Kluczowe wydarzenia

Poniżej przedstawiono kalendarium prezentujące wybrane wydarzenia związane z działalnością TAURON oraz Grupy Kapitałowej TAURON, które miały miejsce w 2022 r.

Kalendarium wydarzeń w 2022 r.
 1. Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej TAURON.
 2. Aneksowanie ugody zawartej przez EC Stalowa Wola z Abener Energia.

 

 1. Spełnienie warunków ugody zawartej przez EC Stalowa Wola z Abener Energia
 2. Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy Kapitałowej TAURON za 2021 r.
 3. Powołanie Prezesa Zarządu TAURON.
 4. Ponowna synchronizacja z siecią bloku o mocy 910 MW w Jaworznie i ponowne rozpoczęcie przez blok pracy w polskim systemie elektroenergetycznym.
 5. Zawarcie pomiędzy TAURON a KGHM Polska Miedź listu intencyjnego w sprawie współpracy w obszarze źródeł wytwórczych w technologii energetycznych reaktorów jądrowych.
 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON.
 3. Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy Kapitałowej TAURON za I kwartał 2022 r.
 4. Przeniesienie przez TAURON udziałów w spółkach TAURON Serwis oraz Bioeko Grupa TAURON na TAURON Wytwarzanie.
 5. Nabycie przez TAURON Zielona Energia udziałów spółki „MEGAWATT S.C”, posiadającej prawo do realizacji projektu budowy farmy wiatrowej Mierzyn o mocy 58,5 MW.
 6. Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i uchwalenie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.
 2. Rozpoczęcie budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach (etap I – 37 MW) w ramach Programu TAURON PV o łącznej mocy ok. 100 MW.
 3. Rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej Mierzyn o mocy 58,5 MW.
 4. Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego na kwotę 4 000 mln PLN.
 5. Przeniesienie udziałów TAURON w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON na TAURON Wytwarzanie.
 6. Przekazanie do eksploatacji farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW.
 7. Podpisanie umowy o przeprowadzenie mediacji dotyczących bloku o mocy 910 MW w Jaworznie pomiędzy Nowe Jaworzno Grupa TAURON (obecnie TAURON Wytwarzanie), RAFAKO, Mostostal Warszawa oraz E003B7 sp. z o.o.
 8. Zmiany w składzie Zarządu TAURON.
 9. Publikacja Zintegrowanego Raportu Rocznego za 2021 r.
 1. Zmiany w składzie Zarządu TAURON.
 2. Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2022 r.
 3. Otrzymanie przez TAURON oferty Skarbu Państwa dotyczącej nabycia akcji TAURON Wydobycie.
 4. Nabycie przez TAURON udziałów spółki PGE Baltica 4.
 5. Przekazanie do eksploatacji farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW.
 6. Przekazanie do eksploatacji farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW.
 7. Połączenie TAURON Wytwarzanie z Nowe Jaworzno Grupa TAURON.
 8. Nabycie przez TAURON Zielona Energia udziałów spółki WIND T4, posiadającej prawo do realizacji projektu budowy farmy wiatrowej Nowa Brzeźnica o mocy 19,6 MW.
 9. Nabycie przez TAURON Dystrybucja od TAURON udziałów Marselwind (obecnie Usługi Grupa TAURON).
 10. Potwierdzenie przez agencję ratingową Fitch Ratings długoterminowych ratingów TAURON w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną.
 11. Nabycie przez TAURON Zielona Energia udziałów spółki FF Park PV1, posiadającej prawo do realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy 45,6 MW.
 12. Przyznanie TAURON nagrody specjalnej The Best of The Best za raport roczny w konkursie The Best Annual Report 2021.
 13. Zawarcie pomiędzy TAURON a Skarbem Państwa warunkowej umowy sprzedaży akcji TAURON Wydobycie.
 1. Publikacja wyników finansowych TAURON i Grupy Kapitałowej TAURON za III kwartał 2022 r.
 2. Nabycie przez TAURON Zielona Energia udziałów spółki WINDPOPER Gamów, posiadającej prawo do realizacji projektu budowy farmy wiatrowej Gamów o mocy 33 MW.
 3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TAURON.
 4. Nabycie przez TAURON Zielona Energia 100% udziałów spółki WIND T30MW, posiadającej prawo do realizacji projektu budowy farmy wiatrowej Warblewo o mocy 30 MW.
 5. Objęcie przez TAURON Ciepło 100% udziałów spółki Energetyka Cieszyńska.
 6. Rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej Nowa Brzeźnica o mocy 46 MW.
 7. Zawarcie przez TAURON Wydobycie umów w związku z objęciem systemem wsparcia w zakresie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.
 8. Rozpoczęcie budowy farm wiatrowych Gamów o mocy 33 MW oraz Warblewo o mocy 30 MW.
 9. Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej wsparcia projektu rozbudowy sieci elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
 10. Wniesienie 100% udziałów Wsparcie Grupa TAURON do spółki Polski Holding Obronny.
 11. Zakończenie projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
 12. Przeniesienie prawa własności 100% akcji TAURON Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa.

Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność w 2022 r. oraz po dniu bilansowym, tj. 31 grudnia 2022 r.

Poniżej wymieniono ważniejsze zdarzenia i dokonania mające znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON, które wystąpiły w 2022 r., jak również miały miejsce do dnia sporządzenia Sprawozdania Zarządu.

Dodatkowo do powyższych zdarzeń należy zaliczyć umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej TAURON, szczegółowo przedstawione w sekcji Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej TAURON Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska ENERGIA S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022.

W dniu 22 marca 2022 r. Zarząd TAURON zaakceptował przeprowadzenie przez TAURON Wytwarzanie postępowania o udzielenie zamówienia, którego planowanym efektem miało być pozyskanie finalnych ofert cenowych od potencjalnych wykonawców bloku gazowo-parowego z wysokosprawną kogeneracją o przewidywanej mocy 413 MWe z członem ciepłowniczym o mocy ok. 250 MWt w Elektrowni Łagisza.

Szczegółowa informacja w powyższym zakresie została przedstawiona w sekcji Charakterystyka polityki i kierunków rozwoju Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska ENERGIA S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022.

O powyższym zdarzeniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 z 2 września 2016 r., TAURON poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2022 z 22 marca 2022 r.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Zarządu trwają prace analityczne dotyczące dalszych scenariuszy realizacji projektu – brak ofert na wykonanie bloku uniemożliwił udział w aukcji rynku mocy w roku 2022, w związku z czym wymagane są decyzje korporacyjne dotyczące kontynuacji projektu, zmiany jego zakresu albo rezygnacji z realizacji, uwzględniające panujące uwarunkowania rynkowe.

W dniu 14 kwietnia 2022 r. została przeprowadzona synchronizacja z siecią bloku o mocy 910 MW w Jaworznie i blok ponownie rozpoczął pracę w polskim systemie elektroenergetycznym.

O powyższym zdarzeniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2021 z dnia 4 listopada 2021 r., TAURON poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

W dniu 7 czerwca 2022 r. Zarząd TAURON wyraził zgodę na nabycie przez spółkę TAURON Zielona Energia 100% udziałów w spółce celowej posiadającej prawa do projektu budowy farmy wiatrowej o mocy 58,5 MW w Mierzynie. TAURON poinformował, iż projekt budowy farmy wiatrowej jest w fazie gotowości do budowy, a spółka celowa, zgodnie z przyjętymi założeniami, zakończy realizację farmy wiatrowej do końca 2024 r. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją tej inwestycji osiągną poziom 500 mln PLN.

Szczegółowa informacja w powyższym zakresie została przedstawiona w sekcji Charakterystyka polityki i kierunków rozwoju Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska ENERGIA S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022.

O powyższym zdarzeniu TAURON poinformował w raporcie bieżącym nr 24/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Zarząd TAURON przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała Strategię Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. Nowa Strategia jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku i w sektorze elektroenergetycznym, w szczególności związanej z transformacją branży elektroenergetycznej oraz nowymi rozwiązaniami wspierającymi tę transformację. W procesie opracowywania Strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz i kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy Kapitałowej TAURON w okresie do 2030 r. z perspektywą osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Szczegółowa informacja w powyższym zakresie została przedstawiona w sekcji Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. i jej realizacja Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska ENERGIA S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022.

O powyższym zdarzeniu TAURON poinformował w raporcie bieżącym nr 27/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

W dniu 13 sierpnia 2022 r. TAURON otrzymał od spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON (obecnie TAURON Wytwarzanie) informację, iż w trakcie prowadzonych prac mających na celu oczyszczenie kotła oraz odżużlacza na bloku o mocy 910 MW w Jaworznie zidentyfikowano konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych w zakresie naprawy leja kotła, które będą skutkowały postojem bloku do 29 sierpnia 2022 r. W związku z powyższym Spółka oszacowała, że na skutek postoju bloku od dnia 6 sierpnia 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r. marża pierwszego stopnia generowana przez blok będzie niższa o ok. 130 mln PLN.

