• 2-24
 • 3-3

Ochrona środowiska w branży energetyczno-wydobywczej jest obszarem ściśle kontrolowanym i regulowanym, zarówno na poziomie prawa krajowego, jak i przepisów unijnych. Niezależnie od obowiązujących regulacji Grupa TAURON biorąc odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z zasobów naturalnych podejmuje działania wykraczające ponad obowiązki prawne. Działania te określone są w dokumentach pn. Polityka Środowiskowa Grupy TAURON oraz Polityka Klimatyczna Grupy TAURON.

Przyjęta przez Zarząd Spółki w 2017 r. i aktualizowana Polityka Środowiskowa Grupy TAURON (Polityka środowiskowa) określa podejście Grupy TAURON do zarządzania kwestiami związanymi z wpływem wywieranym przez jej działalność na środowisko naturalne, w tym kierunek jej działań środowiskowych oraz zasady, jakimi należy kierować się w kwestiach dotyczących środowiska.

Polityka Środowiskowa jest punktem odniesienia, względem którego oceniane są wszystkie działania spółek Grupy TAURON w obszarze ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

W Polityce Środowiskowej zawarto generalne zasady, wartości i wizję jakimi kieruje się Grupa TAURON w celu ograniczania oddziaływania na środowisko naturalne, zarówno w ramach bezpośrednich jak i pośrednich oddziaływań w całym łańcuchu wartości. Dokument przedstawia również zasady odpowiedzialnej komunikacji dotyczącej kwestii środowiskowych zapewniających czytelność i zrozumienie działań Grupy TAURON mogących wywierać wpływ na środowisko, jak również działań na rzecz środowiska.

Grupa TAURON w obszarze środowisko – działalność, wpływ, ochrona, rezultaty

 • 2-25
 • 3-3
 • 305-5
 • 416-1

Kapitał naturalny Grupy TAURON

Kapitały naturalne z których korzysta Grupa TAURON – woda, energia słoneczna, biomasa, kopaliny (węgiel, wapień, gaz), wiatr – są wykorzystywane w całym łańcuchu działalności. Dążeniem Grupy jest odpowiedzialne korzystanie z kapitałów naturalnych przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i klimat. Potwierdzeniem takiego podejścia jest realizacja działań wynikających z przyjętej przez Zarząd w 2022 r. Strategii Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r., w ramach której zaprezentowano znaczącą zmianę wag poszczególnych kapitałów naturalnych w łańcuchu wartości Grupy TAURON. Będzie to możliwe dzięki realizowanej dekarbonizacji Grupy – wydzieleniu aktywów górniczych poza Grupę (co nastąpiło z dniem 31.12.2022 r.) oraz gotowości do sprzedaży konwencjonalnych aktywów wytwórczych (elektrownie TAURON) opartych o paliwo węglowe do NABE w 2023 r. Zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii oznacza sukcesywny wzrost wykorzystania energii wiatru i promieniowania słonecznego oraz zmniejszenie korzystania z zasobów nieodnawialnych, przede wszystkim stałych paliw kopalnych. W nowej Strategii zaakcentowano także konieczność intensyfikacji działań zmierzających do wzmocnienia gospodarki obiegu zamkniętego.

Zmiany w sposobie wykorzystania kapitału naturalnego w perspektywie kolejnych lat prowadzenia działalności biznesowej Grupy TAURON będą realizowane tak, aby zapewniona była pewność dostaw energii elektrycznej do klientów. W 2022 r. pomimo niesprzyjających warunków otoczenia zewnętrznego, Grupa TAURON dysponowała dość stabilną bazą surowców, która umożliwiała zaopatrzenie konwencjonalnych aktywów wytwórczych Grupy oraz zewnętrznych odbiorców. Zbrojny konflikt w Ukrainie wywołany agresją Rosji spowodował światowy kryzys na rynku paliw kopalnych, w tym węgla kamiennego, co z kolei wymagało podjęcia odpowiednich działań poprzez maksymalizację dostaw węgla kamiennego z rynku krajowego oraz uzupełnienie zapotrzebowanych wolumenów dostaw poprzez import paliwa z krajów trzecich (m.in. Indonezji i Kolumbii) znajdujących się poza strefą wpływu Federacji Rosyjskiej. Dzięki zagwarantowaniu dostaw paliwa ze strony krajowych podmiotów zajmujących się wydobyciem i importem węgla kamiennego zapewniono możliwość stabilnego wytwarzania energii w okresach zmiennych czy ekstremalnych warunków pogodowych, negatywnie wpływających na bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Kapitał naturalny Grupy TAURON obejmuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Złoża zasobów nieodnawialnych są eksploatowane w sposób odpowiedzialny, racjonalny, uregulowany, usystematyzowany i zrównoważony.

Narzędziami wspierającymi odpowiedzialne zarządzanie zasobami w ramach kapitału naturalnego są: Polityka Środowiskowa Grupy TAURON oraz Polityka Klimatyczna Grupy TAURON. Polityki odnoszą się kompleksowo do wszelkiego rodzaju aktywności realizowanych w Grupie, wiążących się z oddziaływaniem na środowisko i korzystaniem z jego zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 • 301-1

Liczba złóż Kopalina Liczba Zakładów Górniczych Sumaryczna powierzchnia obszarów górniczych Zasoby operatywne mln ton
8 Kopalina podstawowa węgiel kamienny** 3 218,77 324,4*
1 kamień wapienny 1 1,34 63,6*
1 Kopalina towarzysząca metan 1
* W przypadku zarówno TAURON Wydobycie, jak i Kopalni Wapienia „Czatkowice”, zasoby zostały określone na podstawie stanu na 31.12.2021 r. pomniejszonego o wydobycie za rok 2022. Dokładny stan zasobów operatywnych na 31.12.2022 r. będzie znany po sporządzeniu operatu ewidencyjnego zasobów, który uwzględnia nie tylko ubytki związane z wydobyciem, ale również zmiany w zasobach złoża związane z dokładniejszym rozpoznaniem, stratami oraz dokonanymi przeklasyfikowaniami w zasobach.
**31.12.2022 r. nastąpiło wydzielenie aktywów węglowych poza Grupę.
 • 301-1

ŁĄCZNIE 2022 2021 2020
SUROWCE ODNAWIALNE
Biomasa agro [tony] 58 946 82 283 124 203
Biomasa leśna [tony] 356 885 435 137 553 537
SUROWCE NIEODNAWIALNE *
Węgiel netto [tony] 6 518 851 6 419 493 4 888 015
Węgiel produkcja netto** [tony] 5 007 348 5 146 853 4 541 216
Muł [tony] 203 775 248 142 249 980
Gaz ziemny [m3] 41 940 767 30 057 357 12 067 032
Olej opałowy [tony] 40 924 40 340 26 324
Olej napędowy [m3] 7 105 6 796 6 289
Wapień [tony] 266 639 269 563 197 288
Wapień produkcja [tony] 2 108 880 2 011 529 1 722 376
* Obejmuje zużycie i produkcję w spółkach Grupy.
** 31.12.2022 r. nastąpiło wydzielenie aktywów węglowych poza Grupę. Działalność zanikająca.

Dla podstawowych surowców wykorzystywanych w ramach kapitału naturalnego w Grupie stosowana jest zasada bliskości, przez co ograniczany jest ślad węglowy związany z transportem.

W 2022 r. Grupa przygotowała się na obowiązek weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy wykorzystywanej na potrzeby energetyczne.

Łączne zużycie surowców odnawialnych w postaci biomasy w Grupie TAURON wyniosło w roku 2022 ponad 415 tys. ton.

Spółki prowadzące instalacje spalające biomasę (TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło), objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji, oraz dostawca biomasy (Bioeko Grupa TAURON) uzyskały certyfikaty dobrowolnego systemu certyfikacji uprawniającego do wystawiania dokumentów potwierdzających kryteria zrównoważonego rozwoju. Od stycznia 2022 r., biomasa stosowana na potrzeby energetyczne Grupy spełnia kryteria tzw. „biomasy zrównoważonej”.

 • biomasa,
 • woda wykorzystywana w łącznie 34 elektrowniach przepływowych i zbiornikowych oraz w procesach technologicznych energetyki konwencjonalnej,
 • wiatr zasilający 11 elektrowni wiatrowych,
 • energię słoneczną wg stanu na koniec 2022 r. w Grupie TAURON produkowały 3 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 19 MW.

