Kapitał ludzki

Rozpiętość działalności biznesowej Grupy, zarówno geograficzna, jak i obszarów kompetencyjnych, przy zatrudnieniu ponad 25,3 tys. pracowników, istotnie wpływa na złożoność procesu zarządzania kapitałem ludzkim.

Grupa TAURON dąży do optymalizacji, standaryzacji i digitalizacji procesów obszaru zarządzania kapitałem ludzkim tak, aby dostarczać pracownikom i kadrze kierowniczej narzędzi do efektywnego wspierania organizacji, zapewnienia środowiska dialogu, wprowadzania zmian i rozwoju organizacji, z uwzględnieniem czynników biznesowych i zewnętrznych. Kluczowy jest także udział w procesie transformacji energetyki i zapewnienie  organizacji niezbędnych kompetencji dla zachowania ciągłości biznesowej oraz kompetencji przyszłości.

Grupa TAURON dąży do tworzenia elastycznych warunków do rozwoju wiedzy i umiejętności oraz kreowania środowiska pracy opartego na współpracy i partnerstwie. Prowadzone są badania opinii pracowników a ich wyniki stanowią podstawę do budowania i wdrażania planów działań, których celem jest podnoszenie zaangażowania i tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy, z zachowaniem  standardów w zakresie przestrzegania, we wszystkich spółkach Grupy TAURON, zasad etyki, poszanowania różnorodności oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Kluczowe dane dotyczące kapitału ludzkiego Grupy TAURON dla lat 2019-2021

Kluczowe dane 2021 2020 2019
Liczba pracowników (w osobach na dzień 31.12) 25 324 25 572 26 086
Udział kobiet wśród pracowników 21,8% 21,5% 21,4%
Udział mężczyzn wśród pracowników 78,2% 78,5% 78,6%
Udział pracowników z wykształceniem wyższym 35,9% 34,8% 33,8%
Udział pracowników z wykształceniem średnim 43,2% 43,5% 43,3%
Udział pracowników z wykształceniem zawodowym i podstawowym 20,9% 21,7% 22,9%
Wskaźnik rotacji 7,05% 6,67% 6,51%

Strategia Zarządzania kapitałem ludzkim Grupy TAURON jest realizowana poprzez wdrożone procesy zaprezentowane na rysunku:

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie Kapitałowej TAURON w latach 2019–2021

Osiągnięte rezultaty 2021 2020 2019
Liczba godzin szkoleniowych 385 tys. 295 tys. 478 tys.
Liczba uczestników Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON (w 2021 liczba odsłon w Tauronecie) 2 tys. 7 tys. 2,7 tys.
Liczba szkoleń przeprowadzonych przez Trenerów Wewnętrznych 155 84 167
Liczba Trenerów Wewnętrznych 104 86 83
Liczba osób przeszkolonych przez Trenerów Wewnętrznych 1,6 tys. 1,1 tys. 1,8 tys.
Liczba stażystów/praktykantów 265 263 655
Liczba klas patronackich 52 53 47
Liczba uczniów w klasach patronackich 1.2 tys. 1 tys. 1,3. tys.
Liczba uczestników inicjatywy Rozwój do kwadratu 2406 950 bd

Wyniki wyszukiwania