Perspektywy rozwoju w poszczególnych Segmentach działalności​

Cele strategiczne oraz perspektywy rozwoju w poszczególnych Segmentach działalności

Cele strategiczne:

Głównym celem Segmentu jest wzrost mocy zainstalowanej w OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r.

Inwestycje w OZE stanowią podstawę transformacji Grupy TAURON, która zakłada:

 1. 0,7 GW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej do 2025 r. i 1,1 GW do 2030 r.,
 2. 0,7 GW mocy zainstalowanej w energetyce słonecznej do 2025 r. oraz 1,4 GW do 2030 r.,
 3. udział w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z partnerami strategicznymi oraz własny development do 1 GW mocy zainstalowanej do 2030 r.; kolejne 1,1 GW mocy po 2030 r.

Działania koncentrować się będą także na poprawie efektywności energetyki wodnej, wdrażaniu technologii magazynowania energii, w tym elektrowni szczytowo-pompowych.

Dodatkowo, Grupa TAURON dążyć będzie do wykorzystania szans w ramach krajowego łańcucha dostaw do budowy morskich farm wiatrowych.

Perspektywy rozwoju:

Obserwowany jest dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych, szczególnie w zakresie instalacji fotowoltaicznych (PV). Polska poprawiła odnotowany w 2021 r. rekord inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, dzięki czemu utrzymała się w trójce największych rynków solarnych w Europie. Według ogólnodostępnych źródeł, w 2022 r. zainstalowano w kraju 4,9 GW mocy w źródłach PV (w 2021 r.: 3,8 GW). Według stanu na koniec 2022 r., krajowa moc zainstalowana w źródłach PV wyniosła 12,2 GW.

Zmiany technologiczne dla farm wiatrowych przy sprzyjających regulacjach (ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych z 2021 r., liberalizacja tzw. ustawy odległościowej z 2023 r.) są szansą na rozwój obszaru.

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wywołała kryzys energetyczny poprzez duże wzrosty cen surowców, w szczególności energetycznych, co przełożyło się na bardzo wysokie ceny energii elektrycznej. Wymusza to przyspieszenie rozwoju źródeł energii nisko- i zeroemisyjnych.

Wysokie ceny energii elektrycznej i kwestie ekologiczne będą napędzać rozwój odnawialnych źródeł energii. W perspektywie najbliższych lat rozwój obszaru OZE w Grupie TAURON będzie koncentrował się na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe na lądzie, a w dłuższej perspektywie – farmy wiatrowe na morzu.

Cele strategiczne:

Głównym celem Segmentu Dystrybucja jest utrzymanie pozycji lidera niezawodności dystrybucji energii elektrycznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi i modernizacji sieci Segmentu Dystrybucja pozostać ma obszarem stabilnych, regulowanych przychodów Grupy.

W perspektywie 2030 r. Grupa TAURON planuje wdrożenie w 100% inteligentnego opomiarowania przez instalację inteligentnych liczników i pozostanie największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce pod względem wolumenu i liczby klientów.

Prowadzone działania ukierunkowane są na:

 1. Zapewnienie wysokiej niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej,
 2. Inwestycje w infrastrukturę sieciową, umożliwiające przyłączanie nowych odbiorców oraz źródeł odnawialnych,
 3. Wdrożenie inteligentnego opomiarowania sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej,
 4. Automatyzację i cyfryzację infrastruktury sieciowej,
 5. Minimalizację poziomu różnicy bilansowej energii elektrycznej.
Perspektywy rozwoju:

Kontynuowane będą działania zapewniające niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz uproszczenie procedur związanych z przyłączeniami nowych odbiorców i mikroinstalacji. Realizowane inwestycje pozwolą na dostosowanie majątku dystrybucyjnego Grupy TAURON do rosnącej ilości energii generowanej przez rozproszone źródła odnawialne, a także na przygotowanie sieci do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Rozwój Grupy TAURON w zakresie inteligentnych sieci oraz liczników pozwoli wprowadzić dodatkowe funkcjonalności zarówno po stronie dystrybutora, jak i klienta. Na rozwój Segmentu Dystrybucja w znaczny sposób wpłynie możliwość pozyskania środków pomocowych, zarówno dla poprawy bezpieczeństwa sieci, jak i działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Powyższe wyzwania będą realizowane na rynku regulowanym, który uzależnia działania Segmentu od wprowadzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nowych elementów polityki regulacyjnej.

Cele strategiczne:

W ramach realizowanej transformacji Grupy TAURON w kierunku neutralności klimatycznej, działania w Segmencie Wytwarzanie koncentrują się na dekarbonizacji i obniżeniu emisyjności do poziomu 200 kg CO2/MWh w 2025 r. i poniżej 160 kg CO2/MWh w 2030 r.

TAURON realizuje harmonogram Rządowej Koncepcji NABE.

Drugim równie ważnym celem dla Segmentu jest transformacja ciepłownictwa w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Grupa TAURON planuje nowe przyłączenia odbiorców do sieci ciepłowniczej  na poziomie ok. 450 MWt do 2030 r.