Grupa TAURON, działając w zgodzie z przepisami prawa i spełniając obowiązki wynikające z postanowień decyzji administracyjnych dla wykonywania swojej działalności biznesowej, bierze pod uwagę potrzeby związane z ochroną środowiska oraz działa w sposób przyczyniający się do osiągnięcia szerszego celu jakim jest zrównoważony rozwój, a w szczególności wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego oraz realizacji celów środowiskowych w zakresie zasobooszczędności. Więcej informacji o wykorzystaniu kapitału naturalnego i osiągniętych rezultatach zamieszczono w sekcjach tematycznych dotyczących: Emisji, ścieków i odpadów, Programu gospodarki odpadami oraz Gospodarki obiegu zamkniętego.

W rysunku poniżej przedstawiono obszary potencjalnego bezpośredniego odziaływania na środowisko w działalności biznesowej Grupy TAURON w 2022 r.

 • 3-3

Identyfikacja i klasyfikacja determinujących obszarów potencjalnego bezpośredniego oddziaływania na środowisko w działalności biznesowej Grupy TAURON w 2022 r.

Aval 1* TZE, TEC1 I-VI, TEC1 EW Gołdap, TEC1 Ino1, Aval 1, Wind T1, Polpawer, Megawatt Wind T4, WindT30MW, FF Park PV1, Windpower Gamów
** bezpośrednie i pośredni wpływ, potencjalnie negatywny, lecz również potencjalnie pozytywny.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Ze względu na różne profile produkcyjne i usługowe spółek Grupy TAURON ich wpływ na środowisko jest istotnie zróżnicowany. Zasady Polityki Środowiskowej są zatem przenoszone do indywidualnych dokumentów wewnętrznych poszczególnych spółek, adekwatnie do ich roli w systemie wartości Grupy Kapitałowej TAURON.

Minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko w Grupie TAURON jest skutecznie realizowana przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonych działalności, rozwoju techniki oraz dostępu do technologii przyjaznych środowisku. Działalność Grupy TAURON jest zgodna z wszystkim wymaganiami środowiskowymi. Funkcjonujące w Grupie TAURON standardy zarządzania środowiskowego potwierdzają realizacje działań środowiskowych z należytą starannością i dbałością o środowisko naturalne. Funkcjonujące w Grupie Tauron procedury i instrukcje środowiskowe ściśle określają role i odpowiedzialności w poszczególnych procesach oraz schematy postepowania. W Grupie TAURON realizowane są programy szkoleniowe podnoszące świadomość środowiskową oraz cykliczne szkolenia przypominające dla pracowników

Część spółek Grupy TAURON posiada wdrożony certyfikowany system zarządzania środowiskowego według normy ISO14001. Spółka TAURON Wytwarzanie, reprezentująca konwencjonalne wytwarzanie energii, dodatkowo otrzymała certyfikat Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS, unijny system certyfikacji środowiskowej, służący tworzeniu w organizacji kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie.

Grupa TAURON na bieżąco monitoruje główne aspekty bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko swojej działalności operacyjnej, a najistotniejsze wskaźniki efektywności środowiskowej są przekazywane w formie raportów miesięcznych do menadżerów nadzorujących działalność operacyjną, łącznie z menadżerami najwyższego szczebla i członkami zarządu.

Poprzez wdrożony system ekozarządzania i audytu (EMAS) Grupa TAURON komunikuje wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom kwestie związane z zarządzaniem środowiskowym, ocenia i doskonali efekty działalności środowiskowej  w jednym z największych obszarów swojej działalności operacyjnej (wytwarzanie energii). Procesy operacyjne realizowane przez Grupę TAURON podlegają zewnętrznemu i wewnętrznemu audytowaniu w ramach utrzymywanych systemów i certyfikacji zgodnie z posiadanymi certyfikatami znajdującymi się w poniższej tabeli. Systemy zarządzania środowiskowego funkcjonujące w ramach Grupy TAURON służą ciągłemu doskonaleniu organizacji w kwestiach środowiskowych oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez identyfikowanie obszarów do poprawy, kreowanie i realizacje  działań zmierzających do poprawy jakości, zwiększenia efektywności działania oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, a uzyskane certyfikacje w ramach systemów zarządzania środowiskowego potwierdzają, że Grupa TAURON zapewnia wysoką jakość procesów produkcyjnych, produktów i usług oraz spełnia wymagania klientów i wszystkich zainteresowanych stron, przy jednoczesnym realizowaniu działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W zestawieniu poniżej przedstawiono system zarządzania środowiskowego, natomiast w zestawieniu poniżej systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem, obowiązujące w Grupie TAURON w 2022 r.

 • 3-3

Wdrożony system Certyfikowany system Zewnętrzny nadzór Liczba lokalizacji (obiektów) objętych systemem
System zarządzania środowiskowego
 • KW „Czatkowice”
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • NJGT
 • TC ZW Tychy
 • TC ZW Bielsko Biała EC 1 i EC 2
 • TC Kamienna Góra
 • TC CC Zawiercie
 • TC CC Olkusz
 • TC Ciepłownie Lokalne
 • KW „Czatkowice”
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • KW „Czatkowice”
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
15
ISO 14 001
 • KW „Czatkowice”
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • NJGT
 • KW „Czatkowice”
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • KW „Czatkowice”
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
8
EMAS
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza,
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza,
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza,
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
6
REACH
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • TC ZW Tychy
 • TC ZW Bielsko Biała EC 1 i EC 2
 • TC Kamienna Góra
 • TC CC Zawiercie
 • TC CC Olkusz
 • TC Ciepłownie Lokalne
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • TC ZW Tychy
 • TC ZW Bielsko Biała EC 1 i EC 2
 • TC Kamienna Góra
 • TC CC Zawiercie
 • TC CC Olkusz
 • TC Ciepłownie Lokalne
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • TC ZW Tychy
 • TC ZW Bielsko Biała EC 1 i EC 2
 • TC Kamienna Góra
 • TC CC Zawiercie
 • TC CC Olkusz
 • TC Ciepłownie Lokalne
12
Skróty: TW – TAURON Wytwarzanie, KW „Czatkowice” – Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, TC – TAURON Ciepło, ZW – Zakład Wytwarzania, CC – Ciepłownia Centralna, NJGT – Nowe Jaworzno Grupa TAURON, EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme), REACH – rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Pozostałe spółki GT nie spełniają poziomu istotności ze względu na skalę bezpośredniego wpływu na środowisko.

 • 416-1

Wdrożony system Certyfikowany system Zewnętrzny nadzór Liczba lokalizacji (obiektów) objętych systemem
System zarządzania jakością
 • KW „Czatkowice”
 • WGT
 • TWd  ZG Janina
 • TWd ZG Sobieski
 • TWd ZG Brzeszcze
 • KW „Czatkowice”
 • WGT
 • KW „Czatkowice”
 • WGT
5
ISO 9001
 • KW „Czatkowice”
 • WGT
 • KW „Czatkowice”
 • WGT
2
ISO 17025
 • TDP
 • TW LC
 • TDP
 • TW LC
 • TDP
 • TW LC
2
ISO 45001
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
 • TW Łaziska
 • TW Łagisza
 • TW Siersza
 • TW Jaworzno II
 • TW Jaworzno III
 • TW Stalowa Wola
6
ISO 22301
 • TW 6 lokalizacji
 • TC 6 lokalizacji
 • TD wszystkie odziały
 • TOK
 • NJGT
Wszystkie miejsca
Certyfikaty produktowe Krajowe Oceny Techniczne
 • BGT
 • TWd
 • BGT
 • BGT
17
System KZR INiG – potwierdzający spełnienie wymagań zrównoważonej działalności w zakresie dostaw biopaliw oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej
 • BGT
 • TC
 • TW
 • BGT
 • TC
 • TW
 • BGT
 • TC
 • TW
Wszystkie miejsca
Certyfikat potwierdzający spełnienie obowiązujących wymagań i standardów GMP+B2 Produkcja składników paszowych GMP+FC system (w oparciu o GMP+C6) GMP International
 • KWC
1
Skróty: TW – TAURON Wytwarzanie, TW LC – TAURON Wytwarzanie Laboratorium Centralne, KW „Czatkowice” / KWC – Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, TC – TAURON Ciepło, WGT – Wsparcie Grupa TAURON, TWd – TAURON Wydobycie, TDP – TAURON Dystrybucja Pomiary, TD – TAURON Dystrybucja, TOK – TAURON Obsługa Klienta, BGT – Biomasa Grupa TAURON, NJGT – Nowe Jaworzno Grupa TAURON, System KZR INiG – globalny system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB).

