Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim

 • 2-7
 • 2-8
 • 2-20
 • 2-24
 • 2-30
 • 401-1
 • 403-6
 • 404-2

Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON to dokument koncentrujący się na pozyskiwaniu, rozwijaniu i utrzymaniu kompetencji, które są kluczowe dla efektywności organizacyjnej i osiągania celów strategicznych Grupy.

Celem zawartych w polityce regulacji jest szeroko rozumiane wsparcie kadry kierowniczej i pracowników w tworzeniu środowiska sprzyjającego dialogowi, wprowadzaniu zmian i dążeniu do rozwoju organizacji. Wśród priorytetów wyznaczonych przez Politykę znajdują się kwestie dotyczące kreowania kultury organizacyjnej opartej na współpracy i partnerstwie, wspierającej inicjatywy oddolne, samodzielność i rozwój pracowników.

Polityka definiuje misję oraz wizję zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie TAURON.

Z pasją i zaangażowaniem tworzymy i wdrażamy rozwiązania, kształtujące kulturę organizacyjną i środowisko pracy wspierające realizację celów Strategii.

Jesteśmy partnerem dla kadry kierowniczej i pracowników w budowaniu efektywnej firmy, w oparciu o jasne zasady i nowoczesne rozwiązania.

Dokument wyznacza również strategiczne obszary działania, odnoszące się do zagadnień pracowniczych. Są to: rozwój organizacji, zarządzanie efektywnością oraz zarządzanie kompetencjami i rozwojem. W każdym z tych obszarów wyznaczono konkretne cele oraz wskazano działania służące do ich realizacji.

 • 3-3

Obszar: Rozwój organizacji Proces
Cel: Wdrażanie i promowanie kultury organizacyjnej wspierającej rozwój Grupy TAURON
Wzmacnianie zaangażowania pracowników oraz tworzenie bezpiecznego i inspirującego środowiska pracy:

Badanie opinii pracowników Komunikacja pracownicza Employer Branding Zarządzanie przez cele

 • otwarcie na komunikację z pracownikami,
 • pozyskiwanie i udzielanie informacji zwrotnej,
 • angażowanie pracowników w doskonalenie środowiska pracy.
Kształtowanie wizerunku Grupy TAURON jako atrakcyjnego pracodawcy – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji poprzez:

Badanie Opinii pracowników Komunikacja pracownicza Employer Branding Zarządzanie przez cele

 • badanie opinii pracowników,
 • tworzenie narzędzi do łatwej i efektywnej komunikacji z pracownikami,
 • współpracę z uczelniami i szkołami.
Zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz tworzenie warunków do partnerskiego dialogu ze Stroną Społeczną:

Dialog społeczny  Inicjatywy rozwojowe Zarządzanie wiedzą i wiekiem

 • wzmacnianie współpracy między obszarami i między pokoleniami,
 • tworzenie środowiska przyjaznego wymianie wiedzy i doświadczeń,
 • promowanie dzielenia się wiedzą.
Budowa relacji z klientami oraz wzmacnianie świadomości w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz zaangażowanie w promowanie Zielonego Zwrotu TAURONA. Employer Branding
Wsparcie Grupy TAURON w procesie zmian poprzez dostęp do wiedzy i rozwiązań rynkowych: Inicjatywy rozwojowe
 • projektowanie programów rozwojowych i dostarczanie wiedzy,
 • monitorowanie trendów i rozwiązań rynkowych.
Obszar: Zarządzanie efektywnością organizacji Proces
Cel: Koncentracja na efektywności organizacyjnej
Jasne i spójnie definiowanie ról, zadań i niezbędnych uprawnień na stanowiskach pracy.

System wartościowania stanowisk Księga opisów stanowisk

Tworzenie jasnych zasad wynagradzania, opartych na warunkach rynkowych, motywujących do efektywnej pracy:

Zarządzanie zatrudnieniem, wynagrodzeniami i świadczeniami Zarządzanie przez cele

Dialog społeczny

 • wspieranie realizacji zadań i celów, które wynikają ze Strategii,
 • tworzenie systemów wynagrodzeń pracowników powiązanych z osiąganymi wynikami,
 • budowanie narzędzi wspierających zarządzanie przez cele.
Minimalizowanie ryzyka związanego z zarządzaniem kapitałem ludzkim. System zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON
Dbanie o zgodność z zasadami etyki i różnorodności:

Regulacje dotyczące różnorodności, etyki oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

 • prowadzenie działań edukacyjnych,
 • dbanie o środowisko wolne od mobbingu i dyskryminacji.
Optymalizacja, standaryzacja i digitalizacja procesów Obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim, zwiększająca elastyczność i efektywność organizacji.

Megaproces Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Obszar: Zarządzanie kompetencjami i rozwojem Proces
Cel: Wspieranie rozwoju kompetencji
Rozwijanie kompetencji pracowników dla potrzeb zmieniającej się energetyki:

Inicjatywy rozwojowe Rekrutacja

 • rozwijanie kompetencji, przygotowujących do zarządzania zmianami,
 • koncentracja na pozyskiwaniu nowych kwalifikacji oraz podnoszeniu kompetencji pracowników.
Tworzenie kultury opartej na samorozwoju:

Badanie opinii pracowników Komunikacja pracownicza Employer Branding Zarządzanie przez cele

 • wspieranie pracowników poprzez różnorodne narzędzia indywidualnego rozwoju.
Zapewnienie ciągłości kompetencji dla energetyki kształcąc uczniów i studentów.

