Wpływ agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

W lutym 2022 r. rozpoczęła się agresja Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W ocenie Grupy Kapitałowej TAURON kluczowe konsekwencje agresji i wynikające z nich ryzyka, które miały wpływ na Grupę TAURON w 2022 r. są następujące:

 • kryzys na rynku paliw energetycznych, wynikający z ograniczenia wymiany handlowej z Federacją Rosyjską, powodujący zaburzenia podażowe w zakresie paliw kopalnych, a w konsekwencji wpływający na skokowy wzrost zmienności i poziomy cen surowców notowanych na rynkach towarowych (w tym ropy, gazu i węgla). Sytuacja ta (głównie w II połowie 2022 r.) wpływała na wzrost kosztów zmiennych wytwarzania przy ograniczonych możliwościach przeniesienia tego kosztu na wzrost przychodów ze sprzedaży i produkcji energii elektrycznej. W celu mitygacji tych zagrożeń Grupa TAURON na bieżąco aktualizowała strategię handlową i elastycznie reagowała na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe,
 • ograniczenie podaży węgla kamiennego w zakresie umów zawartych z dostawcami zewnętrznymi, zakłócenia logistyczne w zakresie transportu węgla, a także zmiany regulacyjne, które wpływały na poziom dotrzymania wymaganych ustawowo stanów zapasów węgla kamiennego. W celu mitygacji tych zagrożeń podejmowano działania w zakresie maksymalizacji dostaw węgla z TAURON Wydobycie oraz pozyskiwania dodatkowych dostaw paliw zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym,
 • wysoki poziom zmienności cen energii elektrycznej we wszystkich segmentach rynku zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich, powodujący utrzymywanie się wysokiego poziomu ryzyka rynkowego. W aspekcie handlowym obserwowana była również wysoka zmienność kosztów zabezpieczenia (w tym profilowania i bilansowania handlowego) zapotrzebowania klientów końcowych w Obszarze Sprzedaży. W celu mitygacji tych ryzyk podejmowane były działania w zakresie minimalizacji ekspozycji na ryzyko poprzez bieżącą aktualizację strategii handlowej, a także kształtowanie ofert energii elektrycznej i gazu dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych,
 • wzrost inflacji w Polsce, w wyniku czego Rada Polityki Pieniężnej cyklicznie wprowadzała podwyżki stopy referencyjnej NBP. Zmienność stóp procentowych wpływała na koszty obsługi finansowania w Grupie TAURON, jak również będzie wpływać na zwrot zaangażowanego kapitału w Obszarze Dystrybucji w 2023 r. W wyniku zaburzeń gospodarczych notowana była również podwyższona zmienność kursów walutowych i osłabienie złotówki, co głównie wpływało na koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz wzrost kosztów zakupu węgla kamiennego z kierunków zagranicznych, a także na wycenę długu denominowanego w EUR,
 • obserwowane stopniowe pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce, a co za tym idzie spadek wolumenu sprzedaży energii i jej dystrybucji (obserwowany w szczególności w III i IV kwartale  2022 r.), co wpływało na wartość przychodów Obszaru Dystrybucji i Obszaru Sprzedaży. W zakresie mitygacji ryzyka Grupa TAURON podejmowała działania w aspekcie handlowym (bilansowanie pozycji sprzedażowej oraz zmiany produktowe zmierzające do ograniczenia wpływu zmian zapotrzebowania na Grupę TAURON),
 • eskalacja roszczeń płacowych i potencjalnych niepokojów społecznych w Grupie TAURON w wyniku wzrostu inflacji w Polsce. W zakresie mitygacji ryzyka prowadzono rozmowy pomiędzy Zarządem TAURON a Radą Społeczną na podstawie zawartej Umowy o współpracy w ramach dialogu społecznego w Grupie TAURON, w wyniku których podpisano stosowne porozumienia,
 • wdrożenie istotnych regulacji krajowych nakierowanych na ograniczanie zapotrzebowania na energię elektryczną, wprowadzanie mechanizmów ograniczania wzrostów cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, wprowadzanie ograniczeń marży dla wytwórców energii elektrycznej i spółek obrotu, a także zmian w zasadach funkcjonowania hurtowego rynku energii elektrycznej (zniesienie obliga giełdowego, zmiany zasad stanowienia cen na rynku bilansującym). Wprowadzenie powyższych regulacji wpływało na działalność handlową Grupy TAURON w 2022 r. i będzie wpływać również na wyniki Obszaru Sprzedaży, Obszaru Wytwarzania konwencjonalnego, Obszaru OZE, Obszaru Ciepła oraz Obszaru Dystrybucji w 2023 r. W zakresie działań mitygujących prowadzone były konsultacje dotyczące kształtowania projektów regulacji m.in. w ramach organizacji branżowych. Podejmowano również działania w zakresie dostosowania strategii handlowej Grupy TAURON do zmian w otoczeniu regulacyjnym, jak również działania mające na celu techniczno-operacyjne wdrożenie rozwiązań nałożonych przez te regulacje.
 • utrzymująca się wysoka zmienność cen energii elektrycznej oraz produktów powiązanych, powodująca wzrost depozytów handlowych wynikających z kontraktów zawartych na rynku giełdowym energii elektrycznej. W ramach reakcji Grupa TAURON w maksymalnym stopniu wykorzystywała bezgotówkowe formy zabezpieczeń oraz kompensację depozytów pomiędzy Obszarami Sprzedaży i Wytwarzania,

W zakresie ryzyka finansowego i ryzyka braku płynności, Grupa TAURON na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania posiadała wystarczające środki finansowe umożliwiające jej regulowanie bieżących zobowiązań, a także prowadzenie rozpoczętych działań inwestycyjnych.

