Struktura akcjonariatu

Na 31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 8 762 746 970 PLN i dzielił się na 1 752 549 394 akcji o wartości nominalnej 5 PLN każda, w tym 1 589 438 762 akcji zwykłych na okaziciela serii AA oraz 163 110 632 akcji zwykłych imiennych serii BB.

Struktura akcjonariatu

Poniższy rysunek przedstawia strukturę akcjonariatu według stanu na 31 grudnia 2022 roku.

Akcjonariusze Liczba Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1. Skarb Państwa 526 848 384 30,06% 526 848 384 30,06%
2. KGHM Polska Miedź 182 110 566 10,39% 182 110 566 10,39%
3. Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny
88 742 929 5,06% 88 742 929 5,06%

Wyniki wyszukiwania