Rekomendacje TCFD

Lp. Rekomendacje TCFD w zakresie ujawnień związanych z klimatem Miejsce w raporcie
Zarządzanie
1 Opis nadzoru zarządu nad zagrożeniami i możliwościami związanymi z klimatem Link
2 Opis roli kierownictwa w ocenie ryzyka i szans związanych z klimatem i zarządzaniu nimi Link
Strategia
1 Opis ryzyk i szans związanych z klimatem zidentyfikowanych przez organizację w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej Link
Link
Link
2 Opis wpływu ryzyk i szans związanych z klimatem na model biznesowy, strategie i plany finansowe Link
Link
Link
3 Opis odporności strategii, biorąc pod uwagę różne scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz 2°C lub niższy Link
Zarządzanie ryzykiem
1 Opis procesów organizacji w zakresie identyfikacji i oceny ryzyk związanych z klimatem Link
2 Opis procesów organizacji dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z klimatem Link
Link
3 Opis sposobów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem są zintegrowane z ogólnym zarządzaniem ryzykiem w organizacji Link
Wskaźniki i cele
1 Wskaźniki stosowane przez organizację do oceny i ryzyka i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesem zarządzania ryzykiem Link
2 Emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1. i 2. oraz związane z nimi ryzyko Link
3 Opis celów stosowanych przez organizację do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wynikami w stosunku do celów Link

Wyniki wyszukiwania