W kolejnych okresach należy spodziewać się kontynuacji co najmniej części wymienionych powyżej czynników ryzyka, a ich wpływ na płynność finansową oraz wyniki Grupy Kapitałowej TAURON uzależniony będzie od wpływu agresji Federacji Rosyjskiej na kształtowanie się otoczenia rynkowego, gospodarczego i geopolitycznego.

Należy wskazać, że sytuacja związana z agresją wojsk rosyjskich wobec Ukrainy oraz jej wpływ na otoczenie rynkowe i regulacyjne jest bardzo zmienna, a jej przyszłe skutki są trudne do precyzyjnego oszacowania.

Będą one, w szczególności, uzależnione od skali i czasu trwania agresji, dalszego rozwoju sytuacji, w tym możliwej eskalacji działań wojennych, a także ich oddziaływania na stan gospodarki w Polsce i na świecie. Wpływ identyfikowanych ryzyk może być również uzależniony od dalszych działań regulacyjnych na poziomie UE oraz na poziomie krajowym w zakresie wdrażania działań interwencyjnych jak i kształtowania przyszłego rynku energii.

 • zaburzenia gospodarcze, mogące powodować trudności finansowe u części klientów i kontrahentów Grupy TAURON i tym samym wzrost ryzyka kredytowego. W ramach reakcji Grupa TAURON dokonywała zarówno wstępnej, jak również bieżącej weryfikacji kondycji finansowej kontrahentów oraz stosowała instrumenty zabezpieczające ekspozycję kredytową,
 • utrzymująca się wysoka zmienność cen surowców oraz cen energii elektrycznej i produktów powiązanych, utrzymująca się wysoka inflacja, a także możliwe zakłócenia łańcuchów dostaw towarów i usług, mogą przekładać się na harmonogram oraz rentowność prowadzonych i planowanych procesów inwestycyjnych. W ramach reakcji poszczególne działania inwestycyjne poddawane były szczegółowej analizie i ocenie ryzyka w oparciu o zaktualizowaną wiedzę i prognozy, zarówno przed uruchomieniem środków finansowych, jak również w trakcie ich prowadzenia,
 • zmiany w bilansie energetycznym UE, a w konsekwencji możliwy podwyższony poziom pracy jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON, co może powodować obniżenie ich dyspozycyjności w przyszłości oraz ryzyka wynikające z ciążących na części z nich obowiązkach mocowych. W tym zakresie podejmowane były takie działania, jak bieżące monitorowanie stanu majątku, analiza przyczyn awarii, podejmowanie działań prewencyjnych, monitoring jakości prac remontowych, a także optymalizacja kosztów odkupu energii elektrycznej,
 • zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, w tym możliwe ograniczenia w dostępie do infrastruktury IT/OT, sieci internetowej i GSM oraz fizycznego bezpieczeństwa elementów infrastruktury krytycznej, których naruszenie może powodować zakłócenia w zakresie funkcjonowania procesów operacyjnych i ciągłości biznesowej. Na poziomie krajowym utrzymywane były stopnie alarmowe, wskazujące na podwyższone ryzyko związane z możliwością wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. W ramach reakcji podejmowano m.in. działania w zakresie weryfikacji krytycznych systemów IT oraz krytycznych systemów OT, a także zabezpieczenia ciągłości ich funkcjonowania poprzez przegląd i aktualizację planów ciągłości działania oraz planów odtworzeniowych na wypadek ich niedostępności.

W pozostałych obszarach na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Grupa Kapitałowa TAURON nie identyfikowała bezpośrednich skutków agresji na własną działalność operacyjną i biznesową, a ciągłość funkcjonowania procesów biznesowych nie była zagrożona. Grupa Kapitałowa TAURON nie posiadała aktywów zlokalizowanych na terenie Ukrainy, Rosji oraz Białorusi. Nie notowano istotnych zmian w saldach należności przeterminowanych. W 2022 r. nie identyfikowano znaczących ryzyk w zakresie realizacji długoterminowych kierunków rozwoju oraz Strategii Grupy TAURON. Aktualne i potencjalne wyzwania identyfikowane w procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, a związane ze zmiennością cen surowców, zakłóceniami łańcuchów dostaw towarów i usług, a także inflacją, poddawane były szczegółowej analizie w oparciu o zaktualizowaną wiedzę i prognozy przed podjęciem zobowiązań i uruchomieniem znaczących środków finansowych.