Inicjatywy rozwojowe Rekrutacja

Dbanie o retencję pracowników:

Inicjatywy rozwojowe Wdrożenie Pracowników

 • tworzenie dla pracowników możliwości rozwoju i dbanie o motywującą atmosferę w pracy,
 • wdrażanie rozwiązań propracowniczych.
Zapewnianie transferu wiedzy między pokoleniami:

Zarządzanie wiedzą i wiekiem Inicjatywy rozwojowe

 • realizowanie programów rozwojowych,
 • realizowanie programów szkoleń wewnętrznych,
 • dbanie o wymianę doświadczeń między pokoleniami.
Dbanie o rozwój kompetencji przywódczych kadry kierowniczej.

Model kompetencyjny Rozmowa rozwojowa

Tworzenie i udoskonalanie narzędzi do rozwoju, motywowania i oceny potencjału pracowników. Rozmowa rozwojowa
 • 2-7

LICZBA PRACOWNIKÓW TAURON
Polska Energia
TAURON Wydobycie TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Nowe Technologie
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Czech Energy
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Ciepło
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Bioeko Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON
Serwis
Tauron Zielona Energia Tauron Inwestycje Usługi Grupa TAURON Energetyka Cieszyńska SUMA
UMOWĘ O PRACĘ
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ, W TYM: 435 6 297 2 459 200 8 035 135 1 475 323 9 14 2 576 1 423 300 3 193 787 423 46 53 453 101 25 740
kobiety 203 567 441 47 1 265 50 280 171 6 7 1 864 245 47 3 44 232 33 19 17 170 15 5 726
mężczyźni 232 5 730 2 018 153 6 770 85 1 195 152 3 7 712 1 178 253 0 149 555 390 27 36 283 86 20 014
W TYM:
NA CZAS OKREŚLONY (w tym na okres próbny i na zastępstwo): 48 310 62 30 494 15 57 45 0 0 438 75 40 0 99 150 45 14 5 52 8 1 987
kobiety 19 70 29 8 88 7 17 22 0 0 340 11 9 0 21 54 5 6 0 14 1 721
mężczyźni 29 240 33 22 406 8 40 23 0 0 98 64 31 0 78 96 40 8 5 38 7 1 266
NA CZAS NIEOKREŚLONY: 387 5 987 2 397 170 7 541 120 1 418 278 9 14 2 138 1 348 260 3 94 637 378 32 48 401 93 23 753
kobiety 184 497 412 39 1 177 43 263 149 6 7 1 524 234 38 3 23 178 28 13 17 156 14 5 005
mężczyźni 203 5 490 1 985 131 6 364 77 1 155 129 3 7 614 1 114 222 0 71 459 350 19 31 245 79 18 748

Przedstawione dane prezentują stan w osobach na dzień 31.12.2022r. i zostały zebrane w oparciu o funkcjonujące w Grupie TAURON systemy informatyczne. Nie odnotowano znaczących wahań liczby zatrudnionych pracowników w okresie sprawozdawczym (wzrost zatrudnienia w stosunku do 31.12.2021 r. o 1,6%).

LICZBA PRACOWNIKÓW TAURON Polska Energia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja TAURON Nowe Technologie TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Czech Energy TAURON Obsługa Klienta TAURON Ciepło Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Bioeko Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON Serwis TAURON Zielona Energia TAURON Inwestycje Usługi Grupa TAURON Energetyka Cieszyńska SUMA
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA INNYCH ZASADACH NIŻ UMOWA O PRACĘ
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA INNYCH ZASADACH NIŻ UMOWA O PRACĘ: 25 182 75 12 28 10 22 15 0 0 169 11 19 6 7 852 57 2 8 128 6 1 634
kobiety 8 10 15 3 13 1 3 2 0 0 141 1 8 1 0 175 5 0 2 85 0 473
mężczyźni 17 172 60 9 15 9 19 13 0 0 28 10 11 5 7 677 52 2 6 43 6 1 161
OSOBY NA KONTRAKTACH MENEDŻERSKICH (CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW): 6 2 5 2 4 4 2 4 0 0 5 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 54
kobiety 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
mężczyźni 6 2 4 2 4 4 2 4 0 0 3 4 2 1 2 0 2 2 2 1 2 49
CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ: 8 4 4 5 4 5 4 4 0 2 4 3 5 0 5 4 4 0 5 0 3 73
kobiety 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 1 0 4 0 0 16
mężczyźni 7 4 4 3 4 4 4 4 0 2 1 3 3 0 5 2 3 0 1 0 3 57
OSOBY SAMOZATRUDNIONE: 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
kobiety 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
mężczyźni 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PRACOWNICY BĘDĄCY POD NADZOREM GRUPY: 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179
kobiety 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
OSOBY ODBYWAJĄCE PRAKTYKI ABSOLWENCKIE: 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
kobiety 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
mężczyźni 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
OSOBY ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNO – PRAWNEJ: 8 175 65 5 16 1 0 2 0 0 0 3 12 5 0 847 51 0 1 126 1 1 318
kobiety 5 10 14 1 9 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 172 4 0 1 84 0 308
mężczyźni 3 165 51 4 7 1 0 1 0 0 0 3 6 4 0 675 47 0 0 42 1 1 010
PRACOWNICY, KTÓRZY NIE MAJĄ ZAGWARANTOWANEJ MINIMALNEJ LICZBY GODZIN PRACY: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kobiety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

