Mapowanie interesariuszy

Partnerskie, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej TAURON, jako organizacji wywierającej znaczący wpływ na swoje otoczenie, ze względu na skalę swojej działalności, wielkość obrotu, jak i profil oraz mającej tego pełną świadomość i biorącej za to pełną odpowiedzialność.

Współpraca z interesariuszami stanowi więc dla Grupy podstawę osiągania sukcesów zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Z tego powodu TAURON, partnersko, w pełni transparentnie, buduje relacje z interesariuszami, mając świadomość ich znaczenia dla długoterminowej strategii i zrównoważonego podejścia do biznesu. Podstawę tego procesu stanowi dialog, ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

Wychodząc z powyższego celu w grudniu 2019 roku, współpracując z ekspertami z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Rachunkowości i Podatków, został przeprowadzony proces identyfikowania i mapowania interesariuszy Grupy Kapitałowej TAURON. W 2022 roku zweryfikowano i potwierdzono aktualność procesu. Uznano go również za wyjściowy i podstawowy etap budowy funkcjonalności z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także podstawę do przeprowadzenia, na potrzeby niniejszego Sprawozdania, kompleksowej analizy istotności. W ramach tego działania wykorzystano metodykę Johnsona&Scholesa.

Na tej podstawie wydzielono następujące grupy interesariuszy Grupy Kapitałowej TAURON:

 • społeczności lokalne,
 • administracja publiczna,
 • inwestorzy, akcjonariusze, analitycy,
 • dostawcy,
 • organizacje branżowe
 • władze lokalne,
 • media,
 • klienci,
 • pracownicy,
 • banki, dostawcy kapitału,
 • regulatorzy.

Drugim etapem procesu mapowania interesariuszy, przeprowadzonym zgodnie z metodyką Johnsona&Scholesa, stała się ocena stopnia zainteresowania – zorientowania: interesariuszy na organizację oraz organizacji
na interesariuszy, a także stopnia wpływu interesariuszyna organizację oraz organizacji na interesariuszy. Analizowano w ten sposób determinanty wewnętrzne Grupy Kapitałowej TAURON, związane z relacjami z interesariuszami(zainteresowanie organizacji interesariuszami oraz wpływ interesariuszy na organizację i organizacji na interesariuszy), a także determinanty zewnętrzne, dotyczące tych relacji (poziom i rodzaj zainteresowania interesariuszy Grupą TAURON). Uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie występowania wydzielonych powyżej grup interesariuszy Grupy Kapitałowej TAURON. Okazało się bowiem, że nie znaleziono wśród odpowiedzi na posty lub komunikaty Grupy takich interesariuszy, którzy wychodzą poza wydzielone wcześniej grupy.

Przeprowadzenie powyższych działań pozwoliło na sporządzenie ostatecznej mapy interesariuszyGrupy Kapitałowej TAURON. W ten sposób powstała macierz interesariuszy Johnsona&Scholesa, którą przedstawiono na rysunku nr 1.

W ramach mapy interesariuszy określono w pięciopunktowej skali wpływ poszczególnych grup interesariuszy na Grupę TAURON (gdzie -5 punktów oznacza zupełny brak wpływu, +5 punktów oznacza bardzo wysoki wpływ). W ten sam sposób pokazano zainteresowanie poszczególnych grup interesariuszy Grupą TAURON, układając je w skali od -5 (zupełny brak zainteresowania) do +5 (bardzo wysoki poziom zainteresowania).

Macierz Johnsona&Scholesa obrazująca mapę interesariuszy Grupy Kapitałowej TAURON w 2020 roku

W ujęciu powyższego procesu mapowania w końcowej części 2019 roku uznano, że mapa interesariuszy przedstawiona na rysunku 1 jest obowiązująca także w aspekcie roku 2021.

Wyniki wyszukiwania