Grupa Kapitałowa TAURON, dostrzegając skalę zagrożeń związanych z zaistniałą sytuacją, na bieżąco monitorowała wpływ wojny na terenie Ukrainy i podejmowała działania mające na celu minimalizację potencjalnych skutków materializacji ryzyka, jak również utrzymanie ciągłości działania infrastruktury krytycznej. W związku z zaistniałą sytuacją w spółkach Grupy TAURON, powołane zostały dedykowane Zespoły kryzysowe do monitorowania wpływu bieżącej sytuacji na procesy biznesowe oraz podejmowania działań w przypadku identyfikacji zagrożenia ich przerwania lub zakłócenia.

Działania podjęte w ramach pomocy ogarniętej wojną Ukrainie

 • we współpracy z Fundacją Poland Business Run w TAURON Arena Kraków uruchomiono świetlicę dla ukraińskich dzieci oraz ich matek, pod nazwą „Dziecięca Przystań”. Świetlica prowadziła zajęcia edukacyjne, sportowe i rekreacyjne. Dbała również o zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychicznego dla tymczasowych uczniów. Wszyscy przebywający w placówce otrzymywali bezpłatne posiłki. Przez cały czas trwania projektu opieką objęto 3 767 dzieci z Ukrainy,
 • przygotowano specjalne kanały obsługowe w języku ukraińskim, np. dedykowana uproszczona strona internetowa pozwalająca obywatelom Ukrainy i wspierającym ich organizacjom pozarządowym na załatwienie najczęstszych spraw: pl/dla-ukrainy. Dodatkowo dla obywateli Ukrainy uproszczono i przyspieszono podstawowe procesy, jak montaż licznika czy podpisanie umowy. Ponadto na infolinii obsługowej obywatele Ukrainy mogli porozmawiać z konsultantami TAURONA w swoim ojczystym języku. W pierwszych 3 miesiącach od wybuchu wojny Grupa TAURON zawarła 844 umowy z obywatelami Ukrainy,
 • spółka TAURON Dystrybucja przekazała pomoc rzeczową, służącą do odbudowy infrastruktury energetycznej w Ukrainie. Pierwsza transza wsparcia technicznego, realizowana w marcu 2022 r. objęła 25 transformatorów i sześć ton przewodów energetycznych. W kwietniu 2022 r. przekazany został kolejny transport, zawierający elementy infrastruktury energetycznej m.in. ok. 15 km przewodów energetycznych, 168 słupów oraz blisko 4 tys. dodatkowych elementów, służących budowie linii energetycznych. W listopadzie i grudniu 2022 r. przekazano kolejny sprzęt i materiały energetyczne: 21 km przewodów, 129 izolatorów, 39 przekładników prądowych i 11 wyłączników napowietrznych. Sumaryczna wartość przekazanych materiałów, to blisko 1,6 mln zł. Pomoc infrastrukturalna realizowana jest we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych,
 • przekazano 100 łóżek polowych dla województwa śląskiego, z przeznaczeniem na organizację miejsc noclegowych dla uchodźców,
 • organizowano zbiórki wśród pracowników Grupy TAURON w ramach których można było dokonywać wpłat na konto Fundacji TAURON oraz przekazywać dary na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Ponadto w ramach działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy, zarząd TAURON Polska Energia, zdecydował o przekazaniu na rzecz Fundacji TAURON darowizny w wysokości 1 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie ludności Ukrainy, która ucierpiała w wyniku działań wojennych.

Wsparcia wybranym stowarzyszeniom, fundacjom, szkołom czy uczelniom udzieliła również Fundacja TAURON. Kluczowe dane dotyczące pomocy przekazanej przez Fundację TAURON dla Ukrainy w 2022 r. przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Kluczowe dane dotyczące pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy przekazanej przez Fundację TAURON w 2022 r.

 

Beneficjent Rodzaj wsparcia Kwota Cel ONZ wspierany przez inicjatywę*
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna Pokrycie części kosztów wyposażenia szpitala polowego w Ukrainie 50 000 zł
Fundacji Cross Borders z Katowic Zakup wyposażonych plecaków medycznych oraz środków do opatrywania ran 150 000 zł
Fundacji św. Marcina de Porres z Ukrainy Zakup i montaż instalacji grzewczej w Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie w obwodzie kijowskim 170 000 zł
Polski Czerwony Krzyż Zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenia innych priorytetowych potrzeb 100 000 zł
Caritas Archidiecezji Katowickiej Pomoc humanitarna uchodźcom z Ukrainy 50 000 zł
Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce Pomoc ewakuowanym z Ukrainy dzieciom z rodzin zastępczych 50 000 zł
Uniwersytet Opolski Utrzymanie zakwaterowanych w akademikach 270 uchodźców z Ukrainy 100 000 zł
Fundacja Slow Beskid z Korczyna Dofinansowanie pobytu wakacyjnego dla dzieci z Ukrainy 110 000 zł
* w odniesieniu do sytuacji wojennej w Ukrainie

Wyniki wyszukiwania