Podjęte działania przynoszące efekty środowiskowe i uzyskane rezultaty

Działania Grupy w roku 2022 skupiały się na zmianie tzw. „mixu” paliwowego grupy i inwestycjach w OZE w celu ograniczania intensywności węglowej grupy. Działania te realizowały dedykowane spółki: TAURON Zielona Energia oraz TAURON Inwestycje. W zestawieniu poniżej przedstawiono zakończone, w trakcie realizacji oraz w fazie deweloperskiej inwestycje w wielkoskalowe OZE w 2022 r.

 • 305-5

Zakończone w 2022 r. W trakcie realizacji Rozpoczęte/w fazie deweloperskiej
Farmy wiatrowe
 • Piotrków 30 MW
 • Majewo 6 MW
 • Mierzyn 58,5 MW
 • Warblewo 30 MW
 • Nowa Brzeźnica 19,6 MW
 • Gamów 33 MW
Farmy PV
 • Choszczno II 8 MW
 • Mysłowice Dziećkowice: Etap I 37 MW
 • Proszówek 55 MW etap I 45,6 MW
Mysłowice Dziećkowice: Etap II do 65 MW
Razem MW 44 MW 224 MW 65 MW

W roku 2022 Grupa TAURON co do zasady nie inwestowała już w instalacje ochrony środowiska węglowych jednostek wytwórczych, co było możliwe w wyniku otrzymanych odstępstw czasowych (na mocy decyzji administracyjnych wprowadzających zmiany pozwoleń zintegrowanych w procedurze z udziałem społeczeństwa) oraz zakończonego w połowie 2021 r. programu inwestycyjnego dostosowania do „rynku mocy” i „konkluzji BAT”. W 2022 r. zmodernizowane pod kątem ekologicznym węglowe bloki energetyczne TAURON pracowały z reżimem spełniającym wymagania „konkluzji BAT” i tym samym dodatkowo przyczyniły się do dalszego obniżenia emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu do powietrza oraz do dodatkowej redukcji emisji innych zanieczyszczeń powietrza, takich jak chloro- i fluorowodór oraz rtęć ze źródeł istniejących.

W ramach inwestycji i zrównoważonego rozwoju w obszarze energetyki konwencjonalnej koncentrowano się na zadaniach związanych z przyłączaniem nowych obiektów do sieci ciepłowniczych TAURON Ciepło oraz kontynuacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji poprzez kolejne przyłączanie budynków, dotychczas ogrzewanych źródłami indywidualnymi czy kontynuacji inwestycji w ZWB EC 2 w Czechowicach Dziedzicach (budowa nowego źródła w oparciu o paliwo gazowe).

TAURON Ciepło ponadto zrealizowało duże zadania inwestycyjne dające efekty pro środowiskowe, z których najistotniejsze obejmowały:

 • modernizację elektrofiltru – ograniczenie emisji pyłu oraz energochłonności urządzenia,
 • remont kapitalny kotła BCF 100 i turbozespołu – zmniejszenie strat cieplnych,
 • remonty pomp zasilających – obniżenie energochłonności agregatów pompowych.
 • rozpoczęto modernizację gospodarki wodnej mającej na celu rozbudowę istniejącej stacji demineralizacji wody o ciągi odwróconej osmozy (w 2022 r. zrealizowano projekt, a w 2023 r. planuje się realizację inwestycji). Dzięki inwestycji będzie można zagospodarować silnie zasolone ścieki pochodzące ze stacji jonitowych uzdatniania.
 • zabudowa i modernizacja systemów kontroli emisji spalin ZWB EC1 i EC2 – w zakresie EC1 zadanie miało na celu dostosowanie systemu pomiarów emisji spalin do wymagań prawnych (BAT). Po modernizacji system rejestruje pomiar NH3, co może być wykorzystywane do zmniejszenia ilości emitowanego amoniaku do atmosfery. W zakładzie EC2 należało zmodernizować system monitorowania emisji spalin dostosowując go do wymagań prawnych (BAT),
 • modernizacja kotła OFz-230 w ZWB EC2 w Czechowicach-Dziedzicach – ma to bezpośredni wpływ na poprawę rozkładu cyrkulacji złoża poprzez zmniejszenie procentowego udziału ilości węgla w popiołach lotnych i dennych w kotle, co bezpośrednio wpływa na poprawę spalania z jednoczesnym zmniejszeniem strat paleniskowych (mniejsza sumaryczna ilość popiołu), co wiąże się bezpośrednio z dotrzymaniem rygorystycznych norm emisji spalin BAT dla tego kotła,
 • modernizacja elektrofiltru bloku BC50 w ZWB EC2 – ograniczenie emisji pyłu oraz energochłonności urządzenia.
 • szereg mniejszych zadań modernizacyjnych powodujących znaczne obniżenie zużycia energii elektrycznej.

TAURON Dystrybucja, na bieżąco realizując modernizacje i odtworzenie istniejącego majątku zwłaszcza związanego z przebudową rozdzielni, stacji wnętrzowych czy GPZ, przyczynia się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa gleby i wód podziemnych.

Grupa TAURON bierze odpowiedzialność za środowisko naturalne i konsekwencje korzystania z jego zasobów. Spółki Grupy szacują, że wysokość opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w 2022 r. wynosi ok. 34,9 mln zł, co ilustruje tabela poniżej.

Lp. Nazwa spółki Opłaty1 za gospodarcze korzystanie
ze środowiska należne za 2022r. (tys. zł)
1. TAURON Wytwarzanie (po konsolidacji z Nowe Jaworzno Grupa TAURON) 14 793,1
2. TAURON Ciepło 4 251,7
3. TAURON Wydobycie 15 031,4
4. TAURON Ekoenergia 410,8*
5. TAURON Dystrybucja 209,3
6. KW „Czatkowice” 65,6
7. TAURON Nowe Technologie 66,4
8. TAURON Obsługa Klienta -**
9. TAURON Sprzedaż -**
10. Bioeko Grupa TAURON 3,8
11. Usługi Grupa TAURON / Marselwind -**
12. Energetyka Cieszyńska 70,9
13. TAURON Inwestycje -**
Suma 34 903
1 Częściowo dane szacunkowe, nie zamknięto rozliczenia rocznego.
* Opłata za pobór wód do celów elektrowni wodnych liczona wg stawki 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej w obiektach energetyki wodnej w 2022 r. wynosi 406,2 tys. zł, opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód wynosi 4,6 tys. zł.
** Zakres korzystania ze środowiska nie generuje opłat, gdyż ich wysokość znajduje się poniżej progu, od którego się wnosi opłaty.

Emisje, ścieki i odpady

 • 3-3
 • 305-7

Grupa nie prowadzi obecnie dedykowanego programu redukcji emisji do powietrza z jednostek spalających paliwa stałe. Program taki był realizowany w latach wcześniejszych i zakończył się wprowadzeniem od sierpnia 2021 r. zaostrzonych norm emisji i reżimów pracy redukując wcześniejsze oddziaływania w zakresie emisji pyłu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, chloru i fluorowodoru na jakość powietrza. Dalsze zobowiązania Grupy i środki są skupione na zmniejszaniu emisji CO2.

Wynika to z faktu, że wszystkie pracujące jednostki wytwórcze TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło osiągają już poziomy stężeń substancji emitowanych do powietrza zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami. W 2022 r. jednostki wytwarzania Grupy TAURON były eksploatowane z niezwykłą intensywnością, co wynikało z zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w związku z czym bezpośrednia emisja bezwzględna do powietrza związków NOx, SO2, i pyłów wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, ze względu na wzrost produkcji. Pomimo tego, wielkości emisji Grupy TAURON w 2022 r. są znacznie poniżej poziomów określonych, jako maksymalne dopuszczalne roczne ilości substancji wprowadzanych do powietrza według pozwoleń.

