Ryzyka związane z zarządzaniem i ładem korporacyjnym

gri

Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy TAURON klasyfikowane są zgodnie z przyjętym w Grupie Kapitałowej TAURON Modelem ryzyk. Na tej podstawie wydzielono następujące kategorie ryzyk:

 1. Ryzyko prawne i regulacyjne przedstawione w części sekcji Ryzyka związane z zarządzaniem i ładem korporacyjnym
 2. Ryzyko Compliance przedstawione w sekcji Ryzyka związane z zarządzaniem i ładem korporacyjnym
 3. Ryzyko procesu zakupowego przedstawione w sekcji Ryzyka związane z zarządzaniem i ładem korporacyjnym
 4. Ryzyko związane ze zmianami klimatu przedstawione w sekcji Ryzyka i szanse klimatyczne i środowiskowe
 5. Ryzyko środowiskowe przedstawione w sekcji Ryzyka i szanse klimatyczne i środowiskowe
 6. Ryzyko społeczne przedstawione w sekcji Ryzyka związane z zarządzaniem kapitałem społecznym
 7. Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim przedstawione w sekcji Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim
 8. Ryzyko komunikacji wewnętrznej przedstawione w sekcji Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim
 9. Ryzyko BHP przedstawione w sekcji Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim

Dla każdego z ryzyk przyporządkowano również trend oraz poziom istotności, zgodnie z poniższym oznaczeniem:

Ryzyko prawne i regulacyjne

Tabela poniżej przedstawia Ryzyko prawne i regulacyjne zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Zgodnie z przyjętym w Grupie Kapitałowej TAURON Modelem ryzyk, ryzyko prawne zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Otoczenie, a ryzyko regulacyjne jest kwalifikowane jako osobna kategoria.

Ryzyko prawne zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko prawne Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji, wymogami nakładanymi przez regulatora i organy nadzorujące. Skutkiem materializacji ryzyka mogą być kary finansowe, odpowiedzialność karna i cywilnoprawna, utrata wizerunku Grupy.
 1. Stały monitoring otoczenia regulacyjnego i zmian przepisów prawa, w tym z zakresu zagadnień społecznych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, ochrony środowiska i zagadnień pracowniczych.
 2. Wdrażanie wymaganych zmian do regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych.
 3. Powoływanie grup roboczych mających na celu przygotowanie
  i wdrożenie wymaganych zmian wynikających z otoczenia prawnego.
 4. Stała współpraca z organami nadzorującymi rynek energii i rynek kapitałowy.
 5. Konsultacje z jednostkami organizacyjnymi z zakresu projektowanych regulacji kluczowych dla obszaru zgodności.
 6. Szkolenia pracowników ze znajomości przepisów prawa i regulacji wewnętrznych.
2. Ryzyko regulacyjne Możliwość poniesienia straty lub uzyskania korzyści z tytułu planowanych lub nieplanowanych zmian istniejących lub stanowienia nowych Regulacji, które mogą mieć wpływ na działalność Grupy TAURON (na poziomie krajowym oraz europejskim).
 1. Stały monitoring otoczenia regulacyjnego i zmian przepisów prawa.
 2. Aktywne uczestnictwo w konsultacjach planowanych regulacji (organizacje branżowe, agencje rządowe).

Ryzyko Compliance

 • 2-23

Tabela poniżej przedstawia Ryzyko Compliance zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Zgodnie z przyjętym w Grupie Kapitałowej TAURON Modelem ryzyk, Ryzyko Compliance zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Ryzyko Compliance.

Ryzyko Compliance zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko nadużyć wewnętrznych Ryzyko związane z przywłaszczeniem lub wykorzystywaniem majątku spółki, jego dewastacją, kradzieżą, wykorzystywaniem pozycji służbowej do uzyskiwania korzyści osobistych skutkujące stratami finansowymi, sankcjami karnymi i administracyjnymi, odpowiedzialnością karną i cywilnoprawną.

