Otoczenie makroekonomiczne​

Podstawowym obszarem działalności Grupy Kapitałowej TAURON jest rynek polski, a zmiany na nim zachodzące mają wpływ na funkcjonowanie Grupy.

Sytuacja makroekonomiczna w poszczególnych sektorach gospodarki, jak i na rynkach finansowych, jest istotnym czynnikiem wpływającym na osiągane przez Grupę Kapitałową TAURON wyniki.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB Polski w III kwartale 2022 r. ukształtował się na poziomie 3,6% r/r. W kolejnych latach, Narodowy Bank Polski (NBP) prognozuje spadek PKB do poziomu 0,7% w 2023 r., 2,0% w 2024 r. oraz 3,1% w 2025 r. (r/r). Na koniunkturę krajową w horyzoncie projekcji wpływać będzie silny negatywny szok podażowy w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – głównie wzrost cen surowców na rynkach światowych oraz podwyżki stóp procentowych NBP. Pozytywny wpływ będą miały za to działania osłonowe dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w zakresie wzrostu cen energii oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw. W latach 2024-2025 zakłada się stopniowe wygaszanie negatywnych efektów szoku podażowego.

Na rynku pracy utrzymuje się dobra sytuacja. Według danych GUS, stopa bezrobocia na koniec 2022 r., ukształtowała się na poziomie 5,2% r/r. NBP prognozuje nadal korzystną sytuację na rynku pracy – utrzymanie się wysokiego nominalnego tempa wzrostu wynagrodzeń przy umiarkowanym wzroście stopy bezrobocia.

Według danych GUS, w 2022 r. średnioroczna inflacja ukształtowała się na poziomie 14,4%. Na koniec 2022 r., inflacja ukształtowała się na poziomie 16,6% r/r. W latach 2023-2025 prognozowane jest stopniowe obniżanie inflacji do poziomu 13,1% w 2023 r., 5,9% w 2024 r, oraz 3,5% w 2025 r. Na spadek poziomu inflacji na przestrzeni kolejnych 3 lat wpłynie wygasanie czynników podwyższających inflację w 2022 r., czyli obniżenie cen surowców energetycznych i rolnych na rynkach światowych, spowolnienie wzrostu krajowego popytu, odbudowa łańcuchów dostaw, spowolnienie inflacji na granicą, a także obniżająca się dynamika kosztów pracy.

Wyniki wyszukiwania