LICZBA PRACOWNIKÓW TAURON Polska Energia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON Nowe Technologie TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Czech Energy TAURON Obsługa Klienta TAURON Ciepło Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Bioeko Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON Serwis TAURON Zielona Energia TAURON Inwestycje Usługi Grupa TAURON Energetyka Cieszyńska SUMA
PRACUJĄCYCH NA UMOWĘ O PRACĘ, W TYM:
NA PEŁNY ETAT: 421 6 294 2 441 198 8 014 135 1 473 320 6 12 2 562 1 421 299 3 189 776 422 45 49 429 96 25 605
kobiety 197 564 437 46 1 252 50 279 169 4 5 1 852 245 47 3 44 230 33 19 16 151 14 5 657
mężczyźni 224 5 730 2 004 152 6 762 85 1 194 151 2 7 710 1 176 252 0 145 546 389 26 33 278 82 19 948
NA NIEPEŁNY ETAT: 14 3 18 2 21 0 2 3 3 2 14 2 1 0 4 11 1 1 4 24 5 135
kobiety 6 3 4 1 13 0 1 2 2 2 12 0 0 0 0 2 0 0 1 19 1 69
mężczyźni 8 0 14 1 8 0 1 1 1 0 2 2 1 0 4 9 1 1 3 5 4 66
 • 2-30

TAURON Polska Energia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja TAURON Nowe Technologie TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Czech Energy TAURON Obsługa Klienta TAURON Ciepło Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Bioeko Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON Serwis TAURON Zielona Energia TAURON Inwestycje Usługi Grupa TAURON Energetyka Cieszyńska Łącznie
Całkowita liczba zatrudnionych: 435 6 297 2 459 200 8 035 135 1 475 323 9 14 2 576 1 423 300 3 193 787 423 46 53 453 101 25 740
Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi: 0 6 283 2 459 200 8 018 118 1 471 323 9 0 2 576 1 403 299 0 0 787 0 0 42 451 100 24 539
Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi: 0,0% 99,8% 100,0% 100,0% 99,8% 87,4% 99,7% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 98,6% 99,7% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 79,2% 99,6% 99,0% 95,3%

W Grupie TAURON przeważająca liczba spółek stosuje Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP). W zależności od rozwiązań przyjętych w niektórych Spółkach Grupy najwyższa kadra zarządzająca (poziom N-1) jest wyłączona z ZUZP, a warunki pracy regulowane są w umowie o pracę. W spółkach w których nie stosuje się ZUZP wynagrodzenia i warunki pracy uregulowane są poprzez stosowanie Regulaminów Wynagrodzeń i Regulaminów Pracy, których treść konsultowana jest ze stroną społeczną.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Dokumentami wspierającymi realizację celów Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie Kapitałowej TAURON są:

 • Zasady wynagradzania w Grupie TAURON,
 • Zasady rekrutacji w Grupie TAURON,
 • Zasady podnoszenia kwalifikacji Pracowników, funkcjonujących w poszczególnych spółkach Grupy TAURON,
 • Model Kompetencyjny Grupy TAURON,
 • Regulamin Akademii Trenerów Wewnętrznych w Grupie TAURON,
 • Programy Talentowe i Mentoringowe funkcjonujące w poszczególnych spółkach Grupy,
 • Program Poleceń Pracowniczych w Grupie TAURON,
 • Zasady współpracy ze szkołami i uczelniami,
 • Regulamin Programu „Przyłącz się” – PROgram stażowy w TAURON.

Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim uwzględnia również kwestie wynagradzania Pracowników. W Grupie TAURON obowiązują Zasady wynagradzania w Grupie TAURON. Grupa TAURON wdraża proste i przejrzyste zasady wynagradzania oparte na warunkach rynkowych oraz motywujące do efektywnej pracy. System wynagrodzeń w każdej spółce Grupy TAURON jest zdefiniowany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy lub Regulaminie Wynagradzania. Wynagrodzenie odzwierciedla wartość, rodzaj i jakość pracy, poziom kompetencji Pracownika i jest określane na podstawie taryfikatorów, których podstawą jest wartościowanie stanowisk pracy. W proces wartościowania stanowisk pracy i zmian w zakresie systemów wynagrodzeń oraz ustalania poziomu wzrostu wynagrodzeń zaangażowana jest strona społeczna, zarówno na poziomie Grupy poprzez Radę Społeczną Grupy TAURON, jak i na poziomie poszczególnych Spółek.

Grupa TAURON kieruje się zasadą równego traktowania pracowników i nie toleruje dyskryminacji na jakiejkolwiek podstawie, w szczególności ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, religię, orientację seksualną, wygląd, sprawność czy odmienność poglądów. Podejmowane są działania oraz wdrażane procedury i mechanizmy chroniące pracowników przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem, a także zapewniające wykrywanie i eliminację przypadków niedozwolonych praktyk. Zapewniamy wszystkim pracownikom, bez względu na płeć, możliwość awansu, a także rozwoju zawodowego poprzez szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych, udział w szkoleniach specjalistycznych, konferencjach branżowych, seminariach i warsztatach. W zakresie wynagrodzeń kierujemy się oceną jakości pracy i kompetencji danego pracownika, a przedział wynagrodzenia dla danego stanowiska pracy ustalany jest w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy, czyli obiektywną i wiarygodną metodę ustalenia znaczenia każdego stanowiska w stosunku do pozostałych stanowisk w danej Spółce. Wskaźnik równości wynagrodzeń dla Grupy TAURON związany jest ze specyfiką branży energetycznej oraz strukturą zatrudnienia (78% mężczyzn ogółem, 95% mężczyzn na stanowiskach wykonawczych).

