Kapitał społeczny

Kapitał społeczny Grupy TAURON opiera się na budowaniu wzajemnych relacji, zarówno wewnątrz organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego.

W rozwoju kapitału społecznego ważną rolę odgrywa dialog społeczny, który dotyczy zarówno istniejących aktywów produkcyjnych, jak również jest związany z realizacją nowych inwestycji. Grupa TAURON prowadzi politykę dobrego sąsiada, w ramach której dąży do poprawy warunków życia społeczności lokalnych oraz współpracuje z organami samorządowymi. Angażuje się ponadto w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność charytatywna, edukacyjna, współpraca z ośrodkami akademickimi, wolontariat pracowniczy oraz wsparcie wielu ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Istotnym elementem kształtującym kapitał społeczny Grupy TAURON w dobie koronawirusa były działania mające na celu kształtowanie kultury bezpieczeństwa – rozumianej jako nieustanne wpajanie wiedzy, kształtowanie postaw i uczenie, jak w praktyce zachować się w danej sytuacji. Grupa zaangażowała się w szereg akcji edukacyjnych, adresowanych zarówno do pracowników, jak i społeczności lokalnych. W 2021 roku prowadzone były również projekty mające na celu zminimalizowanie społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz wspierające walkę z nią.

Coraz większą rolę w zarządzaniu kapitałem społecznym odgrywają również działania służące kształtowaniu odpowiednich warunków organizacyjnych i biznesowych, niezbędnych do realizacji strategicznych celów w zakresie relacji z klientami i otoczeniem rynkowym.

Tabela nr 68. Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem społecznym w Grupie Kapitałowej TAURON w latach 2019-2021

Osiągnięte rezultaty 2021 2020 2019
Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy 315 334 329
Odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi 95,7 95,6 % 95,7%
Nowe kategorie kluczowe oraz skonsolidowane,
w ramach których przywiązuje się szczególną wagę
do finansowej optymalizacji zakupów
W ramach prowadzonej działalności, stosownie do potrzeb W ramach prowadzonej działalności, stosownie do potrzeb W ramach prowadzonej działalności, stosownie do potrzeb
Regularne spotkania ze społecznościami lokalnymi
w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców
W ramach prowadzonej działalności W ramach prowadzonej działalności W ramach prowadzonej działalności
Liczba inicjatyw lokalnych i prospołecznych,
w które włączyła się Fundacja TAURON
93 144 158
Liczba projektów zrealizowanych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 22 18 11
Liczba przypadków niezgodności oraz reklamacji produktów i usług Grupy Kapitałowej TAURON z zakresu informowania 0 0 0
Liczba inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 zrealizowanych dla pracowników
i społeczności
8 11

Potencjał kapitału intelektualnego obejmuje swoim zasięgiem kapitał pracowniczy, społeczny, kapitał strukturalny wewnętrzny i kapitał strukturalny zewnętrzny.

Warto podkreślić, że głównym składnikiem kapitału intelektualnego Grupy TAURON jest wiedza pracowników oraz ogół ich kompetencji. Innym istotnym komponentem kapitału intelektualnego jest kapitał strukturalny wewnętrzny. Kapitał ten obejmuje technologie, metody i procesy, które umożliwiają funkcjonowanie Grupy. Ponadto, w ramach projektów wewnętrznych oraz z udziałem partnerów biznesowych i środowiska naukowego, realizowane są działania w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Ostatni komponent, kapitał strukturalny zewnętrzny, związany jest z niematerialnymi czynnikami rynkowymi. Kapitał ten obejmuje markę i reputację firmy, sieć współpracowników oraz relacje z interesariuszami, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z dostawcami i klientami. Grupa TAURON dąży do tego, by pogłębiać współpracę z dostawcami technologii oraz know-how, reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe, jak również przez małe firmy – głównie startupy.

Efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym daje szanse na podwyższanie elastyczności adaptacyjnej i dokonywanie działań transformacyjnych, dostosowanych do zmian w otoczeniu rynkowym.

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem intelektualnym w Grupie TAURON w latach 2019-2021 przedstawione zostały w tabeli nr 69.

Tabela nr 69. Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem intelektualnym w Grupie Kapitałowej TAURON w latach 2019-2021

Osiągnięte rezultaty 2021 2020 2019
Liczba nowych uruchomionych projektów badawczo-rozwojowych we wszystkich obszarach biznesowych Grupy 3 (w tym 1 projekt prowadzony we współpracy ze start-upami) 10 (w tym 8 projektów prowadzonych we współpracy ze
start-upami)
18 (w tym 9 projektów prowadzonych we współpracy ze start-upami)
Liczba realizowanych projektów w Obszarze B+R 33 52 67
Łączna wartość realizowanych projektów 95 mln zł 109 mln zł 178 mln zł
Pozyskane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów B+R 40 mln zł 42 mln zł 48 mln zł

Wyniki wyszukiwania