Strategia Grupy TAURON do 2030 r. – cele i priorytety

gri
 • 2-12
 • 2-13

22 czerwca 2022 roku przyjęto Strategię Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. Dokument jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z sytuacji na rynku i w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności związanej z transformacją branży.

Celem głównym wyznaczonym w dokumencie jest budowa wartości Grupy TAURON poprzez nowoczesne rozwiązania dla Klientów i klimatu przy utrzymaniu stabilności finansowej. Cel ten będzie realizowany w oparciu o trzy priorytety:

 • EBITDA 4,5 mld zł w 2025 r. i ponad 6,5 mld zł w 2030 r.,
 • utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie,
 • wzrost mocy zainstalowanej w OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r.,
 • obniżenie emisyjności do poziomu 200 kg CO2/MWh w 2025 r. i poniżej 160 kg CO2/MWh w 2030 r.,
 • wdrożenie inteligentnego opomiarowania – 100% inteligentnych liczników do 2030 r.,
 • nowe przyłączenia odbiorców do sieci ciepłowniczej – ok. 450 MWt do 2030 r.,
 • utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta – wskaźnik FTR (First Time Resolution) > 90% w 2030 r.
 • 0,7 GW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej do 2025 r. i 1,1 GW do 2030 r.,
 • 0,7 GW mocy zainstalowanej w energetyce słonecznej do 2025 r. i 1,4 GW do 2030 r.,
 • udział w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z partnerami strategicznymi oraz własny development do 1 GW mocy zainstalowanej do 2030 r.: kolejne 1,1 GW mocy po 2030 r.

Ambicje wzrostu mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej Grupy TAURON w perspektywie 2030 r. przedstawiono poniżej.

Strategia prezentuje optymalną ścieżkę zrównoważonego rozwoju, który zapewni stabilność finansową Grupy TAURON oraz perspektywę wzrostu przy jednoczesnym uwzględnieniu dużej zmienności makrootoczenia oraz zapewnia zintegrowane podejście o wyzwań środowiskowych i klimatycznych.

Kluczowe obszary nowej Strategii to: Dystrybucja, OZE, Ciepłownictwo i Klient. Obszar Dystrybucji dzięki ciągłemu rozwojowi i modernizacji sieci dążyć będzie do utrzymania pozycji obszaru stabilnych, regulowanych przychodów Grupy. Główne role Obszaru OZE to inwestycje w odnawialne źródła energii i wdrażanie technologii magazynowania energii. Planowany jest rentowny rozwój Obszaru Ciepło z programem przejścia na źródła niskoemisyjne. Rolą Obszaru Sprzedaż jest wzrost poziomu zadowolenia klienta poprzez wysoką jakość obsługi i doskonalenie oferty i procesów oraz, digitalizację i automatyzację. Dodatkowo, zakładane są inwestycje w gospodarkę obiegu zamkniętego i efektywne wykorzystanie zasobów. W zakresie Obszaru Wydobycia i Wytwarzania – realizowane są rozwiązania rządowe dla górnictwa węgla kamiennego i energetyki węglowej.

Nowe inwestycje Grupy będą realizowane w odniesieniu do technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych, określonych jako:

 • łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatycznych,
 • dostosowanie (adaptacja) do zmian klimatycznych,
 • zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola,
 • ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Realizacja Priorytetu #1 Zrównoważona działalność

Priorytetem Grupy jest zwiększenie mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2.

W 2022 r. przekazano do eksploatacji łącznie 44 MW mocy odnawialnych (farma wiatrowa Piotrków 30 MW i Majewo 6 MW oraz farma PV Choszczno II 8 MW).

Dodatkowo, w ubiegłym roku do realizacji skierowano projekty OZE o łącznej mocy 224 MW. Sumaryczna wartość zainstalowanej mocy wytwórczej w OZE w 2022 r. to 659 MW, co odpowiada 42% realizacji celu OZE na 2025 r. TAURON przygotowuje się również do udziału w projektach budowy morskich farm wiatrowych. We wrześniu 2022 r. TAURON nabył od PGE udziały w PGE Baltica 4 sp. z o.o. Na początku br. przyznano spółce PGE Baltica pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp. W kwietniu 2022 r. TAURON złożył wnioski o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystanie sztucznych wysp w obszarach Ławicy Odrzanej.

Trwały również prace nad przygotowaniem kompleksowego programu modernizacji i poprawy efektywności posiadanych elektrowni wodnych. Dodatkowo, w 2022 r. rozpoczęto przedsięwzięcia inwestycyjne: budowa małej elektrowni wodnej w Rożnowie 2 MW i zabudowę turbiny w elektrowni wodnej Lubachów.