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźnik równości wynagrodzeń w Grupie TAURON (według Wytycznych do raportowania ESG GPW, S-P2), który wskazuje stosunek wynagrodzeń mężczyzn do kobiet. Otrzymana wartość wskazuje, o ile procent więcej (lub mniej) mężczyźni zarabiają średnio względem kobiet.

Grupa stanowisk Poziom wskaźnika* [%]
Stanowiska menadżerskie -2,81
Pracownicy administracyjni 28,61
Stanowiska wykonawcze 47,29
Razem 21,51
*wskaźnik liczony na podstawie wynagrodzeń wypłaconych w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w roku 2022

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Inicjatywy podejmowane w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie TAURON koncentrują się na ciągłej poprawie procesów, tak by dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Elementem stałym jest rozwijanie i wzmacnianie wśród pracowników postaw zgodnych z wartościami Grupy TAURON. To podstawowe założenie pozwala na budowanie kultury organizacyjnej, która umożliwia pracownikom podejmowanie i realizację nowych wyzwań, poszukiwanie innowacji, zwiększanie efektywności w ramach wykonywania codziennych zadań oraz podnoszenie poziomu satysfakcji z pracy.

Grupa TAURON odpowiadając na globalne wyzwania społeczno – gospodarcze podejmuje szereg inicjatyw. Przy wykorzystaniu technologii cyfrowych efektywnie realizowany jest model pracy hybrydowej. Praca zdalna pozwala pracownikowi na większą elastyczność w organizacji swojego czasu, zgodnie z ideą wyważonej proporcji pomiędzy życiem zawodowym i prywatny. Z kolei utrzymanie tradycyjnej formy pracy w siedzibie pracodawcy, zapewnia utrzymanie kontaktów społecznych i poczucia tożsamości z firmą.

TAURON rozwija również działania, mające na celu utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej pracowników. Szczególny nacisk położony został na edukację zdrowotną oraz działania profilaktyczne, jak np. promowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia.

Kluczowe jest także wzmacnianie kadry menadżerskiej w oparciu o szereg narzędzi (szkolenia, specjalistyczne artykuły), które przyczyniają się do kształtowania postaw liderów otwartych i podążających za zmianą.

Grupa TAURON zapewnia również bezwzględne stosowanie przepisów prawa pracy w relacjach pracowniczych oraz wdrażanie zmian prawnych zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. Dodatkowo TAURON optymalizuje procesy kadrowo – płacowe, przede wszystkim stawiając na większą automatyzację czynności kadrowych i szeroko rozwijaną digitalizację. Zdigitalizowano proces rekrutacji, onboardingu czy zarządzania dokumentacją pracowniczą.

Transformacja wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności w zakresie:

 • organizacji pracy wirtualnych i hybrydowych zespołów,
 • organizacji pracy własnej,
 • retencji pracowników i podtrzymywania ich zaangażowania,
 • diagnozowania talentów pracowników,
 • tworzenia właściwych procesów, standardów oraz umiejętne modyfikowanie ich i dostosowanie do zmieniających się okoliczności społeczno-gospodarczych.

Grupa TAURON kładzie szczególny nacisk na prowadzenie konstruktywnego i otwartego dialogu ze stroną społeczną. W 2022 r., w spółkach Grupy TAURON odbyło się 291 spotkań pracodawców z organizacjami związkowymi. Łącznie, organizacje związkowe zrzeszały na koniec 2022 r. około 18,2 tys. pracowników zatrudnionych w Grupie (tj. 71% ogólnej liczby zatrudnionych).

Przedstawiciele strony społecznej podczas regularnych spotkań i konsultacji informowani są o zagadnieniach związanych z:

 • sytuacją ekonomiczno-finansową Grupy TAURON,
 • transformacją sektora elektroenergetycznego,
 • realizacją inicjatyw strategicznych,
 • kwestiami dotyczącymi spraw pracowniczych w Grupie.

1.Badanie opinii pracowników

Co 2 lata, odbywa się badanie opinii pracowników. Po ostatniej edycji badania, przeprowadzonej w 2021 r., w poszczególnych spółkach uruchomiono szereg inicjatyw, które były odpowiedzią, na zgłaszane przez pracowników postulaty. Inicjatywy dotyczyły poprawy wskaźników: zadowolenie (ogólna satysfakcja), zaangażowanie i komunikacja. Inicjatywy były zrealizowane zarówno na poziomie Grupy TAURON jak i poszczególnych spółek.

Przykładowe inicjatywy realizowane w Grupie TAURON to: budowanie i kontynuowanie konstruktywnego dialogu społecznego ukierunkowanego na stabilizację zatrudnienia (wskaźnik zadowolenia), wdrażanie atrakcyjnych programów szkoleń dla grup pracowników, także w ramach transformacji sektora energetycznego (wskaźnik zaangażowania) oraz bieżące informowanie pracowników o procesach transformacji energetycznej (wskaźnik komunikacji).

Przykładem inicjatywy realizowanej w Spółce TAURON Polska Energia jest dodatkowe badanie komunikacji – Twój głos ma moc. W wyniku badania wprowadzono specjalną skrzynkę, do której pracownicy anonimowo mogli wrzucać swoje inicjatywy w zakresie poprawy funkcjonowania organizacji. W ciągu 6 miesięcy badania zgłoszono kilkadziesiąt pomysłów. Inicjatywy dotyczą wszystkich obszarów działalności i łączą się zarówno z bieżącym funkcjonowaniem spółki, jak również z takimi inicjatywami, jak edukacja ekologiczna, czy wolontariat pracowniczy.