Osiągnięcie pozycji niezawodnego wytwórcy i największego dostawcy ciepła w regionie w perspektywie 2030 r. będzie możliwe dzięki:

 1. Zastąpieniu źródeł węglowych nowoczesnymi jednostkami niskoemisyjnymi,
 2. Zapewnieniu wysokiej niezawodności i jakości dostaw ciepła,
 3. Poprawie parametrów technicznych i ekonomicznych, w tym minimalizacji strat w przesyle ciepła,
 4. Rozwojowi rynku ciepła systemowego poprzez pozyskiwanie nowych klientów,
 5. Wsparciu w likwidacji niskiej emisji,
 6. Rozszerzeniu zakresu oferty o nowe produkty.
Perspektywy rozwoju:

Przyszłość energetyki węglowej uzależniona jest od realizacji Rządowej Koncepcji NABE. NABE będzie gwarantem zrównoważonej transformacji sektora przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.

Wyłączenie z Grupy TAURON węglowych aktywów wytwórczych umożliwi łatwiejsze pozyskiwanie finansowania na inne projekty rozwojowe, w szczególności związane z OZE.

Dlatego Strategia Grupy TAURON zakłada wydzielenie aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w jednostkach węglowych. Do czasu wydzielenia nie są planowane żadne istotne nakłady dla tych aktywów.

W obszarze ciepłownictwa strategiczną kwestią jest zastąpienie węglowych jednostek wytwórczych źródłami niskoemisyjnymi. Dla dużych źródeł ciepła systemowego, gaz uznaje się jako paliwo przejściowe do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Rozwój rynku ciepła poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączanie nowych klientów stanowi wsparcie dla ograniczania niskiej emisji.

Cele strategiczne:

Główny cel Segmentu Sprzedaż to utrzymanie statusu wiodącego sprzedawcy energii elektrycznej.

W perspektywie 2030 r. TAURON zakłada utrzymanie pozycji największego sprzedawcy energii elektrycznej w kraju pod względem liczby klientów, a także dążyć będzie do utrzymania wysokich standardów obsługi Klienta – wskaźnika FTR (First Time Resolution) na poziomie > 90%.

Zakłada się wzrost zadowolenia klientów, głównie poprzez realizację następujących działań:

 1. Oferta zróżnicowanego, atrakcyjnego koszyka produktów i usług,
 2. Nowoczesne, zintegrowane kanały sprzedaży oraz obsługi klientów, uproszczone procedury,
 3. Rozwój produktów i usług ekologicznych w odpowiedzi na popyt na rozwiązania będące efektem „zielonej transformacji” oraz produktów i usług typu SMART,
 4. Likwidacja barier, wprowadzenie udogodnień gwarantujących wysoki poziom obsługi klientów z niepełnosprawnościami,
 5. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla systemów IT oraz danych klientów.
Perspektywy rozwoju:

Rosnąca świadomość klientów wpływa na wzrost wymagań w zakresie oferowanych produktów oraz szybkości i jakości obsługi. Znaczenie ekologii, zmiana podejścia do sposobu konsumpcji energii elektrycznej i duży przyrost liczby prosumentów coraz mocniej wpływają na potrzeby i oczekiwania klientów.

Zakłada się dalszy wzrost popularności cyfrowych kanałów obsługi klienta oraz wielokanałowość obsługi. Będzie to skutkować  przenoszeniem obsługi klientów na platformy cyfrowe.

W odpowiedzi na wzrastającą świadomość ekologiczną, zmianom ulegać będzie również koszyk produktów i usług związanych z ochroną środowiska i klimatu.

W dłuższej perspektywie, TAURON zakłada posiadanie szerszej oferty usług i produktów, obejmującej m.in. usługi związane z poprawą efektywności energetycznej oraz produkty o udokumentowanym neutralnym lub obniżonym wpływie na środowisko.

W krótkiej perspektywie, rozwój Segmentu Sprzedaż zależny jest od regulacji kształtujących detaliczny rynek energii elektrycznej.

Cele strategiczne:

Grupa TAURON zakładała wydzielenie aktywów górniczych poza Grupę. W 2021 r. podpisano list intencyjny ze Skarbem Państwa dotyczący zbycia spółki TAURON Wydobycie.

W dniu 31 grudnia 2022 r. przeniesiono prawo własności 100% akcji TAURON Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa.

Perspektywy rozwoju:

Branża wydobywcza węgla kamiennego ma niekorzystne perspektywy, wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej (UE). Regulacje klimatyczne skutkują obniżaniem konkurencyjności energetyki węglowej. Perspektywa obniżania popytu oraz dalsze obostrzenia z zakresu ochrony środowiska, jakości paliw stałych, podatków i przepisów samorządowych stanowią zagrożenie dla sektora.

W 2021 r. podpisano umowę społeczną dla górnictwa, a realizacja rządowego programu dla branży wydobywczej ostatecznie zdeterminuje rolę polskiego górnictwa.

Wyniki wyszukiwania