Obecnie nie są już prowadzone programy ograniczające emisje substancji odprowadzanych do powietrza, innych niż gazy cieplarniane. Ostatni taki program wdrożono w ślad za publikacją Konkluzji BAT, zakończony w 2021 r. Obecnie realizowane są doraźne prace modernizacyjne na urządzeniach ochrony powietrza przy źródłach spalających stałe paliwa kopalne. Dalsza redukcja substancji zanieczyszczających będzie następowała w ślad za planowaną sukcesywną zmianą miksu paliwowego Grupy.

W ramach działalności operacyjnej związanej z zarządzaniem środowiskowym Grupa TAURON prowadzi bieżący  monitoring wielkości emisji do powietrza związków NOx, SO2, i pyłów, a wielkości emisji w roku 2022 i 2021 prezentowane są w zestawieniu poniżej.

 • 305-7

2022 2021
NOx 13 148 8 369
SO2 10 105 7 250
Pył całkowity 636 429
Inne * 8 545 8 050
* W ramach pozycji emisje inne uwzględniono następujące związki i substancje: CO, HCl, HF, NH3, rtęć i inne metale, pozostałe monitorowane i raportowane do bazy Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wydobycie Energetyka
Cieszyńska****
TAURON Nowe Technologie** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
NOx 11 994 6 858 1 015 1 426 0 0 38 38 32 68 46 13 148 8 369
SO2 8 285 5 163 1 679 2 029 0 0 55 55 81 4 3 10 105 7 250
Pył całkowity 514 275 60 85 13 9 46 59 4 636 429
Inne *** 5 599 5 562 2 881 2 438 0 0 51 51 15 8 545 8 050
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** Dla spółki TAURON Nowe Technologie nie ma obowiązku pomiarów emisji pyłu i innych substancji.
*** W ramach pozycji emisje inne uwzględniono następujące związki i substancje: CO, HCl, HF, NH3, rtęć i inne metale, pozostałe raportowane do bazy Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
**** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.

Źródło Maksymalna wartość Mg / rok
NOx SO2 Pył
TAURON Wytwarzanie 18007,4 15205,0 1155,9
TAURON Ciepło 3 346,7 4 614,9 439,2
Energetyka Cieszyńska 727 205,0 250,0
TAURON Nowe Technologie 116,2 9,2
TAURON Wydobycie 37,8 55,6 63,3
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Nie ustalono* Nie ustalono* 36,2
* Nie określa się emisji dla substancji, której emisja nie powoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia lub 10% dopuszczalnych poziomów w powietrzu uśrednionych dla godziny.

Koszty i nakłady w Grupie TAURON na realizacje związane z ochroną środowiska zaprezentowano w w zestawieniu poniżej.

Łączne wydatki na ochronę środowiska w Grupie TAURON 352,8 mln zł
w tym nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska 40,9 mln zł
Udział nakładów inwestycyjnych w wydatkach ochrony środowiska ok. 11,6%
Udział nakładów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska w łącznych nakładach inwestycyjnych Grupy 8,9%

Zarządzanie zasobami wodnymi

Grupa TAURON, kierując się zasadą zasobooszczędności, na bieżąco monitoruje i optymalizuje również zużycie wody wykorzystywanej do celów technologicznych. Realizowane jest to poprzez zamykanie obiegów wodnych oraz poprzez zawracanie wody o stosunkowo dobrych parametrach do innych procesów produkcyjnych, o mniejszych wymaganiach, w celu ponownego jej wykorzystania.

Blok 910 MW oraz Elektrownia Łagisza w Będzinie znajdujące się w TAURON Wytwarzanie spełniają najwyższe wymagania jakościowe dla obiegów parowo-wodnych i wyposażone są w instalacje przygotowania wody w oparciu o nowoczesne techniki membranowe.

Obserwowane zmiany klimatu, w tym nasilające się w ostatnich latach zjawisko suszy hydrologicznej, wpływają bezpośrednio na dostępność zasobów uznawanych za odnawialne, takich jak np. woda. Zrównoważone korzystanie z tych zasobów prowadzone jest w branży energetycznej m.in. poprzez limity operacyjne ilości wody pobieranej bezpośrednio ze środowiska (ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych), które prezentuje tabela poniżej.

 • 303-3

Źródło Maksymalna wartość dobowa m3/d
Woda z odwodnienia ZG (w tym woda podziemna
do wykorzystania na potrzeby ZG)
Woda podziemna Woda powierzchniowa
TAURON Wydobycie 158 934
(8 256)
TAURON Wytwarzanie 14 376 877 272**
TAURON Ciepło 7 209,6
TAURON Dystrybucja 11,9
TAURON Ekoenergia 3,8
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” 3,5 240
* Powyższa tabela nie zawiera limitów tzw. zwrotnych poborów wody dla celów energetycznych w elektrowniach wodnych, ani limitów wynikających z umów cywilno-prawnych z dostawcami zewnętrznymi.
** Wartość zawiera tzw. zwrotny pobór wody w otwartym układzie chłodzenia.

Grupa świadomie nie deklaruje obecnie celów związanych z ograniczaniem zużycia wody dla celów energetycznych, gdyż prowadzi działania związane z:

 • wydzieleniem spółki TAURON Wytwarzanie z Grupy TAURON,
 • zmianą miksu energetycznego w kierunku energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, które to działalności nie wiążą się z poborem wody.

Tym samym realizując oba powyższe działania w kolejnych latach pobór wody spadnie o min. 70%.

Pobór wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych przez Grupę TAURON w 2022 r. obrazują tabele poniżej.

 • 303-3

[m3/rok] Łącznie
2022 2021
rzeki 45 250 492 47 230 609
obszary podmokłe 0 0
wody podziemne 46 729 460 46 577 742
deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 339 196 278 954
wody z sieci miejskiej 4 370 059 4 143 445
Inne 19 565 350 18 741 603
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł 116 254 558 116 972 353

[m3/rok] TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Energetyka Cieszyńska** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora) w tym wody z obszarów podmokłych
rzeki 0 0 44 720 350 46 701 176 485 005 482 358 0 0 45 137 47 075 0 45 250 492 47 230 609
obszary podmokłe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe:
wody podziemne 46 039 052 45 704 009 689 838 873 168 0 0 461 485 109 80 0 46 729 460 46 577 742
deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 0 0 339 196 278 954 0 0 0 0 0 0 0 339 196 278 954
wody z sieci miejskiej 470 064 *** 411 991 2 390 316 2 149 767 1 493 038 1 549 598 1 451 1 280 6 574 30 809 8 616 4 370 059 4 143 445
Inne 0 0 18 922 889 17 553 373 642 461 1 188 230 0 0 0 0 0 19 565 350 18 741 603
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł 46 509 116 46 116 000 67 062 589 67 556 438 2 620 504 3 220 186 1 912 1 764 51 820 77 964 8 616 116 254 558 116 972 353
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** w ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.
*** Kontynuacja inicjatywy „Zwiększenie wykorzystania wody z własnych źródeł w procesach technologicznych”. Osiągniętym celem jest ograniczenie zakupu wody z Wodociągów Chrzanowskich Sp. z. o.o. w stosunku do poziomu bazowego z 2020 r. (poziom bazowy: 792 963 m3).

Grupa TAURON optymalizując procesy oczyszczania ścieków, modernizując i stosując nowe metody oczyszczania ścieków oraz likwidując obiekt z otwartym układem chłodzenia w Salowej Woli, znacząco zmniejszyła już w 2021 r. całkowitą ilość wytwarzanych ścieków względem roku 2020. Z tego względu w 2022 r. nie prowadzano już dodatkowych inicjatyw w tym zakresie, gdyż podobnie jak w przypadku poboru wody, ilość wytwarzanych i wymaganych oczyszczenia ścieków spadnie o min. 70% po realizacji wydzielenia spółki TAURON Wytwarzanie i zwiększenia mocy źródeł OZE w Grupie.

Jakość i ilość ścieków podlega bieżącemu monitoringowi, a całkowitą objętość ścieków wytworzonych w ramach działania Grupy TAURON w 2022 r., wraz ze sposobem ich przeznaczenia, pokazano w zestawieniu poniżej.