2.Działania na rzecz sprawiedliwej transformacji

Grupa TAURON podjęła szereg inicjatyw związanych z przygotowaniem pracowników do procesu transformacji energetycznej. Podjęto działania w zakresie potencjalnego skorzystania ze źródeł finansowania takich jak:
 • Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji,
 • Krajowy Program Odbudowy,
 • Fundusz Modernizacyjny,
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Zgłoszone inicjatywy projektowe obejmują m.in.:

 • przekwalifikowanie, sfinansowanie szkoleń dla pracowników,
 • wsparcie w założeniu własnej działalności,
 • dopasowanie umiejętności i kwalifikacji do ofert pracy na rynku,
 • przygotowanie do procesów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna),
 • analizę rynku pracy i zawodów/kompetencji deficytowych,
 • analizę wpływu dedykowanego pracownikom elektrowni programu outplacementowego (wsparcia procesu zwolnień) na poziom zaangażowania i satysfakcji oraz zatrudnialności pracowników w celu osiągnięcia jak najwyższej skuteczności w podjęciu nowej pracy,
 • relokację pracowników do innych oddziałów lub innych spółek w Grupie TAURON – pakiet relokacyjny – zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu w formie ryczałtu miesięcznego określonego oparciu o cykliczną kalkulację na podstawie obowiązujących cen,
 • programy dedykowane osobom nabywającym uprawniania do świadczeń przedemerytalnych lub nabywających do 5 lat uprawnień emerytalnych – dodatkowe odprawy, płatna absencja pracownicza („Urlopy terminowe”).

Exchange EU – w 2022 r. w ramach współpracy z województwem małopolskim TAURON brał udział w międzynarodowych warsztatach, poświęconych transformacji. W kwietniu 2022 r. obszar małopolski został zakwalifikowany do programu unijnego – ExchangeEU, którego celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy regionami węglowymi w UE oraz ułatwienie im wzajemnego uczenia się. Do projektu realizowanego przez województwo małopolskie, we współpracy z Aragonią w Hiszpanii i Uściem w Czechach oraz gminami: Libiąż, Brzeszcze, Chełmek i Miastem Oświęcim TAURON został zaproszony w związku z dotychczasową efektywną współpracą. TAURON zaprezentował w trakcie warsztatów swoją perspektywę i projekty w zakresie mobilizacji i przekwalifikowania pracowników oraz tworzenia nowych zielonych miejsc pracy.

Badanie Banku Światowego „Wsparcie dla polskich regionów górniczych w okresie transformacji”

W styczniu 2022 r. wśród pracowników spółek TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, Wsparcie Grupa TAURON, TAURON Serwis i TAURON Ciepło przeprowadzono badanie dla Banku Światowego pn. „Wsparcie dla polskich regionów górniczych w okresie transformacji”. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską (DG ENERGY) i ma wspierać regiony w przygotowaniu map drogowych, według których wprowadzane będą reformy. Ankietę wypełniło blisko 1 500 pracowników. Respondentami byli głównie mężczyźni (73%), a najwięcej ankiet wypełnili pracownicy spółki TAURON Wydobycie. Ponadto 45% respondentów to osoby powyżej 45 roku życia, a średni staż pracy to 21 lat.

Wyniki badań pokazały, że Grupa TAURON posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę, świadomą kompetencji wymaganych na zajmowanych stanowiskach oraz pozytywnie oceniającą możliwość wykorzystania posiadanych umiejętności przy wykonywaniu swoich codziennych obowiązków. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy Bank Światowy wraz z Komisją Europejską pomaga regionom w przygotowaniu map drogowych, według których wprowadzane są reformy i wzmacniane instytucje. Pomoc dla regionów górniczych może mieć różne formy w zależności od poszczególnych wyzwań i dostępnych instrumentów w danych regionach. Otrzymane wyniki pozwolą właściwie spriorytetyzować główne działania realizowane przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Branżowe Centrum Umiejętności w 2022 r. złożono wniosek o „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu”. Wniosek został złożony przez miasto Wrocław, jako organ prowadzący Centrum Kształcenia Zawodowego w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, TAURON Dystrybucją (partner podstawowy), Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych (partner dodatkowy). Celem głównym przedsięwzięcia jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie miernictwa oraz diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej. Zakłada się utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki do końca 2024 r. Celem jest przeszkolenie 300 uczestników, w tym 90 uczniów, 180 osób dorosłych (w tym pracowników spółki TAURON Dystrybucja) oraz 30 nauczycieli do 30.06.2026 r.

3.Rozwój i szkolenia pracowników

Rozwój technologiczny, konkurencyjny rynek oraz zwiększające się wymagania, wymuszają większą dynamikę oraz elastyczność w zakresie działań rozwojowych. Rozwijanie i doskonalenie pracowników są trwale wpisane w Strategię Grupy, a realizacja działań rozwojowych odbywa się na podstawie zasad podnoszenia kwalifikacji pracowników poszczególnych spółek. W Grupie TAURON wszelkie działania rozwojowe realizowane są według zasady 70-20-10 (zasada efektywnego uczenia się), zgodnie z którą:

 •  70% działań rozwojowych powinno być związanych ze zdobywaniem doświadczeń na stanowisku, m.in. poprzez delegowanie pracownikowi nowych lub dodatkowych zadań oraz uprawnień, poszerzanie zakresu odpowiedzialności, udział w zespołach zadaniowych czy projektowych,
 • 20% działań rozwojowych, to uczenie się od innych, w tym także bieżące wsparcie i regularna informacja zwrotna bezpośredniego przełożonego i współpracowników,
 • 10% działań rozwojowych, to udział w różnych formach aktywności edukacyjnych i szkoleniowych (wewnętrznych i zewnętrznych).