 

 1. Działania edukacyjne i szkoleniowe wśród pracowników, w tym obowiązkowe szkolenie e-learnignowe w zakresie wartości i standardów określonych m.in. w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.
 2. Efektywne funkcjonowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć przez pracowników Grupy TAURON do bezpośredniego przełożonego, Komisji Etyki, Pełnomocnikowi ds. Compliance/ Koordynatorowi ds. Compliance lub poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie tauron.pl.
 3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przez Pełnomocnika ds. Compliance lub Koordynatorów ds. Compliance.
 4. Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
 5. Realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 6. Stosowanie zasad wynikających z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.
 7. Realizacja postanowień Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON.
2. Ryzyko nadużyć zewnętrznych Ryzyko związane z wystąpieniem nadużycia zewnętrznego, które ma wpływ na działalność Grupy TAURON poprzez: ujawnianie informacji osobom nieuprawnionym, utratę informacji, szpiegostwo handlowe, zamach terrorystyczny i ataki hakerów, wyłudzenia podatkowe, kradzież, wandalizm, fałszerstwo, pranie brudnych pieniędzy.
 1. Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne o istniejących zagrożeniach nadużyć zewnętrznych w tym funkcjonującego w Grupie TAURON Systemu Zarządzania Zgodnością.
 2. Realizacja postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.
 3. Wdrożenie klauzul antykorupcyjnych do umów z kontrahentami.
 4. Realizacja postanowień Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 5. Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć, system umożliwia również zgłaszanie nadużyć przez podmioty zewnętrzne poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie tauron.pl.
 6. Monitoring współpracy z kontrahentami oraz badanie ich wiarygodności w Grupie TAURON.
 7. Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, prowadzenie szkoleń oraz stosowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Etyki Biznesowej Grupy TAURON i funkcjonowanie systemu zgłaszania nadużyć.
 8. Budowa i upowszechnianie kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
3. Ryzyko zachowań nieetycznych oraz mobbingu Ryzyko obejmuje wystąpienie zachowań nieetycznych skutkujących w szczególności brakiem współpracy, złą atmosferą w zespole, mobbing, molestowanie, obrażanie, dyskryminacja pracowników.
 1. Rozwijanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
 2. Prowadzenie działań informacyjnych w celu zaznajomienia pracowników z obowiązującymi w Grupie TAURON standardami postępowania i wartościami korporacyjnymi określonych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, Polityce poszanowania praw człowieka w Grupie TAURON, Polityki przestrzegania zasad etyki oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON.
 3. Propagowanie wiedzy w zakresie przyjętych do stosowania w społeczeństwie zasad współżycia społecznego, norm moralnych i zasad słuszności.
 4. Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne w zakresie etycznego postępowania.
 5. Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć, system umożliwia również zgłaszanie nadużyć przez podmioty zewnętrzne poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie tauron.pl.

Ryzyko procesu zakupowego

Tabela poniżej przedstawia Ryzyko procesu zakupowego zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON. Zgodnie z przyjętym w Grupie Kapitałowej TAURON Modelem ryzyk, Ryzyko procesu zakupowego zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne/Klienci i kontrahenci.

Ryzyko procesu zakupowego zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko procesu zakupowego Ryzyko związane z prowadzonymi postępowaniami zakupowymi, ich błędną realizacją, nieplanowanym wzrostem kosztów zakupu, uwzględniające metody zapobiegania łamaniu praw człowieka przez partnerów biznesowych, przeciwdziałaniu korupcji i nadużyć w procesie zakupowym oraz przestrzeganiu standardów etyczno-moralnych w trakcie jego realizacji. Skutkiem materializacji ryzyka są niekorzystne umowy zakupowe, konieczność unieważnienia postępowań przetargowych, utrata wizerunku Grupy Kapitałowej TAURON
i wiarygodności wobec interesariuszy. Ryzyko braku odpowiedzialności środowiskowej i klimatycznej po stronie łańcucha dostaw.
 1. Realizacja postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.
 2. Stosowanie Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 3. Stosowanie klauzul antykorupcyjnych do umów z kontrahentami.
 4. Realizacja Polityki Poszanowania Praw Człowieka.
 5. Standaryzacja zasad prowadzenia postępowań w procesie zakupowym i jego transparentność.
 6. Budowanie trwałych relacji z kontrahentami, opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
 7. Oczekiwanie od kontrahentów przestrzegania przepisów prawa, standardów etycznych i dobrych praktyk handlowych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad dyskryminacji i nierównego traktowania, poszanowania praw człowieka i godności pracowników, przejrzystej polityki personalnej, ochrony środowiska, uczciwej konkurencji, zapobiegania
  i zwalczania nadużyć oraz bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 8. Stosowanie wzorców umów i klauzul standardowych do umów w zakresie przestrzegania praw człowieka przez partnerów biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON.

Wyniki wyszukiwania