 • 303-4

Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych Łącznie m3
2022 2021
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 982 893 984 342
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 472 564
Rzeki 60 308 666 60 126 611
Inne 0 1 400 842
Całkowita objętość ścieków 61 292 032 62 512 359

Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych Objętość ścieków [m3]
TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Energetyka Cieszyńska** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 347 366 287 311 203 970 212 938 422 532 483 091 1 115 1 002 0 0 7 910 982 893 984 342
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 337 416 0 0 0 0 135 148 0 0 0 472 564
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych:
Rzeki 43 621 926 43 373 193 16 532 273 16 522 878 131 944 184 794 452 479 22 071 45 267 0 60 308 666 60 126 611
Inne 0 0 0 1 400 842 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 842
Całkowita objętość ścieków 43 969 629 43 660 920 16 736 243 18 136 658 554 476 667 885 1 702 1 628 22 071 45 267 7 910 61 292 032 62 512 359
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** w ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.

Wycofanie w 2021 r. jednostek na paliwa stałe w TAURON Wytwarzanie w lokalizacji Stalowa Wola spowodowało, że znacząco spadła ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych (rzeki) – w 2020 r. było to 85 205 063 m3.

Program gospodarki odpadami - podjęte działania i uzyskane rezultaty

 • 306-1
 • 306-2
 • 3-3

Grupa TAURON podejmuje liczne działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, w tym związanego z minimalizacją wytwarzanych odpadów z procesów i działalności w całym łańcuchu wartości.

Zgodnie z zasadami Polityki Środowiskowej, w Grupie obowiązuje hierarchia postępowania z odpadami. Na program gospodarki odpadami realizowany przez Grupę składają się działania adekwatne do profilu poszczególnych spółek:

 • prewencje/unikanie,
 • ponowne wykorzystanie/zastępowanie materiałów naturalnych,
 • usługi skierowane do klientów związane z naprawami eliminującymi lub ograniczającymi wytwarzanie elektrośmieci z gospodarstw domowych.

 

Grupa TAURON nie generuje odpadów niebezpiecznych w ramach głównych strumieni wytwarzanych odpadów w  procesach wytwórczych. W ramach przyjętej polityki środowiskowej i klimatycznej Grupy TAURON zobowiązuje się do efektywnego prowadzenia procesów w celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych.

Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w 2022 r. wyniosła 891 Mg, co stanowi mniej niż 0,1% odpadów powstających w działalności operacyjnej. Ilość ta jest ilością marginalną w całym obszarze działalności wytwórczej.

Wszystkie miejsca wytwarzania, magazynowania odpadów niebezpiecznych podlegają monitorowaniu i pomiarom w celu minimalizacji ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz optymalizacji procesów w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

 • 306-1
 • 306-2

2022 2021
Ponowne wykorzystanie 0,0 9,3
Recykling 354,9 2,2
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 298,0 494,3
Unieszkodliwianie 104,2 24,7
Magazynowanie 15,6 36,2
Inne * 118,1 437,4
Całkowita waga odpadów 891 1 004
* Grupa nie generuje odpadów radioaktywnych.

Waga odpadów niebezpiecznych [Mg]
TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Energetyka Cieszyńska** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Ponowne wykorzystanie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3
Recykling 0,0 0,0 2,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 352,0 1,1 0,0 0,0 0,0 354,9 2,2
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 0,0 0,0 105,1 194,9 26,1 10,0 0,0 0,0 166,9 289,4 0,0 0,0 0,0 298,0 494,3
Unieszkodliwianie 0,0 0,0 0,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 103,4 18,9 0,0 0,0 0,0 104,2 24,7
Magazynowanie 2,6 4,2 2,0 9,4 0,6 2,0 0,0 0,0 10,4 20,5 0,0 0,0 0,0 15,6 36,2
Inne 89,1 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 129,9 0,9 244,9 27,1 24,5 0,0 118,1 437,4
Całkowita waga odpadów 91,7 42,3 110,8 211,2 26,7 12,0 1,0 129,9 633,6 584,2 27,1 24,5 0,0 891 1 004
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.

2022 2021
Ponowne wykorzystanie 0 155
Recykling 3 086 2 203
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 1 398 526 1 581 107
Unieszkodliwianie 937 1 286
Składowanie 4 320 5 969
Magazynowanie 22 614 9 656
Kompostowanie 0 0
Inne 6 134 54 875
Całkowita waga odpadów 1 435 616 1 655 250

Waga odpadów innych niż niebezpieczne [Mg]
TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Energetyka Cieszyńska** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Ponowne wykorzystania 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155
Recykling 0 0 1 599 943 0 0 0 0 1 480 1 260 0 0 6 3 086 2 203
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 1 276 374 1 468 313 97 709 75 824 21 642 36 273 0 0 287 696 0 0 2 514 1 398 526 1 581 107
Unieszkodliwianie 0 0 144 801 6 7 0 0 786 478 0 0 0 937 1 286
Składowanie 0 0 4 320 5 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 320 5 969
Magazynowanie 20 064 6 359 2 228 981 287 2 016 0 0 36 300 0 0 0 22 614 9 656
Kompostowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne 3 136 50 897 2 166 3 200 0 0 144 186 498 500 240 91 0 6 134 54 875
Całkowita waga odpadów 1 299 574 1 525 569 108 115 87 873 21 935 38 296 144 186 3 088 3 235 240 91 2 520 1 435 616 1 655 250
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.

Gospodarka obiegu zamkniętego

 • 306-1
 • 306-2
 • 3-3

Grupa TAURON aktywnie poszukuje rozwiązań wprowadzających ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), której przyświeca:

 • dbałość o środowisko naturalne,
 • zmniejszenie uciążliwości wytwarzanych odpadów,
 • maksymalizacja wykorzystania ubocznych produktów spalania energetycznego czy wydobyciu węgla kamiennego,
 • minimalizacja kosztów związanych z unieszkodliwianiem uciążliwych dla środowiska odpadów oraz nadawanie nowych funkcjonalności terenom przekształconym w wyniku przemysłowych działalności,
 • partnerstwa w zakresie GOZ.

W ramach działalności Grupy TAURON zamykane są obiegi substancji wytwarzanych w Grupie oraz upowszechniane jest powtórne wykorzystanie ubocznych produktów spalania i wydobycia w gospodarce i przemyśle. Powtórne wykorzystanie substancji przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów.

Grupa TAURON dąży do wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Planuje się, aby maksimum wytwarzanych odpadów procesowych wykorzystywać w ramach Grupy TAURON, ograniczając tym samym zużycie surowców naturalnych oraz ograniczając ślad środowiskowy.

W 2022 r. wytworzono w Grupie TAURON 3,2 mln Mg ubocznych produktów procesowych pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia węgla, z czego aż 62% zostało wprowadzone na rynek jako pełnowartościowe produkty do wykorzystania m.in. w budownictwie, drogownictwie, górnictwie czy rolnictwie. Pozostała część odpadów została przekazana dalszym uprawnionym odbiorcom, z którymi spółki Grupy TAURON mają podpisane umowy gwarantujące ich dalsze gospodarcze wykorzystanie m.in. w rekultywacji, makroniwelacji i wypełnianiu pustek poeksploatacyjnych w górnictwie.

TAURON Wytwarzanie w 2022 r. wprowadził na rynek aż 100% popiołów lotnych i żużli energetycznych pochodzących ze spalania węgla, jako produkty uboczne, pochodzących z 7 elektrowni systemowych (w tym oddział NJGT, który jest obecnie w strukturze TAURON Wytwarzanie), do wykorzystania w budownictwie, drogownictwie, górnictwie i rolnictwie.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę wprowadzania na rynek popiołów, żużli, gipsu i kruszyw wydobywczych wytwarzanych w Grupie Kapitałowej TAURON w 2022 r.

W zakładach energetycznych Grupy TAURON w 2022 r. wytworzono 200 tys. Mg popiołów, które trafiły do kopalń jako cenny surowiec do wykorzystania w prewencji przeciwpożarowej. Popioły pochodzące z elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON pokrywają 100% zapotrzebowania na popioły do prewencji pożarowej w kopalniach TAURON Wydobycie.