Pracownicy Grupy TAURON mają do wyboru szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwości rozwojowych, m.in. w formie udziału w konferencjach branżowych, seminariach, warsztatach, szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach e-learningowych czy kursach językowych.

 • 404-1

Kluczowe dane dotyczące szkoleń pracowników w Grupie Kapitałowej TAURON na dzień 31 grudnia w latach 2020-2022

Kluczowe dane dotyczące szkoleń pracowników Grupa TAURON
2022 2021 2020
1. Średnia liczba godzin szkoleniowych na jednego pracownika według grup stanowiskowych, w tym: 16 15 12
1) Zarząd i Dyrektorzy 40 40 26
2) Stanowiska kierownicze 26 24 14
3) Pracownicy administracyjni 10 10 9
4) Stanowiska robotnicze 17 17 13
2. Liczba godzin szkoleniowych pracownika według płci, w tym: 397 857 383 796 294 945
1) Kobiety 70 058 65 794 49 704
2) Mężczyźni 327 743 318 002 245 240

Kluczowe statystyki dotyczące szkoleń w Grupie TAURON w 2022 r.

Inspirujemy do Rozwoju

W celu zapewnienia pracownikom stałego dostępu do rozwoju, stworzono w Intranecie dodatkową zakładkę „Szkolenia i rozwój”. Ponadto w 2022 r. uruchomiono nową strefę dla pracownika, w której stale zamieszczane są inspirujące materiały oraz inicjatywy rozwojowe. Pracownicy mogą skorzystać także z utworzonej Mediateki, w której zamieszczono linki do webinariów, webcastów, podcastów oraz artykułów przygotowanych przez pracowników HR.

Rozmowa rozwojowa 

Rozmowa rozwojowa to jedno z narzędzi wspierających proces zarządzania przez cele. Jej głównym założeniem jest budowanie planów rozwoju pracownika poprzez dialog pomiędzy przełożonym a pracownikiem. Istota rozmowy rozwojowej polega na rozwoju pracownika w odniesieniu do realizowanych przez niego celów w oparciu o model kompetencyjny funkcjonujący w Grupie TAURON. Efektem rozmowy rozwojowej jest plan rozwoju pracownika sporządzony na dany rok.

Dzięki rozmowom rozwojowym Grupa TAURON wspiera:

 • rozwój pracowników i budowanie ich zaangażowania,
 • określenie potrzeb oraz oczekiwań pracownika i przełożonego, dotyczących realizacji celów,
 • realizację celów,
 • wzajemne udzielanie bieżącej informacji zwrotnej (feedbacku),
 • budowanie kultury dialogu.

Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON (UOGT)

Od 2014 r. pracownicy Grupy TAURON mają możliwość uczestnictwa w wykładach realizowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON. Inicjatywa stanowi platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń, daje również możliwość zdobycia wiedzy i dodatkowych kompetencji. W ramach UOGT zrealizowano blisko 40 wykładów, m.in. „Klimatyczne fakty i mity” – wykład eksperta Marcina Popkiewicza, „Radość pomagania”, „Niemożliwe”, to tylko wymówka – spotkanie z Janem Melą, „Rower – relaks, pasja, biznes. O kolarstwie z różnych perspektyw” – spotkanie z Czesławem Langiem.

Z okazji XXX edycji UOGT ogłoszono konkurs, w którym pracownicy mogli zgłaszać swoje propozycje na wykłady. Zaproszenie pracowników do współtworzenia programu UOGT pozwoliło poznać ich bieżące potrzeby w zakresie pozyskiwania wiedzy eksperckiej i właściwie zabezpieczać bieżące ryzyka, związane z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. W 2022 r. zrealizowano 2 wykłady prowadzone przez ekspertów. Pierwszym z nich był zwycięzca konkursu tj. temat „Instagram vs. Rzeczywistość”, a drugim „Radość pomagania” – w odpowiedzi na sytuację związaną z masową emigracją mieszkańców Ukrainy. Wykłady zostały udostępnione również w Intranecie i do końca 2022 r. obejrzało je dodatkowo 950 osób.

Program Trenerów Wewnętrznych/Akademia Trenerów Wewnętrznych

Inicjatywa ma na celu wsparcie rozwoju pracowników przy wykorzystaniu wewnętrznych zasobów. Trenerem wewnętrznym jest pracownik Grupy TAURON, który dzieli się ekspercką wiedzą z innymi, a przy tym rozwija swój potencjał trenerski. Trenerem wewnętrznym może zostać pracownik, który weźmie udział w procesie rekrutacyjnym do programu, podczas którego wykaże się wiedzą w danym temacie oraz umiejętnością, bądź potencjałem do prowadzenia szkoleń/ warsztatów. TAURON wspiera także przygotowanie dydaktyczne trenerów wewnętrznych do prowadzenia szkoleń. Realizowane są dedykowane szkolenia dla trenerów odpowiadające na ich potrzeby rozwojowe w aspekcie umiejętności dzielenia się wiedzą. Trener osobiście zaangażowany jest w badanie potrzeb szkoleniowych, projektuje szkolenie i wspiera proces wdrożenia nowych kompetencji w organizacji.

