Kapitał produkcyjny

Wartość bilansowa wszystkich aktywów Grupy TAURON wynosi ponad 35 mld zł. Majątek Grupy TAURON jest bardzo zróżnicowany, co wynika zarówno z charakterystyki segmentów, jak również z istotnych różnic w zakresie wieku poszczególnych maszyn i urządzeń.

Rozwój działalności Grupy wpisuje się w trendy europejskie i światowe, a najbliższe lata będą okresem transformacji segmentu wytwórczego. Planuje się wycofanie nieefektywnych jednostek węglowych i rozwój nowych źródeł – nisko- i zeroemisyjnych. Zakłada się, że do 2025 roku ich udział w mocy zainstalowanej wyniesie około 30%, a w 2030 roku ponad 65%. Działania takie pozwolą zredukować do 2030 roku emisję wszystkich zanieczyszczeń, w tym o ponad połowę emisję CO2. Z końcem 2020 roku odstawiono niemal wszystkie bloki klasy 120 MW, za wyjątkiem dwóch w Oddziale Stalowa Wola, których termin odstawienia przesunięto na luty 2021 roku (łącznie 970 MW). W latach 2026-2030 z eksploatacji wycofane będą kolejne jednostki o łącznej mocy 2,5 GW, głównie klasy 200 MW, przy jednoczesnej kontynuacji rozwoju nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych. Dodatkowo, zakończono budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5 MW na terenach poprzemysłowych należących do Grypy TAURON oraz farmę fotowoltaiczną Choszczno I o mocy 6MW. Na etapie finalizacji jest budowa farmy fotowoltaicznej Choszczno II o łącznej mocy 8 MW. Największy wkład w wynik ekonomiczny Grupy TAURON jest generowany przez Obszar Dystrybucji, w którym ponoszone są również największe nakłady inwestycyjne – na poziomie około 2 mld zł rocznie. Zmieniające się otoczenie, w szczególności rozwój odnawialnych źródeł energii, również prosumenckich, ma duży wpływ na konieczność modernizacji i rozbudowy oraz adaptacji posiadanej infrastruktury sieciowej. Dodatkowo, rosnące oczekiwania odbiorców i podejście Urzędu Regulacji Energetyki wpływa na konieczność poprawy jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe TAURON Dystrybucja realizuje program budowy sieci kablowych, zwiększając udział tych sieci i poprawiając tym samym wskaźniki jakościowe, bezpieczeństwo dostaw i odporność na warunki atmosferyczne, w tym coraz częściej występujące nagłe zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu.

Kluczowe dane dotyczące kapitału produkcyjnego Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2019-2021

Kluczowe dane dotyczące kapitału 2021* 2020 2019
Zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny 3 3 3
Elektrownie węglowe (liczba) 6 6 5
Elektrownie węglowe (moc zainstalowana) 5,2 GWe; 1,2 GWt 5,2 GWe; 1,3 GWt 4,3 GWe; 1,35 GWt
Elektrociepłownie (liczba) 4 4 4
Elektrociepłownie (moc zainstalowana) 0,35 GWe; 1,1 GWt 0,35 GWe; 1,2 GWt 0,35 GWe; 1,2 GWt
Sieci ciepłownicze własne – TAURON Ciepło (długość) 896 km 888 km 857 km
Sprzedaż ciepła 15,08 PJ 11,6 PJ 12,0PJ
Elektrownie wodne (liczba) 34 34 34
Elektrownie wodne (moc zainstalowana) 133 MW 133 MW 133 MW
Elektrownie wiatrowe (liczba) 9 9 9
Elektrownie wiatrowe (moc zainstalowana) 381 MW 381 MW 381 MW
Elektrownie fotowoltaiczne (liczba) 2
Elektrownie fotowoltaiczne (moc zainstalowana) 11 MW
Silniki kogeneracyjne – gaz z odmetanowania (liczba) 4
Silniki kogeneracyjne – gaz z odmetanowania (moc zainstalowana) 10,8 MWe
Linie dystrybucyjne en. el. (długość) 245,8 tys.km 241,6 tys. km 237 tys. km
Transformatory (dystrybucja) 60,8 tys. 60,9 tys. 58,9 tys.
Stacje SN/nN 61,6 tys. 59,1 tys. 60,9 tys.
Stacje WN/SN 495 493 491
Nakłady inwestycyjne (mln zł) 2 932 4 039 4 128
Amortyzacja (mln zł) 2 100 1 954 1 992
* Stan na 31.12.2021 r.

Zarządzanie kapitałem produkcyjnym jest realizowane w Grupie TAURON przez efektywną eksploatację oraz inwestycje rozwojowe i modernizacyjne, a wśród nich:

  • związane z przyłączeniem nowych odbiorców (i wytwórców) do sieci dystrybucyjnej, rozwój i modernizację sieci w celu poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej;
  • nowe moce w technologiach odnawialnych oraz poprawę produktywności istniejących aktywów;
  • dostosowywanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku, wynikających z wprowadzenia Konkluzji BAT;
  • rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej.

Rezultaty osiągnięte przez Grupę Kapitałową TAURON w latach 2019-2021 w ramach zarządzania kapitałem produkcyjnym

Osiągnięte rezultaty 2021 2020 2019
Produkcja węgla handlowego w grupach segmentowych: miały, średnie, grube, ekogroszek 5,15 mln Mg 4,54 mln Mg 3,78 mln Mg
Produkcja energii elektrycznej netto 14,3 TWh 11,4 TWh 12,7 TWh
w tym produkcja en. el. z OZE 1,7 TWh 2,0 TWh 1,4 TWh
Dystrybucja ciepła 9,42 PJ 8,44 PJ 8,51 PJ
Wytworzone ciepło 12,00 PJ 11,63 PJ 10,85 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej 53,97 TWh 50,26 TWh 51,73 TWh

Wyniki wyszukiwania