W TAURON Ciepło 100% odpadów, tj. 205 tys. Mg do ponownego wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.

TAURON Wydobycie przetwarza odpady powydobywcze dzięki czemu otrzymywane są pełnowartościowe kruszywa budowlane i drogowe. W 2022 r. trafiło na rynek 127 tys. Mg kruszyw oraz materiałów wyprodukowanych na bazie odpadów powydobywczych.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę i ilości wprowadzanych na rynek ubocznych produktów spalania i wydobycia wytworzonych w Grupie TAURON w 2022 r.

Grupa TAURON koncentruje się na lokalnej współpracy i wykorzystaniu surowców pochodzenia odpadowego wykorzystując zmagazynowane odpady w osadnikach i magazynach odpadów.

Wszystkie powyższe działania przyczyniają się do ograniczania wykorzystywania zasobów naturalnych np. kruszyw naturalnych, piasku czy żwiru.

Zgodnie ze strategią Grupa TAURON rozwija segment nowych produktów, odpowiadających na potrzeby klientów z grupy gospodarstw domowych oraz MŚP, o usługi serwisowe fachowców naprawiających u źródła usterki wewnętrznych instalacji elektrycznych, sprzętu RTV, AGD, PC, urządzeń klimatyzacyjnych, wewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych, zamków w drzwiach wejściowych oraz zbitych okien. Uruchomienie oferty usług elektryka, ślusarza, szklarz, hydraulika czy innych fachowców pozwala na wydłużenie cyklu życia używanych produktów poprzez ich naprawę co realizowane jest w ramach wprowadzania działań zmierzających do upowszechniania działań w ramach GOZ.

Liczba klientów segmentu masowego z usługami typu Serwisant (obejmującymi m.in. naprawę sprzętów) w 2022 r. wyniosła 1 512 324.

Podejście do rekultywacji terenów po działalności przemysłowej

Podejście Grupy TAURON do postępowania z majątkiem i terenami po zakończonej działalności jest zróżnicowane w zależności od charakteru poszczególnych działalności i zmieniło się w związku z planowaną transformacją sektora zostało przedstawione w zestawieniu poniżej.

Rodzaj działalności, terenu Priorytety / kierunki Narzędzia
Działalność górnicza Kopalnie węgla kamiennego* (podziemne zakłady górnicze)
 • minimalizowanie skutków wtórnych,
 • bezpieczeństwo / likwidacja kopalni podziemnej pociąga za sobą radykalną zmianę warunków technicznych i ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych, geologicznych i górniczych oraz ochronę czynnej kopalni.
 • ścisłe regulacje,
 • likwidacja podziemnych obiektów górniczych jako proces długotrwały obligatoryjnie wymaga przygotowania dokumentacji hydrogeologicznej, planów ruchu i projektów technicznych,
 • plany odwadniania kopalni.
Kopalnia wapienia (górnictwo odkrywkowe)
 • działania na rzecz odbudowy ekosystemów leśnych poprzez rekultywację w kierunku leśnym na terenie ponad 73 ha.
 • projekt techniczny rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego Zakładu Górniczego „Czatkowice”.
 

Elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie

Zaprzestanie działalności
 • przeznaczenie terenów przemysłowych pod nowe funkcje gospodarcze (nie zakłada się utraty ich przemysłowego charakteru ze względów społecznych),
 • adaptacja istniejących budynków i terenów przemysłowych w celu pobudzenia dalszego rozwoju lub / rozbiórki i wyburzenia prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi projektami uwzględniającymi selektywną gospodarkę odpadami.
 • sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji określone w posiadanych decyzjach administracyjnych,
 • procedury ocen oddziaływania na środowisko nowej działalności,
 • analizy czy eksploatacja instalacji obejmuje lub obejmowała wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje lub występowała możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu.
Transformacja / Zmiana paliwa
 • wykorzystywanie i adaptacja istniejącej infrastruktury do nowych technologii wywarzania energii i ciepła,
 • w zakresie majątku zbędnego: rozbiórki i wyburzenia prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi projektami uwzględniającymi selektywną gospodarkę odpadami.
Składowiska odpadów, magazyny odpadów, wielkopowierzchniowe tereny historycznie związane z gospodarką odpadami (GRI 306-2) Tereny zrekultywowane
 • przeznaczanie ich pod nowe funkcje przemysłowe związane z OZE
 • rezerwy rekultywacyjne,
 • plany rekultywacji,
 • monitoring poeksploatacyjny,
 • oceny (screening) oddziaływania na środowisko nowych działalności.
Tereny w fazie eksploatacji
 • projektowanie rekultywacji w kierunku docelowych nowych zastosowań przemysłowych
* podziemne zakłady górnicze węgla kamiennego zostały z dniem 31.12.2022 wydzielone ze struktur Grupy TAURON. Ich likwidacja będzie realizowana wg krajowego „Master Planu” zgodnie z zawartym przez rząd porozumiem społecznym.

Po ostatecznym zakończeniu działalności podejmuje się niezbędne działania mające na celu kontrolę i jeżeli byłoby to zasadne, ograniczenie rozprzestrzeniania się lub ograniczenie ilości substancji zidentyfikowanych jako stwarzających zagrożenie. Dzięki temu, uwzględnienie aktualnego i przyszłego użytkowania terenu, nie stanowi znaczącego zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla środowiska w związku ze skażeniem gleby i wód podziemnych na skutek dozwolonej w pozwoleniu wcześniejszej działalności.

Istotną zmianą trendu związaną z transformacją sektora jest odejście od traktowania terenów związanych historycznie ze składowaniem odpadów jako nieużytków, na rzecz nadawania im nowych funkcji np. pod farmy fotowoltaiczne. Ze względu na specyfikę konstrukcji do montowania paneli nie wymagającej dużej nośności gruntów rodzimych, tereny dotychczas wyłączone z gospodarczego wykorzystania, są przywracane funkcjom wytwarzania energii elektrycznej, bez konieczności wyłączania powierzchni biologicznie czynnych.

Program działań w zakresie bioróżnorodności

 • 304-1

Identyfikacja i świadomość

Grupa TAURON posiada wiedzę o zlokalizowanych w obszarze jej oddziaływania obszarach cennych przyrodniczo, w tym obszarach sieci NATURA 2000, co przedstawiono w zestawieniu poniżej.

Lokalizacje prowadzenia działalności w obszarach NATURA 2000.

 • 304-1

Lokalizacja aktywów wytwórczych NATURA siedliskowa NATURA ptasia
Symbol oraz nazwa Symbol oraz nazwa
 TAURON Ekoenergia Elektrownie wodne1    
EW Wrzeszczyn PLH020054
Ostoja nad Bobrem
EW Olszna PLB020005
Bory Dolnośląskie
EW Pilchowice I PLH020054
Ostoja nad Bobrem
EW Pilchowice II PLH020054
Ostoja nad Bobrem
EW Czchów PLH120085
Dolny Dunajec
EW Kuźnice PLC120001
Tatry
PLC120001
Tatry
EW Janowice PLB020002
Grądy Odrzańskie
EW Głębinów PLB160002
Zbiornik Nyski
EW Otmuchów PLB160003
Zbiornik Otmuchowski
EW Turawa PLB160004
Zbiornik Turawa
 TAURON Ekoenergia Farmy wiatrowe    
Zagórze PLB320009
Zalew Szczeciński
1 Działalności na tych terenach zaczęły być prowadzone kilkadziesiąt lat przed ustanowieniem systemu ochrony przyrody, w szczególności sieci NATURA 2000.

