Warunki otoczenia wyznaczające wybór strategii Grupy TAURON

gri
  • 3-3

Na funkcjonowanie firm energetycznych wpływa szereg czynników mających wpływ na wybór odpowiedniej strategii. Oprócz podstawowych aspektów, takich jak czynniki regulacyjne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, kluczową rolę odgrywają obecnie kwestie środowiskowe, klimatyczne i sytuacja geopolityczna.

Na poziomie europejskim nastąpiło istotne przyspieszenie prac legislacyjnych mających na celu skonkretyzowanie działań zmierzających do oparcia gospodarki Unii Europejskiej na źródłach nisko- i zeroemisyjnych. Agresja Rosji dodatkowo wzmocniła działania UE dla klimatu i niezależności energetycznej Europy. Działania te znacząco wpływają na krajowy rynek energii elektrycznej, przyspieszając transformację sektora. Powyższe ma bezpośredni wpływ na Grupę TAURON i jej strategiczne decyzje.

TAURON w czerwcu 2022 r. ogłosił nową Strategię Grupy na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r., która odpowiada na wyzwania wynikające z transformacji branży elektroenergetycznej. W procesie opracowywania Strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz i kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy TAURON w okresie do 2030 r.

Nowa Strategia Grupy zakłada transformację energetyczną, zwiększenie mocy odnawialnych źródeł w portfelu wytwórczym, a w długookresowej perspektywie dążenie do neutralności klimatycznej. 

Strategia wyznacza cele strategiczne w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, które są odpowiedzią na wyzwania związane z klimatem i środowiskiem, zmiany rynkowe oraz oczekiwania klientów. Nowa Strategia Grupy zakłada transformację energetyczną, zwiększenie mocy odnawialnych źródeł w portfelu wytwórczym, a w długookresowej perspektywie dążenie do neutralności klimatycznej. Strategia wyznacza cele strategiczne w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, które są odpowiedzią na wyzwania związane z klimatem i środowiskiem, zmiany rynkowe oraz oczekiwania klientów.

Wyniki wyszukiwania