Następnie, w dniu 27 sierpnia 2022 r. TAURON poinformował, że według najlepszej wiedzy Spółki przewidywany termin postoju bloku wydłuży się o 5 dni, a szacowana przez Spółkę marża pierwszego stopnia generowana przez blok, na skutek jego postoju od 6 sierpnia do 2 września 2022 r., będzie niższa o ok. 285 mln PLN. Różnica w stosunku do poprzedniego oszacowania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej, po których dokonywane są odkupy energii na potrzeby bloku.

O powyższych zdarzeniach, TAURON informował w raportach bieżących nr 35/2022 z dnia 13 sierpnia 2022 r. oraz nr 37/2022 z dnia 27 sierpnia 2022 r.

Postój bloku zakończył się zgodnie z wyżej wskazanym terminem. Obecnie prowadzona jest bieżąca eksploatacja bloku. Występujące postoje awaryjne bloku spowodowane są m.in. awariami powstałymi na układzie odpopielania oraz układach młynowych. Czasowe ubytki mocy podczas pracy bloku spowodowane są natomiast pracami związanymi ze strojeniem bloku oraz optymalizacją pracy urządzeń. W związku z tym, że zaplanowane do wykonania w okresie przejściowym prace nie zostały ukończone w przewidzianym kontraktem terminie (tj. 30 października 2022 r.), nie przeprowadzono dotychczas po ponownym uruchomieniu bloku fazy strojeń, testów i optymalizacji.

Ważniejsze zdarzenia korporacyjne w 2022 r.

W 2022 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miały miejsce zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki, które zostały przedstawione w sekcji Zarząd i Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. oraz ich komitety Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska ENERGIA S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022.

O powyższych zdarzeniach TAURON informował w raportach bieżących o numerach: 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., 10/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., 34/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. (uzupełnionym w dniu 24 sierpnia 2022 r.) oraz 38/2022 z dnia 5 września 2022 r.

W 2022 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miały miejsce zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki, które zostały przedstawione w sekcji Zarząd i Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. oraz ich komitety Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska ENERGIA S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2022.

O powyższych zdarzeniach TAURON poinformował w raportach bieżących o numerach 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., 19/2022 z dnia 23 maja 2022 r., 20/2022 z dnia 24 maja 2022 r. oraz 45/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

W dniu 29 marca 2022 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku netto za 2021 r. akcjonariuszom Spółki i przeznaczenia w całości zysku netto w kwocie 260 mln PLN na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Decyzja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową Spółki, a przy jej podejmowaniu Zarząd Spółki uwzględnił przede wszystkim bieżącą sytuację rynkową oraz program inwestycyjny Grupy Kapitałowej TAURON, w którym założono ponoszenie w kolejnych latach znaczących wydatków inwestycyjnych, w szczególności w Obszarze Dystrybucji oraz Obszarze OZE.

O powyższym zdarzeniu TAURON informował w raporcie bieżącym nr 9/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

W dniu 24 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwały m.in. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2021, podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2021, zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2021 rok, zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A., udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki i powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji.

O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treści projektów uchwał oraz zmianach w porządku obrad TAURON informował w raportach bieżących o numerach: 14/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., 15/2022 i 16/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz 17/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

O treści uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON informował w raporcie bieżącym nr 21/2022 z dnia 24 maja 2022 r.

W dniu 13 lipca 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwały m.in. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia absolutorium określonym Członkom Zarządu Spółki za lata 2019 i 2020.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treści projektów uchwał TAURON informował w raportach bieżących o numerach 25/2022 oraz 26/2022 r. z dnia 17 czerwca 2022 r.

O treści uchwał poddanych pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON informował w raporcie bieżącym nr 28/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

W dniu 18 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian §16 ust. 2 oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lipca 2022 r.

Zmiany Statutu Spółki dotyczyły kwestii kadencji członków organów Spółki – zgodnie z nowym brzmieniem Statutu Spółki Członków Zarządu i odpowiednio Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe, natomiast mandat Członka Zarządu i odpowiednio Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

W dniu 29 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lipca 2022 r.