 Lokalizacja aktywów wytwórczych NATURA siedliskowa NATURA ptasia
Odległość (km) Symbol oraz nazwa Odległość (km) Symbol oraz nazwa
 TAURON Wytwarzanie 
El. Jaworzno III 6,70 PLH240042
Łąki w Jaworznie
El. Jaworzno II 5,62 PLH240042
Łąki w Jaworznie
El. Nowe Jaworzno 5,62 PLH240042
Łąki w Jaworznie
El. Łaziska 19,76 PLB240001
Dolina Górnej Wisły
El. Siersza 7,27 PLH240042
Łąki w Jaworznie
 TAURON Ciepło 
Zakład Wytwarzania Katowice 14,37 PLH240037
Lipienniki w Dąbrowie Górniczej
Zakład Wytwarzania Tychy 9,96 PLB120009
Stawy w Brzeszczach
Zakład Wytwarzania Bielsko EC1 2,59 PLH240005
Beskid Śląski
Zakład Wytwarzania Bielsko EC2 4,30 PLB240001
Dolina Górnej Wisły
Obszar ciepłowni Ciepłownia Zawiercie 6,03 PLH240009
Ostoja Środkowojurajska
Obszar ciepłowni Ciepłownia Olkusz 3,58 PLH120006
Jaroszowiec
Obszar ciepłowni Ciepłownia Kamienna Góra 1,48 PLH020011
Rudawy Janowickie
 TAURON Ekoenergia Elektrownie wodne 
EW Kraszowice 5,55 PLH020077
Żerkowice-Skała
EW Bobrowice I 2,30 PLH020095
Góra Wapienna
EW Bobrowice II 2,00 PLH020054
Ostoja nad Bobrem
EW Bobrowice IV 2,80 PLH020095
Góra Wapienna
EW Bystrzyca 3,57 PLH020019
Pasmo Krowiarki
EW Leśna 0,08 PLH020013
Sztolnie w Leśnej
EW Lubachów 0,02 PLH020071
Ostoja Nietoperzy Gór Sowich
EW Ławica

 

1,34 PLH020043
Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa
EW Opolnica 0,58 PLH020062
Góry Bardzkie
EW Szklarska Poręba I 0,24 PLB020009
Góry Izerskie
EW Szklarska Poręba II 0,44 PLC020001
Karkonosze
0,44 PLC020001
Karkonosze
EW Włodzice 1,90 PLH020077
Żerkowice-Skała
EW Rożnów 0,17 PLH120020
Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca
EW Dąbie 3,96 PLH120069
Łąki Nowohuckie
EW Przewóz 4,31 PLH120069
Łąki Nowohuckie
EW Olcza 1,60 PLC120001
Tatry
1,60 PLC120001
Tatry
EW Marszowice 2,49 PLH020036
Dolina Widawy
EW Wały Śląskie 0,34 PLH020036
Dolina Widawy
EW Wrocław I 4,56 PLH020017
Grądy w Dolinie Odry
EW Wrocław II 4,62 PLH020017
Grądy w Dolinie Odry
EW Brzeg 0,31 PLB020002
Grądy Odrzańskie
EW Kopin 0,05 PLB020002
Grądy Odrzańskie
EW Nysa 0,62 PLH160001
Forty Nyskie
 TAURON Ekoenergia Farmy wiatrowe
Lipniki 5,43 PLB160003
Zbiornik Otmuchowski
Wicko 3,59 PLH220045
Górkowski Las
Marszewo 1,63 PLH320068
Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy
Dobrzyń 5,68 PLB040005
Żwirownia Skoki
Inowrocław 12,54 PLH040007
Jezioro Gopło
12,54 PLB040004
Ostoja Nadgoplańska
Mogilno 15,31 PLH040028
Ostoja Barcińsko-Gąsawska
Śniatowo 3,66 PLB320001
Bagna Rozwarowskie
Gołdap 6,40 PLH280005
Puszcza Romincka

Jeden z takich obszarów NATURA 2000 został utworzony ze względu na ochronę hydrotechniczną Górnej Wisły przed zasolonymi wodami dołowymi, pochodzącymi z odwadniania kopalń węgla kamiennego, w ramach infrastruktury przemysłowej Zakładu Górniczego Brzeszcze. Zbiornik retencyjno-dozujący wód dołowych „Brzeszcze” oraz miejsce zrzutu znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy w Brzeszczach” PLB 120009, o powierzchni 3065,9 ha. Obszar ten obejmuje kompleksy stawów hodowlanych w dolinie górnej Wisły, położone po obu stronach rzeki. Wisła meandrując w swej dolinie tworzy niewielkie starorzecza. W ostoi występuje 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (ze 180 zawartych w Dyrektywie) oraz 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi: bączek, czapla purpurowa, rybitwa białowąsa, ślepowron, kokoszka, krakwa, krwawodziób, śmieszka, zausznik. Stosunkowo wysoką liczebność osiąga: bąk, rybitwa czarna i perkoz dwuczuby.

Ponadto eksploatowane obecnie przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” złoże zalega w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie, którego jego zachodnia granica bezpośrednio przylega do obszaru Natura 2000 „Dolinki Jurajskie” i rezerwatu przyrody „Dolina Eliaszówki”. W niedalekim sąsiedztwie Kopalni leży również obszar Natura 2000 „Czerna”, obszar Natura 2000 „Krzeszowice” oraz  pozostałe obszary Natura 2000 „Dolinki Jurajskie”.

Przywracanie i odbudowa ekosystemów leśnych związanych z odkrywkową działalnością górniczą

Program działań na rzecz bioróżnorodności w zakresie historycznie prowadzonej działalności opiera się na kluczowych zasadach:

 • przywracanie typów siedlisk – próba przywrócenia miejsc lęgowych, które zostały zachwiane podczas prowadzenia prac nad inwestycją,
 • przywracanie wartości bioróżnorodności – próba przywrócenia bioróżnorodności jeżeli została ona zachwiana podczas prowadzonych prac nad inwestycją,
 • przywracanie ekosystemów – próba przywrócenia ekosystemu jeżeli został on naruszony podczas prowadzenia prac nad inwestycją.

Program działań na rzecz bioróżnorodności poprzez odbudowy ekosystemów leśnych jest wdrażany przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” w oparciu o „Projekt techniczny rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego Zakładu Górniczego Czatkowice”. Projekt zakłada rekultywację w kierunku leśnym na terenie ponad 73 ha. Określa skład gatunkowy uprawy, charakterystykę wymaganego materiału nasadzeniowego, terminy prac oraz harmonogram pielęgnacji uprawy przez okres pięciu lat od jej założenia.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

W 2022 r. w ramach monitoringu chiropterofauny przeprowadzono badania w schronieniach zimowych i letnich nietoperzy oraz na terenie ich żerowisk.

W penetrowanych schronieniach zimowych stwierdzono zimowanie 731 nietoperzy z siedmiu gatunków (w 2021  r. 563 nietoperzy z ośmiu gatunków). Stan populacji nietoperza podkowca małego na zimowiskach oceniono jako właściwy (ocena FV) – ich liczebność w stosunku do lat poprzednich wzrosła a nietoperza nocka orzęsionego utrzymuje się na podobnym poziomie (ocena FV). W przypadku nietoperza nocka dużego obserwowano nieznaczny spadek liczebności (ocena U1).

Ocena warunków siedliskowych jednego z kluczowych zimowisk Wyżyny Krakowskiej Jaskini Racławickiej nie uległa zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

W klasztorze w Czernej stwierdzono obecność dwóch kolonii rozrodczych nietoperzy podkowca małego i nocka orzęsionego. W przypadku podkowca małego jego liczebność była nieco niższa niż w latach wcześniejszych (ocena U1), liczebność kolonii rozrodczej nocka orzęsionego wzrosła (ocena FV). Stan siedlisk podkowca małego w piwnicach w Klasztorze w Czernej przyznano ocenę F2 (zła) ze wskazaniem na konieczność poprawienia warunków termicznych w najniższym poziomie piwnic.

W związku z powyższym, Spółka zleciła prace zapewniające optymalne warunki termiczne w piwnicach obiektu, tj. polegające na montażu paneli grzewczych w dwóch istniejących schronieniach i nowym, przewidzianym do zabudowy. Zaznaczyć należy, iż pogorszenie stanu siedlisk nietoperzy nie nastąpiło w wyniku oddziaływań funkcjonowania Kopalni, jednakże Spółka podjęła działania na podstawie rekomendacji specjalisty chiropterologa, wykonującego coroczne monitoringi.

Przedmiotowe działania wpisane zostały również w Plan Zadań Ochronnych dla terenu Czerna.

Podsumowując, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Klasztorem w Czernej, Spółka zaangażowała się w ochronę czynną ważnych schronień nietoperzy.

