobnie częściowego wydzielenia Obrotów „Przychodów” dokonano dla spółki TAURON Nowe Technologie w zakresie montażu, konserwacji i napraw sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną oraz dla spółki TAURON Ciepło w zakresie dystrybucji ciepła (przychody za moc zamówioną). Nie wykazano przychodów z działalności obejmującej magazynowanie energii cieplnej.

W określeniu całości przychodów w ujęciu Taksonomii nie brano pod uwagę sprzedaży między segmentami operacyjnymi Grupy TAURON.

(2) Udziały obrotów „Przychodów”: procentowy udział Przychodów z każdej indywidualnej wyszczególnionej działalności do łącznych przychodów Grupy (A. + B.).

(3) Znaczący wkład w łagodzenie zmiany klimatu: odnosi się do udziału przychodów z każdej indywidualnej działalności gospodarczej (wskazanej w kolumnie „Przychody”), która przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu. Jest to jedyny cel analizy dostosowania przepisów Taksonomii UE przedstawiony w tabeli, ponieważ uznano go za bardziej odpowiedni w porównaniu z celem dotyczącym przystosowania się do zmiany klimatu. Kryteria dotyczące pozostałych 4 celów środowiskowych nie są jeszcze dostępne.

(1) Nakłady inwestycyjne CapEx: inwestycje dla każdej indywidualnej działalności. Jeżeli czynność występuje zarówno w A.1, jak i A.2 lub B, liczba odnosi się do części czynności, która odpowiada A.1, A.2 lub B. Najistotniejsze założenia przyjęte do ujawnienia za rok 2022: 100 % nakładów CapEx w działalności w segmentach operacyjnych Dystrybucji i OZE przypisano jako zgodnego z Taksonomią.

A.2. pozycja ta reprezentuje nowe przyłączenia do sieci dystrybucyjnej spółki Grupy (okres ostatnich pięciu lat), dla których intensywność emisji GHG przekracza próg 100 gCO2eq/kWh i zostały wyłączone z A.1.

(2) Udział nakładów inwestycyjnych CapEx: procentowy udział inwestycji poszczególnych rodzajów działalności (aktywności biznesowych) w łącznych nakładach inwestycyjnych Grupy.

(3) Znaczący wkład w łagodzenie zmiany klimatu: odnosi się do udziału „nakładów inwestycyjnych” (CapEx) w każdej indywidualnej działalności gospodarczej (wskazanej w kolumnie „nakłady inwestycyjne”), która przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu. Jest to jedyny cel analizy dostosowania przepisów taksonomii UE przedstawiony w tabeli, ponieważ uznano go za bardziej odpowiedni w porównaniu z celem dotyczącym przystosowania się do zmiany klimatu. Jakkolwiek część wydatków jest związana również z wkładem w adaptację majątku do zmian klimatu to nie został on zidentyfikowany jako znaczny.

Kryteria dotyczące pozostałych 4 celów środowiskowych nie są jeszcze dostępne.

(1) Całkowity OpEx: OpEx dla każdej indywidualnej działalności. Jeżeli czynność występuje zarówno w A.1, jak i A.2 lub B, liczba odnosi się do części czynności, która odpowiada A.1, A.2 lub B.

A.2. pozycja ta reprezentuje nowe przyłączenia do sieci dystrybucyjnej spółki Grupy (okres ostatnich pięciu lat), dla których intensywność emisji GHG przekracza próg 100 gCO2eq/kWh i zostały wyłączone z A.1

(2) Udział OpEx: procentowy udział OpEx każdej indywidualnej działalności biznesowej z całkowitych zwykłych kosztów operacyjnych wymaganych przez Taksonomię na poziomie Grupy.

(3) Znaczący wkład w łagodzenie zmiany klimatu: odnosi się do udziału zwykłych kosztów operacyjnych dla każdej indywidualnej działalności gospodarczej (wskazanej w kolumnie koszty operacyjne), która przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu. Jest to jedyny cel analizy dostosowania przepisów taksonomii UE przedstawiony w tabeli, ponieważ uznano go za bardziej odpowiedni w porównaniu z celem dotyczącym przystosowania się do zmiany klimatu. Jakkolwiek część kosztów jest związana również z wkładem w adaptację majątku do zmian klimatu to nie został on zidentyfikowany jako znaczny.

Kryteria dotyczące pozostałych 4 celów środowiskowych nie są jeszcze dostępne.

OpEx wg definicji rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 jako bezpośrednie, nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, działaniami w zakresie renowacji budynków, leasingiem krótkoterminowym, konserwacją i naprawami oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą (utrzymaniem) składników rzeczowych aktywów trwałych przez przedsiębiorstwo lub osobę trzecią, którym zlecono na zasadzie outsourcingu działania niezbędne do zapewnienia ciągłego i efektywnego funkcjonowania tych aktywów.

(4) DNSH: dla każdego działania określone są cele środowiskowe spełniające kryteria DNSH „nie czyń znaczącej szkody”.

(5) Minimalne gwarancje: wskazuje, czy przestrzegane są minimalne gwarancje w rozumieniu Taksonomii dla każdej z indywidualnych działalności wyszczególnionych w tabeli.

(6) Kategoria: określa, czy działanie bezpośrednio przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu, czy jest działaniem wspomagającym lub przejściowym.

* działalność „Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej” w zakresie Technicznych kryteriów kwalifikacji – istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu spełnia jedno z wymaganych kryteriów, przy czym w stosownych przypadkach sprawdzone zostało i spełnione jest kryterium „poziom emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia w wyniku wytwarzania energii elektrycznej z energii wodnej wynosi poniżej 100 g CO2 e /kWh.”, jednakże bez potwierdzenia strony trzeciej. 

Przychody, CapEx i OpEx w ujęciu Taksonomii nie były przedmiotem audytu.

Wyniki wyszukiwania