Współpraca z organizacjami branżowymi​

gri
  • 2-28

Spółki Grupy Tauron są członkami najważniejszych organizacji branżowych działających w sektorze energetycznym, skupiających większość podmiotów działających w danym obszarze. Dzięki temu organizacje te są wiarygodnym partnerem dla administracji w procesie legislacyjnym i mogą w sposób transparentny brać udział w procesie kształtowania otoczenia regulacyjnego.

W ostatnich latach najbardziej istotnym obszarem regulacji, zarówno na szczeblu krajowym jak i Unii Europejskiej jest kwestia transformacji energetycznej. Kształt i sposób wprowadzenia aktów prawnych w tym zakresie będą miały kluczowe znaczenie dla działania Grupy TAURON, prowadzonych inwestycji oraz funkcjonowania otoczenia rynkowego.

Stowarzyszenia branżowe pełnią istotną rolę w formułowaniu i reprezentowaniu interesów sektora energetycznego. Na szczeblu Unii Europejskiej ta działalność jest realizowana poprzez uczestnictwo w organizacjach zrzeszających krajowe stowarzyszenia (np. Eurelectric, Eurowind, EU DSO), organizowanie konferencji i akcji informacyjnych skierowanych do uczestników procesu legislacyjnego UE oraz bezpośredni udział w konsultacjach organizowanych przez Komisję Europejską.

Na szczeblu krajowym stowarzyszenia branżowe są ważnym partnerem w procesie legislacyjnym. Na ich forum wypracowywane są wspólne propozycje zmian legislacyjnych lub stanowiska do projektów przygotowanych przez Rząd.

Działalność spółek Grupy TAURON w powyższych organizacjach pozwala również na wymianę doświadczeń, przygotowywanie i finansowanie analiz oraz prowadzenie wspólnych projektów.

Istotnym elementem, który jest realizowany przez organizacje branżowe jest działalność polegająca na prowadzeniu kampanii społecznych oraz akcji informacyjnych, które mają zasięg ogólnokrajowy. W 2022 r. prowadzone były m.in. kampanie dotyczące oszczędzania energii oraz podnoszące świadomość konsumentów na temat cen energii.

Organizacje branżowe i stowarzyszenia gospodarcze w których uczestniczyły spółki Grupy TAURON w 2022 r.

Nazwa organizacji branżowej lub stowarzyszenia gospodarczego Spółka Grupy TAURON
Polski Komitet Energii Elektrycznej TAURON Polska Energia
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie TAURON Wytwarzanie
Towarzystwo Obrotu Energią TAURON Sprzedaż
TAURON Sprzedaż GZE
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Tauron Dystrybucja
TAURON Dystrybucja Pomiary
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Tauron Dystrybucja
EU DSO Entity TAURON Dystrybucja
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych TAURON Polska Energia
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa TAURON Wydobycie
Polski Związek Producentów Kruszyw Kopalnia Wapienia „Czatkowice”
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej TAURON Polska Energia
Związek Pracodawców Energetyki Polskiej TAURON Ekoenergia
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii TAURON Ekoenergia
Fundacja OPEN ALLIES TAURON Obsługa Klienta
Forum ITAM TAURON Obsługa Klienta
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych TAURON Ciepło
UN Global Compact TAURON Polska Energia
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej TAURON Polska Energia

Wyniki wyszukiwania