W Kościele w Krzeszowicach pomimo zapewnienia warunków bytowych nie obserwowano rekolonizacji strychu przez nocka orzęsionego i nocka dużego. W Kościele w Tenczynku liczebność kolonii rozrodczej nocka orzęsionego sukcesywnie rośnie (ocena FV), stan siedlisk oceniono na F1 (ocena niezadowalająca). Przeprowadzone odłowy i nasłuch terenowe wskazują, że na obszarach, na których przeprowadzono nasadzenia drzew aktywność nietoperzy i ich bogactwo gatunkowe jest stosunkowo wysokie.

Porównując wyniki monitoringu uzyskane w latach 2016 – 2022 można stwierdzić, że w poszczególnych latach skład gatunkowy zmienia się stosunkowo w niewielkim zakresie, utrzymując na poziomie 30 – 40 gatunków związanych głównie z obszarami otwartymi i porośniętymi niższą roślinnością krzaczastą. Są to gatunki charakterystyczne dla obrzeży drzewostanów, wyrębów, upraw leśnych m.in. świergotek drzewny, piecuszek, pierwiosnek, kapturka oraz pól z enklawami wyższej zieleni m.in. trznadel, potrzeszcz, gąsiorek, jarzębatka, cierniówka. W miejscach ze starszymi drzewami i graniczących z terenami leśnymi pojawiają się również gatunki leśne (parkowe) takie jak kos, zięba czy dzięcioły. Przewiduje się, że w ciągu kolejnych lat gatunki ptaków związane ze starszymi wiekowo drzewami będą zaczynały dominować na obszarze pasa, natomiast całkowicie wycofają się gatunki polne, w tym m.in. derkacz.

Patrząc na liczebność par poszczególnych gatunków utrzymuje się trend wzrostowy na obszarze zalesionego pasa ochronnego, przy czym jest on najbardziej zauważalny u gatunków związanych z zakrzaczeniami oraz zadrzewieniami, co wiąże się z coraz większą zwartością zasadzonych upraw. Dobrze widoczne jest to w przypadku liczebności kosa.

Stwierdzono cztery gatunki wymienione w I załączniku Dyrektywy Ptasiej tj.: gąsiorka, jarzębatkę, derkacza oraz dzięcioła zielonosiwego.

Ochrona ptaków, jest również realizowana przez TAURON Ekoenergia. Okresowo, decyzją RDOŚ w Szczecinie Oddział Terenowy w Koszalinie, wydaną po pierwszym roku porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego prowadzonego na Farmie Wiatrowej Marszewo jest wyłączana jedna turbina – nr 6/4. Turbina wyłączana jest w okresie największej aktywności nietoperzy tj. od 25.07 do 05.09 każdego roku, w godzinach od 20:00 do 5:00,przy prędkości wiatru poniżej 6 m/s, niezależnie od temperatury powietrza atmosferycznego oraz opadów (od tych dwóch ostatnich parametrów nie można uzależnić systemu, turbina wyłączana jest automatycznie, zgodnie z zadanymi ustawieniami).

Działania prewencyjne w zakresie bioróżnorodności

Każda rozpatrywana „nowa” lub „przywracana” lokalizacja dla działalności spółek Grupy w zależności od skali i położenia jest przedmiotem analiz oraz „skreeningu” środowiskowego lub pełnej oceny oddziaływania na środowisko, w tym pod kątem możliwości zachowania integralności ekosystemów.

Grupa Kapitałowa TAURON, realizując projekty rozwojowe OZE, zawsze uwzględnia wymagania określane decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie działań mających na celu ochronę bioróżnorodności, w szczególności wdraża zasady:

 • wybór miejsca („site selection”) – wybieranie odpowiedniego miejsca na inwestycje, która najmniej wpłynie negatywnie na bioróżnorodność,
 • projektowanie („design”) – projektowanie obiektów tak aby najmniej zagrażały gatunkom znajdującym się w obszarze inwestycji,
 • planowanie terminowe („scheduling”) – trzymanie się wyznaczonych stopniowych planów zakończenia prac tak aby nie kreować większej ilości dni w, których trwa budowa co zmniejsza zagrożenie dla zwierząt.

Promowanie ochrony przyrody, a w szczególności bioróżnorodności

W zasadach i kierunkach działań Polityki Środowiskowej zapisano:

 1. Promowanie ochrony przyrody, a w szczególności zachowania siedlisk, gatunków roślin i zwierząt znajdujących się w obrębie kluczowych lokalizacji, celem ochrony bioróżnorodności i funkcjonowania ekosystemów.
 2. Uwzględnianie wpływu oddziaływania kluczowych aktywów na bioróżnorodność.

W roku 2022 promowanie ochrony przyrody, a w szczególności bioróżnorodności zrealizowano poprzez:

 • prowadzenie kampanii pn. „Bocian nasz”,
 • realizację projektu „Co zasadzić, by nie przesadzić”,
 • współpraca w ramach oferty produktowej Prąd + Las w ramach której odbywa się sadzenie drzew w imieniu klientów razem z Lasami Państwowymi, czy realizacja np. spacerów edukacyjnych po lesie.

Podejście Grupy TAURON do kwestii bioróżnorodności w perspektywie średnioterminowej nabiera nowego znaczenia w związku z potencjalną likwidacją trwale wyłączonych z eksploatacji aktywów wytwórczych oraz nadawania nowych funkcjonalności terenom poprzemysłowym (w tym związanych z rozwojem aktywów zeroemisyjnych).

Każda rozpatrywana „nowa” lub „przywracana” lokalizacja dla działalności spółek Grupy jest przedmiotem analiz i oceny pod kątem możliwości zachowania integralności ekosystemów i poddawana jest inwentaryzacji przyrodniczej (również wstępnej bez długotrwałego monitoringu przyrodniczego) w tym w zakresie bioróżnorodności występującej i sąsiadującej flory i fauny wraz z określeniem dogodnych warunków do jej zachowania, a nawet rozwoju.

Projektowane farmy fotowoltaiczne są planowane do realizacji z zachowaniem jak największej powierzchni biologicznie czynnej.

Zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Spółki Grupy na bieżąco monitorują i analizują czynniki tj. substancje chemiczne i ich ilości oraz sposób ich magazynowania mogące determinować wystąpienie podwyższonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

W roku 2022 tylko jeden zakład grupy został zaklasyfikowany do takiej działalności – Elektrownia Łagisza w Będzinie należąca do TAURON Wytwarzanie. W ślad za tym, jest przygotowana i udostępniona na stronie www publiczna informacja dla społeczeństwa o postępowaniu w razie wystąpienia awarii przemysłowej. W związku z powyższym został udostępniony dokument określający zasady funkcjonowania elektrowni w razie zagrożenia wraz z opisem zdarzeń i sytuacji mogących mieć miejsce na terenie elektrowni.

Dokument zawiera: charakterystykę składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują, informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej, sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.

Gospodarka substancjami chemicznymi w Grupie TAURON

 • 416-1

Substancje wytwarzane w Grupie TAURON będące ubocznymi produktami spalania zostały poddane szczegółowym badaniom toksykologicznym i ekotoksykologicznym, w których analizowany był ich wpływ na zdrowie, życie ludzi oraz na środowisko. Przeprowadzono ich ocenę bezpieczeństwa chemicznego podczas procesu rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH. Wytyczne co do sposobu wykorzystania poszczególnych substancji zostały wskazane w raportach bezpieczeństwa chemicznego oraz kartach informacyjnych opracowanych dla tych substancji.

Wykorzystanie substancji chemicznych w Grupie podlega nadzorowi i monitorowaniu. Sposób gospodarowania substancjami chemicznymi podlega okresowym zewnętrznym kontrolą i nadzorowi przez takie organy jak Stacje Epidemiczno – Sanitarne lub Inspektoraty Ochrony Środowiska. Prowadzony jest nadzór oraz rejestry substancji chemicznych wykorzystywanych na stanowiskach pracy w poszczególnych jednostkach wytwórczych. Rejestry podlegają cyklicznym przeglądom i uzupełnieniom. Sposób postepowania z poszczególnymi substancjami chemicznymi jest dostosowany do wytycznych zawartych w kartach charakterystyki substancji. Pracownicy wykorzystujący w swoich codziennych obowiązkach substancje chemiczne są przeszkoleni oraz zapoznawani z wytycznymi kart charakterystyki zawierającymi zasady postepowania z substancjami chemicznymi.

Wyniki wyszukiwania