Polityka dywidendowa​

W ramach przyjętej w czerwcu 2022 r. Strategii, TAURON przyjął również politykę dywidendową zakładającą w perspektywie długoterminowej wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40% skonsolidowanego zysku netto.

W horyzoncie Strategii, tj. do 2030 r., z uwagi na wysoki poziom planowanych wydatków inwestycyjnych, związanych z realizacją projektów strategicznych, polityka dywidendowa zakłada, iż Zarząd Spółki nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy, o ile w ocenie Zarządu takie zatrzymanie środków w Grupie TAURON przyczyni się do wzrostu wartości jej aktywów.

Decyzja dotycząca wypłaty dywidendy będzie podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki po uzyskaniu rekomendacji Zarządu, który przy określaniu rekomendowanego poziomu dywidendy będzie brał pod uwagę okoliczności określone w polityce dywidendowej.

2015
rok
Dywidenda została wypłacona przez Spółkę ostatnio w 2015 r. w wysokości 262 882 409,10 PLN za rok obrotowy 2014. Począwszy od 2015 r. Spółka nie wypłacała dywidendy.
24
maja 2022
24 maja 2022 roku Zwyczajne WZ Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2021 poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Wyniki wyszukiwania