Kapitał finansowy

Źródłami finansowania Grupy Kapitałowej TAURON są: kapitał własny spółki, środki wypracowane w ramach prowadzonej działalności biznesowej oraz zobowiązania. Grupa realizuje szereg kapitałochłonnych inwestycji, głównie w obszarze dystrybucji. W roku 2021 wartość inwestycji wyniosła ponad 2,93 mld zł.

W 2021 roku TAURON podpisał program emisji obligacji podporządkowanych oraz nowe umowy kredytów długoterminowych, które będą wspierać przedsięwzięcia Grupy związane z Zielonym Zwrotem. Program emisji obligacji podporządkowanych umożliwia emisję obligacji do kwoty 450 milionów złotych. Środki te mogą zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb bieżących i inwestycyjnych Grupy. W październiku 2021 roku, TAURON zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytu do kwoty 2,8 mld zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej. Natomiast zawarty w grudniu 2021 roku kredyt
z Erste Group Bank AG umożliwia TAURON pokrycie wydatków związanych z finansowaniem lub refinansowaniem rozwoju w obszarze odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz rozbudowy infrastruktury związanej e-mobilnością.

Działania na rzecz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i związane z tym inwestycje w sektorze elektroenergetycznym są wspierane środkami finansowymi Unii Europejskiej w postaci funduszy celowych, programów badawczych i innych instrumentów wspierających nowoczesne, zrównoważone inwestycje.

Z uwagi na fakt, że Grupa realizuje odpowiedzialną politykę środowiskową i klimatyczną oraz uwzględnia czynniki ESG, możliwe jest podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych finansowań zewnętrznych.

TAURON osiąga wyniki finansowe pozwalające na dalszy rozwój i realizację projektów strategicznych. Pomimo zmian w otoczeniu biznesowym, rosnące przychody oraz optymalizacja kosztów pozwalają na utrzymanie stabilnego wyniku oraz wskaźnika długu netto do EBITDA na bezpiecznym poziomie.

Kluczowe dane dotyczące kapitału finansowego Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2019-2021

Kluczowe dane dotyczące kapitału 2021 2020 2019*
Kapitał własny [mln zł] 16 524 16 727 19 093
Aktywa trwałe [mln zł] 33 855 33 585 35 052
WRA Segmentu Dystrybucja [mln zł] 18 988 18 255 17 470
Dług netto [krotność] 2,4x 2,5x 2,8x
Nakłady inwestycyjne [mln zł] 2 932 4 039 4 128
*Dane porównywalne z wynikami opublikowanymi za okres sprawozdawczy obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020 r.

Zarządzanie kapitałem finansowym odbywa się w Grupie TAURON poprzez:

  • utrzymywanie stabilności finansowej dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów,
  • konsekwentną realizację planu optymalizacji finansowania,
  • współpracę z bankami i instytucjami finansowymi,
  • poszukiwanie optymalnych źródeł finansowania,
  • pozyskiwanie preferencyjnych pożyczek na finansowanie inwestycji pozytywnie odziaływujących na środowisko,
  • zabezpieczenie ryzyka finansowego,
  • efektywne zarządzanie płynnością finansową Grupy.

Osiągnięte przez Grupę Kapitałową TAURON w latach 2019-2021 rezultaty w ramach zarządzania kapitałem finansowym

Osiągnięte rezultaty: 2021 2020 2019*
Przychody ze sprzedaży [mln zł] 25 614 20 850 19 558
EBITDA [mln zł] 4 152 4 226 3 599
Marża EBITDA [%] 16,2% 20,3% 18,4%
Przepływy z działalności operacyjnej [mln zł] 5 002 4 042 2 036
Dług netto/EBITDA [krotność] 2,4x 2,5x 2,8x
Zysk (strata) netto [mln zł] 385 (2 173) (12)
Długoterminowy rating** BBB- BBB- BBB
*Dane porównywalne z wynikami opublikowanymi za okres sprawozdawczy obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020 r.
** 18 października 2021 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi spółki TAURON Polska Energia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną.

Wyniki wyszukiwania