Standard raportowania

gri
  • 2-5
  • 2-14

Widząc rosnące zainteresowanie danymi pozafinansowymi, które pozwalają na zrozumienie organizacji w szerszym kontekście, w Sprawozdaniu Niefinansowym zaprezentowano treści, z których mogą skorzystać interesariusze zainteresowani procesem tworzenia wartości przez Grupę TAURON, w tym szczególnie inwestorzy, analitycy i obligatariusze, pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, lokalne społeczności, ustawodawcy, organy regulacyjne i decydenci. Sprawozdanie Niefinansowe zostało wykonane zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative – GRI z 2021 r. Dodatkowo w raporcie znajdują się wskaźniki własne, odniesienia do 10 Zasad Global Compact, a także wskaźniki ESG (na podstawie wytycznych GPW). Zakres informacji zawartych w Sprawozdaniu odnosi się również do oczekiwań międzynarodowych ratingów ESG. Wskaźniki GRI i pozostałe indeksy zostały zamieszczone w sekcji.

Przy doborze materiałów kierowano się zasadą istotności, zasadą materialności oraz dbałością o to, by przekaz kierowany do interesariuszy był wiarygodny i kompleksowy. Przy redagowaniu tekstów zastosowano zasadę zwięzłości oraz zasadę powiązania przedstawionych informacji.

Treść Sprawozdania Niefinansowego została zweryfikowana i zaakceptowana przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Sprawozdanie nie zostało poddane weryfikacji zewnętrznej.

Wyniki wyszukiwania