Cel i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON​

Ryzyko w Grupie Kapitałowej TAURON rozumiane jest jako niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, które, jeśli zaistnieją, będą miały wpływ na osiągnięcie zdefiniowanych celów strategicznych dla Grupy TAURON, zarówno w sposób negatywny (zagrożenie), jak i pozytywny (szansa, okazja).

Dbając o realizację obowiązującej Strategii, TAURON Polska Energia prowadzi proces zarządzania ryzykiem występującym w działalności Grupy Kapitałowej TAURON. Do podstawowych celów zarządzania ryzykiem należy zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa działalności Grupy Kapitałowej TAURON. W szczególności zarządzanie ryzykiem ma zapewnić Grupie zwiększenie przewidywalności osiągnięcia celów strategicznych, w tym stabilne kreowanie wyniku finansowego oraz ochronę bieżącej wartości ekonomicznej Grupy (funkcja prewencyjna), jak również wspieranie procesów decyzyjnych.

Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON:

 • Oparte jest o proces zarządzania ryzykiem, który zapewnia całościowe i spójne zasady identyfikacji, pomiaru, planowania i podejmowania reakcji na ryzyko oraz komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu.
 • Obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości.
 • Zapewnia centralizację funkcji pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka, a także możliwość oceny pełnego profilu ryzyka w organizacji i spójne zasady zarządzania nim.
 • Zapewnia niezależność funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli i monitoringu.
 • Zapewnia jasny podział kompetencji i odpowiedzialności, w szczególności poprzez wprowadzenie funkcji właścicielstwa ryzyka.
 • Nadzoruje Komitet Ryzyka jako zespół ekspercki, który w sposób stały i ciągły inicjuje, analizuje, monitoruje, kontroluje i wspiera funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON.
 • Jest procesem proaktywnym, nakierowanym na odpowiednio wczesną identyfikację zagrożeń, pozwalając na podejmowanie działań prewencyjnych.
 • Jest procesem systematycznym i nieustannie doskonalonym, co pozwala na bieżąco dostosowywać
  go do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej TAURON, jak również do zmieniającego
  się otoczenia.
 • Kładzie duży nacisk na budowanie świadomości, szkolenia i zachęcanie pracowników do wykorzystywania wiedzy o ryzykach w codziennych działaniach.
 • Współtworzy w Grupie Kapitałowej TAURON system kontroli wewnętrznej, stanowiąc obok funkcji zapewnienia zgodności oraz zarządzania bezpieczeństwem element Modelu trzech linii obrony.
 • Wykorzystuje narzędzia pozwalające na skuteczną realizację procesu tj. kartę ryzyka, rejestr ryzyka, plan reakcji na ryzyko, modele zmienności, modele scoringowe oraz limity ryzyka.
 • Oparte jest o model ryzyka określający spójną klasyfikację ryzyka, umożliwiając jego jednolite i kompleksowe ujęcie na poziomie całej Grupy Kapitałowej TAURON.

Wyniki wyszukiwania