Priorytetowym działaniem w 2022 r. była również realizacja harmonogramu rządowego programu, prowadzącego do wydzielenia z grup energetycznych węglowych aktywów wytwórczych i ich integrację w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). TAURON prowadził działania związane z wydzieleniem spółki TAURON Wytwarzanie z Grupy TAURON do Skarbu Państwa. W ramach realizacji podpisanego w 2021 r. ze Skarbem Państwa listu intencyjnego dotyczącego nabycia przez Skarb Państwa 100% akcji TAURON Wydobycie, 31.12.2022 r. przeniesiono 100% akcji Spółki na rzecz Skarbu Państwa.

W zakresie transformacji ciepłownictwa w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych w fazie przygotowania są przedsięwzięcia: transformacja energetyczna ZW Katowice i budowa farmy PV wraz z magazynem energii na potrzeby ZW Bielsko-Biała EC1. Przedsięwzięcia w fazie realizacji to budowa kotła gazowego 140 MWt w ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła i budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w ZW Bielsko-Biała EC-2.

TAURON zaangażowany jest również w rozwój Gospodarki Obiegu Zamkniętego poprzez realizację Polityki Środowiskowej Grupy TAURON i podejmowane działania w zakresie zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania i Ubocznych Produktów Wydobycia.

W 2022 r. uzyskano m.in. status produktu ubocznego dla mieszanek popiołowo żużlowych w TAURON Ciepło w Zakładzie Wytwarzania Kamienna Góra oraz Centralnej Ciepłowni w Olkuszu i Zawierciu, rozwijano także nowe produkty poprzez certyfikacje i opinie branżowe.

TAURON pracuje nad rozwijaniem i wdrażaniem technologii magazynowania poprzez realizację projektów m.in. z zakresu magazynowania energii zintegrowanych ze źródłem OZE, magazynowania mającego na celu poprawę jakościowych parametrów energii elektrycznej i stabilizację pracy sieci, a także rozwoju portfela produktów w zakresie magazynowania energii i innych projektów realizowanych w ramach działalności B+R. Zgodnie ze Strategią, rozpoczęto przygotowania do budowy elektrowni szczytowo-pompowej Rożnów II.

W trakcie realizacji są także projekty w zakresie produkcji i wykorzystania zielonego wodoru oraz produkcji amoniaku z zielonego wodoru.

W ramach przygotowania do realizacji projektu budowy nowoczesnego źródła jądrowego, w 2022 r. uruchomiono projekt B+R w zakresie małych reaktorów modułowych (small modular reactor – SMR) oraz podpisano List Intencyjny dotyczący współpracy TAURON i KGHM odnośnie tej technologii.

Realizacja Priorytetu #2 Wzrost w oparciu o największą bazę klientów

Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i jakości energii elektrycznej oraz ciepła, jako usług podstawowych, jest kluczowym kierunkiem strategicznym realizowanym przez Obszary Dystrybucji i Ciepła.

Najważniejsze działania podjęte w Obszarze Dystrybucji wpływające na poprawę parametrów jakościowych to: zwiększenie stopnia automatyzacji sieci (w 2022 r. liczba łączników sterowanych zdalnie na 100 km linii napowietrznej SN wzrosła do 13), modernizacja istniejących sieci na linie napowietrzne izolowane i linie kablowe (na koniec 2022 r. ponad 40% linii SN zostało skablowanych), przystosowanie sieci dystrybucyjnej do zwiększonych przepływów mocy w obu kierunkach (w 2022 r. przyłączono do sieci 908 MW mikroinstalacji), udoskonalenie diagnozowania stanu pracy sieci SN i nN poprzez wykorzystanie technologii inteligentnego opomiarowania stacji oraz digitalizację baz danych pomiarowych (liczniki zdalnego odczytu posiada niemal 17% Klientów; ponad 87% stacji transformatorowych posiada zainstalowane liczniki zdalnego odczytu).

W zakresie rozwoju rynku ciepła realizowany jest Projekt Ligota – rozszerzenie rynku ciepła Katowice Południe oraz Program Likwidacji Niskiej Emisji.

W ramach utrzymania wysokich wskaźników zadowolenia klienta i wdrażania nowoczesnych narzędzi informatycznych, w 2022 r. poprawiono wskaźniki jakości obsługi klienta (CSI, NSP, CES), poprawiono standardy obsługi klienta oraz prowadzono digitalizację kanałów obsługi, nie zapominając o kliencie wrażliwym.

Realizacja Priorytetu #3 Organizacja podążająca za zmianami

W 2022 r. TAURON zawarł nową umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 4 mld złotych, z którego środki mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy, w tym OZE. Dodatkowo Grupa korzystała ze środków funduszy pomocowych. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania dla inwestycji realizowanych w 2022 r. to ponad 446 mln zł.

W zakresie zarządzania kapitałem ludzkim najistotniejszą kwestią w 2022 r. było efektywne prowadzenie dialogu społecznego umożliwiającego przygotowanie do zmian struktury zatrudnienia i rozwoju organizacji w związku z wydzieleniem aktywów wytwórczych, wydobywczych i obszaru ochrony poza struktury Grupy TAURON.

446
mln zł
Łączna wartość pozyskanego dofinansowania dla inwestycji realizowanych w 2022 r.

Wyniki wyszukiwania