O powyższych zdarzeniach TAURON informował w raportach bieżących o numerach 31/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. oraz 32/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

Pozostałe ważniejsze wydarzenia w 2022 r.

Pełna lista ocen ratingowych obejmuje:

 1. długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „BBB-”, perspektywa stabilna,
 2. krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „F3”,
 3. krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie „A(pol)”, perspektywa stabilna,
 4. rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji o wartości 500 mln EUR potwierdzony na poziomie „BBB-”,
 5. rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln EUR (Europejski Bank Inwestycyjny – „EBI”) potwierdzony na poziomie „BB”,
 6. rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln PLN (EBI) potwierdzony na poziomie „BB”,
 7. rating programu emisji obligacji hybrydowych oraz emisji obligacji hybrydowych w kwocie 400 mln PLN (Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.) potwierdzony na poziomie „BB”, rating krajowy tego samego programu i obligacji potwierdzony na poziomie „BBB(pol)”.

O powyższym zdarzeniu TAURON poinformował w raporcie bieżącym nr 41/2022 z dnia 12 października 2022 r.

Ważniejsze wydarzenia po 31 grudnia 2022 r.

W dniu 14 lutego 2023 r. TAURON poinformował, że na podstawie przeprowadzonych analiz otoczenia regulacyjnego na rynku energii, a w szczególności w zakresie wpływu na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny, Spółka oszacowała wartość odpisów do przekazania w 2023 r. na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen wprowadzony na mocy tych regulacji.

Obowiązek przekazywania przez wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną tzw. odpisu na Fundusz ma miejsce w sytuacji, gdy wyżej wskazane podmioty uzyskują z tytułu sprzedaży energii elektrycznej ceny przewyższające limity cenowe obliczone zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia. W ramach Grupy TAURON ewentualnemu obowiązkowi przekazywania odpisu na Fundusz będą podlegały spółki należące do segmentów Wytwarzanie, OZE oraz Sprzedaż.

TAURON poinformował, że według najlepszej wiedzy Spółki, na dzień przekazania informacji, po uwzględnieniu analizy scenariuszowej w zakresie warunków rynkowych oraz warunków eksploatacyjno-technicznych, suma odpisów na Fundusz w 2023 r. powinna zawierać się w przedziale od 1,0 mld PLN do 1,3 mld PLN.

Jednocześnie, wobec skumulowanego wpływu innych czynników, Spółka nie przewiduje, że wpływ odpisów na Fundusz doprowadzi do ujemnych odchyleń szacowanej wartości EBITDA w 2023 r. względem wyników EBITDA uzyskiwanych przez Grupę TAURON na średnim poziomie z kilku poprzednich lat.

Powyższe informacje nie stanowią prognozy wyników na 2023 r., a wyniki ocen są obarczone dużą niepewnością i ryzykiem wynikającym w szczególności z możliwych zmian stanu prawnego w przyszłości w tym zakresie, wątpliwości interpretacyjnych oraz praktyki w zakresie obliczania należnego odpisu na Fundusz, niestabilności otoczenia gospodarczego i trudnych do przewidzenia warunków rynkowych oraz eksploatacyjno-technicznych jednostek wytwórczych, które będą wpływały m.in. na: zapotrzebowanie na energię elektryczną, koszty produkcji energii elektrycznej, wolumeny produkcji i sprzedaży oraz rynkowe ceny energii elektrycznej.

Realne wartości niezbędne do obliczenia odpisu na Fundusz będą zależne od końcowych efektów działalności handlowej w spółkach Grupy TAURON objętych obowiązkiem uiszczania odpisów na Fundusz oraz działań Operatora Systemu Elektroenergetycznego w zakresie wymuszeń i redukcji pracy jednostek wytwórczych i w znacznej mierze będą znane dopiero w okresie realizowanej sprzedaży, na podstawie warunków rynkowych (przede wszystkim ceny sprzedaży oraz wielkości wolumenu sprzedawanej energii elektrycznej) oraz jednostkowych kosztów wytworzenia powstałych w danym okresie, które zostaną precyzyjnie rozpoznane po księgowym rozliczeniu danego okresu.

O powyższym zdarzeniu TAURON poinformował w raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 14 lutego 2023 r.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Zarządu powyższe szacunki nie uległy istotnej zmianie.

Wyniki wyszukiwania