W 2022 r. 71 pracowników ze statusem trenera wewnętrznego zrealizowało łącznie 185 szkoleń dla ponad 2,1 tys. pracowników Grupy TAURON. Program Trenerów Wewnętrznych jest wdrożony w 5 Spółkach Grupy TAURON. Oprócz szkoleń prowadzonych wewnątrz własnej Spółki dodatkowo trenerzy wewnętrzni mogą prowadzić szkolenia także dla innych spółek Grupy. W 2022 r. odbyło się 7 takich szkoleń w sumie dla 67 pracowników. Przykładowe tematy szkoleń: „Rzucamy światło na fotowoltaikę”, „Energetyka odnawialna. Zrozumieć zieloną energię”, „Techniczne aspekty rynku energii elektrycznej z punktu widzenia sprzedawcy i odbiorcy energii elektrycznej”, czy „Komunikacja empatyczna w oparciu o model NVC”.

Rozwój do Kwadratu

Cykl webinariów Rozwój do kwadratu zainicjowany w TAURON Polska Energia prowadzony jest w czterech obszarach tematycznych: rozwój, dzielenie się wiedzą, współpraca oraz zdrowie. Odbiorcami projektu są wszyscy pracownicy Grupy TAURON posiadający dostęp do Intranetu (w 2022 r. było to blisko 18 000 osób).

W 2022 r. zorganizowano 21 webinariów, w 17 różnych tematach, prowadzonych przez 10 trenerów. Wśród proponowanych tematów, zrealizowanych w 2022 r. znalazły się: Humor i śmiech jako ​​​​​​​podstawa dobrostanu, Przywództwo sytuacyjne w praktyce – webinaria organizowane zarówno dla kadry menadżerskiej, jak i dla pracowników, Komunikacja i współpraca międzypokoleniowa, Chcesz mieć rację, czy relację – kultura komunikacji, czy Dzielenie się wiedzą w zespołach wielopokoleniowych. W inicjatywie wzięło udział ponad 2 046 pracowników.

Katalog Szkoleń

Grupa TAURON stworzyła bazę szkoleń w czterech modułach: wiedza ekspercka, kompetencje menadżerskie, rozwój osobisty oraz narzędzia. Co miesiąc pracownicy mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie szkoleniach, rozwijając swoje umiejętności oraz  wiedzę, zgodnie z indywidualnym planem rozwoju. Wszystkie szkolenia proponowane w katalogu ramach projektu organizowane są zgodnie z potrzebami biznesowymi spółki. Potrzeby w zakresie szkoleń badane są cyklicznie poprzez ankiety oraz bezpośrednią komunikację z menadżerami.

W 2022 r. zrealizowano 6 edycji inicjatywy, w których zaproponowano pracownikom 24 szkolenia. Dodatkowo zorganizowano szkolenia dla kluczowych obszarów funkcjonalnych TAURON: Handel, Prawny, Zasobów Ludzkich, BHP czy Bezpieczeństwa i Compliance, w których wzięło udział blisko 340 osób.

E-learning

Oprócz szkoleń realizowanych metodą tradycyjną, Grupa TAURON zapewnia swoim pracownikom stały dostęp do szkoleń na platformie e-learningowej. Zaletami tej formy edukacji jest elastyczność w zakresie realizacji oraz dostosowanie do indywidualnego tempa przyswajania wiedzy. Formuła szkoleń e- learningowych znacznie obniża koszty szkoleń, przy jednoczesnym umożliwieniu ich odbycia przez większą liczbę pracowników. Pracownicy mają stały, nielimitowany dostęp do szkoleń zamieszczonych na specjalnej platformie e-learningowej. Znajdują się na niej zarówno szkolenia dotyczące regulacji ogólnogrupowych, specjalistyczne szkolenia dotyczące systemów IT, jak i szkolenia rozwijające kompetencje liderskie i interpersonalne.

W 2022 r. pracownicy, dzięki szkoleniom e-learningowym, zaktualizowali wiedzę z zagadnień znajdujących się w  Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu oraz Systemie Zarządzania Zgodnością w Grupie Tauron. Łącznie w 2022 r. blisko 17 400 tysięcy pracowników odbyło ponad 54 tysięcy szkoleń e-learningowych.

Strefa menadżera

Strefa menadżera to przestrzeń w Intranecie dedykowana menadżerom w TAURON Polska Energia. Kadra menadżerska ma stały dostęp do artykułów specjalistycznych z tematyki szeroko rozumianego zarządzania, narzędzi wspierających zarządzanie zespołem, ciekawych wydarzeń organizowanych on-line (Mediateka) oraz polecanych książek. Regularnie (raz w miesiącu) wysyłany jest newsletter Strefy Menadżera, w którym informujemy o nowościach w Strefie i poruszamy najbardziej aktualne tematy. Corocznie publikujemy kilkanaście artykułów dotyczących aktualnych trendów z obszaru zarządzania np. jak doceniać pracowników, jak wzmacniać tożsamość organizacyjną pracowników, czy jak budować dialog.

#wzMOCnij się

To inicjatywa, której celem jest dostarczanie umiejętności i wiedzy liderom w TAURON Polska Energia. Tematy webinariów w 2022 r. koncentrowały się głównie wokół kondycji psychicznej pracownika, gdzie wspólnym mianownikiem wszystkich tematów była umiejętność zarządzania pracownikami w czasach dynamicznych zmian. Podczas jednego z webinariów menadżerowie mieli okazję dowiedzieć się m.in. po czym poznać objawy napięcia psychosomatycznego u siebie i pracownika, czy też jakie techniki komunikacyjne stosować podczas rozmowy kryzysowej oraz jaka jest struktura rozmowy interwencyjnej w kryzysie. Dodatkowo zrealizowano webinar „Empatyczne przywództwo” który miał na celu wzmocnić świadomość menadżerów na temat ryzyka mobbingu i dyskryminacji. W projekcie uczestniczyło ponad 200 osób.

emPower Women

To program rozwojowy Microsoft w Polsce, dedykowany dla kobiet. Biorą w nim udział organizacje, które rozwijają się w oparciu o technologię Microsoft i chcą inwestować w kompetencje w obszarze IT. Program to doskonała okazja, aby wzmocnić pozycję kobiet i dać im szansę na rozwój. Tematyka programu skupia się na technologii business cloud firmy Microsoft. W programie udział biorą kobiety reprezentujące wybrane spółki Grupy.

