Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji​

gri
 • 2-24
 • 406-1

W Grupie TAURON regulacje dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji funkcjonują od 2017 r. i są na bieżąco aktualizowane, tak aby minimalizować ryzyko wystąpienia działań noszących znamiona mobbingu lub dyskryminacji. Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON określa również zasady zgłaszania naruszeń Zasad Etyki, Mobbingu i Dyskryminacji oraz zadania, uprawnienia i obowiązki Komisji Etyki.

W ramach Komisji Etyki funkcjonują dwie podkomisje:

 • podkomisja wewnętrzna, której członków powołuje i odwołuje Zarząd danej spółki, jednocześnie wskazując Przewodniczącego Podkomisji,
 • podkomisja grupowa, składająca się z ośmiu członków wskazanych spośród przedstawicieli związków zawodowych działających w Grupie TAURON oraz ośmiu przedstawicieli pracodawców wskazanych
  przez Zarząd TAURON Polska Energia.

Pracownikowi pozostawiono wybór, do której Podkomisji chce się zwrócić w celu rozpatrzenia zgłoszenia.

W 2022 r. Pracownicy Grupy TAURON złożyli do Komisji Etyki 4 zgłoszenia potencjalnych naruszeń w zakresie przestrzegania zasad etyki, dyskryminacji i mobbingu. Grupa TAURON uznaje mobbing, dyskryminację i jakiekolwiek naruszenia zasad etyki za zjawiska wysoce naganne, godne potępienia, których żadne formy nie są tolerowane. Wszystkie zgłoszenia Pracowników zostały wnikliwie i obiektywnie zbadane, a w wyniku prac Komisji Etyki żadne zgłoszenie nie zostało potwierdzone.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Głównymi założeniami stosowanymi w ramach Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON są:

 • zapewnienie przestrzegania Zasad Etyki w zakresie zapobiegania naruszeniom praw pracowniczych
  oraz konfliktom między pracownikami,
 • określenie zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy oraz w związku z jej wykonywaniem, zapewniających realizację postanowień prawa pracy,
 • podejmowanie działań interwencyjnych oraz niwelowanie skutków stwierdzonych przypadków naruszeń Zasad Etyki, w szczególności mobbingu i dyskryminacji,
 • wyciąganie konsekwencji wobec osób dopuszczających się naruszeń Zasad Etyki, w szczególności mobbingu lub dyskryminacji,
 • umacnianie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami.

Regulacją wspierającą Politykę przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON jest Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, w którym zostały zawarte wartości korporacyjne Grupy oraz zasady postepowania w trzech obszarach: pracownik, środowisko naturalne i otoczenie.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON wdrażana jest poprzez szkolenia e-learningowe. Są one obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników. Pozostałym pracownikom zasady obowiązujące w Polityce są przypominane poprzez akcje informacyjne oraz treści dostępne na stronie Intranetowej Grupy.

Działalność Grupy TAURON oparta jest o bezwarunkowe przestrzeganie przepisów prawa pracy i zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych miejsc pracy. Działania ukierunkowane na człowieka i na rodzinę realizowane są w TAURON również poprzez szereg specjalnych akcji dedykowanych wzmacnianiu wartości rodzinnych i ogólnoludzkich. W ten sposób budowany jest kapitał społeczny poprzez wzmocnienie relacji społecznych i wzajemnego zaufania wśród pracowników, które gwarantują nie tylko rozwój firmy, ale przede wszystkim, każdego zatrudnionego pracownika.

Grupa TAURON dąży do stworzenia elastycznych warunków do rozwoju wiedzy i umiejętności oraz kreowania środowiska pracy opartego na współpracy i partnerstwie. Prowadzone są badania opinii pracowników, a ich wyniki stanowią podstawę do budowania i wdrażania planów działań, których celem jest podnoszenie zaangażowania
i tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy, z zachowaniem  standardów w zakresie przestrzegania zasad etyki, poszanowania różnorodności oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

W 2022 r. odbył się m.in. webinar „Empatyczne przywództwo”, który miał na celu wzmacnianie świadomości menadżerów na temat ryzyka mobbingu i dyskryminacji.

Wyniki wyszukiwania