4.Działania wspierające work-life balance i kampanie prozdrowotne

Dwie godziny dla Rodziny i Dzień Dziecka 

Grupa TAURON od 10 lat jest uczestnikiem globalnego ruchu społecznego „Dwie godziny dla rodziny”. Organizatorzy zachęcają firmy, aby przyłączyły się do tego projektu i w wyznaczonym terminie skracały dzień pracy z 8 do 6 godzin. Zaoszczędzony w ten sposób czas pracownicy mogą spędzić ze swoimi bliskimi. Akcja w Grupie TAURON organizowana jest od 2012 r., w dniu 15 maja, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny.

W Grupie TAURON ta akcja realizowana jest w wymiarze tygodnia pod hasłem Rodzinna MegaMoc. W każdym dniu odbywa się inne wydarzenie, zazwyczaj są to wszelkiego rodzaju konkursy, oraz jeden – tematycznie związany z hasłem przewodnim wykład w ramach UOGT. W 2022 r. hasło przewodnie tygodnia to: „Dbaj o siebie i swoich bliskich”.

Wykłady zaproponowane pracownikom w ramach Rodzinnej MegaMocy – „Radość pomagania” obejrzało dotychczas ponad 700 osób. Blisko 17 000 pracowników, mających dostęp do Intranetu, mogło wziąć aktywny udział we wszystkich wydarzeniach. Kontynuacją Rodzinnej MegaMocy był Dzień Dziecka. Dzieci brały udział w warsztacie „Jak budować z klocków Lego” oraz w konkursie polegającym na zbudowaniu konstrukcji z klocków Lego, tematycznie związanej z zielona energią. W warsztatach udział wzięło blisko 400 dzieci, otrzymano kilkadziesiąt prac, spośród których zwyciężyła praca prezentująca elektrownię wodną TAURONA w Pilchowicach.

Tydzień zdrowia i prozdrowotne webinary

W 2022 r. Grupa TAURON zorganizowała kilka akcji prozdrowotnych. Wiosną odbył się cykl 5 webinarów: „Rak to nie wyrok” którego celem było zwrócenie uwagi, jak ważne jest zapobieganie nowotworom oraz właściwa profilaktyka onkologiczna. W październiku 2022 r. zrealizowano Tydzień Zdrowia, promujący zdrowy styl życia oraz badania profilaktyczne wśród pracowników Grupy. Tydzień zdrowia poświęcono profilaktyce dolegliwości kręgosłupa, wzroku i raka płuc. W ramach tygodnia zdrowia odbyły się trzy wykłady w formie webinariów: „Jak zadbać o swoje plecy i nie dać się złamać?”, „Recepta na wzrok”, „Profilaktyka raka płuc”. W sumie w wykładach wzięło udział blisko 500 uczestników.

5.Nagrody za zarządzanie kapitałem społecznym

HR Najwyższej Jakości

W 2022 r. spółka TAURON Polska Energia po raz kolejny brała udział w organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami badaniu pn. HR Najwyższej Jakości. W ramach badania Stowarzyszenie zweryfikowało i najwyżej oceniło następujące obszary zarządzania kapitałem ludzkim: systemy motywacyjne i wynagrodzenia, rozwój pracowników, rekrutację i zarządzanie kompetencjami,  komunikację pracowniczą i działania związane z budowaniem marki pracodawcy. Szczególnie doceniona została inicjatywa Rodzinna MegaMoc, zrealizowana pod hasłem „Dbaj o siebie i swoich bliskich”, w ramach której, w minionym roku pracownikom zaproponowano szereg inicjatyw, promujących zdrowy styl życia oraz dbanie o relacje międzyludzkie (wykład „Radość pomagania”). Pozytywny rezultat badania poskutkował uzyskaniem Certyfikatu HR Najwyższej Jakości na 2023 r. Certyfikat otrzymała także spółka TAURON Obsługa Klienta.

Friendly Workplace dla TAURON Polska Energia

Spółka TAURON Polska Energia otrzymała nagrodę specjalną kolegium redakcji portalu Markapracodawcy.pl – godło Friendly Workplace oraz statuetkę. Doceniono działania TAURON na rzecz tworzenia przyjaznej kultury organizacyjnej, opartej na otwartych relacjach z pracownikami. Zwrócono uwagę na solidny wachlarz możliwości rozwojowych przygotowywanych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji pracowników.

Szczególne uznanie wyrażono za propagowanie wiedzy eksperckiej. Za wyróżniający uznano także model onboardingu oraz wspieranie rekrutacji wewnętrznych. Wysoką ocenę otrzymała również proekologiczna kultura środowiska pracy oraz zaangażowanie jej pracowników w działania edukacyjne i prospołeczne. TAURON Polska Energia to kolejna spółka obok TAURON Obsługa Klienta, która została doceniona oraz wyróżniona za swoje działania.

Wyniki wyszukiwania